18.03.2015
Årsrapport 2014

Rapport for OU-styrets arbeid i 2014

 

1. OU-styrets mandat og sammensetning

Avtale om OU-arbeidet er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen

 

Her heter det i styrets mandat:

 

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

  • nasjonale opplæringstiltak
  • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
  • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
  • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
  • informasjon om lov- og tariff-forhold
  • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

 

Styret utarbeider for tariffperioden

  • planer for sitt arbeid
  • budsjett for de inntrukne midlene
  • rapport og regnskap for styrets arbeid

 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

 

OU-styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:

Frank Grimstad (KA, leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

Øystein Dahle (KA)

Ingrid Tenfjord (KA) t.o.m. 30.06.14

Mona Charlotte Sjødal f.o.m 30.06.14

Unni Rasmussen (Fagforbundet) vara: Trygve Natvig (Fagforbundet)

Liv Håkonsen (Delta) vara: Kristine Uglestad Svendsen (Delta)

Anders Hovind (MFO) vara: Trond Dahlen (MFO)

Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)

 

OU-styret har i 2014 hatt 4 møter og behandlet 51 saker.

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KAs arbeidsgiveravdeling.

 

 

2. Økonomi

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2014 utgjorde kronetrekket kr. 2 598 386.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 1 160 676. Dermed har OU-styret til sammen hatt til disposisjon kr. 3 759 062. Resultatet i 2014 var et overskudd på kr. 596 575, som overføres til arbeidet i 2015.                                                                                                                                    

 

 

 

 

Budsjett 2014

Rev bud.

Regnskap 2014

 

 

 

 

pr.26.9.2014

 

Generelt/Diverse

 

 

 

 

 

Overført fra forrige periode

-1 160 676

-1 160 676

-1 160 676

 

OU-trekk

-2 550 000

-2 597 244

-2 590 325

 

Overhead 15%

382 500

389 587

389 758

 

utsending ou-krav

7 000

7 320

7 320

 

Møter servering, div.

10 000

10 000

6 520

 

reiser ou-styret

150 000

200 000

177 486

 

sum generelt/diverse

-3 161 176

-3 151 013

-3 169 917

Tverrfaglige tiltak

 

 

 

 

 

Rest utbetaling tverrfaglige tiltak forrige år

0

5 000

5 000

 

Frie reisestipend

200 000

192 500

192 500

 

Stabsturer

300 000

277 500

277 500

 

Ledsagerprogrammet

80 000

0

 

 

Mitt yrke - filmproduksjon

 

95 000

95 000

 

sum tverrfaglig tiltak

580 000

570 000

570 000

Informasjon

 

 

 

 

 

"OU-info"

15 000

15 000

117

 

sum informasjon

15 000

15 000

117

Kirkemusikk

 

 

 

 

 

Fagrådet (FUM)

180 000

180 000

171 321

 

Kirkemusikksymposium i Stavanger

200 000

200 000

200 000

 

Kurs for kirkemusikere - ny salmebok/bibelske salmer

180 000

180 000

179 095

 

Ad Fontes - oppstartstilskudd

 

100 000

100 000

 

Til disposisjon / diverse tiltak

240 000

240 000

247 278

 

sum kirkemusikk

800 000

900 000

897 694

Kirketjenere

 

 

 

 

 

Kirketjenerskolen

150 000

150 000

150 000

 

Fagdag Kirketjenerskolen 2

150 000

150 000

150 000

 

sum kirketjenere

300 000

300 000

300 000

Gravplass

 

 

 

 

 

Gravplass-skolen

                500 000

         500 000

                                    371 045

 

sum gravplass

500 000

500 000

371 045

Administrasjon og ledelse

 

 

 

 

 

Materiell - en førstehjelp for saksbehandlere

70 000

20 000

 

 

Lederutvikling / Endringsledelse

 

100 000

100 000

 

sum administrasjon og ledelse

70 000

120 000

100 000

Diakoni/Undervisning/Barnehager

 

 

 

 

 

Fagutvalg for diakoni (FUD)

 

15 000

8 800

 

Barnehagetiltak (PBL)

20 000

20 000

 0

 

Stipend barnehager fravær- nærvær

50 000

50 000

50 000

 

PKU for diakoner

20 000

50 000

5 000

 

Helsekonferanse/diakoni/div.

70 000

70 000

1 000

 

sum diakoni/undervisning/

barnehager

160 000

205 000

64 800

Tariff-relaterte tiltak

 

 

 

 

 

Kommunikasjonskurs

50 000

50 000

 

 

Konsultasjon stat-kirke/Endringstematikk

50 000

50 000

47 578

 

Tariffrelatert kurs

 

120 000

90 000

 

Konflikthåndtering, utvikling kurs/materiell/pilotprosjekt

120 000

120 000

38 200

 

Verktøy for lokal kartlegging av arbeidsmiljø

50 000

50 000

50 700

 

Arbeidsmiljøundersøkelse oppfølgingstiltak

150 000

150 000

 43208

 

sum tariffrelaterte tiltak

420 000

540 000

269 686

 

 

 

 

 

 

Resultat

-316 176

-1 013

-596 575

 

 

 

 

 

3. OU-styrets arbeid

3.1 Stipendordninger

OU-styret har i 2014 hatt tre utlysninger av stipender. To med søknadsfrist 1. april: Reisestipend for enkeltpersoner og midler til stabsturer. Ett med søknadsfrist 1. november: Nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 200 000 til utdeling til reisestipend, 300 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeide. Etter behandling av de innkomne søknadene ble det fordelt 192 500 til reisestipend, 277 500 til stabsturer og 50 000 til barnehagestipend.

 

Til utlysningen av reisestipender kom det inn 38 søknader på til sammen kr 442 500. 21 søkere ble tildelt til sammen kr. 192 500. Til utlysningen av midler til stabsturer kom det inn 65 søknader på til sammen kr 1 194 800. 30 søkere ble tildelt til sammen kr. 320 000. Til sammenlikning kom det i 2013 inn 15 søknader på til sammen kr 161 500 til utlysningen av reisestipender og 35 søknader på til sammen kr 606 401 til utlysningen av midler til stabsturer.

 

Til utlysningen av barnehagestipender kom det fire søknader. Menighetsbarnehagen i Trøgstad og Vesterøy menighetsbarnehager fikk tildelt midler i 2014. Prosjektene skal rapporteres på innen 1. januar 2016.

 

3.2 Ledsagerprogrammet

3.2.1 Ledsagere fra kirkelige fellesråd

 I 2014 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel.

 

3.2.2 Studiereise til Palestina

OU-styret var i 2014 på studiereise til Palestina/Israel for å se nærmere på ledsagerprogrammet og utfordringene i området. De som deltok på reisen var Frank Grimstad (KA), Marit Halvorsen Hougsnæs (KA), Øyvind Håbrekke (KA), Øystein Dahle (KA), Unni Rasmussen (Fagforbundet), Liv Håkonsen (Delta), Anders Hovind (MFO), Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet). I tillegg var Ingvild Engedal med som OU-styrets sekretær, og Trygve Natvig var med som reiseleder. Erfaringene fra reisen er at OU-styret fortsatt ønsker å støtte programmet. Det foreligger rapport fra reisen, den ligger tilgjengelig på OU-styrets nettside.

 

3.3 Informasjonsarbeid

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer. OU-styret trykket også opp en brosjyre om stipender, som er delt ut på ulike arrangementer i 2014.


3.4 Kirkemusikk

3.4.1 Fagutvalg for kirkemusikk (FUM)
Medlemmer: Ingjerd Grøm (leder), Magne Emberland (KA), Trond Dahlen(MFO), Ingrid Smalås (MFO) og Bente Vangdal Espenes (KA).

Sekretær: Marianne R. Eriksen

 

Utvalget har hatt 5 møter, hvorav 3 telefonmøter og 2 fysiske møter i tillegg til en del epostutveksling i forbindelse med hastesaker. FUM har behandlet 38 saker inkludert søknader.

 

Totalt har det i 2014 kommet inn 58 søknader. Søknadene fordeler seg slik:

A: Søknad om generelt stipend (maks 5000) , Norsk Kirkemusikksymposium: 19 stk, 17 fikk tildelt

B: Søknad om inspirasjonsstipend (3000 + festivalpass), Norsk kirkemusikksymposium: 20 stk, 2 tildelt.

C: Søknad om stipend for deltagelse på kompetansegivende tiltak -kirkemusikk: 12 stk, 10 ble tildelt

D: Søknad om arrangørtilskudd til lokale og regionale kurs for kirkemusikere: 7 stk, 6 ble tildelt

 

Salmebokkurs

I samarbeid med Strindheim menighet og Norges Musikkhøgskole arrangerte FUM ”Salmebok 2013” - seminar med workshops for kirkemusikere med fokus på ledsagelse av ”rytmiske” salmer i den nye salmeboka. Kursene ble holdt i Strindheim kirke i Trondheim (13.-14. januar) og i Oslo (16. -17. januar). I Oslo foregikk kurset på Norges musikkhøgskole og i Majorstuen menighet.

Formålet med seminaret var å gi deltakerne en god innføring i hvordan spille salmer i sjangre som er nye i Salmebok 2013.

Seminarene var meget vellykkede. Antall deltakere Oslo: 40 stk.Trondheim: 35 stk.

 

3.4.2 Norsk kirkemusikksymposium

Norsk kirkemusikksymposium ble støttet av OU-styret. Symposiet ble gjennomført i Stavanger 11.-14.september 2014. Det ble gjennomført etter oppsatte planer og det økonomiske resultatet kom i balanse. Symposiet fikk meget god evaluering fra deltakerne.

 

3.5 Kirketjenerskolen
I driftsstyret: Trygve Natvig, leder (Fagforbundet), Ragnar Kjenes (Delta), Bjarne Kjeldsen (KA), Cathrine Lillo-Stenberg (KA) og Anja Høiby-Nikolaisen, sekretær (KA). Det ble holdt 5 møter i 2014.

Fagdager for kirketjenere
3.-4.november arrangerte driftsstyret for kirketjenerskolen «Fagdager for kirketjenere». Det var litt i underkant av 100 deltakere på samlingen. Blant temaene var renhold og kvalitet, brannvern og kirkeordning.

Stipend til kirketjenere for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2
Det ble lyst ut 5 stipend på 5000,-.
Det kom inn 12 søknader fordelt på 7 til Kirketjenerskolen 2 og 4 til Kirketjenerskolen 1. En av søkerne søkte til gjennomføring av både Kirketjenerskolen 1 og 2.
Det ble tildelt stipend på 3000,- til alle 12 søkere.

Kirketjenerskolen 1
NKI melder at det 8.12.2014 er 15 aktive studenter. 7 studenter har fullført studiet i 2014.

Kirketjenerskolen 2
NKI melder at det 8.12.2014 er 18 aktive studenter. 2 studenter har fullført studiet i 2014.

Ingen deltakere har brutt Kirketjenerskolen 1 eller 2 i år ifølge NKI.

Kirketjenerskolen 3/ Møte med mennesker
Antall som tok Kirketjenerskolen 3 i 2014 er 8 (pr. 8.12.14)

Antall kurspakker /ekstrapakker solgt på Kirketjenerskolen 3 i 2014 5/17 (10.12.14)

 

3.6 Gravplasskolen

Det ble i 2010 opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle et nytt grunnleggende opplæringstilbud for kirkegårdspersonell. I gruppen har bestått av Inger Strand fra Fagforbundet, Heidi Lund Moen fra DELTA samt Øystein Dahle og Bjarne Kjeldsen fra KA. Bjarne Kjeldsen har hatt ansvaret for å koordinere dette utviklingsarbeidet.

 

Ressursheftet En verdig gravferd for alle ble ferdigstilt i oktober. Dette heftet inneholder lærestoffet i heldagskurset med sammen navn, som utgjør en del av Gravplasskolen 2 – Grunnleggende gravferdskompetanse.

         

I november 2014 ble det gjort avtale med Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) om utvikling og gjennomføring av Gravplasskolen 1 – Grønt og grått. Kurset vil bli gjennomført som to samlinger a fire dager. I tillegg skal deltagerne arbeide med en praksisoppgave på egen arbeidsplass i tiden mellom samlingene. Første runde med Gravplasskolen 1 vil bli gjennomført med samlinger i mars og juni 2015.

 

Med del 1 på plass og spørsmålene knyttet til evaluering avklart er Gravplasskolen klar for lansering i 2015. 

 

 

3.7 Administrasjon og ledelse

OU-styret bevilget i 2014 100 000 til kursing i endringsledelse. Det ble avholdt kurs i Nidaros, Agder og Telemark og Stavanger. Kursene var for begge arbeidsgiverlinjer  og ble avholdt av Kirkerådet og KA i samarbeid.

 

3.8 Konflikthåndtering

I 2014 er heftet Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke revidert. Det var i 2014 satt opp to kurs i konflikthåndtering, et i Oslo og et i Trondhjem. Begge ble avlyst på grunn av få påmeldte.

 

3.9 Barnehagevirksomhet

I 2014 var det satt av 20 000 til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det er usikkert om noen benyttet muligheten, PBL har ikke ønsket refusjon.

 

3.10 Diakoni

3.10.1 Pastoral-klinisk utdanning

Det ble tildelt 5000 til en diakon som tar en svensk-norsk sjelesorg utdanning, som har mange likheter med PKU i Norge.

 

3.10.2 Helse/diakoni konferanse

OU-styret har i 2014 planlagt en konferanse med temaet: ”Kirke og helse,- et ideseminar om samhandlingsreformen”. Konferansen ble avlyst pga for få deltagere. Det ble inngått et samarbeid med Kirkerådet og Stavanger bispedømme om å arrangere en nasjonal konferanse med lignende tematikk januar 2015. Den ble arrangert med 100 deltagere.

 

3.10.3 Fagutvalg for diakoni (FUD)

I 2014 vedtok OU-styret å opprette Fagutvalg for diakoni. De hadde sitt første møte 18.desember 2014. Utvalget består av 2 representanter fra Diakonforbundet: Torstein Garcia de Presno(leder) og Ingun Yri Øystese, Guro Hellgren, Tor Haugstad (ekstern fagperson og Kristin Anskau fra KA. FUD skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det diakonale området blir imøtekommet. FUD representerer sektorens bestillerkompetanse og skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene slik at formålstjenlige tiltak settes i gang.

 

3.11 Film-produksjon Mitt yrke

OU-styret bevilget 95 000 til produksjon av 3 filmer om det å jobbe i Den norske kirke. Dette er et samarbeid med Kirkerådet, som også produserer en film om det å være prest. Filmene vil vises på NRK2 og være tilgjengelige på nett. Filmen om kantor-yrket ligger tilgjengelig på OUs nettsider.

 

3.12 Tariffrelaterte tiltak

3.12.1 Verktøy for lokal kartlegging av arbeidsmiljø

En arbeidsmiljøundersøkelse til bruk lokalt er ferdigstilt og ligger tilgjengelig på OU-styrets og KAs nettside. Den har flere spørsmål som ble benyttet i den nasjonale undersøkelsen i 2012, og resultatene lokalt kan da sammenlignes med resultatene nasjonalt.

 

3.12.2 Sentral arbeidsmiljøundersøkelse – rapport om mobbing og diskriminering

OU-styret bestilte i 2013 en rapport fra AFI, som skulle belyse spørsmålene knyttet til mobbing og diskriminering blant ansatte i Den norske kirke. Rapporten viste at det er et noe høyere nivå av denne problematikken Den norske kirke. OU-styret vedtok derfor at det skulle utarbeides et hefte om mobbing, som vil presenteres i 2015.

 

3.13 Samarbeid med SEU

Lederne for OU og SEU har hatt jevnlige samtaler gjennom 2014. Dette resulterte blant annet i en sesjon der representanter for SEU, Departementet og OU-styret var samlet på Holmen fjordhotell med tematikken kirke-stat og veien videre.

 

 

 

1. mars 2015 LMK

 
Powered by Cornerstone