17.10.2022
Referat 13.desember 2021

Til stede:

Anna Grønvik (Presteforeningen)

Kristian Mollestad (Presteforeningen)

Thore Wiig Andersen (Fagforbundet)

Ingrid B. Tenfjord (KA, leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

Anne Cecilie Andresen (KA)

Lisa Jåma (KA, sekretær)

 

Saksliste

Sak 35/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

 

Sak 36/21 Godkjenning av referat fra styremøtet 29.11.2021

Vedlegg: Referat fra styremøtet 29.11.2021

Vedtak:
Referat fra møtet 29.11.2021 godkjennes.

 

Sak 37/21 Tildeling av tillitsvalgtmidler for 2021

Vedlegg:

  • Søknad av 01.12.21 fra Fagforbundet
  • Oversikt over fagforeningstilkytning i rDnk, innhentet fra Kirkerådet 9.12.21

Det har kun kommet inn én søknad om tillitsvalgtmidler for 2021, fra Fagforbundet, på kroner 200 000. Da totalkostnad på kroner 560 000 i 2021 fremstår noe høy ut ifra medlemsantallet, har det vært en mailutveksling med Fagforbundet i etterkant av søknaden. Her er det presisert fra styrets sekretærs side at utlysningen kun gjelder tillitsvalgte i rDnk. Fagforbundet har bekreftet at søknaden kun omfatter tillitsvalgtopplæring i rDnk, og ikke i hele KA-området.

Iht. oversikt fra Kirkerådet, har Fagforbundet totalt 152 medlemmer ansatt i rDnk, av en total på 1357 organiserte. Det er opplyst fra Kirkerådet at oversikten ikke er helt fullstendig, blant annet innenfor fagforeningene under Akademikerne. Antallet organiserte er derfor sannsynligvis noe høyere enn 1357.

Dersom vi likevel tar utgangspunkt i de tallene vi har, vil Fagforbundets 152 medlemmer tilsvare 11,2 % av de organiserte. 11,2 % av kroner 1 330 000 (total pott til tillitsvalgtmidler i budsjett for 2021) tilsvarer kroner 148 960. 200 000 er altså godt over forholdsmessig andel, samtidig som Fagforbundet er eneste søker. Det var derfor foreslått fra sekretariatets side at søknaden innvilges.

På styremøtet var det en drøfting rundt spørsmålet om den omsøkte summen fra Fagforbundet kunne være korrekt, og om det likevel kunne være en misforståelse knyttet til sammenblanding mellom OU1 og OU2. På den bakgrunn bestemte styret at sekretariatet for OU-styret følger opp overfor Fagforbundet for å avklare eventuell misforståelser, slik at dette fanges opp før rapporteringen om bruk av midlene.

 

Vedtak:
Søknaden fra Fagforbundet om tillitsvalgtmidler på kroner 200 000 for 2021 innvilges. Sekretariatet følger opp Fagforbundet for å avklare rammene for bruk av midlene.

 

Sak 38/21 Søknad fra Presteforeningen om overføring av tillitsvalgtmidler til 2022

Vedlegg: Søknad av 08.12.21 fra Presteforeningen om overføring av tillitsvalgtmidler på kr 236 455 til 2022 m/vedlagt budsjett (regnskap) for 2021.

 

Vedtak:
Søknad fra Presteforeningen om overføring av allerede tildelte tillitsvalgtmidler på kr. 236 455 til 2022, innvilges.

 

Sak 39/21 Eventuelt

Ingen saker tatt opp.

 

Påminnelse om møter 2022:

Dato

Tidspunkt

Fredag 11.02.2022

10:00-12:00

Torsdag 19.05.2022

10:00-12:00

Onsdag 31.08.2022

15:00-17:00 med påfølgende middag

Torsdag 08.12.2022

10:00-12:00

 
Powered by Cornerstone