19.02.2021
Referat OU-møte 17. september 2020

Til stede  

Marit Halvorsen Hougsnæs  Leder, KA  

Øystein Dahle  KA  

Marianne Liaklev  KA  

Ingrid B. Tenfjord  KA  

Kai Tangen  Delta  

Arne Løseth  Fagforbundet  

Leiv Sigmund Hope  Diakonforbundet  

Anders Hovind  Creo  

Silje Letmolie Hjeldsbakken  Sekretær  

 

OU-sak 24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det har i etterkant av saksutsendelsen kommet inn en sak til eventuelt. Saken legges til.  

 

Vedtak:  

Innkallingen og saksliste godkjennes.  

 

OU-sak 25/20 Orienteringssaker 

 • OU1-styret. Referat fra møtet 05.05.20 ligger vedlagt. Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.  

 • Driftsstyret for Kirketjener- og gravplass-skolen. Referatet fra møtet 12.03.20 og 24.06.20 ligger vedlagt.  

 • FUM – Fagutvalg for kirkemusikk. Referatet fra møtet 03.06.20 ligger vedlagt.  

 • FKU – Fagutvalg for kirkelig undervisning. Referatet fra møtet 02.06.20 ligger vedlagt.  

 • FUD – Fagutvalg for diakoni. Referatet fra møtet 31.08.20 ligger vedlagt.  

 • OU2-styret. Referatet fra møtet 14.05.20 ligger vedlagt.  

 • Oppdatering om e-læring i forbindelse med arbeidstid på leir: Her er lenke til nettkurset avholdt 27.08.20. For å se nettkurset, må dere lage en bruker. 

 • Oppdatering om kurs i pensjon  

 • Oppdatering om kurs i arbeidstid  

 • Oppdatering om kurs i rammer og regler  

 • Oppdatering om kurs for nytilsatte  

 • Oppdatering om OU-konsultasjon  

 • Oppdatering om kurs for administrativt personell  

 • Oppdatering om e-læringsplattform  

 • Oppdatering om utlysning av tillitsvalgtmidler  

 

Kommentarer fra styret:  

Styret oppfordrer fagutvalgene til å navngi medlemmene av fagutvalgene med etternavn og informasjon om hvem de representerer.  

 

KA har begrenset kapasitet til å kunne ta ansvar for å ta ansvar for kurs for administrativt personell høsten 2020. Silje tar en utsjekk med representantene fra fagforeningene om det kan være aktuelt for disse å ta ansvar for prosjektet. De vil i så fall gis prosjektmidler. Dersom representantene ikke har mulighet å ta dette ansvaret, vil arbeidet utsettes til nyåret.  

  

Vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

OU-sak 26/20 Regnskapsrapport pr. 01.09.2020  

Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 01.09.2020 

 

Fagutvalgenes drift og planlagte kurs i OU har blitt påvirket av koronasituasjonen, slik at foreløpig forbruk er lavere enn budsjettert.  

 

Vedtak: 

Regnskapsrapporten tas til orientering.  

 

OU-sak 27/20 Julemiddag 2020  

På grunn av koronasitasjonen ble middagen med OU-styret utsatt. På forrige OU-møte ble det diskutert en mulighet for å arrangere en julemiddag i etterkant av OU-konsultasjonen den 26. november. Det ble også diskutert om andre deltakere på OU-konsultasjonen, i tillegg til OU-styret, også skulle gis mulighet til å delta på julemiddagen, men det ble ikke besluttet noe.  

 

Komitéen som arbeider med OU-konsultasjonen forslår at alle deltakerne gis mulighet til å bli med på julemiddagen.  

 

Kommentarer fra styret:  

Styret ønsker at OU-konsultasjonen avrundes med en middag. Informasjon om dette legges inn i invitasjonen.  

 

Vedtak:  

Alle deltakerne på OU-konsultasjonen gis mulighet til å bli med på middag i etterkant av konsultasjonen.  

 

OU-sak 28/20 Deltakere på OU-konsultasjon  

Vedlegg: Foreløpig program OU-konsultasjon  

 

Vanligvis inviteres følgende til OU-konsultasjonen:  

OU-styret  

1 ekstra deltaker fra hver av partene: Fagforbundet/Teologene, Delta, Creo og Diakonforbundet 
2 fra Kirkelig Undervisningsforbund 
1 fra hver av organisasjonene KA har et partsforhold til (totalt 22 organisasjoner) 

1 fra Kirkerådet/Bispemøtet 

Leder av Norges Kirkevergelag  

 

I tillegg til disse ønsker komiteen som arbeider med OU-konsultasjonen gjerne å invitere OU2-styret samt lederne og sekretærene for fagutvalgene til konsultasjonen. Komiteen ser at programmet ikke nødvendigvis er rettet mot fagutvalgene, men er positive til å invitere fagutvalgene ettersom dagen kan være relasjonsbyggende mellom fagutvalgene imellom og OU-styret.  

 

Kommentarer fra styret: 

Styret finner det naturlig at fagutvalgene kun inviteres dersom programmet er relevant for disse. Styret finner programmet mindre relevant for fagutvalgene og foreslår at lederne av fagutvalgene heller inviteres til neste OU-møte.  

Styret inviterer OU2-styret til konsultasjonen.  

 

Vedtak:  

Følgende inviteres til OU-konsultasjonen:  

OU 1-styret  

1 ekstra deltaker fra hver av partene: Fagforbundet, Delta, Creo og Diakonforbundet 
2 fra Kirkelig Undervisningsforbund 
1 fra hver av organisasjonene KA har et partsforhold til (totalt 22 organisasjoner) 

1 fra Kirkerådet/Bispemøtet 

Leder av Norges Kirkevergelag  

OU2-styret  

 

OU-sak 29/20 Budsjett 2020  

Vedlegg: Forslag til revidert budsjett 2020  

 

På forrige OU-møte besluttet styret at budsjettet for 2020 skulle revideres på bakgrunn av at koronasituasjonen har forårsaket endringer i OU-styrets arbeid.  

 

Arbeidsgruppen for introduksjonskurs for nytilsatte søkte om økt ramme til tiltaket på:  

 

50000 kr til manusskriving/honorar til eksterne manus-forfattere. 

 

Opptil kr. 200000 til filming/produktutvikling i e-læring.  

 

Gjennomføring vil skje høsten 2020. 

 

Kommentarer fra styret:  

Koronasituasjonen vil trolig fortsette over en lengere periode, og styret oppfordrer derfor fagutvalgene til å finne gode alternative løsninger for å gjennomføre tiltak etter plan.  

 

Hvis det er mulig å intensivere arbeidet med en e-læringsplattform og få på plass en løsning raskere, er det ønskelig. Plattformen må være like tilgjengelig for alle arbeidstakere til å kunne logge seg på, uavhengig av om de har brukere på Kirkepartnere eller ikke.  

 

Budsjettrammen for introduksjonskurs for nyansatte økes fra 75 000,- til 300 000,-.  

 

Vedtak: 

Forslag til revidert budsjett for 2020 vedtas med endringen som fremkommer av styrets kommentarer, herunder økt budsjettramme til introduksjonskurs for nyansatte fra 75 000,- til 300 000,-.  

 

OU-sak 30/20 Informasjon om OU og www.ouinfo.no på partenes nettsider  

 

Fagutvalgene har kommet med tilbakemeldinger om at OU-ordningen og fagutvalgene er lite kjent blant arbeidstakere og arbeidsgivere. KA foreslår at det utarbeides en tekst, med henvisning til www.ouinfo.no, som partene sentralt oppfordres til å legge ut på sine nettsider.   

 

Forslag til tekst ettersendes eller legges frem på møtet. 

 

Kommentarer fra styret:  

Til teksten som er foreslått må det legges til at OU1-ordningen også gjelder for organisasjonsmedlemmer.  

 

Vedtak:   

Partene oppfordres til å legge ut informasjon på nettsidene med henvisning til www.ouinfo.no. Det er utarbeidet et forslag fra KA som sendes ut til arbeidstakerorganisasjonene.  

 

OU-sak 31/20 Møteplan  

OU-konsultasjonen avholdes 26. november 2020. Det er i utgangspunktet satt opp et møte fra klokken 09.00 til 12.00 denne dagen. Ettersom OU-konsultasjonen vil oppta 26. november, foreslås det at OU-møtet avholdes den 25. november fra klokken 09.00 til 12.00.  

 

Vedtak  

Neste OU-møte avholdes 25. november klokken 09.00 til 11.00.  

 

OU-sak 32/20 Eventuelt – Introduksjonskurs for nytilsatte  

Vedlegg: E-læring og innføringskurs for nyansatte i kirkelige fellesråd  

 

Kommentarer fra styret  

Styret er fornøyd med utviklingen av  prosjektet men vil se det som ønskelig at kurset også kan omfatte tilsatte i rDNK  OU-styret vil derfor utfordre OU-2 og evt. også KR til å bli medarrangør på prosjektet. 

 

Styret opplever det som at det er litt mange moduler.  

 

Vedtak:  

Arbeidsgruppen som utarbeider introduksjonskurset for nyansatte, oppfordres til å tilpasse undervisningsopplegget til å kunne brukes for tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke.  

 

KAs administrasjon undersøker mulighetene for at kurset kan medfinansieres av OU2-styret eller Kirkerådet.  

 

 

 

 
Powered by Cornerstone