13.06.2018
Referat fra møte 24. mai 2018

Referat fra møte i det partssammensatte

OU-styret i KA-området 24. mai 2018

 

Tilstede: Randi Moskvil Letmolie (KA), Anders Hovind (MFO), Øystein Dahle (KA), Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet), Kai Tangen (Delta), Marit Halvorsen Hougsnæs (KA), Arne Løseth  (Fagforbundet), Ingrid B. Tenfjord (KA)

For øvrig møtte sekretær: Silje Letmolie og Linn Maria Kierulf 

Innledende kommentarer

OU-sekretær Silje Letmolie orienterte om ny digital plattform for styrepapirene.  Det var enighet om at man fortsetter å legge ut sakspapirene på denne måten.

 

OU-sak 12/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

 Vedtak:                Innkallingen godkjent.

 

OU-sak 13/18 Referat fra møte 02.02.2018

Referatet ergodkjent i egen e-postrunde i forkant av møtet.

 

OU-sak 14/18 Orienteringssaker

Følgende orienteringssaker ble lagt frem for OU-styret:

 • FUD – Fagutvalget for diakoni. Referat fra møte 05.04.2018
  Kommentarer fra OU-styret:
  OU-styret merket seg at FUD ser et generelt behov for kompetanseheving og kompetanseplaner. FUD anmoder OU-styret om å drøfte hvordan OU kan arbeide mer overordnet med kompetansehevingsplaner.
   
 • FUM – Fagutvalg for kirkemusikk. Referat fra 20.04.2018 
  Kommentarer fra OU-styret:
  På lik linje med FUD ønsker FUM at OU-styret drøfter kompetansehevningsplanarbeid.
   

FUM har etterspurt en mer formalisert kontakt mellom OU og FUM. OU stiller seg positive til dette, og ønsker at lederne av fagutvalgene deltar på ett OU-møte ila året.

 • Referat fra møte i OU-ordning for rettssubjektet Den norske kirke 22.03.2018
   
 • Personalsituasjonen OU sekretariatet.
  Fra administrasjonens presentasjon:
  Linn Maria Kierulf går av som OU-sekretær, da hun går inn i en ny stilling i KA. Silje Letmolie tar over rollen som OU-sekretær.
   
 • Status for OU-konsultasjonen på Soria Moria den 25. – 26. september 2018
  Fra administrasjonens presentasjon:
  Programkomiteen som vil arbeide med OU-konsultasjonen har avtalt et første møte den 28. mai 2015.
   
 • Status for regnskap til Kirkemusikksymposiet 2018
  Resultatet av spørreundersøkelsen og regnskap til Norsk kirkemusikksymposium ble lagt fram for OU-styret.
   
 • Markedsføring av tilbudet om lokale OU-kurs i medbestemmelse
  Kommentarer fra OU-styret:
  OU-styret ønsker at teksten til utlysningen av tilbud om lokale OU-kurs utarbeides etter innspill.
   
 • Utlysning til midler til opplæring av tillitsvalgte, frist 1. oktober  
 • Arbeidstid- og arbeidsplanleggingskurs
  Arbeidet med kurset startes i juni 2018.

 

OU-sak 15/18 Regnskapsrapport pr. 01.05.2018

Sakspapirer:       Regnskapsrapport pr. 01.05.2018

Fra administrasjonens presentasjon:

Inntektene (OU-kontingenten) er ikke ført fordi dette faktureres i juni 2018. Administrasjonen opplever at fagutvalgene har en god budsjettkontroll. Driften av OU samlet er i henhold til budsjett.

 Vedtak:                Regnskapsrapporten pr. 01.05.2018 tas til orientering.

 

OU-sak 16/18 Søknad om stipend

Sakspapirer:       Notat fra innstillingskomiteen, oversikt over søknader til stabsprosjekt og oversikt over søknader til inspirasjonsstipend.

 

Fra administrasjonens presentasjon

Innstillingskomiteen har registrert at det er betydelig færre søkere i 2018. I 2017 var det 38 søknader på inspirasjonsstipend og 47 søknader på stabsprosjekter mot henholdsvis 8 og 23 søknader i år. Informasjonsprosedyrer har vært tilsvarende som tidligere år. Det er også registrert nedgang i søknader i andre stipendordninger innen OU-systemet.

Det har tidligere vært praksis å kun tildele stabsprosjekter der alle ansatte og prestene må være med. Innstillingskomiteen har denne gangen innstilt flere søknader der kun fellesrådsansatte er representert. 

Med bakgrunn i denne registrerte nedgangen foreslår administrasjonen at alle stipendordningene settes opp som sak på OU-styremøte i siste møte i 2018. Det innhentes i forkant av dette erfaringer fra fagutvalgene om hvordan stipendordningene fungerer for å kunne se alle ordninger under ett.

Kommentarer fra OU-styret:

OU-styret synes det er underlig at stipendordningen har hatt en nedgang i antall søknader. OU-styret ønsker derfor å drøfte ordningen i sin helhet på møtet i oktober. Lederne av fagutvalgene inviteres til denne drøftingen. Fagutvalgene utfordres til, dersom det er praktisk mulig, å drøfte egne stipendordninger med sine respektive fagutvalg før dette møtet.

Vedtak:               OU-styret vedtar innstillingskomiteens forslag til fordeling av midler til stipend for 2018 med følgende korreksjoner:

                               Sogndal og Leikanger kirkelig fellesråd tilbys 15 000,-

                               Asker kirkelig fellesråd tilbys 6 500,-

                               Oslo kirkelig fellesråd tilbys 55 000,-

 

OU-styret behandler stipendordningene som egen sak i oktober. Lederne i fagutvalgene inviteres til å delta i behandlingen av saken.

OU-styret behandler søknaden til Ringsaker kirkelig fellesråd ved neste møte, ettersom søknaden var sendt feil og ikke levert før lenge etter søknadsfristen.

 

OU-sak 17/18 Forslag til fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU)

Fra administrasjonens presentasjon:

OU-styret fattet i sak 35/17 vedtak om at det skulle settes ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe fram formål, mandag og passende navn for et fagutvalg innen kirkelig undervisning.

Arbeidsgruppen har nedfelt forslag til fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) som er lagt frem for OU-styret.

Vedtak:             

OU-styret vedtar at det opprettes fra 1. november 2018 et nytt fagutvalg for undervisning under OU med følgende formål og mandat:

Formål: FKU skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov innen kirkelig undervisning blir imøtekommet.

Mandat: FKU er et utvalg under OU-styret innen kirkelig undervisning. FKU har beslutningsmyndighet innenfor årlige plan- og budsjettrammer fastsatt av OU-styret.

FKU representerer ordningens bestiller kompetanse innen fagfeltet kirkelig undervisning. Utvalget skal samarbeide med aktuelle utdanningsinstitusjoner og andre aktører slik at formålstjenlige tiltak settes i gang.

Fagutvalg innen kirkelig undervisning (FKU) skal ha 5 medlemmer. Fagforeningene og KA kommer med forslag om 2 representanter hver. I tillegg kommer en selvstendig fagperson, utpekt av OU. Det skal ikke sitte representanter for utdanningsinstitusjoner i utvalget.

   • FKU oppnevnes for to år av gangen.
   • FKU fremlegger forslag til årsplan/tiltak og budsjett for kommende år innen 15.november
   • FKU legger fram årsrapport og regnskap innen 15.januar.

FKU skal fortløpende oversende OU-styret sine møtereferater.

Sekretærfunksjonen ivaretas av KA.

 

OU-sak 20/18 Neste møte

Vedtak:                OU-styret vedtok følgende møtedatoer:

25. september 2018  kl 10.00 – i forkant av OU-konsultasjonen               

19. oktober 2018 kl 10.00 – 13.00

                               29. november 2018 kl 12.00 – 14.00

 

OU-sak 20/18 Eventuelt

 Ingen saker under eventuelt

 

---------------------------------

 

 
Powered by Cornerstone