14.02.2022
OU1/Kirkemusikk
Kvalifiseringsstipend til kantor
Søknadsfristen er 15. mai for dette stipendet!

NB! Søknadsfristen er 15. mai i år etter forespørsel fra lærestedene. Kun dette året! Normalt er fristen 1. mai.

Om stipendordningen

Formålet med denne tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er ansatt i kirkemusikerstillinger i Den norske kirke oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for kantor. Midlene kommer fra Kirkerådet, og blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for kirkemusikk som er etablert av OU-styret i KA-sektoren. Ordningen er ny, og gjelder for studier f.o.m.våren 2022.

Merk at tilskuddet går til arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), og ikke direkte til den som studerer. Dette er fordi utdanning skjer i et avtalt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er også et krav om at den det søkes om tilskudd for, er ansatt i kirkelig fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke, og at tiltaket er forankret hos, og anbefalt av arbeidsgiver.  

Kort orientering om utdanningskrav til kantor

Det gis tilskudd til ansatte i kirkemusikerstillinger, som mangler fag i kirkemusikk for å ha kantor-kompetanse.
For å oppnå kantor-kompetanse kreves det:

1. Fire års kirkemusikkutdanning tilsv. 240 stp.,
eller:
2. Tre års grunnutdanning i kirkemusikk (180 stp.) samt tillegg i musikk, teologi, pedagogikk eller diakoni tilsv. 60 stp.
eller:
3. Minst fire års musikkutdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, samt kirkekunnskap og kirkemusikalske emner tilsvarende 60 stp.

Alle utdanningene inkluderer veiledet praksis i menighet.

Denne stipendordningen dekker kun studier i kirkemusikk. Det som kreves utenom dette, anses i denne sammenhengen som grunnutdanning.

 

Forutsetninger for å få tilskudd

Man må være ansatt i en kirkemusikerstilling i et kirkelig fellesråd/menighetsråd i minimum 50% stilling, og det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv., legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Vi gjør oppmerksom på at normal praksis er å søke i forkant av hvert semester, men siden dette er en ny ordning, kan du likevel i år søke for hele 2022, både vårsemester og høstsemester. Det er kun "andre-karriere"-studenter som kan søke. Unge studenter i "normalt studieløp" kvalifiserer ikke. Det er også et krav at søker er ansatt i minimum 50% stilling i et kirkelig fellesråd/menighetsråd og at arbeidsgiver anbefaler og støtter opp under tiltaket. 

Tilskuddet  kan omfatte studieavgift, reise til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell, heller ikke arbeidsgivers utgifter til permisjon/studiedager. Øvre grense for stipend er kr. 15000 per halvår.

 

Hvor kan jeg studere?

Vi gjør oppmerksom på at det er mange muligheter for å oppnå kvalifikasjon til kantor. Det finnes ingen komplett oversikt over dette. Under er en oversikt over de mest kjente.
Kontakt studieveiledere eller programansvarlige ved lærestedene for veiledning rundt utdanningsspørsmål og ulike studieordninger.

NLA Oslo: Videreutdanning: Årsstudium i kirkemusikk ved NLA

NMH Oslo: Kirkemusikk 1 ved NMH og Kirkemusikk 2 ved NMH

VID Tromsø: Videreutdanning i kirkemusikk ved KUN Tromsø

NTNU Trondheim: Kirkemusikk ved NTNU Trondheim

Unviersitet i Stavanger: Universitetet i Stavanger: Utøvende musikk studieretning kirkemusikk

Griegakademiet, Bergen: Griegakademiet - kirkemusikk

 

Søknadsportal for stipend: Søk her

Søknadsfrister: 

15.mai. Du får svar innen 1. juli 2022.

 

Ved spørsmål, kontakt:
Eldbjørg Leinebø Ekre (sekretær i fagutvalg for kirkemusikk, FUM)
seniorrådgiver for EVU og kompetanseutvikling i KA-sektoren
41610918
eldbjorg.ekre@ka.no

 
Powered by Cornerstone