04.05.2018
Referat fra møte 2.februar 2018

Referat fra møte i det partssammensatte

OU-styret i KA-området 2.februar 2018

 

Tilstede: Randi Moskvil Letmolie (KA), Anders Hovind (MFO), Øystein Dahle (KA), Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet), Kai Tangen (Delta), Marit Halvorsen Hougsnæs (KA), Arne Løseth  (Fagforbundet), Ingrid B. Tenfjord (KA)

Sekretær: Linn Maria Kierulf 

OU-sak 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent

 

OU-sak 02/18 Referat fra møte 30.11.2018

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.

OU-sak 03/18 Orienteringssaker

* FUD – Fagutvalget for diakoni. Referat fra møte 18.10.2017 var vedlagt innkallingen.

* FUM- Fagutvalget for kirkemusikk. Referat fra møte 9.11.2017 var vedlagt innkallingen.

* Driftsstyret for Kirketjener- og gravplass-skolen. Referat fra møte 8.januar 2018 var vedlagt innkallingen. OU-styret forutsetter at redusering av budsjettet knyttet til sekretærressurser ikke reduserer den planlagte aktiviteten.

*Referat fra møte i OU-ordning for rettssubjektet Den norske kirke 4.12.2017 var vedlagt innkallingen.

*Personalsituasjonen OU-sekretariatet

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

OU-sak 04/17 Regnskap 2017

Vedtak:

OU-styret godkjenner regnskap for 2017 med et mindreforbruk på 885 413 kr..

OU-sak 05/18 Årsrapport 2017

Vedtak:

 Årsrapport for 2017 godkjennes.

OU-sak 06/18 Utlysning stipend

Vedtak:

OU-styret  utlyser stipendordninger for  stabsprosjekter og inspirasjonsstipend for 2018 med framlagt utlysningstekst. Søknadsfristen settes til 1.april.

OU-sak 07/18 Innstillingskomite stipender

Vedtak:

OU-styret oppnevner Tore Byfuglien (KA) og Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) til innstillingskomite for stipend individuell og stab.

OU-sak 08/18 Programkomite konsultasjon 25.-26.september 2018

Vedtak:

OU-styret oppnevner Anders Hovind (MFO) og Eivind Haanes (Delta) og to fra KA til programkomite for OU-konsultasjonen. Komiteen rapporterer til OU-styret på neste møte. Sekretæren kaller inn til første møte.

OU-sak 9/18 Revidert budsjett 2018

Vedtak:

OU-styret vedtar revidert budsjett 2018 som framlagt.

 OU-sak 10/18 Neste møte

24.mai 1400-1600 med påfølgende middag

 

 

 

 

02.02.2018 Linn Maria  Kierulf

 
Powered by Cornerstone