19.06.2019
Referat OU-møte 22. mai 2019

Til stede:
Kai Tangen                             Delta
Arne Løseth                           Fagforbundet
Leiv Sigmund Hope               Diakonforbundet
Anders Hovind                       CREO


Marit Halvorsen Hougsnæs   Leder, KA
Marianne Liaklev                    KA
Ingrid B. Tenfjord                    KA
Øystein Dahle                         KA
Silje L. Hjeldsbakken              Sekretær

 

OU-sak 12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkallingen og saksliste godkjennes.


OU-sak 13/19 Referat fra møte 12.02.19
Vedlegg: Referat fra OU-møte 12.02.19


Referatet ble godkjent i egen e-postrunde. 


OU-sak 14/19 Orienteringssaker
• FUD- Fagutvalget for diakoni. Referat fra møte 27.03.19 ligger vedlagt.
Hadde også et møte den 16. mai, men endelig referat foreligger ikke. På dette møtet ble det blant annet fordelt stipender. To av disse søknadene, samt de to innstillingskomiteen sendte til FUD, ønsker FUD at OU-styret skal vurdere. I tillegg ble det på møtet vedtatt at det skulle utvikles et veilednings-/inspirasjonshefte om samskaping og innovasjon med vekt på lokal diakoni. FUD ville også se på mulighetene for å utvikle et kursopplegg om dette.
• FUM – Fagutvalg for kirkemusikk. Referat fra møte 10.04.19 ligger vedlagt
• Driftsstyret for Kirketjener- og gravplass-skolen. Referatet fra møtet 18.02.19 og 29.03.19 ligger vedlagt.
«Møte med mennesker» skal oppdateres.
Lyd, lys og teknisk har de senere år utviklet seg til å utgjøre en større del av kirketjeneroppgavene. Driftsstyret bør utfordres til å se nærmere på helheten i kirketjenerskolen i lys av eventuelle gjennomgående endringer i kirketjenernes arbeidsoppgaver.
• Oppdatering fra programkomite for OU-konsultasjon 2019
Programkomiteen har hatt to møter. Datoen er den 12. september på The HUB i Oslo sentrum. Det ser foreløpig ut som at følgende temaer vil bli satt på dagsorden: Kompetanseutviklingen i praksis, morgendagens kirke – hvilken kompetanse har vi og hva slags kompetanse trenger vi?,finansieringssystemet og forholdet mellom utdanning før jobb og utdanning i jobb. Invitasjon vil snart bli sendt. Alle fagutvalgene er allerede invitert, og alle unntatt leder av driftsstyret har gitt beskjed om at de kommer.
• Oppdatering om endringer på www.ouinfo.no
Det er lagt til et nytt punkt om tiltak for arbeidstakere tilsatt i Kirkerådet/bispedømmerådene (OU 2 ordningen). I tillegg vil det legges ut informasjon om OU2-styret på samme sted som det står om OU1-styret.
• Oppdatering om kurset i arbeidsmiljø og konflikthåndtering
Arbeidsgruppen har hatt ett møte. De satser på et dagsseminar i uke 46 med ca. 50 deltakere. Følgende temaer vil bli løftet frem: Hva er konflikt?, Hvordan utvikler en konflikt seg?, Hvilke juridiske rammer gjelder for konflikthåndtering? Tillitsvalgte/vernetjenestens rolle?
Vil anse det som naturlig at både arbeidsgiver og arbeidstaker møter på kurset.
OU2-styret inviteres også til å bidra inn i dette kurset.
• Oppdatering om kurset i leirbestemmelsene
Komiteen har hatt ett møte. Komiteen ser for seg ett stort kurs i leirbestemmelsene. Komiteen ønsker også gjerne å lage et kort webinar (ca. 15 min) før sommeren for å skape litt blest omkring temaet. Etter det store kurset er avholdt, ser komiteen for seg at de lager et e-læringsverktøy og at de eventuelt avholder enda et kurs i leirbestemmelsene.
• Orientering om praktisk løsning av støtte til kurs innen lokal ledelse i menighetene
OU-styret vedtok i OU-sak 10/19 at arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd som ønsker å delta på kurs i menighetsledelse, skal støttes med 8 000,- hver, men maksimalt 300 000 til sammen.
Sekretæren har vært i kontakt med utdanningsinstitusjonene om den praktiske gjennomføringen av dette. De har blitt enige om en løsning der utdanningsinstitusjonene gir en lavere påmeldingsavgift til de 40 første arbeidstakerne i fellesråd/menighetsråd som melder seg på.
• Nytt kurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging
Vedlagt er evalueringen av kurset.
I februar 2019 ble det avholdt to kurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging i OU-regi. Det var ca. 70 deltakere på kursene og deltakerne virker ganske fornøyde, se evaluering (vedlegg).
I OU-sak 06/19 ble det vedtatt at det skulle avholdes ett ekstra kurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging. Dette kurset vil avholdes den 26. august 2019.
Det er sendt ut invitasjon til alle organisasjonene, er lagt ut info på www.ouinfo.no og sendes ut informasjon i KAs nyhetsbrev denne uken.
OU-styret vil gjerne at det også utarbeides et webinar på enkelte av temaene som tas opp på dette kurset.

Vedtak:
Sakene tas til orientering.


OU-sak 15/19 Regnskapsrapport pr. 01.05.2019

Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 01.05.2019

Fagutvalgene styrer etter egne budsjetter. Det er ikke kommet signaler om merforbruk i fagutvalgene.

Vedtak:
Regnskapsrapporten pr. 01.05.2019 tas til orientering.


OU-sak 16/19 Oppnevning av ny leder av Fagutvalg for kirkelig undervisning

Fra administrasjonens presentasjon:
Fagutvalget for kirkelig undervisning ble oppnevnt i 2018 og medlemmene av fagutvalget skal i
utgangspunktet sitte frem til 2021. Lederen av fagutvalget har imidlertid blitt tilsatt i KA.
Administrasjonen har p.t ikke lykkes i å finne et nytt forslag til kandidat til ledervervet. Frem til ny leder er på plass foreslår administrasjonen at Eldbjørg Leinebø Ekre fortsetter som leder.

Vedtak
Administrasjonen vil legge frem forslag til ny leder av fagutvalget for kirkelig undervisning per mail for OU-styret. Frem til ny leder er på plass vil Eldbjørg Leinebø Ekre fortsette som leder av fagutvalget for kirkelig undervisning.


OU-sak 17/19 Revidert budsjett
Vedlegg: Forslag til revidert budsjett 2019


Fra administrasjonens presentasjon:
Det ble i 2018 vedtatt budsjett for OU-styret i 2019. På februar-møtet kom det imidlertid forslag til tilføyelser i budsjettet. Det ble vedtatt at det skulle avsettes 300 000,- til støtte for deltakelse på kurset i ledelse, roller i menigheten.
I tillegg ble det vedtatt at det skulle arrangeres ett ekstra kurs i kurset «Arbeidstid og arbeidstidsplanlegging». Det er foreslått å sette av 50 000,- til dette kurset.

Vedtak:
Forslaget til revidert budsjett 2019 vedtas, med de endringer som følger av vedtak i sak 18/19 og 19/19.


OU-sak 18/19 Stipender
Vedlegg:
1. Notat fra innstillingskomiteen
2. Oversikt over søknader inspirasjonsstipend
3. Oversikt over søknader stabsprosjekt

Fra administrasjonens presentasjon:
OU-styret lyste ut stipender til inspirasjonsstipend og stabsutvikling i januar 2019 med søknadsfrist den 1. april 2019.
Det kom inn 12 søknader på inspirasjonsstipend og 33 søknader på stabsutvikling. Dette er en oppgang fra 2018, da søknadstallene der var henholdsvis 8 og 23. Det er avsatt 100 000 til inspirasjonsstipend og 300 000 til stabsutvikling.

Det er laget forenklede tabeller i innkallingen, men en mer utfyllende tabell med mer informasjon om søknadene følger av sakspapirene.
OU-styret oppnevnte Linn Maria Kierulf (KA) og Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) til innstillingskomiteen.


Etter innstillingskomiteens behandling, har administrasjonen foreslått en justering av tildelingen av inspirasjonsstipendet, se mer informasjon under. Det er også innkommet 2 ekstra søknader oversendt fra FUD etter at sakspapirene var sendt ut.


Søknader inspirasjonsstipend:
Innstillingskomiteen har innstilt ni av tolv søknader. Tre søknader er sendt videre til fagutvalgene, da fagutvalgene har egne stipender for de formålene det er søkt om.
Innstillingskomiteen har foreslått at søkerne om inspirasjonsstipend for deltakelse på KAs lederutviklingsprogram innvilges med 10 000,- hver. Administrasjonen foreslår at de fem søknadene overføres for behandling under sak OU 19/19 og at rammen for tildeling av inspirasjonsstipend reduseres tilsvarende.
Administrasjonen foreslår også at de 2 ekstra søknadene oversendt fra FUD blir behandlet. Ettersom de knytter seg til samme formål som enkelte andre søknader, foreslås søknadene innvilget med samme beløp – kr 5 000.


Søknader stabsprosjekt:
I 2019 ble det samlet søkt om 619 000 til stabsprosjekt. Innstillingskomiteen har prioritert fellesråd som ikke har fått tildelte stabsprosjektmidler i løpet av de tre siste årene. De prioriterte søknadene har fått tildelt et beløp som øker muligheten for gjennomføring. I tillegg har innstillingskomiteen prioritert «kortreiste» søknader både på grunn av miljøhensyn og fordi en del ansatte ikke ønsker/ser seg i stand til å delta på lengre reiser.


Kommentarer fra styret:
OU-styret deler vurderingen av at kortreiste stabsturer bør prioriteres. Administrasjonen bes om å fremme forslag til justert utlysningstekst for 2020.

Vedtak:
Innstillingskomiteens forslag til fordeling vedtas med følgende justering av tildelingen av inspirasjonsstipend:
- 5 søknader knyttet til KAs lederutviklingsprogram overføres til sak OU 19/19. Rammen for tildeling av inspirasjonsstipend reduseres tilsvarende
- De 2 oversendte søknadene fra FUD støttes med 5 000,- hver.

OU-sak 19/19 Lederutvikling
Fra administrasjonens presentasjon:
KAs lederutviklingsprogram strekker seg over to år. Det foreslås at deltakerne på dette kurset støttes på samme måte som med kurset i «Ledelse, roller og samspill i menighetene» ved redusert deltakeravgift. Administrasjonen foreslår at kr 50 000,- fra inspirasjonsstipendet brukes til dette og at det avsettes ytterligere 30 000,- i 2019- budsjettet samt en lignende budsjettavsetning i 2020.

Kommentarer fra styret:
Det innarbeides en ny budsjettpost med overskrift «Lederutvikling» for tiltak som får støtte over OU-midlene. Her føres både midlene bevilget i forrige møte til «Ledelse, roller og samspill i menighetene» og støtte til KAs lederutviklingsprogram.


OU-styret slutter seg til at det overføres 50 000 av inspirasjonsstipend til dette formål i 2019. Det avsettes ytterligere kr 30 000 av årets budsjett samt kr 100 000 i 2020.


Vedtak:
OU-styret avsetter til sammen kr 80 000,- i 2019 og 100 000,- i 2020 for å redusere deltakeravgiften på KAs lederutviklingsprogram for inntil 20 deltakere.

OU-sak 20/19 Utlysning av nærværstipend og tillitsvalgtmidler
Vedlegg:
1. Forslag til utlysning av nærværstipend
2. Forslag til utlysning av tillitsvalgtmidler

Fra administrasjonens presentasjon:
Det er i 2019 avsatt kr 240 000,- og kr 50 000,- til henholdsvis tillitsvalgtopplæring og nærværstipend. Presteforeningen ønsker at det fastsettes en minstesum for tildelingen av tillitsvalgtmidler. Administrasjonen foreslår at det fastsettes en minstesum på 5 000,- for tillitsvalgtmidler.

Vedtak:
Forslagene til utlysning av nærværstipend og tillitsvalgtmidler vedtas. Midlene blir lyst ut i august.
Minstebeløp for tildeling av tillitsvalgtmidler er på kr 5 000,-.


OU-sak 21/19 Informasjon til øvrige fagforeninger
Fra administrasjonens presentasjon:
En av fagforeningene som ikke er medlemmer av OU-styret, har gitt uttrykk for ønske om mer informasjon fra OU-styret.
I dag legger OU-styret ut alle referater og årsmeldinger på www.ouinfo.no. Møteplanen for inneværende år, fremgår av hvert referat, slik at fagforeningene har en oversikt over når referatene også legges ut. I tillegg legges det ut informasjon om tiltak på nettsiden. Når OU-styret avholder kurs, sendes invitasjoner til kursene til alle fagforeningene og KA, slik at disse igjen kan sende informasjon videre til sine medlemmer.


Administrasjonen ønsker å få en tilbakemelding fra OU-styret på om gjeldende informasjonsordning skal følges, eller om administrasjonen skal sende ut ytterligere informasjon til de øvrige fagforeningene.


Vedtak:
Sekretæren for OU-styret sender ut en mail til alle fagforeningene der de kan melde fra dersom de ønsker å få sakspapirer og referater fra OU-styrets møter tilsendt.
OU-sak 22/19 Endring i rutiner knyttet til stipender


Fra administrasjonens presentasjon:

Rutinene knyttet til behandling av stipendordningene i OU er under gjennomgang på sekretariatsnivå. Det er etablert noe ulike rutiner knyttet til de enkelte underutvalg.
Det foreslås følgende endringer av rutiner:
• Det kreves ikke bekreftelse for at tiltak er gjennomført før utbetaling
• Det utbetales kun midler til virksomheten, ikke til enkeltansatte
• Det kreves ikke rapport for tiltak som har fått mindre enn 25 000,- i støtte. Søkere med støtte under 25 000,- oppfordres heller til å rapportere inn til arbeidsgiver etter gjennomført tiltak.

Vedtak:
Følgende rutiner endres:
• Det kreves ikke lenger rapport for stipendtildelinger lavere enn kr 15 000.
• Midler kan utbetales når søker har bekreftet at tiltaket vil bli gjennomført


Inntil videre fortsetter praksis der individuelle stipender kan utbetales til den enkelte arbeidstaker. Nærmere regelverk for denne type utbetaling kartlegges til neste møte. Muligheten for og kostnadsoverslag for overgang til digital søknadsportal undersøkes også og fremlegges på neste møte.


OU-sak 23/19 Ny lov om tros- og livssynssamfunn
Fra administrasjonens presentasjon:
I 2017 ble det sendt ut en høring om ny lov om tros- og livssynssamfunn. Høringen ble avsluttet 31.12.17. Departementet sendte i 2018 et høringsdokument til Kirkemøtet som særlig omhandlet lovbestemmelser om Den norske kirke. Lovforslag er ventet fremmet for Stortinget ila kort tid.
I OU-styrets mandat, jfr. Hovedtariffavtalen vedlegg 6, fremgår det at styret skal jobbe innenfor en rekke hovedområder, blant annet «omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene».

Kommentarer fra styret:
OU-styret drøftet situasjonen. Det er enighet om å nedsette en arbeidsgruppe som kan være i beredskap når lovforslag mv foreligger. Arbeidsgruppen vurderer om det er grunnlag for felles innsats fra partene i form av seminarer, politisk påvirkningsarbeid mv.


Vedtak
OU-styret nedsetter en partssammensatt arbeidsgruppe som kan være i beredskap når lovforslag foreligger. Gruppen består av to representanter fra fagforeningene og to fra KA. Representantene meldes fra til OU-styrets sekretær innen 14. juni. Arbeidsgruppen vurderer om det er grunnlag for felles innsats fra partene på KA-sektoren inn mot Stortingsbehandlingen og har mandat til å initiere seminar, rådslag etc. om spørsmål av betydning for begge parter.


Påminnelse møteplan
Dato
Tidspunkt
Torsdag 12.09
Konsultasjon 12.09, dagskonsultasjon
Fredag 18.10
13.00 – 15.00

 

 
Powered by Cornerstone