04.09.2017
Nettverkssamlinger for kirkemusikere - støtteordning 2019

Målsetting:

 • Utvikle/stimulere til faglige og sosiale nettverk mellom kirkemusikere.
 • Bidra til at flest mulig kirkemusikere får faglig oppdatering. Deltakelse i sentrale/større kompetanseutviklingstiltak er vanskelig for mange ansatte, pga små stillinger og lange reiseveier. Regionale tiltak kan gjøre det lettere å delta.
 • Motvirke faglig ensomhet. Skape møteplasser for erfaringsutveksling. Nye kirkemusikere møter erfarne kirkemusikere.
 • Jevnlige kirkemusikalske fagsamlinger kan ta opp ulike, aktuelle faglige temaer. Enkle/«små» kompetansetiltak kan raskt fange opp dagsaktuelle tema.

Målgruppe:

Kirkemusikere i alle typer stillinger i Den norske kirke.

 

Organisering:

 • Tiltaket forankres i arbeidsgiverforum på bispedømmenivå.
 • Organiseringen skal være hensiktsmessig i forhold til lokale/regionale forhold, eksisterende samarbeid, eksisterende tiltak osv. En regional aktør, for eksempel kulturrådgiver i bispedømmet, står for organisering og gjennomføring av samlingene.

 

Formelle krav:

 • Tiltaket må forankres på arbeidsgiversiden (arbeidsgiverforum) og arbeidstakersiden.
 • Alle kirkemusikere i den aktuelle regionen skal inviteres
 • Organiseringen skal ta geografiske hensyn, slik at det organiseres flere samlinger i bispedømmer der det er hensiktsmessig. Det skal unngås at tiltaket får preg av regionkonferanse mer enn nettverkssamling.
 • Organiseringen skal i størst mulig grad legge til rette for at kirkemusikere i små stillinger og med lang reisevei har anledning til å delta.
 • Samlingen skal være et kompetansehevende tiltak og må ha et relevant faglig innhold
 • Samlingen skal være organisert slik at det også legges til rette for erfaringsutveksling og sosialt samvær

 

Støtte fra FUM:

 • FUM bidrar med kr. 10.000 pr bispedømme til aktører som gjennomfører samlinger.
 • Dersom særskilte hensyn tilsier det, for eksempel behov for flere samlinger i ett bispedømme, kan beløpet økes noe.
 • Arrangør/partene bestemmer selv hvordan tilskuddet skal brukes. Deltakere og arrangør kan ikke søke andre tilskudd fra FUM til disse samlingene.
 • Støtten tildeles når det er innsendt praktisk informasjon, som blant annet viser at kravene for støtte er innfridd.
 • Det skal innsendes en enkel rapport til FUM i etterkant av arrangementet.

 

Om liknende tiltak som allerede er etablert:

 • Denne ordningen skal ikke konkurrere med allerede eksisterende samlinger/nettverk blant kirkemusikere. Der slike allerede er etablert, bør disse videreføres og evnt videreutvikles, og kan få støtte fra FUM gjennom denne ordningen. Det er imidlertid en forutsetning at samlingene (i hovedsak) tilfredsstiller de gitte kriteriene.
 • Der det eksisterer tiltak for en mindre del av bispedømmet (for eksempel godt etablert nettverk i et prosti): Tiltaket kan få et mindre tilskudd, i forbindelse med at tiltak for resten av de ansatte i bispedømmet igangsettes.

 

Tiltak i tilknytning til andre større arrangement:

 • Arbeidsgiverforum og tillitsvalgte avgjør om tiltaket kan/bør legges i tilknytning til andre, større arrangementer, for eksempel stiftsdager
 • For mer informasjon kontakt sekretær i FUM, Eldbjørg Leinebø Ekre, telefon 416 10 918, epost eldbjorg.ekre@ka.no.

   

  Søknad sendes Fagutvalg for kirkemusikk på epost til eldbjorg.ekre@ka.no.

 
Powered by Cornerstone