09.06.2021
Referat OU1-styret 29. april 2021

Referat OU-møte 29. april 2021

 

Teamsmøte

Til stede: 

Marit Halvorsen Hougsnæs                          KA, Leder  

Ingrid B. Tenfjord                                          KA  

Anne Cecilie Andresen                                 KA  

Øystein Dahle                                               KA  

 

Leiv Sigmund Hope                                       Diakonforbundet  

Anders Hovind                                               Creo  

Simen Bjerke                                                 Delta  

 

Forfall:

Kai Nygård                                                     Fagforbundet

 

OU-sak 14/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat

Vedlegg: OU1-styrets referat fra møtet 19.02.21

Referat fra møtet til OU1-styret 19.02.21 ble godkjent i egen e-postrunde.

 

Kommentarer til referatet:

Jf. Sak 11/21 Programkomite for OU-konsultasjonen, er det feil antall konsultasjoner i referatet, det gjennomføres kun 1 konsultasjon i 2021.

Jf. Sak 05/21 Evaluering av OU-ordningene, kulepunkt 3 er foreløpig ikke fulgt opp..

Jf. Sak 08/21 Tillitsvalgtmidler 2021.

Forståelsen av å fordele forholdsmessig, men med ev økning i Fagforbundets søkebeløp ble luftet. Dette følges opp av sekretær i etterkant av møtet.

Merknad: Fagforbundet er kontaktet etter møtet og justerer ikke søknadsbeløpet

Fordelingen blir som følger:

Fagforening

Søknadsbeløp

Medlemmer i KA-sektoren 2021

Forholdsmessig fordeling opp til søkebeløp

Fagforbundet  

120000

1209

120 000

Delta  

140844

722

89 136

Creo 

100000

574

70 864

KUFO, Diakonforbundet Presteforeningen 

70000

610 (342,235, 33)

70 000

Samlet søknadssum:  

430844

3115

350 000

 

Vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes.

Referatet fra møtet 19.02.21 er godkjent med de merknader som fremkom i møtet.

 

OU-sak 15/21 Orienteringssaker

 1. Oversikt utvalg/komiteer og Kirkerådets rolle i utvalg lå vedlagt.
 2. Kirkebyggledelse

Randi M. Letmolie og Ingrid Staurheim presenterte saken. Presentasjonen er i etterkant sendt ut. Ev søknad vil bli sendt styret og behandles på møtet 7. september 2021. 

 1. Plan for OU-styrets arbeid 2021 – oppdatert versjon etter møtet 19.02.21 lå vedlagt.
 2. Driftsstyret for Kirketjener- og gravplasskolen. Referatet fra møtet 24.03.21 lå vedlagt.
 3. Komite for Fagdager for kirketjenere. Referatet fra møtet 24.03.21 lå vedlagt.
 4. FUM – Fagutvalg for kirkemusikk. Referatet fra møtet 09.03.21 lå vedlagt.
 5. Nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse – oppnevning personer arbeids-/prosjektgruppe.

Marit H. Hougsnæs orienterte om planleggingen av nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse fra Kirkerådet og KA. Det er ønskelig at arbeidstakerorganisasjonene bidrar med 3-4 personer, noe alle stilte seg positivt til. KA sender formell informasjon med antall plasser arbeidstakerorganisasjonene selv fyller opp.

 1. Undersøkelse kompetansebehov for fagstillinger innen kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni

Det gjennomføres en undersøkelse blant fagstillingene om kompetansebehov. De tre fagutvalgene FUD, FUM og FKU står bak, og skal brukes resultatene til å planlegge arbeidet fremover. Undersøkelsen er sendt ut. 

 1. Oppdatering om e-læring, OU-kurs og prosjekter:
  • Rammer og regler

Arbeidet er ikke igangsatt, men komiteen vil snart bli innkalt av KAs representanter.

  • Arbeidstid og arbeidsplanlegging

Kurset er utsatt fra 2020, og vil bestå av 3. bolker. Innspillingen starter trolig i september 2021.

  • E-læring om leirbestemmelsene

Det må avklares om dette skal fullføres som planlagt. Den fysiske delen av opplæringen er gjennomført. KA oppnevner ev to personer til.

  • Kurs for administrativt personell

Antatt oppstart 2022.

  • E-læringsprosjekt / Introduksjonskurs for nytilsatte

7 bolker lanseres innen 1. oktober. Introkurs for nytilsatte blir første prosjekt i e-læringen.

 

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

 

OU-sak 16/21 Regnskapsrapport 1. kvartal

Vedlegg: Regnskapsrapport sammenlignet med budsjett for 1. kvartal

Knut Are Hole, KA orienterte om status for regnskapet.

OU-kontingent faktureres i juni, etter at LPR er klar. Overhead etc er ikke lagt inn, og derfor er beløpet svært lavt. .

Det ble kommentert at det fortsatt er viktig å holde fokus på å få vedtatte tiltak gjennomført. Både koronapandemi og streik vinteren 2020/21har medført forsinkelser/opphold i OU-arbeidet siste året.

Vedtak:

Regnskapet for første kvartal 2021 tas til orientering.

 

OU-sak 17/21 Ny kirkelig organisering

Vedlagt saken lå: Rapport fra Hovedutvalget

Styreleder Marit Halvorsen Hougsnæs orienterte om status for høringen om Ny kirkelig organisering. Det er kommet signal på at høringsfristen trolig blir i november 2021. Det ble drøftet om dette bør få konsekvens for tidspunkt for OU-konsultasjonen. Det ble enighet om å drøfte kirkelig organisering på OU-konsultasjonen, samt å beholde foreslåtte datoer, som er 24.-25. august 2021.

KA orienterte om at arbeidet med et nytt Rundskriv som redegjør for medbestemmelsesordningene i HA knyttet til politiske vedtak. Målet er å få dette ferdigstilt medio mai. Utkast til rundskriv vil bli forelagt arbeidstakerorganisasjonene for merknader/innspill før utsendelse.

Vedtak:

Ny kirkelig organisering blir tema på OU-konsultasjonen 24.-25. august

OU-sak 18/21 Status OU-konsultasjon

Fra saksfremlegget

Det er tidligere vedtatt å invitere følgende til OU-konsultasjonen:

OU 1-styret

1 ekstra deltaker fra hver av partene: Fagforbundet, Delta, Creo og Diakonforbundet

2 fra Kirkelig Undervisningsforbund

1 fra hver av organisasjonene KA har et partsforhold til (totalt 22 organisasjoner)

1 fra Kirkerådet/Bispemøtet

Leder av Norges Kirkevergelag

OU2-styret

 

Kommentarer fra styret:

OU-konsultasjonen arrangeres 24.-25. august 2021, som foreslått i epost-runde, samt i sak 17/21.

Øystein Dahle, KA orienterte om status for programkomiteens tanker om programmet. Det foreslås å gjenbruke noen av temaene fra den avlyste konsultasjonen i november 2020, og å drøfte inntil to tema knyttet til ny kirkelig organisering.

Arbeidsgruppa oversender programutkast til OU-styret når dette foreligger.

Vedtak:

Innspill til programmet oversendes programkomiteen for videre arbeid.

 

OU-sak 19/21 Gjennomgang kursportefølje

Vedlagt saken lå en oversikt over antall kurs for ulike ansattegruppene

I møtet 19.2.21, ble det bedt om en gjennomgang av kursporteføljen. I evalueringsrapporten av OU-ordningen lå det en oversikt over alle kurs vedlagt. Denne har vært utgangspunktet for en oppsummering av OU1s kursportefølje for ulike ansattegrupper.

OU-styret bes drøfte forslag til tiltak for å utjevne forskjellen i kurstilbud for ulike ansattegrupper.

Kommentarer fra styret:

Det er vanskelig å trekke noe konkret ut av oversikten. Enkelte grupper er dekket opp av andres tiltak, som for eksempel diakoner. Oversikten bør sjekkes jevnlig.

Vedtak:

Oversikten tas til orientering.

 

OU-sak 20/21 OU-info – nyhetsbrev og utsendinger 

Det vises til sak 30/20 hvor det ble vedtatt at alle partene skal legge ut informasjon om OU og henvisning til www.ouinfo.no på sine nettsider. Det er og vil måtte være ulikt hvordan dette gjøres ut fra hvordan nettsidene er bygd opp, men sekretariatet følger opp de største fagforeningene på sektoren med forslag til felles tekst som beskriver OU-arbeidet. 

Imidlertid er det etter sekretariatets mening og erfaring ikke tilstrekkelig å ha informasjon tilgjengelig på nettsider som sannsynligvis ikke oppsøkes aktivt av veldig mange i målgruppen. 

Sekretariatet foreslår derfor å opprette et eget nyhetsbrev om OU-tiltak. Dette vil gå ut 4-5 ganger i året og i første omgang sendes til fagforeningene, som videresender til sine medlemmer, og til kirkevergene, som oppfordres til å sende videre til alle ansatte.  

På sikt kan være aktuelt å bygge opp en egen e-postliste slik at nyhetsbrevene kan gå direkte til de ansatte.

Kommentarer fra styret:

Marit H. Hougsnæs og kommunikasjonsdirektør i KA Trygve Jordheim orienterte om forslaget. Det er ønskelig å gjøre OU-tiltakene mer kjent. Det ble drøftet om andre kanaler enn nettsider og nyhetsbrev kan være aktuelle. Ettersom OU skal nå mange målgrupper, vil det å gå via allerede eksisterende grupper på sosiale medier være aktuelt. Dette innspillet tas med i arbeidet.

Det ble også drøftet om man ved nyansettelser kan orientere om OU-ordningen hvis fagforeningene har tiltak rettet mot nye medlemmer eller nyansatte. 

 

Vedtak:

 1. OU-sekretariatet ved KA samler OU-relevant informasjon. Nyhetsbrev sendes ut til kirkeverger og arbeidstakerorganisasjoner for videresending 2-3 ganger i semesteret.
 2. Det legges ut relevant informasjon i sosiale medier. Det lages mer konkrete rutiner på hvem sende ut / legge ut i aktuelle grupper.

 

OU-sak 21/21 Eventuelt

Ingen saker

 

 

Ref. Ingvild Engedal

 

Påminnelse møteplan 2021:

Tirsdag 7. september 10.00 - 12.00

Mandag 22. november 14.00 - 16.30 med middag

 

Møteplan holdes. Kan ev legge en times møte i tilknytning til OU-konsultasjonen.

 

 

 

 
Powered by Cornerstone