17.10.2022
Referat 29.november 2021

Til stede:

Anna Grønvik (Presteforeningen)

Kristian Mollestad (Presteforeningen)

Gjøa Kristine Aanderaa (Fagforbundet)

Ingrid B. Tenfjord (KA, leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

Anne Cecilie Andresen (KA)

Lisa Jåma (KA, sekretær)

 

Sak 24/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

 

Sak 25/21 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.09.2021

Vedlegg: Referat fra styremøtet 16.09.2021

 

Vedtak:
Referat fra møtet 16.09.2021 godkjennes.

 

Sak 26/21 Orienteringssaker

Vedlegg: OU2-nyhetsbev og referat fra styremøte i OU1 07.09.2021

  • Orientering fra arbeidet med kursrekken «Rammer og regler for arbeidsforholdet»
    Kurset ble gjennomført i Drammen for Tunsberg bispedømme i høst. Det skal avholdes kurs i Tromsø 13. – 14. januar 2022 for Nord-Hålogaland bispedømme, og i Fredrikstad 24. – 25. januar 2022 for Borg bispedømme.
  • OU2-nyhetsbrev (vedlegg)
  • OU1-styrets møte 07.09.2021 (vedlegg)
  • OU1-styrets møte 22.11.2021 (muntlig orientering, referat ikke godkjent)

 

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

 

Sak 27/21 Gjennomgang av prosess knyttet til fordeling av midler til tillitsvalgtopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene («70-prosenten») 

I Hovedtariffavtalen vedlegg 6 del B Avtale om OU-arbeid i HTA for rettssubjektet Den norske kirke, står det blant annet:

Midlene som kreves inn fra det sentrale rettssubjektet skal fordeles og anvendes slik:

1. Tretti prosent skal benyttes til partssammensatt opplæring om lov og nye tarifforhold.

2. Sytti prosent benyttes til tillitsvalgtopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene. Midlene utbetales forholdsvis til de aktuelle organisasjonene på bakgrunn av fremlagt budsjett og plan.

Midler som ikke er utbetalt ved årets slutt, tilfaller det sentrale budsjettet for ordningen. Det utarbeides en kort årsrapport til styret om bruken av midlene innen 1. mars.

 

I den tiden OU2-ordningen har eksistert, er det kun Presteforeningen og Fagforbundet som har fått utbetalt midler fra denne ordningen. Disse er også de eneste som har søkt om midler. De to siste år har fordelingen mellom disse vært som følger:

 

2020:

Fagforbundet: NOK 128 099

Presteforeningen: NOK 937 930

 

2019:

Fagforbundet NOK 156 424

Presteforeningen: NOK 1 145 326

 

70 % av midlene har utgjort noe mer enn disse summene, men etter vedtak i OU2-styret har også deler av midlene til tillitsvalgtopplæringen blitt overført til fellestiltaket Rammer og regler for arbeidsforholdet.

Det har, iht. mandatet, blitt levert plan og budsjett samlet i forbindelse med utlysningen, som vanligvis har skjedd cirka midt i året, med vedtak om fordeling på høsten. Innen 1. mars året etter utbetalingen skal arbeidstakerorganisasjonene iht. mandatet også levere en kort årsrapport til styret om bruken av midlene. Disse har blitt vedlegg til styrets årsrapport.

Styret drøftet hvordan prosess med tildeling og oppfølging av midlene til tillitsvalgtopplæring bør håndteres, herunder ubrukte midler ved årets slutt. Det ble diskutert om man kan legge opp prosessen på en annen måte, slik at det blir mer forutsigbart for fagforeningene.

 

Vedtak:
Sekretariatet ser på muligheten for å utarbeide et mer detaljert rammeverk, og kommer eventuelt tilbake med et forslag på dette til møtet i februar.
 

Sak 28/21 Utlysning av midler til tillitsvalgtopplæringen for 2021

Vedlegg: Utlysning av midler til tillitsvalgtopplæringen

Midler til tillitsvalgtopplæringen ble lyst ut 04.11.2021, med søknadsfrist 08.12.2021, iht. enighet i e-postrunde etterfølgende forrige styremøte.

Siden det ble enighet om en søknadsfrist som gjør at søknadene ikke kan behandles på november-møtet, må vi ha et ekstra styremøte i år for å vedta fordeling av midlene for å kunne utbetale disse før årets slutt.

 

Vedtak:
OU2-styret behandler innkomne søknader på Teams-møte mandag 13. desember klokken 15:00-15:30.

 

Sak 29/21 Kirkemøtets klimavedtak

Vedlegg: Kirkemøtets vedtak i sak 15/21 Mer himmel på en truet jord

Kirkemøtet gjorde tidligere i november vedtak i KM-sak 15/21 Mer himmel på en truet jord – Den norske kirkes arbeid med klima, miljø og bærekraft. Styret drøftet kort om dette vedtaket fra Kirkemøtet har eller bør ha noen innvirkning på kurs- og opplæringsvirksomheten som drives gjennom OU-midlene. Styret kom frem til at det var mer naturlig å ta tematikken opp igjen etter at rDnk selv har jobbet videre med saken.

 

Vedtak:
Saken tas opp igjen på et senere møte.

 

Sak 30/21 Fagdag og tariffsamling 8. og 9. februar 2022

Fagdagen og tariffsamlingen er nå samkjørt til å være samme sted på to etterfølgende dager, med tanke på å spare tid, reisekostnader og miljø samt få flere deltakere på begge arrangementer. Lokalisering ser p.t. ut til å bli avholdt på Olavsgaard hotell på Skjetten. Det er lagt opp til et omfattende arrangement med inntil 200 deltakere per dag.

Flertallet av arbeidsgruppene for de to samlingene sitter også i styret. Styret drøftet status på de to tiltakene etter en orientering fra styrets representanter i de to arbeidsgruppene.

Det ble ikke fattet noe vedtak i saken.

 

Sak 31/21 Deltakelse på OU1-styrets konsultasjon 16.-17. februar 2022

OU1-styret besluttet på sitt møte 22.11.2021 å invitere blant annet OU2-styret på OU1-styrets konsultasjon 16.-17. februar (lunsj til lunsj). OU2-styret har de siste årene takket ja til invitasjonen, og styret dekker eventuelt egne kostnader. Konsultasjonen vil finne sted på Soria Moria hotell.

Selv om invitasjon ikke formelt er sendt ut, og programmet ikke er satt, ble spørsmålet om deltakelse tatt opp ettersom neste styremøte bare er noen dager før konsultasjonen.

 

Vedtak:
OU2-styret deltar på OU1-styrets konsultasjon 16.-17. februar 2022.

 

Sak 32/21 Plan for OU2-styrets arbeid 2022

Vedlegg: Plan for OU2-styrets arbeid 2022

 

Vedtak:
Plan for OU2-styrets arbeid 2022 vedtas. Planen tas opp for eventuell revidering på styremøtet i februar 2022. Forslag til retningslinjer for medbestemmelsesprisen utarbeides til det samme møtet i februar.

 

Sak 33/21 Budsjett 2022

Vedlegg: Budsjett for 2022

Vedtak:
Budsjett for 2022 vedtas. Budsjettet tas opp på styremøtet i februar 2022 for revidering.

 

Sak 34/21 Eventuelt

Koordinering med Kirkerådet/rDnk:

Presteforeningen foreslår at representant fra Kirkerådet går inn som styremedlem i OU2 på arbeidsgiversiden. Eventuelt observatørstatus på aktuelle saker.

Det var enighet om at koordinering og forankring hos Kirkerådet/rDnk er viktig i OU-styrets arbeid, og skal følges opp videre. Det ble orientert om brev av 26.11.2021 fra KA til Kirkerådet/AGU med forespørsel om etablering av årlig kontaktpunkt for å sikre best mulig innretning av bruk av OU2-midler.

 

Oversendelse av diverse info til fagforeningene – gjennomgang av kontaktinfo:

Fellesmail til Presteforeningen sendes til e-postadressen pf@prest.no

All e-post til Fagforbundet sendes til e-postadressen leder@teologene.no

 

Påminnelse om møter 2021/2022:

Dato

Tidspunkt

Mandag 13.12.2021

Fredag 11.02.2022

15:00-15:30

10:00-12:00

Torsdag 19.05.2022

10:00-12:00

Onsdag 31.08.2022

15:00-17:00 med påfølgende middag

Torsdag 08.12.2022

10:00-12:00

 

 
Powered by Cornerstone