12.10.2021
Referat OU1-møte 7. september 2021

Til stede:

Marit Halvorsen Hougsnæs                          KA, Leder  

Ingrid B. Tenfjord                                           KA  

Eldbjørg Ekre                                                KA  

Øystein Dahle                                               KA  

 

Leiv Sigmund Hope                                         Diakonforbundet  

Anders Hovind                                                 Creo  

Irmelin Stødle                                                  Delta  

Kai Nygård                                                       Fagforbundet

 

 

OU-sak 22/21   Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak:                               Innkalling og saksliste er godkjent

 

OU-sak 23/21                    Godkjenning av referat 29.04.21

 

Vedtak:                                Referatet er godkjent

 

 

OU-sak 24/21   Orienteringssaker

 1. Referat FUM 6.5.21 og 17.06.21

Eldbjørg Ekre, sekretær for FUM orienterte kort om at FUM har vært i møte med kulturrådgivere i bispedømmene og orientert om sitt arbeid.

 1. Referat Kirketjenerskolen 7.6.21
 2. Referat FUD 26.5.21 og 18.6.21

Det registreres at fagstipend fungerer.

 1. Referat FKU 16.06.21

Eldbjørg Ekre orienterte om digitalt kurs for kantorer og dirigenter, som ble avholdt i august. Dette var i samarbeid med FUM, og det var god tverrfaglighet på kurset.

 1. Evaluering av OU-konsultasjonen
 • Det var fint å samles igjen. Tematikken fungerte fint.
 • Noe færre deltakere enn tidligere. OU2-styrets rolle ble drøftet. Hvem som deltar, sentralt valgt ledelse og/eller administrasjon, eller også lokale tillitsvalgte bør drøftes nærmere før neste konsultasjon.
 • Var positivt med gruppesamtaler dag 2. Bør tas med videre at man setter av tid til diskusjon.
 1. Informasjon om digital løsning for stipend

Ingvild Engedal viste frem den digitale stipendløsningen. OU-styret opplevde den praktisk, og det forventes at dette gjør det enklere for søkerne.

 1. OU-infobrev

Det andre OU-infobrevet kommer ut denne uken. Det oppfordres til at alle deler dette videre.

 1. Status på OU-prosjekter

Det ble lagt frem et notat i møtet, som ble gjennomgått. Status pt er:

Introduksjonskurs for nytilsatte lanseres i oktober.

E-læringsprosjekt. Programmet Learnifier er valgt.

Rammer og regler har møteoppstart i september 2021.

Arbeidstid og arbeidsplanlegging har innspilling i oktober 2021.

Elæring om leirbestemmelse – Del 2 er ikke gjennomført, men man må avklare om dette skal gjennomføres som planlagt eller om prosjektet skal avsluttes

Administrativt personell – Tas inn i plan og budsjett for 2022.

 

Vedtak:                                Sakene tas til orientering

 

 

OU-sak 25/21   Regnskapsrapport – 2. kvartal

 

Vedlagt saken lå regnskapsoversikt pr 27.08.2021, sammenlignet med budsjett for 2021. Knut Are Hole orienterte om status.

 

Vedtak:                Regnskapsrapporten tas til orientering.

 

 

OU-sak 26/21   Kirkebyggledelse - prosjektsøknad

 

OU1-styret har mottatt søknad på kr 250 000 for å støtte et pilotprosjekt for grunnkurs for kirkebyggledere med oppstart høsten 2021.

 

Ingrid Staurheim, KA ble invitert til å svare på spørsmål om søknaden. Grunnkurset tar for seg bl a prosjektledelse og vedlikehold av store prosjekter, samt særegne kirkeområder. Skal bidra til å gjøre kirken rustet for store tiltakspakker fremover. Det forutsettes av fremtidig finansiering er ekstern og at ev støtte fra OU1 er til oppstart av prosjektet.

 

Vedtak:                OU-styret er positive til en satsning på prosjektet Kirkebyggledelse, og vurderer støtte ifb med revidert budsjett. Det forutsettes at det parallelt arbeides aktivt for å sikre langsiktig finansiering av opplæringstiltaket som del av den varslede statlige satsning på kirkebygg-vedlikehold.

 

 

OU-sak 27/21                    E-lærings-prosjektet og finansieringsplan for drift av innføringskurset

Vedlagt saken lå notat om finansiering av driftsfasen av innføringskurs.

 

Saken er todelt og gjelder:

1.Søknad om økte midler til e-lærings-prosjektet

Prosjektet er nesten fullført.  

2. Forslag til finansieringsplan for drift av innføringskurset

Eldbjørg L. Ekre orienterte om modellene som var presentert i notatet om finansieringsplan. Man må lage en plan for å sikre både avgift til Learnifier, samt årlig administrasjonsutgift, helst uten brukerbetaling.  

 

Vedtak:               

1. OU-styret er positive til å få sluttført prosjektet, og vurderer støtte ifb med revidert budsjett.

2. Valg av videre finansieringsplan tas i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2022.

 

 

OU-sak 28-21   Søknad om økt bevilgning til revisjon av kirketjenerskolen

OU-styret har mottatt henvendelse fra Kirketjener- og gravferdsskolen om økt bevilgning til revisjon av skolen i 2021, knyttet til manusinnhenting til Kirketjenerskolen 1 og 2 på 50 000 kr.

 

Vedtak: OU-styret er positive til søknaden. Søknadsbeløpet innarbeides i revidert budsjett.

 

OU-sak 29-21    Revidert budsjett

 

Jf sak 25-21 om regnskapet, er det udisponerte midler i budsjettet på kr 489 339.

Styret behandlet innkomne søknader på totalt kr. 400 000 kr, til introkurset 100 000 kr (OU-sak 27-21), kirkebyggledelse 250 000 kr (OU-sak 26-21) og revisjon av Kirketjenerskolen kr 50 000 (OU-sak 28-21).

Budsjett 2022

OU-styret må gjennomtenke hvordan man gir midler ifb med budsjettplan for 2022. Innspill til vurdering ifb med budsjett 2022:

 • Vurdere stipendordningene, blant annet stabs- og inspirasjon
 • Se på størrelsen til tillitsvalgtopplæring.
 • Se på balansen mellom fagutvalgene, som har ulikt budsjett.
 • Vurdere pott til ekstramidler for fagutvalgene, hvor man kan søke OU-styret om ekstratilskudd ved gode ideer.
 • Midler til medbestemmelsesapparatet / forberede lokale forhandlinger 2022 (jf tariffoppgjøret)
 • Vurdere omfanget av å sponse midler på kurs. F eks lav deltakeravgift på kurset Rammer og regler

 

Vedtak:

OU-styret støtter prosjektet Kirkebyggledelse med 150 000 kr, samt Introkurs med inntil kr. 100 000 kr og Kirketjenerskolen 50 000 kr. Det lyses ikke ut stabs- og inspirasjonsstipend for 2021.

 

Det gjenstår 189 339 kr i udisponerte midler for 2021.

 

OU-sak 30/21   Harmonisering av fagutvalgenes kirkerådsrepresentant / observatør
I de tre fagutvalgene er det ulik praksis for hvorvidt Kirkerådet har et fast medlem eller en representant med observatørstatus. Kirkerådet inviteres til å foreslå et medlem til alle de tre fagutvalgene. Det presiseres da at de får status som medlemmer og ikke som observatører. OU-styret vil på lik linje med andre utvalg oppnevne kirkerådets representant.

Samtidig må fagutvalgenes mandat oppdateres, slik at det fremkommer at Kirkerådet har et ordinært medlem i hvert fagutvalg.

Vedtak:               De medlemmer i fagutvalgene som er oppnevnt fra Kirkerådet, bør gis status som                     ordinære medlemmer i fagutvalget. Fagutvalgenes mandat oppdateres i tråd med                     dette. Det presiseres i de reviderte mandat at Kirkerådet inviteres til å fremme                                forslag på et utvalgsmedlem til i FUM, FUD og FKU.  

 

OU-sak 31/21   Oppnevning til driftsstyret for Kirketjener- og gravplasskolen

Det er behov for å oppnevne ny representant i driftsstyret for Kirketjener- og gravplasskolen da Eirik Stople i KA er pensjonert.  Det forelå forslag fra KA om ny representant.

 

Vedtak:                Bjart-Magnus N. Rosvold oppnevnes til representant i driftsstyret for Kirketjener- og gravplasskolen.

 

 

OU-sak 32/21   Møteplan justering 2021 og fastsetting av datoer for 2022

 

OU-konsultasjonen i 2022 legges til 16.-17. februar.

Det oppnevnes en komite med 4 personer, hvorav 2 personer fra KA og 2 fra fagforeningene. Disse meldes til Ingvild Engedal innen 1. oktober 2021.

 

Vedtak:

 

OU-møter 2022 legges til

16. februar kl. 9.30-11.30

12. mai kl. 12.00-14.00

15. september kl.9.00-11.00

29. november kl. 14.00-17.00 med påfølgende middag

 

OU-konsultasjonen arrangeres 16.-17. februar 2022. Det oppnevnes en komite med 2 personer fra KA og 2 fra fagforeningene innen 1. oktober 2021.

 

OU-møtet 22. november 2021 holdes kl. 14.00-17.00 med påfølgende middag.

 

 

Ref. I. Engedal, 7. september 2021

 
Powered by Cornerstone