27.08.2020
Referat OU-møte 27. november 2019

Referat OU-møte 27. november 2019  

Til stede:  

Leiv Sigmund Hope Diakonforbundet  

Arne Løseth Fagforbundet  

Kai Tangen Delta  

Anders Hovind Creo  

 

Marit Halvorsen Hougsnæs KA, leder  

Øystein Dahle KA  

Ingrid B. Tenfjord KA  

Silje L. Hjeldsbakken KA  

 

Fraværende:  

Marianne Liaklev KA  

 

OU-sak 29/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak:  

Innkallingen og saksliste godkjennes.  

 

OU-sak 30/19 Orienteringssaker 

 • OU1 – Referat fra møte 12.09.19. Referat godkjent i egen e-postrunde.  
 • OU2 – OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke. Referat fra møte 30.08.19 ligger vedlagt.  
 • FUD- Fagutvalget for diakoni. Referat fra møte 21.08.19 og 30.10.19 ligger vedlagt.   
 • FUM – Fagutvalg for kirkemusikk. Referat fra møte 17.10.19 ligger vedlagt 
 • FKU – Fagutvalg for kirkelig undervisning. Referatet fra møte 10.09.19 ligger vedlagt.  
 • Driftsstyret – Referatet fra møte 16.09.19 og 12.11.19 ligger vedlagt  
 • Oppdatering og evaluering om kurset i arbeidsmiljø og konflikthåndtering 
 • Oppdatering og evaluering om kurs i leirbestemmelsene 

 

Vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

OU-sak 31/19 Regnskapsrapport pr. 31.10.2019 

Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 31.10.2019 

 

Fagutvalgene styrer etter egne budsjetter. Det er imidlertid ikke kommet signaler om merforbruk i fagutvalgene.  

 

Vedtak: 

Regnskapsrapporten pr. 31.10.2019 tas til orientering.  

 

 

OU-sak 32/19 Nærværstipend  

Vedlegg:  

 1. Søknad Åssiden menighet 
 1. Rishaven Menighetsbarnehage  

 

 

Fra administrasjonens presentasjon:  

Det er avsatt 50 000,- til to stipender på 25 000,- til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet, eller redusere sykefraværet blant de ansatte.  

 

Det kom inn to søknader, fra Åssiden menighetsbarnehage og Rishaven menighetsbarnehage.  

 

Kommentarer fra styret:  

Styret opplevde søknadene som noe mangelfulle. Styret ber om å få oversendt et mer detaljert program ved oversendelsen av tildelelsesbrevet.  

 

Vedtak:  

Åssiden menighet tildeles 25 000,- for tiltak for å øke nærvær i barnehagen. Rishaven Menighetsbarnehage tildeles 25 000,-. Tildelingen er under den forutsetning at det brukes til tiltaket og at det sendes et mer detaljert program til administrasjonen.  

 

OU-sak 33/19 Plan for OU-arbeidet 2020  

Vedlegg: Forslag til plan for OU-arbeidet 2020  

 

Det er utarbeidet et forslag til plan for OU-arbeidet i 2020.  

 

Kommentarer fra styret:  

OU-styret ønsker gjerne at administrasjonen tilrettelegger en digital pedagogisk løsning for e-læring. Det ble lagt til et punkt om dette.  

 

Styret foreslår at planen revideres på første OU- møte i 2020.  

 

Vedtak:  

Forslag til plan vedtas med de endringene som fremkom i møtet. Planen tas opp igjen på neste møte.  

 

OU-sak 34/19 Budsjett 2020   

Vedlegg:  

 1. Forslag til budsjett 2020  
 1. Forslag til budsjett FUD  
 1. Forslag til budsjett driftsstyret  
 1. Forslag til budsjett FKU  
 1. Forslag til budsjett FUM – fremlegges på møtet 

 

Fra administrasjonens presentasjon:  

Det er utarbeidet et forslag til budsjett basert på det fremlagte forslaget til plan for OU-styrets arbeid i 2020. På bakgrunn av at regnskapet og forbruket for 2019 ikke er klart ennå, er dette ikke inntatt i budsjettet, men det ser ut som at OU-styret vil få et stort overskudd i 2019. Det er derfor utarbeidet et forslag til budsjett som går i underskudd.   

 

Driftsstyret og Fagutvalget for diakoni har søkt om mer penger enn det det er budsjettert for.  

 

Kommentarer fra styret:  

Ettersom fagutvalgene ikke har brukt opp de midlene de har fått tildelt de siste årene, vil styret gi en ramme for fagutvalgene som er mindre enn det noen av utvalgene har søkt om, men fagutvalgene kan sende inn en ny søknad før sommeren om ytterligere budsjettramme. Dersom styret har tilstrekkelig med midler til det, vil fagutvalgene kunne få en utvidet budsjettramme.  

 

Ettersom ikke planen for OU-styrets arbeid i 2020 er klar, vil budsjettet tas opp til revidering på første møte i 2020.  

 

Vedtak:  

Forslag til budsjett vedtas. Budsjettet tas opp til ny behandling på neste møte.  

 

OU-sak 35/19 Avklaring av fordeling av oppgaver og honorar samt deltakelse fra andre fagforeninger på OU-kurs 

 

Fra administrasjonens presentasjon:  

Fordeling av oppgaver og honorar til kurskomité:  

 

I 2019 har OU-styret arrangert tre partssammensatte kurs; arbeidstid og arbeidstidsplanlegging, leirkurset og fagdag for konflikthåndtering. I forbindelse med disse kursene har alle medlemmene (deres arbeidsgivere) av komiteen fått samme honorar. Det har vært gitt dekning av utviklingskostnader der alle har bidratt likt, i tillegg til dekning av deltagelse på selve kursdagen. På leirkurset ble det gitt dekning for kun deltagelse på selve kursdagen, da arbeidet med utvikling av kursmateriale i forkant var begrenset. 

 

KA erfarer imidlertid at prosjektlederansvaret for det enkelte kurs, herunder blant annet ansvaret for å sørge for fremdrift, innkalling til komitémøter, koordinering i forhold til bidragsytere, i all hovedsak faller på KA. Det medgår vesentlig mer tidsbruk for den som innehar dette prosjektlederansvaret enn for øvrige deltakere.  KA mener det vil være rimelig at denne merinnsatsen blir kompensert. Vi foreslår derfor en justering i gjeldende prinsipper for fordelingen av honorar. 

 

Deltagelse fra andre fagforeninger (de som ikke inngår i kurskomiteen) for et OU-kurs: 

 

Kursene i 2019 har også reist spørsmål om andre fagforeninger sentralt sin deltakelse på OU-kursene. Fagforeningene sentralt har vært gitt anledning til å delta og har ikke blitt fakturert for deltakelsen. Ettersom fagforeningene har gitt mandatet til å utvikle og avholde kurset til en komite, foreslår KA at både andre deltakere fra KA og fra fagforeninger sentralt (eller flere fra samme fagforening, men som ikke er i komiteen) må betale for sin plass (for eksempel 50 % av kurspris). Det foreslås at det åpnes for å delta dersom det er ledige plasser etter påmeldingsfristen.  

 

Det foreslås også at kurskomite/kursleder etablerer kontakt med evt. slike deltakere fra de sentrale parter ved kursstart for å avtale nærmere spilleregler for deres deltakelse under kurset og evt. etterpå (evaluering).  

 

Kommentarer fra styret:  

Det fremkom noe ulike synspunkter på forslaget fra de ulike medlemmene i OU-styret. Det ble presisert fra KA at disse kostnadene ikke ligger i de generelle overheadkostnader (15 %) som KA får fra OU-styret.  

 

Vedtak:  

Saken tas opp igjen på neste OU-møte i 2020.   

 

OU-sak 36/19 Tillitsvalgtmidler   

Vedlegg:  

 1. Søknad Presteforeningen  
 1. Søknad Fagforbundet  
 1. Søknad Delta  
 1. Søknad Creo 

 

 

OU-styret lyste ut tillitsvalgtmidler for 2019 med søknadsfrist den 21. november.  

 

Det er avsatt 240 000,- til tillitsvalgtmidler i 2019. Det ble innsendt 4 søknader.  

 

I etterkant av OU-møtet, sendte både Creo og Fagforbundet inn oppdaterte medlemstall. Fagforbundet sendte også inn en ny søknad.  

  

Her er oversikten over innkomne søknader:  

 

 

Fagforening  

Søknadsbeløp  

Antall medlemmer i KA-sektoren pr. 2019 

Forholdsmessig beregning – minstebeløp 5 000,-  

Presteforeningen 

10 000,-  

41 

5 000,- 

Fagforbundet  

120 000,- 

1290 

109 650,- 

Delta  

143 149,- 

910 

77 350,-  

Creo 

100 000,- 

580 

49 300,-  

Samlet søknadssum:  

373 149,- 

2 821  

241 300 

 

Administrasjonen foreslo at midlene fordeles forholdsmessig etter antall medlemmer i KA-sektoren.  

 

Ved å dele 240 000 på det totale antallet medlemmer til fagforeningene som har søkt på tillitsvalgtmidler, 2 821, får man en sum på 85 kroner per medlem.  

 

I OU-sak 20/19 vedtok OU-styret at minstebeløpet for tildeling er kroner 5 000,-. Presteforeningen har, etter et forholdsmessighetsprinsipp, i utgangspunktet kun krav på 3 644,-, men på bakgrunn av dette vedtaket har administrasjonen lagt inn en sum på 5 000,- til Presteforeningen.  

 

   

Summene ble avrundet til nærmeste tusen, slik at fordelingen ble som følger:  

 

 

Fagforening  

Søknadsbeløp  

Antall medlemmer i KA-sektoren pr. august 2018 

Forholdsmessig beregning – minstebeløp 5 000,-  

Presteforeningen 

10 000,-  

41 

5 000,- 

Fagforbundet  

100 000,- 

1290 

110 000,- 

Delta  

143 149,- 

910 

77 000,-  

Creo 

100 000,- 

580 

49 000,-  

Samlet søknadssum:  

353 149,- 

2 821  

241 000,- 

  

 

 

Vedtak (fattet på epostrunde etter møtet):  

Tillitsvalgtsmidlene fordeles som følger:  

Presteforeningen      5 000,-  

Fagforbundet 110 000,-  

Delta   77 000,- 

Creo   49 000,- 

 

OU-sak 37/19 Oppnevning av medlemmer til driftsstyret og FUD  

 

Fra administrasjonens presentasjon:  

Driftsstyret består at tre representanter fra KA og tre fra fagforeningene. Delta og Fagforbundet representerer fagforeningene, og velges slik at det er to representanter fra fagforeningen annen hvert år. I 2020 er det Fagforbundet som skal representeres med to medlemmer og Delta med ett medlem.  

 

Fagforeningene har meldt inn følgende forslag til medlemmer i driftsstyret: Bjarne Kjeldsen og Marianne Bratsveen fra Fagforbundet og Johnny Hagen fra Delta.  

 

Ingun Yri Øystese, Diakonforbundets representant i Fagutvalget for diakoni (FUD), har trukket seg. Diakonforbundet kommer med forslag til nytt medlem i utvalget.  

 

Harald Ringstad, KAs representant i driftsstyret, har sagt opp sin stilling i KA, men vil fortsette i vervet som medlem av driftsstyret ut sin periode (t.o.m. 2020).  

 

Vedtak:  

Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet), Marianne Bratsveen (Fagforbundet) og Johnny Hagen (Delta) oppnevnes til å sitte i driftsstyret i 2020.  

 

OU-sak 38/19 Møteplan 2020  

 

Vedtak:  

Det vedtas følgende møtedatoer i 2020:   

 

 

Dato 

Tidspunkt  

Torsdag 20.02.20 

Kl. 12.00 – 15.00 

Tirsdag 05.05.20 

Kl. 12.00 – 15.00 med påfølgende middag  

Onsdag 16.09.20 med påfølgende konsultasjon  

Kl. 09.00 – 10.00   

Torsdag 26.11.20  

Kl. 09.00 – 12.00  

 

OU-sak 39/19 Eventuelt: Avklaring om skattepliktige utbetalinger av stipender  

Vedlegg: Avklaring om skattepliktige utbetalinger av stipender 

 

Kommentarer fra styret:  

Det kan være fordelaktig at midlene utbetales til arbeidsgiver, men styret ønsker ikke å avfeie muligheten for at også arbeidstaker kan få midlene utbetalt mot at kravet dokumenteres.  

 

Vedtak:  

Stipendene i OU skal i utgangspunktet utbetales til arbeidsgiver, men kan også utbetales til arbeidstaker dersom dokumentasjon på kostnader lik/utover søknadssum dokumenteres.  

 

OU-sak 40/19 Eventuelt: Navneforslag  

FUM har innsendt et forslag til endring av navnene på fagutvalgene.  

 

Kommentarer fra styret:  

Styret har forståelse for fagutvalgets anliggende og er enige i at navnene på fagutvalgene bør endres. Styret ønsker imidlertid å ta opp saken på neste OU-møte og vil komme tilbake til fagutvalgene med eventuelle navneendringer.  

 

Vedtak:  

Saken tas opp på neste OU-møte i 2020.  

 

--------------------------------- 

 
Powered by Cornerstone