24.02.2016
OU-styret
Årsrapport 2015

Rapport for OU-styrets arbeid i 2015

 

1. OU-styrets mandat og sammensetning

Avtale om OU-arbeidet er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen

 

Her heter det i styrets mandat:

 

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

  • nasjonale opplæringstiltak
  • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
  • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
  • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
  • informasjon om lov- og tariff-forhold
  • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

 

Styret utarbeider for tariffperioden

  • planer for sitt arbeid
  • budsjett for de inntrukne midlene
  • rapport og regnskap for styrets arbeid

 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

 

OU-styret har i 2015 hatt følgende sammensetning:

Frank Grimstad (KA, leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

Øystein Dahle (KA)

Ingrid B. Tenfjord (KA) f.o.m. 30.04.15

Mona Charlotte Sjødal t.o.m 30.04.15

Unni Rasmussen (Fagforbundet) vara: Trygve Natvig (Fagforbundet)

Liv Håkonsen (Delta) vara: Christine Ugelstad Svendsen (Delta)

Anders Hovind (MFO) vara: Trond Dahlen (MFO)

Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)

 

OU-styret har i 2015 hatt 4 møter og behandlet 39 saker.

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KAs arbeidsgiveravdeling.

 

 

2. Økonomi

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2015 utgjorde kronetrekket kr. 2 716 744.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 665 318. Dermed har OU-styret til sammen hatt til disposisjon kr. 3 382 062. Resultatet i 2015 var et overskudd på kr. 462 381, som overføres til arbeidet i 2016.                                                                                                                                    

 

 

 

 

Budsjett 2015

Rev bud.

Regnskap 2015

 

 

 

 

pr.feb 2015

pr.31.12.2015

Generelt/Diverse

 

 

 

 

 

Overført fra forrige periode

-1000000

-596575

-665318

 

OU-trekk

-2800000

-2 800000

-2 716744

 

Overhead 15%

420 000

420000

404000

 

utsending ou-krav

7 500

7500

2230

 

Møter servering, div.

20 000

20 000

12202

 

sum generelt/diverse

-3352500

-2949075

-2967109

Tverrfaglige tiltak

 

 

 

 

 

Rest utbetaling tverrfaglige tiltak forrige år

0

0

0

 

Frie reisestipend

200 000

200000

47600

 

Stabsturer

300 000

250000

295000

 

Ledsagerprogrammet

80 000

50000

 0

 

Menighetsutviklingsprosjekt

50000

50000

50000

 

Administrasjon av stipender

100000

100000

101000

 

sum tverrfaglig tiltak

730000

650000

493600

Informasjon

 

 

 

 

 

"OU-info"

5000

5000

103

 

Ny logo

50000

10000

5750

 

Informasjonsbrosjyre

7000

7000

 

 

sum informasjon

62000

22000

5853

Kirkemusikk

 

 

 

 

 

Fagrådet (FUM)

200000

230000

197703

 

Kirkemusikkonferanse Nord

50000

50000

50000

 

Kurs for kirkemusikere - ny salmebok/bibelske salmer

200 000

200000

92300

 

Til disposisjon / diverse tiltak

210000

210 000

231870

 

sum kirkemusikk

660000

690 000

571873

Kirketjenere

 

 

 

 

 

Kirketjenerskolen

150000

195 000

180753

 

Fagdag Kirketjenerskolen 2

180000

180 000

87686

 

sum kirketjenere

330000

375 000

268439

Gravplass

 

 

 

 

 

Gravplass-skolen

350000

         400 000

                                    311834

 

sum gravplass

350000

400 000

311834

Administrasjon og ledelse

 

 

 

 

 

Materiell - en førstehjelp for saksbehandlere

40000

0

 0

 

 

50000

0

0

 

Lederutvikling / Endringsledelse

100000

50000

50 000

 

sum administrasjon og ledelse

190000

50000

50000

Diakoni/Undervisning/Barnehager

 

 

 

 

 

Fagutvalg for diakoni (FUD)

200000

200000

118082

 

Barnehagetiltak (PBL)

20000

10 000

0

 

Stipend barnehager fravær- nærvær

50000

50 000

100 000

 

Barnehage tariffkonferanse

75000

0

0

 

PKU for diakoner

50000

50 000

25000

 

Helsekonferanse/diakoni/div.

70000

69 000

69000

 

sum diakoni/undervisning/

barnehager

 465000

379 000

312082

 

 

 

 

 

 

Stadig bedre

100000

50000

50000

Tariff-relaterte tiltak

 

 

 

 

 

Kommunikasjonskurs

50000

0

 0

 

Konsultasjon stat-kirke/Endringstematikk

50000

50 000

55825

 

Tariffrelatert kurs

200000

469500

293651

 

Konflikthåndtering, utvikling kurs/materiell/pilotprosjekt

50 000

25000

25200

 

Mobbeprosjekt

35000

35000

35000

 

Fagd agarbeidsmiljø

100 000

50000

27892

 

sum tariffrelaterte tiltak

485000

629500

437568

 

 

 

 

 

 

Resultat

-80500

246425

-462381

 

 

 

 

 

 

3. OU-styrets arbeid

3.1 Stipendordninger

OU-styret har i 2015 hatt tre utlysninger av stipender. To med søknadsfrist 1. april: Reisestipend for enkeltpersoner og midler til stabsturer. Ett med søknadsfrist 1. november: Nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 200 000 til utdeling til reisestipend, 250 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet. Etter behandling av de innkomne søknadene ble det fordelt 68 500 til reisestipend, 380 000 til stabsturer og 100 000 til barnehagestipend.

 

Til utlysningen av reisestipender kom det inn 15 søknader på til sammen kr 114 800. 10 søkere ble tildelt til sammen kr. 68 500. Til utlysningen av midler til stabsturer kom det inn 51 søknader på til sammen kr 1 019 490. 32 søkere ble tildelt til sammen kr. 380 000. Til sammenlikning kom det i 2014 inn 38 søknader på til sammen kr 442 500 til utlysningen av reisestipender og 65 søknader på til sammen kr 1 194 800 til utlysningen av midler til stabsturer.

 

Til utlysningen av barnehagestipender kom det fem søknader. OU-styret valgte å utvide rammen for tildeling til 100 000 slik at menighetsbarnehagene i Trøgstad, Tangen, Mysen og Åssiden ble tildelt midler i 2015. Prosjektene skal rapporteres på innen 1. januar 2017.

 

3.2 Ledsagerprogrammet

3.2.1 Ledsagere fra kirkelige fellesråd

 I 2015 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel.

 

3.3 Informasjonsarbeid

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer. OU-styret trykket også opp en brosjyre om stipender, som KA har delt ut på ulike arrangementer i 2015.


3.4 Fagutvalg for kirkemusikk (FUM)
Medlemmer: Kåre Nordstoga (leder), John Erik Brakstad (KA), Trond Dahlen(MFO), Ingrid Smalås (MFO) og Helene Horsfjord(KA). Sekretær: Marianne R. Eriksen

 

Utvalget hadde i 2015 5 møter, hvorav et telefonmøte. 37 saker har blitt behandlet, i tillegg til en søknad via e-post.

 

Totalt har det i 2015 kommet inn 72 søknader, 68 av disse er behandlet, 3 er overført 2016. Søknadene fordeler seg slik:

A: Søknad om midler til å arrangere Nord-Norge konferanse i kirkemusikk 1 stk

B: Søknad om reisestøtte til kurset: ”Å spille, synge, lede bibelske salmer”: 4 stk 2 ble tildelt.

C: Søknad om stipend for deltagelse på kompetansegivende tiltak -kirkemusikk: 59 stk. 57 ble tildelt.

D: Søknad om arrangørtilskudd til lokale og regionale kurs for kirkemusikere: 6 stk, 5 ble tildelt.

 

Inspirasjonssamling for kantorer og kirkemusikere i Trondheim

I regi av Kirkemusikalsk råd, Møre bispedømme og Kirkemusikalsk Forum i Nidaros bispedømme

ble det arrangert  inspirasjonssamling for kantorer og kirkemusikere 25. – 26. nov. 2015 i Trondheim.

FUM  mottok 24 søknader om støtte til dette arrangementet. FUM har tildelt 24 kantorer midler til å delta på kurset.

 

Mellom alter og orgel

To søkere fikk tildelt midler til å følge kurset Mellom alter og orgel 2015.

En av søkerne som fikk tildelt kr 10 000 ultimo desember 2014 til dette formålet, begynte aldri på studiet. Vedkommende har fått krav om tilbakebetaling av støtten.   

Kurs i bibelske salmer koralbok del 3

I samarbeid med Norges Musikkhøgskole arrangerte FUM i november 2015 seminaret ”Å lede, spille og synge bibelske salmer” – som inneholdt workshops for kirkemusikere med fokus på ledsagelse av bibelske salmer i koralboka del 3. Kurset ble avholdt på Norges musikkhøgskole 19. og 20. november. Antall deltakere: 29 stk.

I evalueringen svarte 83 % av kursdeltagerne at kurset som helhet ga nytteverdi og læringsutbytte mens 94 % svarte at kurset ga inspirasjon (karakter 4 og 5 på en skala fra 1-5).

 

3.5 Kirketjenerskolen
I driftsstyret januar-april 2015: Trygve Natvig, leder (Fagforbundet), Ragnar Kjenes (Delta), Bjarne Kjeldsen (KA), Cathrine Lillo-Stenberg (KA) og Anja Høiby-Nikolaisen, sekretær (KA).

I driftsstyret mai – desember 2015: Bjarne Kjeldsen, leder (KA), Berit Moss (Fagforbundet), Ragnar Kjenes (Delta), Cathrine Lillo-Stenberg (KA) og Anja Høiby-Nikolaisen, sekretær (KA).

Det ble holdt 6 møter i 2015.

 

Sentralt kurs i «Møte med mennesker»
4.-6.november arrangerte driftsstyret for kirketjenerskolen sentralt kurs i «Møte med mennesker» for første gang. Kurset ble arrangert på Gardermoen og var fulltegnet med 30 deltakere. Kursholder var Bjarne Kjeldsen.

Stipend til kirketjenere for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2
Det ble lyst ut 8 stipend på 5000,-.
Det kom inn 13 søknader fordelt på 10 til Kirketjenerskolen 1 og 3 til Kirketjenerskolen 2.
Totalt 10 søkere ble innvilget stipend. Dette var på grunnlag av at fem av søkerne var ansatt i samme fellesråd. Disse fem søkerne fikk tildelt til sammen kr. 15 000,-  (kr 3000,- pr. person). De resterende fem personene som fikk tildelt stipend, fikk tildelt fullt stipend på kr. 5000,-.  

Kirketjenerskolen 1
NKI melder at det 04.01.2015 er 18 aktive studenter. 7 studenter har fullført studiet i 2015. Ingen studenter har brutt Kirketjenerskolen 1 i 2015.

Kirketjenerskolen 2
NKI melder at det 04.01.2015 er 7 aktive studenter. 5 studenter har fullført studiet i 2015. Én student har brutt Kirketjenerskolen 2 i 2015.

Kirketjenerskolen 3/ Møte med mennesker
Antall som tok Kirketjenerskolen 3 i 2015 er 115.

Antall kurspakker /ekstrapakker solgt på Kirketjenerskolen 3 i 2014 5/0.

 

3.6 Gravplasskolen

Det ble i 2010 opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle et nytt grunnleggende opplæringstilbud for kirkegårdspersonell. I gruppen har bestått av Inger Strand fra Fagforbundet, Heidi Lund Moen fra DELTA samt Øystein Dahle og Bjarne Kjeldsen fra KA. Bjarne Kjeldsen har hatt ansvaret for å koordinere dette utviklingsarbeidet.

 

Vårsemesteret 2015 ble Gravplasskolen 1 – Grønt og grått gjennomført for første gang med to samlinger av fire dager. Kurset fant sted i SOAs lokaler i Drammen og samlet 16 deltagere. Kursavgiften ble subsidiert med kr 1500 pr deltager med OU-midler.
         

Norsk forening for kirkegårdskultur har gjennomført sitt kurs i praktisk gravplassdrift to ganger i 2015. Dette kurset inngår som en av to moduler av gravplasskolen 2. De to kursene hadde til sammen i underkant av seksti deltagere.  

 

Høsten 2015 ble Møte med mennesker arranger som sentralt kurs på Gardermoen. Blant deltagerne her var det flere som fulgte kursløpet for Gravplasskolen og blant disse igjen noen som med dette kurset hadde gjennomført hele Gravplasskolen. Dette aktualiserer behovet for sentral avklaring knyttet til lønnsmessig uttelling for kursopplegget

 

 

3.7 Administrasjon og ledelse

OU-styret bevilget i 2015 50 000 til kursing i endringsledelse. Det ble avholdt kurs i Møre. Kursene var for begge arbeidsgiverlinjer og ble avholdt av Kirkerådet og KA i samarbeid.

 

3.8 Konflikthåndtering

I 2015 er heftet Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke revidert, lanseres i 2016.

 

3.9 Barnehagevirksomhet

I 2015 var det satt av 10 000 til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det er usikkert om noen benyttet muligheten, PBL har ikke ønsket refusjon.

 

3.10 Diakoni

3.10.1 Fagutvalget for diakoni (FUD)

Medlemmer: Torstein Garcia de Presno (Diakonforbundet) (leder)t.o.m. 30.04.2015, Ivar Nygård (KA) (leder) f.o.m 01.05.2015, Ingun Yri Øystese (Diakonforbundet), Guro Hellgren (Diakonforbundet), Tor Haugstad (ekstern fagperson) og Kristin Anskau (KA). Sekretær Linn Maria Kierulf.

 

Fagutvalget for diakoni har hatt 5 møter i 2015 og behandlet 34 saker.

 

Fagutvalget har gjennomført en undersøkelse blant kirkeverger om hvilke etterutdanningsbehov de ser at det er innenfor diakonifeltet. Resultatene fra denne undersøkelsen er satt sammen med resultatene fra undersøkelsen gjennomført blant diakoner. Dette er materiale FUD vil arbeide med opp mot utdanningsinstitusjonene i 2016.

 

Fagutvalget for diakoni gjennomførte et seminar på Kirkevergekonferansen 27.oktober 2015 og temaet kirke-helse og kommunesamarbeid. Seminaret fikk ca 50 deltagere og evalueringen var veldig positiv.

 

Det ble tildelt 25000 til en diakon som tar Pastoral-klinisk utdanning.

 

3.10.2 Helse/diakoni konferanse

Det ble i 2014  inngått et samarbeid med Kirkerådet og Stavanger bispedømme om å arrangere en nasjonal konferanse med tematikken kirke-helse. Konferansen ble støttet av OU-styret med 69 000 og ble gjennomført i januar 2015. Den ble arrangert med 100 deltagere.

 

3.11 Menighetsutviklingsprosjektet

OU-styret bevilget 50 000 til støtte til Menighetsutviklingsprosjektet ved MF.

 

3.12 Tariffrelaterte tiltak

3.12.1 Medbestemmelseskurs

I 2015 ble det planlagt 4 kurs med tematikken medbestemmelse. Kursene ble utarbeidet i et samarbeid mellom KA og fagforeningene. To av kursene ble avlyst på grunn av for lav deltagelse, to ble gjennomført i Kristiansand og Oslo. Kursene hadde 15 og 21 deltakere og til sammen 12 fellesråd var representert.

 

3.12.2 Sentral arbeidsmiljøundersøkelse – rapport om mobbing og diskriminering

OU-styret bestilte i 2013 en rapport fra AFI, som skulle belyse spørsmålene knyttet til mobbing og diskriminering blant ansatte i Den norske kirke. Rapporten viste at det er et noe høyere nivå av denne problematikken Den norske kirke. OU-styret vedtok derfor at det skulle utarbeides et hefte om mobbing, som var planlagt ferdig i 2015, pga uforutsette hendelser vil den først presenteres i 2016.

 

3.12.3 Nasjonal Fagdag for arbeidsmiljø

9.november ble nasjonal fagdag for arbeidsmiljø gjennomført i Oslo. Det var 62 deltagere. Fagdagen hadde ulike temaer knyttet til personalledelse og arbeidsmiljøarbeid. Konferansen fikk god tilbakemelding og vil videreføres i 2016.

 

3.13 Samarbeid med SEU

Lederne for OU og SEU har hatt jevnlige samtaler gjennom 2015. Dette resulterte blant annet i en sesjon der representanter for SEU, Departementet og OU-styret var samlet på Holmen fjordhotell med tematikken kirke-stat og veien videre.

 

 

 

5.februar 2016 LMK

 
Powered by Cornerstone