21.03.2019
Kompetansetiltak for grupper/støtte til arrangement innen kirkelig undervisning

Ulike aktører (KUFO lokallag, fellesråd, bispedømmeråd mv) som arrangerer kompetansetiltak der målgruppen er undervisningsansatte i kirken, kan søke støtte gjennom denne ordningen.

Krav til tiltak/søknad:

 • Kirkelige undervisningsansatte skal være hovedmålgruppe for tiltaket.
 • Tiltaket skal være forankret på arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
 • Tiltakets faglige innhold vil tillegges vekt i søknadsbehandlingen.
 • Ordningen innebærer primært støtte til kateketer og menighetspedagoger i kateketstillinger.
 • Budsjettet må utformes slik at det fremgår tydelig hvordan de tildelte midlene anvendes for stillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler. Dette kan utdypes med en forklarende tekst i søknaden. Ta gjerne kontakt ved utforming av søknaden, dersom du er usikker på hvordan dette kan/bør gjøres.

Søknaden må inneholde følgende:

 1. Navn og kontaktinformasjon på søker. Evnt informasjon om samarbeidsparter.
 2. Opplysninger om tiltaket, med vekt på faglig innhold. Vedlegg gjerne program.
 3. Opplysninger om forventede deltakere (for eksempel yrkesgrupper, forventet antall av hvilke grupper, geografisk område e.l)
 4. Begrunnelse for hvorfor tiltaket er viktig for målgruppen
 5. Opplysninger om forankring på arbeidstaker og arbeidsgiversiden
 6. Opplysninger om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra kompetansemidlene for undervisningsansatte.
 7. Budsjett med forklaringer.

Søknader sendes til eldbjorg.ekre@ka.no med kopi til kf@kufo.org . Merk søknaden «Søknad om støtte til kompetansetiltak for grupper – kirkelig undervisning» i emnefeltet.

Spørsmål kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, tlf 41610918 eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund, tlf 952 49 934.

Søknadsfrist: 1. oktober 2019. Søknaden gjelder tiltak som skal gjennomføres våren 2020 og/eller høsten 2020.

 
Powered by Cornerstone