17.10.2022
Referat 16.september 2021

Til stede:

Anna Grønvik (Presteforeningen, ny representant)

Kristian Mollestad (Presteforeningen)

Gjøa Kristine Aanderaa (Fagforbundet, vikar for Thore Wiig)

Ingrid B. Tenfjord (KA, leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

Anne Cecilie Andresen (KA)

Lisa Jåma (KA, sekretær)

 

Sak 15/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

 

Sak 16/21 Godkjenning av referat fra styremøtet 06.05.2021

Vedlegg: Referat fra styremøtet 06.05.2021

 

Vedtak:
Referat fra møtet 06.05.2021 godkjennes.

 

Sak 17/21 Orienteringssaker

OU1-styrets møte 29.04.2021 (vedlegg)

OU1-styrets møte 07.09.2021 (muntlig orientering, referat ikke godkjent)

Orientering fra arbeidet med resten av kursrekken «Rammer og regler for arbeidsforholdet»

  • Tre bispedømmer gjenstår – Borg, Nord-Hålogaland og Tunsberg. Kurs i disse bispedømmene bør gjennomføres så tidlig som mulig. Tunsberg blir i slutten av oktober.

Orientering fra arbeidet med fagdag

  • Nytt tidspunkt må fastsettes så raskt som mulig, helst i løpet av første kvartal 2022.

Orientering fra arbeidet med e-læringskurs for nytilsatte i Den norske kirke

  • Prosjektleder Eldbjørg Leinebø Ekre deltok på møtet og orienterte.

Orientering om gjennomføring av OU-konsultasjonen for OU1

  • Arbeidstakerrepresentantene anmerket at invitasjon til OU-konsultasjonen bør sendes organisasjonene, og ikke enkeltpersoner

Orientering om nyhetsbrev for OU1 (vedlegg)

  • Første nyhetsbrev fra OU2, jf. tidligere vedtak, sendes ut når man har nyheter å melde om, vil være aktuelt når datoer for kurs er fastsatt. Målgruppen for nyhetsbrevene er tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter.

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

 

Sak 18/21 Tariffsamling 2021

Iht. vedtak på forrige styremøte i mai, skulle komiteen til tariffsamlingen nedsettes umiddelbart, og samlingen berammes og planlegges. Dette har ikke skjedd, og sekretariatet antar at det nå vil bli for knapt med tid til å få på plass dette arrangementet i år. Sekretariatet anmodet derfor styret om å diskutere flytting av tariffsamlingen til tidlig i 2022, samt om mulig nedsette komiteen for dette arbeidet direkte i styremøtet.

 

Vedtak:
Tariffsamlingen flyttes til første kvartal 2022. Det nedsettes en komite bestående av Kristian Mollestad, Gjøa Kristine Aanderaa, Ingrid B. Tenfjord og Anne Cecilie Andresen. Komiteen skal så snart som mulig avklare hovedtematikk, tid og sted for samlingen, samt eventuelt samarbeid med OU1.

 

Sak 19/21 E-læringskurset for nytilsatte: Søknad om økt tilskudd mm.

Vedlegg: Sak til OU-styret om finansiering av e-læringsprosjektet.

 

Vedlagt saken lå notat fra prosjektleder Eldbjørg Leinebø Ekre til begge OU-styrene om søknad om økte midler til fullføring av prosjektet, samt finansiering av driftsfasen av innføringskurset.

Saken var todelt og gjaldt:

1. Søknad om økte midler til e-lærings-prosjektet

2. Forslag til finansieringsplan for drift av innføringskurset

Ekre orienterte og svarte på spørsmål om saken i møtet. OU1 behandlet saken på sitt styremøte i forrige uke, og ga positive signaler, men skal ferdigbehandle saken på sitt neste møte. Prosjektet har behov for 100 000 kroner til sluttføring. Prosjektleder orienterte om fire ulike modeller for finansiering av videre drift.

Vedtak:

  1. OU2-styret er positive til å bevilge midler til sluttføring av prosjektet. OU2-styret betaler derfor, sammen med OU1-styret etter samme fordelingsnøkkel som kurset for øvrig og under forutsetning av at det samme besluttes i OU1, inntil 100 000 kroner for sluttføring av kursopplegget.
  2. Finansiering av videre drift: OU2 anbefaler at videre drift for 2022 fullfinansieres av OU1 og OU2 iht. samme fordelingsnøkkel som for kursprosjektet for øvrig. Dette for å stimulere til bruk av kurset, og for å få et bedre grunnlag for å eventuelt vurdere andre finansieringsmodeller etter at man har fått erfaring med praktisk gjennomføring av kurset.

 

Sak 20/21 Ny runde med «Rammer og regler»?

I løpet av den ennå ikke avsluttede runden med kurset Rammer og regler for arbeidsforholdet, har det flere ganger vært nevnt at kurset bør vurderes å gjentas snarlig – «ny runde i oppdatert versjon». Styret oppfordres til en drøfting av denne tematikken.

Vedtak:
Kurset burde gjennomføres jevnlig, med sykluser på to år. Tar sikte på ny oppstart høsten 2022 eller våren 2023.

 

Sak 21/21 Revidert budsjett

Vedlegg: Budsjett for 2021 og Plan for OU-styrets arbeid 2021.

Budsjett og plan for OU-styrets arbeid ble gjennomgått uten nye vedtak.

 

Sak 22/21 Møteplan resten av 2021 samt 2022

Vedtak:
Møteplan OU2-møter 2021 og 2022:

 

Dato

Tidspunkt

Mandag 29.11.2021

15:00 med påfølgende middag

Fredag 11.02.2022

10:00-12:00

Torsdag 19.05.2022

10:00-12:00

Onsdag 31.08.2022

15:00-17:00 med påfølgende middag

Onsdag 07.12.2022

10:00-12:00

 

Sak 23/21 Eventuelt

 

Utlysning av tillitsvalgtmidler 2021:

Tillitsvalgmidlene bør utlyses og fordeles så snart som mulig.

 

Vedtak:
Utlysningstekst avklares på e-post og distribueres deretter til arbeidstakerorganisasjonene snarest mulig.

 
Powered by Cornerstone