11.07.2022
Referat 5. mai 2022

Referat OU1 styremøte 5. mai 2022

Sted: Møterom Nidaros, Kirkens hus, Rådhusgata1-3, 0151 Oslo.

 

Til stede:

Ingrid B. Tenfjord                                         KA  (ledet møtet)

Anne Cecilie Andresen                                 KA  

Marit B. Lågøyr                                              KA  

 

Leiv Sigmund Hope                                       Diakonforbundet  

Anders Hovind                                               Creo  

Irmelin Stødle                                                 Delta  

 

Ingvild Engedal                                              Sekretær

 

Forfall:

Marit Halvorsen Hougsnæs, KA

Kai Nygård, Fagforbundet

        

 

OU-sak 13/22                   Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.  

 

OU-sak 14/22                    Godkjenning av referat 16.02.22 og sak 12/22 søknad ledsagerprogram

 

Vedlagt saken lå referat fra 16.02.22

Referatet fra 16.02.22 er godkjent på epost. OU-sak 12/22 ble behandlet på epost i mars som en enkeltsak, og referatet fra behandlingen av denne saken ble lagt frem i møtet.

 

OU-sak 12/22 Støtte til deltakelse på ledsagerprogrammet

OU-styret vedtok i epostrunde medio mars 2022 iht styrets årsplan å dekke 50 prosent lønnsrefusjon inntil kr 80.000 kroner for Nina Bergers permisjon ifb med deltakelse på Ledsagerprogrammet.

Vedtak:

OU1-styret dekker 50 prosent lønnsrefusjon inntil kr 80.000 kroner for Nina Bergers permisjon ifb med deltakelse på Ledsagerprogrammet.

Vedtak:

Referatene er godkjent.

 

OU-sak 15/22                    Regnskapsrapport pr 26.04.22

Vedlagt saken lå regnskap pr 26.04.22

 

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering 

 

 

OU-sak 16/22                   Stipend til stabsprosjekter 2022

Vedlagt saken lå utlysningstekst og oversikt over stipendsøknadene

Anders Hovind orienterte om arbeidet til innstillingskomiteen hvor Anders Hovind, Creo og Ingvild Engedal, OU-sekretær satt. Det ble gjort en prioritering ut fra søknadskriteriene. I innstillingen lå det et forslag om å gi stipend til 5 av de 35 søkerne. Forslaget innebar en overskridelse av budsjettet på 5000 kroner.  

OU-styret sluttet seg til innstillingen, og det blir da delt ut fem stipend hvorav tre til stabsprosjekt (Asker, Færder og Nesodden) og to til å fremme arbeid med diskriminering og likestilling (Nordreisa og Tromsø). Totalt er disse søknadene på kr 105 000-,.

Til senere tildelinger er det ønskelig å sette opp noen prioriteringer /sjekkliste, og man bør vurdere størrelse på potten neste gang.

Hvis noen mot formodning ikke ønsker å motta stipendet de tildeles, så har OU1-styret satt opp Giske kyrkjelege fellesråd som reserve på kr 25 000-, .

 

Vedtak:

 

Følgende innvilges stipend:

Asker kirkelige fellesråd kr 25 000-,

Færder kirkelige fellesråd kr 25 000-,

Nesodden kirkelige fellesråd kr 5 000-,

Nordreisa kirkelige fellesråd kr 25 000-,

Tromsø kirkelige fellesråd kr 25 000-,

 

 

OU-sak 17/22                   Fordeling tillitsvalgtmidler

 

Vedlagt saken lå det 4 søknader.

 

I budsjettet var det satt av kr 385 000 kr til tillitsvalgtmidler i 2022, som ble fordelt på de fire søkerne.

 

Det var i forkant ikke satt opp kriterier for tildeling, men styret ble enige om at man legger opp til en forholdsmessig fordeling opp til søkebeløpet. Det ble besluttet at alle skal levere rapport innen 1. februar påfølgende år om benyttelse av midlene.

Søknadsbeløp, medlemstall og fordeling er satt opp i tabellen under.

 

Søknadsbeløp

Ant. medlemmer KA-sektoren

Forholdsmessig fordeling opp til søkebeløp

Fagforbundet

120 000

1347

120 000

Delta

228 801

695

                 85 583

Creo

100 000

561

                  69 082

Presteforeningen, Kufo, Diakonforbundet og Utdanningsforbundet

170 000

896

               110 335

Totalt

618 801

3499

385 000

 

 

Vedtak:

 

Tillitsvalgtmidlene fordeles som følgende:

 

Fagforbundet kr 120 000-,

Presteforeningen, KUFO, Utdanningsforbundet og Diakonforbundet kr 110 335-,

Delta kr 85 583-,

Creo kr 69 082-,

 

Alle må levere rapport innen 1. februar på benyttelsen av midlene.

 

OU-sak 18/22                   Endring sammensetning av fagutvalg          

David Scott Hamnes har trukket seg fra vervet i FUM, og Mathias Gillebo er foreslått som ny representant.

 

Vedtak:

 

OU1-styret oppnevner Mathias Gillebo til FUM.

 

 

OU-sak 19/22       Orienteringssaker

 1. Referater fagutvalgene, driftsstyret og OU2

Følgende var vedlagt:

 • FKU 24.02.22 og 19.04.22
 • FUM 25.02.22.
 • Kirketjener- og gravplasskolen 14.02.22 og 06.04.22.
 • OU2 18.02.22.
 • FUD 11.02.22

 

 • OU1-styret ønsker å minne fagutvalgene om deres mandater, så ikke aktivitetene blir for vide. OU1 finner OU2s medbestemmelsespris interessant, og vil vurdere det samme i 2023.

 

 1. Status kurs og prosjekter 
  1. Kurs for kontor og administrasjon ved Trygve Jordheim, KA

Trygve Jordheim orienterte om at arbeidet med å utvikle kurset er i gang, og det er satt opp 5 temaer som utvikles videre. Det blir en kombinasjon av moduler i Learnifier og fysisk kurs i Drammen i november. Kommunikasjon er også ofte sentralt for yrkesgruppen, og det blir en egen fagdag om kommunikasjonsarbeid i tilknytning til kurset.  

 

  1. Revisjon kirketjenerskolen ved Ingrid Staurheim, leder av Driftsstyret for kirketjener- og gravplasskolen

Ingrid Staurheim orienterte om omleggingen fra NKI til Learnifier. Det foregår en gjennomgang av alt pensum. Revisjonen skal være ferdig i løpet av 2022.

 

  1. Arbeidstidskurset ved Anne Cecilie Andresen

Anne Cecilie Andresen orienterte om Arbeidstidskurset, som nå er gjennomført. Det er lansert 3 moduler på film, som ble fulgt opp av et webinar i starten av mai.

 

 1. Status introduksjonskurs for nyansatte i Den norske kirke

Pr. 26.04.22 er det 153 aktive studenter, og 9 har fullført kurset.

 

 1. Nyhetsbrev 1 og 2 2022 er sendt ut. Neste er i juni 2022.

 

 1. Rapport ifb med stabsstipend 2020

OU1-styret fikk presentert rapport fra gravplassmyndigheten i Bergen sin stabstur, som fikk tildelt midler i 2020.  

Forslag til vedtak:

 

Sakene tas til orientering

OU-sak 20/22                  Eventuelt

 1. Organisasjonsmedlemmer

Det ble drøftet hvordan OU1 bedre kan følge opp organisasjonsmedlemmene på KA-området. Saken følges opp på neste møte, og i forbindelse med revidert budsjett.

 

 1. Konflikthåndteringshefte

Etter medarbeiderundersøkelsen nasjonalt i Dnk anses det som aktuelt å oppdatere heftet OU1 tidligere har utgitt om konflikthåndtering. Det ble forespurt om KA og Kirkerådet kan benytte dokumentet for videreutvikling. Styret stilte seg positive til dette, men forespurte en oppdatering på hvordan dette er tenkt gjort fra KA og Kirkerådets side.

 

 

 

 

 

 
Powered by Cornerstone