06.09.2019
Kurs for utenlandske kirkemusikere/Courses for foreign church musicians - Nytt kurs kommer i 2022
Kurset var en stor suksess og settes opp på nytt i Tromsø i 2022. Ny utlysning kommer!

Kirkemusikksenter Nord (KiN) og Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø (KUN)
inviterte til kurs for utenlandske kirkemusikere over to samlinger 18.-19. november 2019 og
6.-7.januar 2020 i Tromsø. Dette var en stor suksess!

Dersom smittesituasjonen tillater det, settes det opp nytt kurs i 2022.

Kurset var et samarbeid mellom KIN, KUN, Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren, Nord-
Hålogaland bispedømme og Ung kirkesang. KUN hadde hovedansvar for kursets faglige innhold.

Fagutvalg for kirkemusikk, som er et partssammensatt underutvalg av OU-styret i KA-sektoren, initierte og delfinansierte kurset.

Formålet med kurset var å gi en grunnleggende innføring i hva det innebærer å jobbe som
kirkemusiker i Den norske kirke, samt å bidra til erfaringsdeling og refleksjon rundt egen
praksis.

Informasjon under er fra kurset som var i 2019-2020. Informasjon om nytt kurs kommer så snart pandemi-situasjonen er så forutsigbar at vi kan fastesette dato. Programmet under vil derfor bli revidert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Målgruppe: Utenlandske kirkemusikere som er ansatt i Den norske kirke

Læringsutbytte: Etter gjennomført kurs skal deltagerne:
• ha kunnskap om musikkens plass i Den norske kirkes virksomhet
• ha kunnskap om kantorens arbeidsoppgaver
• ha kunnskap om kirken som en tverrfaglig arbeidsarena
• ha grunnleggende forståelse for liturgisk spill og korledelse i en norsk kontekst
• kunne anvende faglig kunnskap og utøvende ferdigheter i et tverrfaglig samarbeid
som kirkemusiker i Den norske kirke
• kunne reflektere over egen profesjonsutøvelse i Den norske kirkes kontekst
• ha innsikt i kirkemusikktjenestens formål
• kjenne til nytenkning, planarbeid og reformer i Den norske kirke
• kjenne til Den norske kirkes gudstjenesteordning
• kjenne til Den norske kirkes salmebøker og koralbøker

Undervisningsformer: Teoretiske og praktiske foredrag, samtale, undervisning i utøvende fag (liturgisk spill og korledelse) og deltagelse på salmekveld og kveldsgudstjeneste. Det
vil gis individuelle oppgaver mellom samlingene, og det skal leveres et skriftlig refleksjonsnotat knyttet til egen erfaring som kirkemusiker i Den norske kirke.

Kursdeltagerne vil få tildelt en veileder (mentor) for kursperioden.

Undervisningsspråk: Norsk

Lærerkreftene som bidrar er følgende:
- Ivar Jarle Eliassen: kulturrådgiver i Nord-Hålogaland bispedømme, kantor og komponist
- Ragnhild Strauman: førstelektor i kirkemusikk ved KUN, VID Tromsø, med lang erfaring
som kantor/domkantor
- Randi Clausen Aarflot: Sanger og sangpedagog, korleder i Glemmen menighet, ansatt i
Ung Kirkesang og underviser i barnekorledelse ved Norges musikkhøgskole
- Brian Hepworth: domkantor i Bodø domkirke med lang erfaring som utenlandsk
kirkemusiker i Norge
- Hildegunn Opstad Smørgrav: Kirkemusikalsk rådgiver i Kirkerådet, Den norske kirke
- Nils Harald Opsahl: Kirkeverge i Tromsø kirkelig fellesråd


Tid og sted: Kurset går over to samlinger i Tromsø á 2 dager; 18.-19.november 2019 og 6.-7.januar 2020. Første kurssamling starter i Árdna, som er det samiske kulturbygget til UiT – Norges arktiske universitet. Resten foregår hovedsakelig i Grønnåsen kirke, men salmekveld og kveldsgudstjeneste blir i Elverhøy kirke. Ved mange påmeldte vil også noe av undervisningen foregå i Elverhøy kirke.


Kursavgift: Kurset koster kr. 1200,- pr. deltager og dette inkluderer kursinnhold, kursmateriell, lunsj og middag dag 1 og 3, samt lunsj dag 2 og 4. Deltagerne må selv dekke utgifter til reise og overnatting. Kursavgift må betales innen 4.november via denne linken

Det kan søkes om stipend til dekning av kursavgift, reise og oppholdsutgifter innen 1. oktober til sekretær for Fagutvalg for kirkemusikk: pal.arne.winsnes@ka.no


Påmelding: https://kin.no/?id=295081659


Påmeldingsfrist: 13. oktober. Max antall deltagere er 16. Minimum deltagere for gjennomføring av kurset er 8.

 

For mer informasjon og program, se her. 
 

 
Powered by Cornerstone