17.03.2021
Referat OU1-styret 19. februar 2021

Til stede 

Marit Halvorsen Hougsnæs   KA, Leder  

Ingrid B. Tenfjord  KA  

Anne Cecilie Andresen  KA  

Øystein Dahle  KA  

 

Bjarne Kjeldsen  Fagforbundet  

Leiv Sigmund Hope  Diakonforbundet  

Anders Hovind  Creo  

Simen Bjerke  Delta  

 

OU-sak 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak:  

Innkallingen og saksliste godkjennes.  

 

OU-sak 02/21 Orienteringssaker 

 • OU1-styret. Referat fra møtet 16.02.20 ligger vedlagt. Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.  

 • OU2-styret. Referatet fra møtet 17.09.20 og 02.02.21 ligger vedlagt.  

 • Driftsstyret. Referatet fra møtet 02.02.21 ligger vedlagt.  

 • Fagutvalget for diakoni. Referatet fra møtet 05.02.21 ligger vedlagt.  

 • Oppdatering på OU-styrets prosjekter 

 • Oppdatering om e-læringsplattform for OU-prosjekter. Kommunikasjonsavdelingen i KA informerer om progresjon i prosjektet.  

 • Oppdatering om introduksjonskurs for nytilsatte  

 

Det ble fremlagt et forslag fra kommunikasjonsavdelingen i KA for e-læringsportal. Deres anbefaling var som følger:  

 

Vi tror at OUs behov dekkes av en løsning med løpende abonnement (månedspris) og ingen startpris, der det finnes enkle og brukervennlige verktøy for «vanlige» formater som video, lyd, tekst og test/quiz. Slike løsninger finnes det mange av, der vi kan få tilpasset vår portal med grafisk profil og der vi har tilgang på god og rask support, men til en helt annen pris enn den man må betale for en helt skreddersydd løsning med stort volum på antall brukere. 

 

Kommentarer fra OU-styret:  

Styret merker seg at OU2-styret ønsker å invitere OU1-styret til en tariffdag. Dette kunne i så fall kombineres med en OU-konsultasjon.  

 

Styret stiller seg positive til e-læringsplattformen kommunikasjonsavdelingen i KA har foreslått.  

 

Vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

OU-sak 03/21 Regnskap 2020  

Vedlegg: Regnskap 2020 

 

Vedlagt er forslag til regnskap fra 2020.  

 

Vedtak: 

Regnskapet for 2020 vedtas.  

 

OU-sak 04/21 Årsrapport 2020  

Vedlegg: Årsrapport 2020  

 

Vedlagt er forslag til årsrapport for 2020.  

 

Vedtak:  

Forslag til årsrapport vedtas.  

 

OU-sak 05/21 Evaluering av OU-ordningene  

Vedlegg: Rapport OU-ordninger 2020   

 

Fra administrasjonens presentasjon:  

I 2020 ble det foretatt en evaluering av OU-ordningene av et partssammensatt utvalg.  

 

OU-styrets leder ønsker å invitere til en åpen samtale om OU1-styrets videre målsettinger og arbeidsform. Det ble ettersendt et forslag til vedtak i saken på bakgrunn av den partssammensatte rapporten..  

 

Kommentarer fra styret:  

Styret stiller seg positive til forslaget leder har fremlagt.  

 

Vedtak:  

OU 1 styret viser til den partssammensatte evaluering av OU- ordningene fra oktober 2020. Følgende anliggender følges opp i tariffperioden 2020-2022: 

 

 • Det tilstrebes at opplæringstiltak i lov og tariff i størst mulig grad blir gjennomført i samarbeid mellom OU1 og OU2 allerede fra og med 2021. Tariffkurs gis økt prioritet i perioden. 

 • Det gjøres en gjennomgang av kursporteføljen til neste møte med sikte på at flest mulig ansattegrupper på sikt får nyte godt av ordningene. 

 • Det gjøres en felles henvendelse fra partene på OU1 sektoren overfor Kirkemøtet/Kirkerådet for å sikre at det stilles friske midler til disposisjon til utgiftsdekning ved innføring av nye kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger. Saken forberedes til neste møte i OU-styret. 

 • Øvrige forslag fra utvalget tas opp til bredere drøfting på en av årets OU-konsultasjoner. 

 

OU-sak 06/21 Plan for OU-arbeidet 2021  

Vedlegg: Forslag til plan for OU-arbeidet 2021 

 

Det er utarbeidet et forslag til plan for OU-arbeidet i 2021.  

 

Kommentarer fra styret: Styret er særlig opptatt av to satsningsområder i inneværende år; opplæring i tariff og kirkeordning. Miljø- og bærekraftspunktet kan legges til opplæringen i tariff.  

 

I første omgang fokusere arbeidet innen opplæring i tariff.  Kirkeordningen tas opp etter at endelig rapport foreligger.  

 

Det foreslås at det arbeides parallelt med e-læring, slik at informasjonen kan spres. Styret foreslår at det kun arrangeres en konsultasjon i 2021, og ikke to som planlagt.  

 

All kursgjennomføring foreslås lagt til høsten 2021. Det foreslås at flere av tiltakene bygges inn til ett prosjekt. Det foreslås at «Rammer og regler» utvides.  

 

«Rammer og regler» foreslås utarbeides som en modul, som består av tre deler. Undervisningen foreslås å være en kombinasjon av både fysisk og digital undervisning.   

 

Stipender:  

OU-styret har tradisjonelt forvaltet to stipendordninger.  

 

Vedtak:  

Forslag til plan vedtas med følgende endring:  

 

Satsningsområder for 2021 er tariff og kirkeordning. 

Det arrangeres kun en konsultasjon (høsten 2021) 

Det lyses ikke ut inspirasjonsstipend og midler til stabsprosjekt per 1.4.   

Samarbeidet med SEU tas bort.  

 

Ordningen med stabs- og inspirasjonsstipend tas opp til ny vurdering senere i år. 

 

OU-sak 07/21 Budsjett 2021   

Vedlegg:  

 1. Forslag til budsjett 2021  

 1. Forslag til budsjett og plan FUD  

 1. Forslag til budsjett driftsstyret  

 1. Forslag til budsjett FKU  

 1. Forslag til budsjett FUM  

 1. Søknad til OU fra KA  

 

Fra administrasjonens presentasjon:  

Det er utarbeidet et forslag til budsjett basert på det fremlagte forslaget til plan for OU-styrets arbeid i 2021.  

 

FUM ønsker at fagutvalgets overskudd fra 2020 skal overføres til FUM i 2021.  

 

KA ønsker støtte til lederutviklingskurs for de neste to årene, se vedlagt søknad. KA foreslår at hver søker støttes med 5 000,- per år (2021 og 2022), som tas i fratrekk fra kursavgiften. 

 

Kommentarer fra styret:  

Inspirasjonsstipend og midler til stabsutvikling tas midlertidig ut av budsjettet.  

 

Det legges til 50 000,- til konsultasjon  

 

FUM støttes med 700 000,-  

Rammen til tillitsvalgtmidler økes til 350 000,-.  

Det avsettes 250 000,- til «Rammer og regler».  

 

Vedtak:  

Forslag til budsjett vedtas.  

 

OU-sak 08/21 Tillitsvalgtmidler 2021 

Vedlegg:  

 1. Søknad Fagforbundet  

 1. Søknad Delta 

 1. Søknad Creo   

 1. Fellessøknad KUFO, Diakonforbundet og Presteforeningen  

 

Her er oversikten over innkomne søknader:  

 

Fagforening  

Søknadsbeløp  

Fagforbundet  

120 000,- 

Delta  

140 844,- 

Creo 

100 000,- 

KUFO, Diakonforbundet og Presteforeningen 

70 000,-  

Samlet søknadssum:  

430 844,- 

 

I OU-sak 20/19 vedtok OU-styret at minstebeløpet for tildeling er kroner 5 000,-.  

 

Kommentarer fra styret:  

Midlene fordeles forholdsmessig. Forslag til fordeling, basert på en forholdsmessig fordeling, ettersendes til styrets medlemmer.  

 

Vedtak:  

Sendes ut i etterkant.  

 

 

OU-sak 09/21 Utlysning av stipender  

Vedlegg: Forslag til utlysninger 

 

Det er vedlagte forslag til utlysninger av inspirasjonsstipend og midler til stabsprosjekt.  

 

Vedtak: 

Stipendene lyses ikke ut i første omgang. Stipendene tas opp til ny vurdering senere i 2021.  

 

OU-sak 10/21 innstillingskomite stipender  

Det foreslås at det, som tidligere, oppnevnes en komite som fremlegger et forslag til fordeling av midler til stipender for OU-styret.  

 

Det foreslås at en representant fra arbeidstaker og arbeidsgiver sitter i komiteen, samt OU-sekretæren. Det foreslås at representantene avklares i etterkant av møtet av de respektive parter, og at sekretær orienteres om disse.   

 

Vedtak:  

Som følge av vedtak i sak 09/21, bortfaller behov for innstillingskomite.  

 

OU-sak 11/21 Programkomite OU-konsultasjon  

Administrasjonen foreslår at det arrangere en konsultasjon i 2021.  

Det foreslås at det oppnevnes en komité, bestående av to representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt sekretæren av OU-styret, til å arrangere OU-konsultasjonene i 2021. 

 

Vedtak:  

Komiteen som var ansvarlig for den avlyste konsultasjonen i 2020, blir spurt om å planlegge konsultasjonen i 2021.  

 

OU-sak 12/21 Oppnevning av fagutvalgene og eventuell navneendring av fagutvalgene 

 

Sammensetning av fagutvalgene:  

På forrige OU-møte ble det vedtatt at fagutvalgene for 2021- 2022 skulle oppnevnes på første OU-møte i 2021.  

 

Følgende kandidater foreslås:  

 

Angående navnendringer:  

FUM hadde i forkant av OU-møtet 27. november fremlagt et ønske om å endre navnene på fagutvalgene. Fagutvalget foreslo følgende navneendringer:  

 

OU-utvalg Kirkemusikk  

OU-utvalg Diakoni  

OU-utvalg Kirkelig undervisning eller: OU-utvalg Undervisning 

 

Styret hadde forståelse for fagutvalgets anliggende, men det var ikke tilslutning til forslaget til nye navn. Eksisternde navn opprettholdes inntil videre.  

 

Vedtak:   

Følgende personer oppnevnes som medlemmer av fagutvalgene under OU 1 styret: 

  

Fagutvalget for kirkemusikk - FUM   

Gisle Kavli (leder) 

Kristin Næss, Creo  

Bernt Nordset, ekstern  

Thor Henning Isachsen, Creo  

Jannicke Greipsland, KA 

 

Fagutvalget for diakoni - FUD:  

Marit Brandt Lågøyr, KA, leder 

Brita Bye, Diakonforbundet  

Marit Juven Gjærde, Diakonforbundet  

Amund Gillebo, KA  

Sigrid Flaata, Ekstern   

 

Fagutvalget for kirkelige undervisning - FKU:  

Anny Holien,  leder 

Anders Møller Stray, Utdanningsforbundet og KUFO 

Harald Skarsaune, Utdanningsforbundet og KUFO  

Kai Ove Berg, KA 

Christfried Kaul, KA  

 

Driftsstyret for kirketjener – og gravplassskolen 

Ingrid Staurheim, ekstern, leder  

Bjarne Kjeldsen – Fagforbundet  

Johnny Hagen, Delta  

Sonja Skogvoll Raava, Delta  

Eirik Stople, KA  

Harald Ringstad, KA  

 

Påminnelse møteplan 2021:  

Dag 

Tidspunkt  

Torsdag 29. april  

13.00 - 15.00  

Tirsdag 7. september  

10.00 - 12.00  

Mandag 22. november 

09.00 - 11.00  

 

 

 
Powered by Cornerstone