14.02.2022
OU1/Kirkemusikk
Kvalifiseringsstipend til kantor for 2023
Søknadsfrist er 1. mai

Vi gjør oppmerksom på at noen har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde, altså IKKE skriv mer enn ruta tillater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

Om stipendordningen

Formålet med denne tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er ansatt i kirkemusikerstillinger i Den norske kirke oppfyller kvalifikasjonskravene som Kirkemøtet har satt for kantor. Midlene kommer fra Kirkerådet, og blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for kirkemusikk som er etablert av OU-styret i KA-sektoren. Ordningen ble igangsatt våren 2022.

Merk at tilskuddet går til arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), og ikke direkte til den som studerer. Dette er fordi utdanning skjer i et avtalt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er også et krav om at den det søkes om tilskudd for, er ansatt i kirkelig fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke, og at tiltaket er forankret hos, og anbefalt av arbeidsgiver. Dersom kirkemusikeren selv søker, må det legges ved et vedlegg som dokumenterer dette. Dersom det er arbeidsgiver som søker på vegne av en ansatt, kan arbeidsgiveren inne i selve søknaden bekrefte at studiene er forankret hos, og anbefalt av arbeidsgiver.

Det anbefales at eventuelle konsekvenser/endringer i nåværende stilling (herunder tittel, ansvar, lønn, osv.) som følge av gjennomførte studier avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forkant av påbegynt studie.

Kort orientering om utdanningskrav til kantor

Det gis tilskudd til ansatte i kirkemusikerstillinger, som mangler fag i kirkemusikk for å ha kantor-kompetanse.
For å oppnå kantor-kompetanse kreves det:

1. Fire års kirkemusikkutdanning tilsv. 240 stp.
eller:
2. Tre års grunnutdanning i kirkemusikk (180 stp.) samt tillegg i musikk, teologi, pedagogikk eller diakoni tilsv. 60 stp.
eller:
3. Minst fire års musikkutdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, samt kirkekunnskap og kirkemusikalske emner tilsvarende 60 stp.

Alle utdanningene inkluderer veiledet praksis i menighet.

Denne stipendordningen dekker kun manglende utdanning for å oppfylle kvalifikajsonskravene til kantor, normalt det siste fordypningsåret i kirkemusikk.  Det som kreves utenom dette, anses i denne sammenhengen som grunnutdanning.

 

Forutsetninger for å få tilskudd

Man må være ansatt i en kirkemusikerstilling i et kirkelig fellesråd/menighetsråd i minimum 50% stilling, og det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv., legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Vi gjør oppmerksom på at normal praksis er å søke i forkant av hvert semester, men siden dette er en ny ordning, kan du i denne runden også søke for våren 2023. Dette skriver du inn i søknaden. Det er kun "andre-karriere"-studenter som kan søke. Unge studenter i "normalt studieløp" kvalifiserer ikke. 

Tilskuddet går til å dekke studieavgift, reise til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell, heller ikke arbeidsgivers utgifter til permisjon/studiedager. Øvre grense for stipend er kr. 15000 per halvår.

 

Hvor kan jeg studere?

Vi gjør oppmerksom på at det er mange muligheter for å oppnå kvalifikasjon til kantor. Det finnes ingen komplett oversikt over dette. Under er en oversikt over de mest kjente lærestedene.
Kontakt studieveiledere eller programansvarlige ved lærestedene for veiledning rundt utdanningsspørsmål og ulike studieordninger.

NLA Oslo: Videreutdanning: Årsstudium i kirkemusikk ved NLA

NMH Oslo: Kirkemusikk 1 ved NMH og Kirkemusikk 2 ved NMH

VID Tromsø: Videreutdanning i kirkemusikk ved KUN Tromsø

NTNU Trondheim: Kirkemusikk ved NTNU Trondheim

Unviersitet i Stavanger: Universitetet i Stavanger: Utøvende musikk studieretning kirkemusikk

 

Søknadsfrist: 1.mai 2023.

Normal praksis er å søke semesteret i forkant. Du kan likevel også søke for våren 2023, da dette er en tilskuddsordningen i etablererfasen.

Søk her: Åpnes for å søke 15.februar 2023.

 

Hvis du har arbeidslivsrelaterte spørsmål rundt utdanningsløp og stipendordninger, kan du kontakte Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, eldbjorg.ekre@ka.no

Har du behov for å vurdere din kompetanse for godkjenning til kateket, kontakt Jørund Midthun i Kirkerådet, jm782@kirken.no

Har du spørsmål rundt vigsling til kantorteneste og VTV (Veien til vigsla tjeneste), kontakt Marita Bjerke Solberg i Bispemøtet: mb385@kirken.no

 

 
Powered by Cornerstone