20.11.2018
Referat OU-møte 19. oktober 2018

Referat OU-møte den 19. oktober 2018

Til stede:

Anders Hovind                                  MFO

Leiv Sigmund Hope                          Diakonforbundet

Kai Tangen                                       Delta

Arne Løseth                                     Fagforbundet

 

Randi Moskvil Letmolie                    KA

Øystein Dahle                                   KA

Marit Halvorsen Hougsnæs              KA

Ingrid B. Tenfjord                               KA

Silje L. Hjeldsbakken                         sekretær

 

Saksliste

OU-sak 21/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes.

 

OU-sak 22/18 Referat fra møte 24.05.2018

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde i god tid før møtet.

 

OU-sak 23/18 Orienteringssaker

 • Endringer i KAs representasjon i OU-styret:

Følgende endringer er gjort med KAs representasjon i OU pga. omorganiseringer innad i organisasjonen: Randi Moskvil Letmolie går av som leder og medlem av OU-styret. Marit Halvorsen Hougsnæs blir ny leder av OU-styret, forhandlingsleder Marianne Liaklev går inn som nytt medlem, Ingrid B. Tenfjord og Øystein Dahle forsetter som medlemmer.

 • Utlysning av tilskuddsmidler til tillitsvalgtopplæring i fagforeningene er igangsatt med søknadsfrist 25. november  
 • Planleggingen av OU-kurs om arbeidstid- og arbeidsplanlegging er igangsatt
 • Lederen av FUM (KAs representant) har trukket seg, KA er i ferd med å finne forslag til nytt medlem av FUM. Settes opp som sak på neste møte.

 

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

 

OU-sak 24/18 Regnskapsrapport pr. 01.10.2018

Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 01.10.2018

Fra administrasjonens presentasjon: Driften av OU samlet ser ut til å gå i overskudd i 2018. OU, med fagutvalgene holdt utenfor, ligger an til et overskudd på ca. 267 000 kroner med følgende fordeling:

 

 

Regnskapspost

Mindreforbruk

OU-konsultasjonen: Ettersom OU-konsultasjonen ble avlyst, har vi kun betalt 45 150,- for avlysning av hotellet

 • 55 000,-

AVU-stipend: En av søkerne søkte kun om 8 000, en av søkerne har ikke sendt betalingsinformasjon. Forventet utbetaling er derfor 108 000,-

 • 12 000

Kurset om kommunesammenslåing/medbestemmelse: Kurset ble avlyst

 • 150 000,-

 

Ledsagerprogrammet: Det har ikke kommet inn noen søknader

 • 50 000

SUM

 • 267 000

 

Vedtak:

Regnskapsrapporten pr. 01.10.2018 tas til etterretning.

 

OU-sak 25/18 Søknad om stipend

Vedlegg:

 1. Søknad om støtte til stabstur, Ringsaker kirkelige fellesråd.
 2. Revidert søknad om støtte til stabstur, Nordstrand menighet

OU-styret tok to søknader opp til vurdering.

Forslag til vedtak:

Det bevilges 10 000 kroner til Ringsaker kirkelige fellesråd og 10 000 kroner til Nordstrand menighet.  

 

OU-sak 26/18 Stipendordningene

Lederne og sekretærene i fagutvalgene ble invitert til å delta i behandlingen for å orientere om hvordan ordningene fungerer i fagutvalgene og tanker om fremtidige ordninger. Fagutvalgene v/ leder og/eller sekretær deltok i diskusjonen.

Fra administrasjonens presentasjon: I OU-sak 16/18 ble det fastsatt at OU-styret skulle behandle stipendordningene i OU på møtet i oktober.

Nedenfor er det utarbeidet en tabell som viser bruken av ordningene de siste tre årene. For en del av stipendene blir de innvilget i ett år, men ikke nødvendigvis utbetalt samme året som bevilgningen er gjort.

År

Stipend

Antall søknader

Samlet søknadssum

Total tildeling

Merknad

2018

Inspirasjonsstipend

8

71 000

66 000

 

Stabsprosjekt

23

633 350

344 000

 

Enkeltsøknader FUD

10

 219 000

 150 000

Er nå utlyst også for høsten 2018

Kirketjenerskolen

11

 55 000

50 000

Søknadsfrist 1. mai, men søknadene er ikke behandlet ennå

2017

Inspirasjonsstipend

38

135 750

99 900

 

Stabsprosjekt

47

860 650

400 000

 

FUD: Enkeltsøknader

13

 

 136 000

3 av søknadene var direkte til bispedømmene.

Kirketjenerskolen

10

50 000

50 000

 

2016

Inspirasjonsstipend/reisestipend

11

70 000

55 000

 

Stabsprosjekt

36

754 100

280 000

 

FUD: Enkeltsøknader

4

 

142 395

4 var direkte til bispedømmene.

FUM: stipendsøknader 

22

206 002

118 126

 

Kirketjenerskolen

15

75 000

40 000

 

 

Fagutvalgene er positive til opprettholdelse av stipendordningen.

Driftsstyret for kirketjenerskolen og gravplasskolen har en stipendordning der deltakerne på skolene kan søke om stipend for å delta på utdanningsprogrammet. Det mange innen sektoren  som har deltidsstillinger og derfor er det viktig å gi stønad til deltakelse på disse utdanningsprogrammene.

Fagutvalget for diakoni har fire typer utlysninger. Fagutvalget uttrykker at det er vanskelig å få ordningen kjent og at det i hovedsak er de samme som søker. Fagutvalget har også utarbeidet kursopplegg som de ga ut gratis. Kurset ble gjennomført lokalt. Dette er blitt godt tatt imot.

Fagutvalg for kirkemusikk uttrykker også at det er vanskelig å få ordningen kjent og at det i hovedsak er de samme som søker. Fagutvalget bruker uforholdsmessig mye tid på å behandle søknader og ønsker gjerne en forenklet prosess.

Kommentar fra styret: Det bør fremgå tydelig av kurs som OU-styret støtter, at disse er støttet av OU-styret.

Det ble fremmet forslag om å ha et felles møte for fagutvalgene og OU-styret på OU-konsultasjonen i september.

OU-styret ser det som hensiktsmessig å utarbeide bedre kjøreregler for behandling av stipender.  

Vedtak:

OU-styret vil gjøre stipendordningene kjent og  vil  sette fokus på dette særlig i utarbeidelsen av nye nettsider. Det bør være mulig å søke på stipender direkte fra hjemmesiden.

OU-styret vil utarbeide bedre kjøreregler for behandling av stipender. Disse kjørereglene skal gjelde alle fagutvalgene.

OU-styret ser positivt på å invitere fagutvalgene til å delta på OU-konsultasjonen i september 2019.

 

OU-sak 27/18 Nye nettsider

Vedlegg: Notat om www.ouinfo.no

OU-styret diskuterte hvilke muligheter det er for forbedringer av ouinfo.no. Kommunikasjonssjef i KA, Trygve Jordheim, hadde i forkant av møtet skrevet et notat med forslag til løsning. Kommunikasjonssjefen deltok i møtet.

Kommentarer fra styret: OU-styret ønsker å gå videre med Cornerstone for å undersøke hvilke alternativ det er for nettsiden. OU-styret ønsker at innsending av stipendssøknad/søknadsportal gjøres via nettsiden. Det er viktig at det også er mulig å laste opp pdf-filer i søknaden. Kommunikasjonssjefen undersøker muligheten for å lage en søknadsportal i nettsiden og hva det eventuelt vil koste.

På neste OU-møte vil kommunikasjonssjefen og sekretæren vise frem en «dummie»/eksempel på mulig utforming av nettside.

Det er viktig at nettsiden er responsiv.

Vedtak:

OU-styret undersøker videre om mulighetene for Cornerstone som leverandør. Sekretæren tar kontakt med Cornerstone og utarbeider forslag til design på nye nettsider. Forslag til nye nettsider legges frem for OU-styret.
 

Det opprettes linker til www.ouinfo.no på KAs hjemmeside og hos de fagforeningene som ønsker det.

 

OU-sak 28/18 Sammensetning av fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU)

Fra administrasjonens presentasjon: OU-styret vedtok i sak 17/18 at FKU skulle opprettes fra 1. november 2018 og at fagutvalget skulle ha 5 medlemmer. Fagforeningene og KA kommer med forslag om 2 representanter hver. I tillegg skal OU utpeke en selvstendig fagperson. Det skal ikke sitte representanter for utdanningsinstitusjoner i utvalget.

Kommentar fra styret: OU-styret ønsker at FKU skal være oppmerksom på at leders habilitet må vurderes dersom IKO er søker for representant av et kurs.

Vedtak:

Følgende oppnevnes til fagutvalg for kirkelig undervisning:

Eldbjørg Leinebø Ekre                     Fagperson og leder

Harald Skarsaune                            Representant for fagforeningen

Anders Møller-Stray                         Representant for fagforeningen

Øystein Dahle                                   KA

Kai Ove Berg                                    KA

 

OU-sak 29/18 OU-konsultasjonen 2018

OU-styret diskuterte hvorvidt den avlyste OU-konsultasjonen høsten 2018 skulle avholdes i 2019.

Kommentar fra styret: OU-styret syns det er hensiktsmessig å avholde konsultasjonen i februar 2019. OU-styret skal diskutere hvorvidt det skal arrangeres en mer åpen konsultasjon.

Ettersom Randi Moskvil Letmolie går ut av OU-styret, skal det oppnevnes et nytt medlem fra KA i komiteen som arbeider med konsultasjonen. Sekretær tar initiativ til første møte. Det legges frem forslag til nytt program før neste OU-møte den 29. november 2018.

Sekretæren undersøker om det er mulig å arrangere konsultasjonen i uke 7 eller 9 i 2019, fortrinnsvis uke 7.

Vedtak:

Da høstens OU-konsultasjon ble avlyst vil OU-styret arrangere en konsultasjonen i februar 2019. Sekretæren undersøker muligheten for å arrangere konsultasjonen i uke 7 eller 9, fortrinnsvis uke 7.

Programkomiteen legger frem forslag til nytt program på OU-møte den 29. november.

 

OU-sak 30/18 Møteplan 2019

Foreløpig møteplan:

Dato

Tidspunkt

Møte i februar

13.00 – 15.00

Torsdag 23.05

14.00 med påfølgende middag

Tirsdag 17.09

11.00 – 12.00

Konsultasjon 17. – 18. sept

Fredag 18.10

13.00 – 15.00

Torsdag 28.11

13.00 – 15.00

 

OU-sak 31/18 Eventuelt

31/18/1 Oppnevning av medlemmer i fagutvalgene

Medlemmene i fagutvalgene er valgt for 2 år. Sekretæren undersøker hvilke medlemmer som må velges i 2019. Sekretæren sender ut oversikten så fort som mulig. På OU-møtet den 29. november vil OU-styret se nærmere på oppnevningen til fagutvalgene.

 

31/18/2 Nytt møtetidspunkt for OU-møtet den 29. november

OU-møtet den 29. november flyttes til klokken 12.30, med varighet til 15.00.

 

 

---------------------------------

 

 
Powered by Cornerstone