26.02.2019
Årsrapport 2018

1. OU-styrets mandat og sammensetning
Avtale om OU-arbeidet er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen

Her heter det i styrets mandat:

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:
-    nasjonale opplæringstiltak
-    forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
-    omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
-    utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
-    informasjon om lov- og tariff-forhold
-    tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

Styret utarbeider for tariffperioden
-    planer for sitt arbeid
-    budsjett for de inntrukne midlene
-    rapport og regnskap for styrets arbeid

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

OU-styret har i 2018 hatt følgende sammensetning:
Randi Moskvil Letmolie (KA, leder), t.o.m 29.11.18
Marit Halvorsen Hougsnæs (KA, leder), leder f.o.m 29.11.18
Øystein Dahle (KA)
Marianne Liaklev (KA) f.o.m. 29.11.18
Ingrid B. Tenfjord (KA) 
Arne Løseth (Fagforbundet) vara: Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet)
Kai Tangen (Delta) vara: Christine Ugelstad Svendsen (Delta)
Anders Hovind (MFO) vara: Trond Dahlen (MFO)
Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (KUFO Kirkelig undervisningsforbund)

OU-styret har i 2018 hatt 4 møter og behandlet 42 saker.
Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KA.


2. Økonomi 
OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2018 utgjorde kronetrekket kr. 3 034 278.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 885 413. OU-styret har til sammen hatt til disposisjon kr. 3 919 691 i 2018. Resultatet i 2018 viser et mindreforbruk på kr. 1 117 725. Dette overføres til arbeidet i 2019. Se vedlagte regnskap.                                                                                                                                   


3. OU-styrets arbeid
3.1    Fagutvalgene
Hoveddelen av midlene i OU-ordningen går til drift av partssammensatte fagutvalg innenfor diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, og til drift av Kirketjener- og gravplasskolen (se under). Mandat og sammensetning av utvalget ble vedtatt i OU-styret i 2018. 


Fagutvalget for diakoni (FUD)
FUD har bestått av følgendene medlemmer i 2018: Ivar Nygård (KA) (leder), Ingun Yri Øystese (Diakonforbundet), Guro Hellgren (Diakonforbundet), Tor Haugstad (ekstern fagperson) og Kristin Anskau (KA). Sekretær Linn Maria Kierulf.


Fagutvalget for diakoni har hatt 3 møter i 2018 og behandlet 18 saker.


FUD gjennomførte i begynnelsen av 2018 en Questbackundersøkelse om etterutdanningsbehov blant diakoner. De fem mest etterspurte områdene for etterutdanning er: Samhandling kirke/samfunn, Veiledning/Åndelig veiledning, Sorgarbeid, Omsorg for alvorlig syke og døende og Sjelesorg. FUD arbeider videre med hvordan resultatene av denne og tilsvarende undersøkelse gjort blant kirkevergene kan brukes i arbeidet med å utvikle etterutdanningsfeltet for diakoner og diakonimedarbeidere. I undersøkelsen kom det også frem at det er behov for et større arbeid for å få på plass kompetansehevingsplaner lokalt. Denne oppgaven ble videresendt OU-styret, da det ikke kun gjelder diakoner og diakonimedarbeidere.
FUD delte ut stipender for 219 000 kroner til diakoner som søker støtte til ulike kompetansehevingstiltak.
FUD videreformidlet informasjon om innføringskurs for nytilsatte arrangert av KA og IKO der diakoner kunne delta. Dette ble vurdert som et vellykket kurs, og FUD ønsker å fortsette å støtte dette. 

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM)
FUM har bestått av følgende medlemmer i 2018: John Erik Brakstad, leder (KA), Ingrid Smalås (MFO), Trond Dahlen (MFO), Gisle Kavli (KA) og Bernt Nordset (eksternt medlem).
Helene Horsfjord var utvalgets sekretær første halvår, mens Pål Arne Winsnes tok over som sekretær i august.
 
En hovedsatsning for FUM har vært å stimulere til og etablere regionale nettverkssamlinger for kirkemusikere i alle bispedømmer. Åtte bispedømmer har kommet godt i gang og fått støtte til samlinger. Her har FUM gitt stipender til alle disse samlingene.

Et annet hovedtiltak har vært å få på plass et utdanningstilbud i rytmisk musikk. Dette er utviklet i samarbeid mellom Norges Musikkhøgskole (NMH) og NLA-høgskolen, og ble igangsatt i 2018 med 36 deltagere. Kurset går over to moduler og er svært praktisk orientert. Tilbakemeldingen etter dette kurset har vært veldig gode. NMH vurderer derfor å legge dette inn som et studietilbud i kantorutdanningen. FUM har gitt stipender til deltagerne etter søknad, og bevilget støtte til utvikling av studietilbudet.

FUM har det siste året hatt 3 møter og behandlet 37 saker, og tildelt 46 ulike stipender. Det var opprinnelig satt opp 5 møter, men junimøtet ble avlyst grunnet økonomi og et møte i oktober ble avlyst grunnet bruddet i forhandlingene mellom partene i KAs-tariffområdet.

FUM har flere stipendordninger. Det er i 2018 tildelt stipend kr 104.000,- i generelle stipender til totalt 22 ulike søkere. Det er gitt stipender til Norsk Orgelfestival, deltagelse ved Korlederkonferansen Nordic Choral Directors Conference, deltagelse ved NESS (Northern European Cathedrals Conference), Videreutdanning i Musikk og helse, Norsk kirkemusikksymposium, Praktisk pedagogisk utdanning, Nordbusang (korfestival på Island), Musica Sacra sommerkurs, Årsstudium kirkemusikk, sommerkurs i rytmisk korledelse, orgelimprovisasjon, Masterclass med Olivier Latry, Seminar om trekkspill i gudstjenesten.

Fagutvalg for kirketjener- og gravplasskolen
I 2018 har driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen bestått av leder Per Øyvind Skrede (KA), Cathrine Lillo-Stenberg (KA), Eirik Stople (KA), Tormod Lystrup (Delta), Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet), Marianne Brattsveen (Fagforbundet), sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (KA) og vikarsekretær Hilde Kristin Klungrehaug (KA).

Det ble holdt 4 møter i driftsstyret i 2018.

Stipend for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2
Det ble lyst ut 8 stipend på 5000,- (Totalt 40 000,-)
Det kom inn 11 søknader fordelt på 7 søknader til Kirketjenerskolen 1 og 2 søknader til Kirketjenerskolen 2 og 2 søknader til Kirketjenerskolen 1 og 2.
Driftsstyret valgte å innvilge 10 søknader med fullt stipend.
8 av søkerne har bekreftet oppmelding til Kirketjenerskolen 1 eller 2 og det har til disse blitt utbetalt stipend. To av søkerne har ikke bekreftet oppmelding og deres stipend har bortfalt.
Fagdager for kirketjenere
23. – 24. april arrangerte driftsstyret Fagdager for kirketjenere. Fagdagene ble holdt i Trondheim og det var 70 deltakere. Blant temaene var brann og restverdiredning og befaringer i to kirker i Trondheim.

En verdig gravferd for alle
Det ble holdt to kurs et på Gardermoen med 34 deltakere og et i Bergen med 24 deltakere. Kursholdere var Bjarne Kjeldsen og Øystein Dahle.

Kirketjenerskolen 1
har ved utgangen av 2018 ti aktive studenter. To studenter har fullført studiet i 2018.
Kirketjenerskolen 2
har ni aktive studenter og tre studenter har fullført i 2018.

Gravplasskolen 1
har hatt ni kursdeltakere og åtte av disse har gjennomført begge samlinger og levert obligatorisk innleveringsoppgave.
Gravplasskolen 2
Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift
Norsk forening for gravplasskultur har arrangert 3 kurs i praktisk gravplassdrift. Totalt var det 79 kursdeltakere.
Modul B: En verdig gravferd for alle
Driftsstyret har arrangerte to kurs, et på Gardermoen og et i Bergen med til sammen 58 kursdeltakere.
Avsluttende prøve
For å fullføre Gravplasskolen 2, må en avsluttende teoriprøve bestås. Fem personer har bestått denne prøven og dermed fullført Gravplasskolen 2 i 2018.
Kirketjenerskolen/Gravplasskolen 3 (Møte med mennesker)
Det har ikke vært holdt noe sentralt kurs i 2018, det har kun vært holdt lokale kurs og 37 deltakere har fullført i 2018.

Fagutvalget for kirkelig undervisning (FKU) 
FKU har bestått av følgende medlemmer i 2018: Eldbjørg Leinebø Ekre (leder, eksternt medlem), Anders Møller-Stray (Presteforeningen), Harald Skarsaune (KUFO), Øystein Dahle (KA) og Kai Ove Berg (KA). Sekretærfunksjonen ivaretas av KA. 

OU-styret oppnevnte november 2018 ett nytt fagutvalg, fagutvalg for kirkelig undervisning. Fagutvalget hadde sitt første møte i 2019, men behandlet en sak per e-post i desember 2018. 


3.2 Stipendordninger
OU-styret har i 2018 hatt tre utlysninger av stipender. To med søknadsfrist 1. april: inspirasjonsstipend for enkeltpersoner og midler til stabsturer. Ett med søknadsfrist 25. november: Nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 100 000 til utdeling til inspirasjonsstipend, 300 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet. Etter behandling av de innkomne søknadene ble det fordelt 77 000 til reisestipend, 323 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet.

Til utlysningen av inspirasjonsstipender kom det inn 11 søknader på til sammen kr 77 000. 11 søkere ble tildelt til sammen kr. 77 000. Til utlysningen av midler til stabsturer kom det inn 36 søknader på til sammen kr 754 100. 35 søkere ble tildelt til sammen kr. 323 000. Til sammenlikning kom det i 2017 inn 38 søknader på til sammen kr 135 750 til utlysningen av inspirasjonsstipender og 47 søknader på til sammen kr 860 650 til utlysningen av midler til stabsturer. 

Fitjar sokneråds barnehage, Amicus barnehage og Grefsen kirkes barnehage ble tildelt midler til nærværsstipend i 2018. 

3.3 Støtte til Norsk kirkemusikksymposium
I november 2017 vedtok OU-styret å støtte Norsk kirkemusikksymposium med 100 000,-. Symposiumet ble avholdt i 2018, men på grunn av lavere deltakelse enn antatt, gikk arrangementet i underskudd. OU-styret dekket også underskuddet.  

3.4 Ledsagerprogrammet
 I 2018 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel. 

3.5 Arbeidsveiledningsutdanning (AVU)
OU-styret støttet fem diakoner og en kirkeverge som tar AVU i 2016-2019 med 20 000 kroner hver i 2018.

3.6 Informasjonsarbeid 
OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer. 

Det ble i 2018 påbegynt et prosjekt med å oppgradere nettsidene, nettsidene vil oppdateres ila. 2019. 

3.7 Barnehagevirksomhet
I 2018 var det satt av 10 000 til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det er usikkert om noen benyttet muligheten, PBL har ikke avkrevd refusjon. 

3.8 Prosjektledersamlinger 
Det ble i 2018 arrangert prosjektledersamlinger for prosjektledere i fellesråd med kommunesammenslåing. Det ble arrangert tre slike samlinger i 2018. 

3.9 Konsultasjon 
På bakgrunn av bruddet i forhandlingene i 2018, ble OU-konsultasjonen utsatt til februar 2019. 

4. Tillitsvalgtopplæring
OU-styret innvilget midler til Fagforbundet, Delta, MFO, Diakonforbundet, Presteforeningen og Kateketforeningen til tillitsvalgtopplæring. Totalt ble det tildelt 200 000 etter søknad fra de respektive organisasjonene.


 

 
Powered by Cornerstone