01.03.2022
Referat 22. november 2021

Referat OU-møte 22. november 2021

Sted: Møterom Bjørgvin på Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo.

Til stede:

Marit Halvorsen Hougsnæs                         KA, Leder  

Ingrid B. Tenfjord                                          KA  

Anne Cecilie Andresen                                  KA  

Øystein Dahle                                                  KA  

 

Leiv Sigmund Hope                                        Diakonforbundet  

Anders Hovind                                                Creo  

Irmelin Stødle                                                  Delta  

Kai Nygård                                                       Fagforbundet

 

Ingvild Engedal                                                      sekretær

 

OU-sak 35/21   Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:                              

Innkalling og saksliste er godkjent.

 

OU-sak 36/21                    Godkjenning av referat 07.09.21

Vedlagt saken lå referat 07.09.21

 

Vedtak:                              

Referatet er godkjent.

 

OU-sak 37/21                   Regnskapsrapport

Vedlagt saken lå regnskapsrapport pr 12.11

Regnskapet viser fortsatt et stort mindreforbruk i 2021. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle inntekter og utgifter er regnskapsført hittil.

 

Vedtak:               

Regnskapsrapporten tas til orientering

               

OU-sak 38/21                    Finansieringsplan Introduksjonskurs

Vedlagt saken lå notat om finansiering av introduksjonskurs for ansatte i Den norske kirke

OU-styret førstegangsbehandlet saken om videre finansiering av Learnifier og Introduksjonskurset i september 2021.

Veien videre for finansiering av introduksjonskurset ble drøftet. Prisen tar utgangspunkt i 250 brukere som hver kan disponere lisensen i fire uker. Det gir mulighet for 250 x 12 brukere per år. Hvis dette gir for lav kapasitet, vil saken bli fremlagt for ny behandling i OU-styret.

OU-styret ønsker å prioritere at nytilsatte tilbys dette kurset, og legger til grunn at arbeidsgiver ikke skal måtte betale for dette.  Dersom kurset ønskes brukt til øvrige ansatte eller andre formål, vil det kunne være aktuelt å ta betalt. Til neste møte sjekkes vilkår i kontrakt og mulighetene/vilkår for å benytte verktøyet for hele staber.

 

Vedtak:                               

OU-styret dekker årlige basiskostnadene til Learnifier inkl administrative kostnader ifb med verktøyet og Introduksjonskurset. Kostnadene fordeles mellom OU1 og OU2. OU1 dekker for 2022 kr 110 000-, under forutsetning at OU2 dekker kr 50 000-.

 

OU-sak 39/21                    Søknad introduksjonskurs for nyansatte kontor og administrasjon

Vedlagt saken lå søknad til «Fysisk kurs for tilsette innan kontor og administrasjon i 2022»

 

Kurset vil være fysisk, og erstatte kurs for administrativt personell. Til arbeidsgruppen foreslås Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) og Cecilie Midttun (Delta), Eldbjørg Ekre (KA) og en person til fra KA. 

Vedtak:                               

 

OU-styret ønsker å utvikle innføringskurs for ansatte innen kontor/administrasjon. Det settes av kr 100 000- i budsjettet for 2022.

 

OU-sak 40/21                    Søknad videreutvikling introduksjonskurs

Vedlagt saken lå søknad om videreutvikling av e-læringsprogrammet i 2022.

 

OU-styret ønsker å avvente videreutvikling av nye moduler til kurset er bedre implementert. Det er ønskelig at det utarbeides en veileder til arbeidsgiverne som oppfordrer til bruk av kurset ved onboarding av nytilsatte.

 

Vedtak:               

 1. OU-styret vil følge implementeringen av kurset før arbeidet med utvikling av nye moduler settes i gang.
 2. Det settes av 30 000 kr til å utarbeide en kort veileder for bruk av kurset ved onboarding av nytilsatte i den enkelte virksomhet.

 

 

OU-sak 41/21                    Søknad Arbeidsveilederutdanningen (AVU)

Vedlagt saken lå notat om arbeidsveilederutdanningen (AVU) 

 

OU-styret ønsker å støtte fellesrådsansatte deltakere til arbeidsveilederutdanningen (AVU). Utdanningen vil pågå fra 2022-25. Tiltaket må omtales tydelig i kommende OU- info.

Vedtak:               

Det settes av kr. 100 000-, i budsjettet for 2022 til ny runde med AVU.

 

OU-sak 42/21                   Støtte til deltakere på KAs lederutviklingsprogram 2021-2022     

Vedtak:                               

Det settes av kr 155 000-, i budsjettet for 2022 som fordeles med kr 5 000 per deltaker.

 

OU-sak 43/21                   Budsjett 2022 og plan for OU-styrets arbeid 2022

Vedlagt saken lå             -     Forslag til budsjett OU-styret

 • Forslag til plan for OU-styrets arbeid 2022
 • Forslag til budsjett fra fagutvalgene og driftsstyret

 

Det er budsjettert med overforbruk, da det forventes et stort mindreforbruk i 2021. Budsjettet vil vedtas endelig i februar.

Det ble gjort bl.a følgende justeringer i møtet:

-              økt ramme til tillitsvalgtmidler  

-              noe mindre ramme til fagutvalgene. Det vil ev bli mulighet til å søke om                                    ekstrabevilgninger til høsten. 

 

Vedtak:

1. Budsjett 2022 og plan for OU-styrets arbeid 2022 vedtas foreløpig med de endringer som fremkom i møtet. Endelig budsjett vedtas i februar.

2. Fagutvalgene og driftsstyret tildeles midler, slik det fremkommer i vedtatt i budsjett

 

OU-sak 44/21                    Nærværsstipend – tildeling

Vedlagt saken lå             Søknad fra Amicus barnehage i Drammen

Søknad fra Haugar barnehage

 

Vedtak:               

OU-styret tildeler Amicus barnehage og Haugar barnehage kr 25 000 hver til nærværs- og arbeidsmiljøarbeidet.

Barnehagene bes om å oversende kort rapport etter gjennomført tiltak.

 

OU-sak 45/21                   Mandat fagutvalgene – samkjøring

 

Vedlagt saken lå lenker til mandat for fagutvalgene:

Antallet representanter i fagutvalgene varierer mellom fem og seks. For å gjøre dette likt mellom utvalgene utvides alle utvalgene til å ha 6 medlemmer, med både en representant fra Kirkerådet og selvstendig fagperson. I tillegg vil det i mandatene bli presisert at «OU-styret oppnevner alle medlemmene i utvalget», og at funksjonstiden legges inn. «Fagutvalgene velges for 2 år av gangen i etterkant av tariffoppgjør, senest ved årsskiftet».

OU-styret ønsker evaluering av arbeidet til utvalgene for å se om målgruppen treffes. Hvordan dette skal gjennomføres kommer styret tilbake til.

 

Vedtak:                               

Mandatene for fagutvalgene oppdateres slik at alle har 6 representanter, at «OU-styret oppnevner alle medlemmene i utvalget» og at «Fagutvalgene velges for 2 år av gangen i etterkant av tariffoppgjør, senest ved årsskiftet».

Oppdaterte mandat følger vedlagt.

 

OU-sak 46/21                    OU-konsultasjonen 16.-17. februar 2022

Det ble drøftet aktuelle tema, og Muller-Nielsens rapport, innovasjon, utvikling og omstilling på sektoren, samt arbeidsmiljøundersøkelsen foreslås som aktuelle.

Tidsrammen blir på Soria Moria 16. februar kl. 11.30, med avslutning til sen lunsj kl. 13.00 den 17. februar, slik at konsultasjonen er avrundet til kl. 14.00.

Følgende inviteres:

 • 1 fra hver av organisasjonene KA har et partsforhold til (totalt 22 organisasjoner). De største organisasjonene (Fagforbundet, Delta, Creo og Diakonforbundet) kan delta med 2 representanter.
 • OU2 -styret

 

Forslag til vedtak:                        

Styrets forslag til tema vil bli formidlet komiteen, som arbeider videre med programinnholdet. Invitasjoner sendes i henhold til OU-styrets forslag til deltakere.

 

 

OU-sak 47/21                    Oppnevne ny leder/medlem i FUM

FUMs leder Gisle Kavli går av med pensjon, og trekker seg samtidig fra sitt verv som styreleder i FUM fra nyttår.

OU-styret ble orientert om kandidater til å sitte i styret og til leder. Disse vil bli forespurt.

 

Vedtak:                               

Oppnevningen foretas på februarmøtet.

 

 

OU-sak 48/21   Orienteringssaker

Vedlagt saken lå referat fra FUM 25.08.21, 22.09.21, 20.10.21, driftsstyret 16.09.21, FUD 30.09.21, FKU 09.09.21 og 04.11.21, Rapporter om kompetansebehov utført av og for fagutvalgene (diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk).

Følgende saker ble drøftet nærmere:

 1. Rapporter om kompetansebehov utført av og for fagutvalgene (diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk)

OU-styret ber om en nærmere orientering om rapporten på neste møte, 16. februar 2022.

 1. Status prosjekter/kurs pr 15. november 2021

Status prosjekter/kurs pr 15. november 2021 var lagt ved. Det var ytterligere informasjon til enkelte:

 • Introduksjonskurs for nytilsatte er snart klart for publisering.
 • Rammer og regler. Arbeidsgruppen er i gang. 3 kurs gjennomføres i 2022, resten i 2023.
 • Arbeidstid og arbeidsplanlegging 

Kurset er ferdig innspilt, og filmen er til redigering. Det er lagt opp til webinar som skal holdes etter at filmene /modulene er gjennomført lokalt. Dette blir trolig i februar 2022.

De tre modulene lanseres til ulike tidspunkt.

Vedtak:                               

Sakene tas til orientering

 

OU-sak 49/21                   Eventuelt         

Møtedato mai

Vedtak:

Ny dato for maimøtet er torsdag 5. mai kl. 12.00

 

Øvrige møter i 2022 er satt til:

16. februar kl. 9.30-11.30

15. september kl.9.00-11.00

29. november kl. 14.00-17.00 med påfølgende middag

 

 

Ref. I. Engedal, 22. november 2021

 

 

 
Powered by Cornerstone