26.02.2019
Referat OU-møte 12.februar 2019

Til stede: 

Leiv Sigmund Hope                    Diakonforbundet 
Anders Hovind                            Creo 
Kai Tangen                                  Delta 
Arne Løseth                                 Fagforbundet 

Marit Halvorsen Hougsnæs         KA 
Marianne Liaklev                          KA 
Ingrid B. Tenfjord                          KA 
Øystein Dahle                               KA 
Silje Hjeldsbakken                        Sekretær 

OU-sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: 
Innkallingen og saksliste godkjennes. 

OU-sak 02/19 Referat fra møte 29.11.2018
Vedlegg: Referat fra OU-møte 29.11.2018 

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde. Referat ligger i sakspapirene.

OU-sak 03/19 Orienteringssaker
-    FUM – Fagutvalg for kirkemusikk. Referat fra møte 29.11.18 ligger vedlagt
-    FKU – Fagutvalg for kirkelig undervisning. Referat fra møte 10.01.19 ligger vedlagt. 
-    Driftsstyret for Kirketjener- og gravplass-skolen. Referatet fra møtet 14.12.18 ligger vedlagt. 
-    OU2-styret. Referatet fra møtet 19.12.18 ligger vedlagt. 
-    OU-kurs i arbeidstid- og arbeidsplanlegging, kurs den 19. og 20. mars 2019 i henholdsvis Oslo og Bergen. Kurs i Oslo fullt.
-    Den nye ouinfo.no er nå sjøsatt, men det arbeides med noen justeringer. 

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

OU-sak 04/19 Regnskapsrapport pr. 31.12.2018
Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 31.12.2018

Fra administrasjonens presentasjon: 
I 2018 hadde OU-styret et mindreforbruk på kroner 1 117 725,-. Bakgrunnen for mindreforbruket var at OU-konsultasjonen høsten 2018 ble utsatt til februar 2019, kurset i arbeidstid og arbeidstidsplanlegging ble utsatt til mars 2019 og fagutvalgene hadde noe mindreforbruk. OU-styret hadde i 2017 et mindreforbruk på 885 413,- som da har fulgt med til 2018 og 2019. 

Vedtak:
OU-styret godkjenner regnskapet for 2018. 

OU-sak 05/19 Årsrapport 2018
Vedlegg: Årsrapport OU-styret 2018

Det er utarbeidet en årsrapport for OU-styret i 2018. 

Kommentarer fra styret: 
Styret ønsker at følgene punkter legges til/endres i årsrapporten: 
•    Det legges til et eget punkt om støtte til Norsk kirkemusikksymposium. 
•    Det kortes ned på teksten som er skrevet under punktet om FUM. 

Vedtak:
OU-styret godkjenner årsrapporten med de merknader som fremkom i møtet.

OU-sak 06/19 Plan 2019 
Vedlegg: Forslag til plan for OU-styrets arbeid i 2019 

Det er utarbeidet et forslag til plan for OU-styrets arbeid i 2019. 

Fra administrasjonens presentasjon: 
Det er lagt inn i planen for 2019 tre kurs i løpet av 2019, to av disse er fastsatt, administrasjonen forslår at det tredje kurset omhandler arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Administrasjonen foreslår at OU-styret nedsetter en komite som skal arbeide med kurset. Administrasjonen foreslår at komiteen består av to representanter fra arbeidsgiver og to fra arbeidstaker. 

Kommentar fra styret: 
Styret ønsker at det legges vekt på å promotere ledsagerprogrammet ytterligere. Styret foreslår at en tidligere deltaker på ledsagerprogrammet inviteres til å dele om erfaringer med programmet på arrangementer/storsamlinger. Styret ønsker også å utfordre KN til å minne om ledsagerprogrammet på relevante kurs innenfor sektoren. Styret ønsker at dette legges inn i planen for 2019. 

Styret hadde også et innspill til kurset i arbeidstidsplanlegging og arbeidstid: Hva med også lage moduler om arbeidstid i et s-læringsverktøy? Kostnadene ved å utarbeide en plattform for e-læring tas opp på neste møte. Styret foreslår at det avholdes et ekstra kurs i arbeidstid og arbeidstidsplanlegging, med forbehold om at det er tilstrekkelig rom for det i budsjettet. 

Mange ansatte faller utenfor tiltakene OU-styret har, for eksempel saksbehandlere, kontoransatte e.l. OU-styret ønsker å se på mulighetene for å arrangere kurs for disse arbeidstakerne. Eksempelvis kan det arrangeres saksbehandlingsskurs. 

OU-styret er positive til et kurs innen arbeidsmiljø og konflikthåndtering. OU-styret ønsker gjerne at disse kursene skal være felles for begge arbeidsgiverlinjer. OU-styret undersøker om OU2-styret vil være med på et eventuelt kurs om arbeidsmiljø og konflikthåndtering. OU-styret foreslår at den andre arbeidsgiverlinjen inviteres til å delta på kurset uavhengig av om OU2-styret ønsker å inngå et samarbeid. 

Det bør ved utarbeidelse av neste toårsplan fremkomme tydeligere hvilke målsettinger innenfor OU-ordningens mandat som skal ha særlig fokus i perioden.

Vedtak: 
OU-styret vedtar forslag til plan for 2019 med følgende tilføyelser: 
•    OU-styret vil arbeide aktivt for å promotere ledsagerprogrammet. 
•    OU-styret vil i 2019 avholde et kurs i «Arbeidsmiljø og konflikthåndtering». Det nedsettes en komite som lager et kurs. KA stiller med to representanter i komiteen. Arbeidstakerorganisasjonene blir enige om to representanter for arbeidstaker i komiteen. 

OU-sak 07/19 Utlysning av stipender
Vedlegg: Utlysningstekst stipender 

Fra administrasjonens presentasjon: 
Utlysning av midler til inspirasjonsstipend og stabsprosjekter er gjort, men det er anledning til å komme med forslag til endringer i utlysningen. 

Søknadsfristen er 1. april 2019. 

Vedtak:
OU-styret gjør ingen endringer i utlysningsteksten. 

OU-sak 08/19 innstillingskomite stipender 
Fra administrasjonens presentasjon: 
Det foreslås at det, som tidligere, oppnevnes en komite som fremlegger et forslag til fordeling av midler til stipender for OU-styret. 

Det foreslås at en representant fra arbeidstaker og arbeidsgiver sitter i komiteen, samt OU-sekretæren. 

Vedtak: 
OU-styret oppnevner følgende til å utgjøre innstillingskomite: 
•    Linn Maria Kierulf  (KA)
•    Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet). 

OU-sak 09/19 Programkomite OU-konsultasjon 
Fra administrasjonens presentasjon: 
Det foreslås at det oppnevnes en komite til å utarbeide program for høstens OU-konsultasjon (dagskonsultasjon 12.09.19). OU-styret besluttet i 2018 at fagutvalgenes ledere og sekretærer inviteres til å delta på denne OU-konsultasjonen. Fagutvalgene har gitt uttrykk for at de ønsker mer fokus på etter- og videreutdanning. Administrasjonen syns det er hensiktsmessig at en sekretær fra ett av fagutvalgene blir med i programkomiteen for å kunne skape en konsultasjon som er relevant for fagutvalgene. 

Det foreslås at to representanter for arbeidstaker og arbeidsgiver er i komiteen, samt OU-sekretæren. I tillegg foreslås det at en av sekretærene fra fagutvalgene utfordres til å bli med i programkomiteen. 

Kommentar fra styret: 
Eivind Odd fra Delta spørres om han kunne tenke seg å sitte i komiteen. Leiv Sigmund Hope kan være med i komiteen. Fra KA stiller Øystein Dahle og en til som representant. 

Vedtak: 
OU-styret nedsetter en komite til å arbeide med den kommende OU-konsultasjonen. Komiteen består av to representanter fra både arbeidsgiver og fagforeningene samt en av sekretærene fra fagutvalgene. 

OU-sak 10/19 Støtte til kurs innen lokal ledelse av kirken
Vedlegg: Stipendmidler til deltakere på kurset «Ledelse, roller og samspill i menighetene», våren 2020

Fra administrasjonens presentasjon: 
Det ble på OU-møtet den 29. november 2018 diskutert MF, TF og VID sitt samarbeid om å tilby videreutdanning om ledelse i den lokale kirke. Bispemøtet har avsatt en stor sum penger for at prester i Den norske kirke skal kunne delta på denne videreutdanningen i ledelse. 

Det har i tiden etter 29. november 2018 pågått ytterligere dialog om profil og innretning på kurset. Saken fremlegges derfor nå til vurdering for OU-styret med sikte på eventuell subsidiering av arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd som ønsker å delta på dette kurset. 

Administrasjonen foreslår at OU-styret anvender deler av mindreforbruket i 2018 til å subsidiere deltakere. Etter inntaking av mindreforbruket i 2018 i budsjettet, står OU-styret igjen til en forventet mindreforbruk på kroner 551 725,- i 2019. Administrasjonen foreslår derfor at det settes av 300 000,- til subsidiering av arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd som ønsker å delta på kurset. 

Deltakelse på kurset koster 18 000,-, administrasjonen foreslår at den enkelte deltaker subsidieres med 8 000,-. Det foreslås at subsidieringen utbetales direkte til utdanningsinstitusjonene.  

Kommentarer fra styret: 
Det er en del kirkeverger i små stillinger, det må vurderes om det skal stilles krav til en viss stillingsprosent for å kunne få subsidier til å delta på kurset. 

Vedtak: 
OU-styret vil subsidiere arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd som ønsker å delta på kurs i menighetsledelse med 8 000,- per deltaker, men maksimalt 300 000,- samlet.  

OU-sak 11/19 Eventuelt 

 

 
Powered by Cornerstone