17.10.2022
Referat 18.februar 2022

Til stede:

Ingrid B. Tenfjord (KA, leder)

Anna Grønvik (Presteforeningen)

Gun Hafsaas (Presteforeningen)

Thore Wiig Andersen (Fagforbundet)

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

Anne Cecilie Andresen (KA)

Anne Cecilie Andresen fungerte som sekretær i dette møtet.

 

Saksliste

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

 

Sak 2/22 Orienteringssaker

Vedlegg:

 • Referat fra styremøte i OU2 13.12.21
 • Referat fra OU1-styrets møte 22.11.21

- Referat fra styremøte i OU2 13.12.2021 (vedlegg). Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.
- OU1-styrets møte 22.11.2021 (vedlegg)
- OU1-styrets møte 16.02.2022 (muntlig)
- Orientering fra arbeidet med kursrekken «Rammer og regler for arbeidsforholdet» (muntlig)
- Orientering om introduksjonskurset for nytilsatte (muntlig) – prosjektleder Eldbjørg Leinebø Ekre deltok på dette punkt, og det ble drøftet hvordan man skulle få inn flere prester på kurset
- KAs klimakonferanse 2022 (muntlig)

 

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Til KAs klimakonferanse 2022 vedtar styret at OU-midler benyttes til å dekke deltakelse fra OU-styrets representanter eller tilsvarende antall representanter fra samme organisasjon som det aktuelle styremedlem.

 

Sak 3/22 Regnskap 2021

Vedlegg: Regnskap 2021

Regnskapet viser et mindreforbruk/overskudd på kroner 2 172 377, noe som er over to millioner kroner mer enn budsjettert. Dette skyldes blant annet:

 • Kostnadene til tillitsvalgtopplæring ble 1 130 000 lavere enn budsjettert
 • Rammer og regler ble cirka 250 000 lavere enn budsjettert
 • Fagdag for LIM ble 250 000 lavere enn budsjettert (ikke gjennomført)
 • Tariffsamling ble 400 000 lavere enn budsjettert (ikke gjennomført)

 

Det ble opplyst i møtet at det er en skrivefeil i budsjettet i regnskapsdokumentet på enkeltpost tilknyttet Rammer og regler, men alle summeringer er korrekte, og regnskapet er korrekt.

 

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapet.

 

Sak 4/22 Årsrapport 2021

Vedlegg:

 • Årsrapport fra OU2-styrets arbeid i 2021
 • Rapport fra Fagforbundet om bruk av tillitsvalgtmidler

Vedtak:
Årsrapporten fra 2021 vedtas. Det er ønskelig å legge til informasjon om antall lesere av nyhetsbrev forutsatt at det er mulig å hente ut, samt eventuelt legge til bilder.
 

Sak 5/22 Retningslinjer for tildeling av tillitsvalgtmidler

Styret har tidligere hatt oppe sak om strukturering/retningslinjer for tildeling av tillitsvalgtmidler. Det har vært noe uenighet i styret om behovet er knyttet til at prosessen bør endres, eller om det er tilstrekkelig med en klargjøring/skriftlig nedfelling av prosessen. Det er uansett formålstjenlig med klargjøring og forutberegnelighet. Sekretariatet foreslo derfor at tildeling av midlene går etter følgende ordning, som i hovedsak er nedfelling av eksisterende praksis, men noe tidsmessig fremskyndet sett opp mot tidligere:

 • Styret vedtar utlysningstekst og lyser ut tillitsvalgtmidlene senest 15.mars, med søknadsfrist i starten av mai (tilpasset dato for neste styremøte), og med forbehold om en antatt størrelse på potten til tillitsvalgtmidler. 
 • Styret vedtar tildeling på et møte i mai/juni eller nærmest mulig dette. Til møtet innhentes om mulig nærmere anslag om størrelsen på tillitsvalgtmidlene, ut ifra innrapporterte tall til LPR pr 1.12 året før. Vedtaket om tildeling bør eventuelt gjøres delvis prosentmessig/andelsmessig, for å ta høyde for dette.
 • Midlene utbetales iht. vedtak snarest mulig etter at de er innkrevet fra virksomhetene, sannsynligvis rundt august

 

Saken ble drøftet på styremøtet, og retningslinjene ble vedtatt med de tillegg og presiseringer som fremkommer i vedtaket nedenfor.

 

Vedtak:
Følgende retningslinjer gjelder for tildeling av tillitsvalgtmidler:

 • Styret vedtar utlysningstekst og lyser ut tillitsvalgtmidlene senest 15. mars, med søknadsfrist i starten av mai (tilpasset dato for neste styremøte), og med forbehold om en antatt størrelse på potten til tillitsvalgtmidler
 • Styret vedtar tildeling på et møte i mai/juni eller nærmest mulig dette. Til møtet innhentes om mulig nærmere anslag om størrelsen på tillitsvalgtmidlene, ut ifra innrapporterte tall til LPR pr 1.12 året før. Vedtaket om tildeling bør eventuelt gjøres delvis prosentmessig/andelsmessig, for å ta høyde for dette
 • Midlene utbetales iht. vedtak snarest mulig etter at de er innkrevet fra virksomhetene, sannsynligvis rundt august
 • Tildelte midler til fagforeningene som er ubrukte kan den enkelte fagforening søke overført til påfølgende år
 • Ikke tildelte midler overføres til styrets budsjett for påfølgende år. Midlene skal i utgangspunktet benyttes til tillitsvalgsopplæring, men styret kan beslutte at hele eller deler av ubrukte midler isteden skal benyttes til fellestiltak
 • Arbeidstakerorganisasjonene skal innen 1. mars påfølgende år utarbeide en kort årsrapport til styret, som skal vedlegges OU2-styrets årsrapport
 • Tildelte ubrukte midler som er overført skal rapporteres for det året de faktisk brukes

 

Sak 6/22 Fagdagen om likestilling, diskriminering og mangfold 8. februar 2022

LIM-fagdagen ble gjennomført digitalt 8. februar 2022. Styret drøftet gjennomføring og eventuelt oppfølging av fagdagen, jf. også styrets plan og budsjett for 2022.

Vedtak:
Styret er fornøyd med fagdagen, og at det er fokus på tematikken. Styret vurderer ut fra et kapasitetsperspektiv at oppfølging av kurs ikke kan tas før i 2023, og at dette derfor tas ut av planen for 2022. I mellomtiden kan bevissthet rundt LIM opprettholdes ved å inkludere temaet i andre kurs, for eksempel om lov og avtaleverk.

 

Sak 7/22 Tariffsamling 2022

Tariffsamlingen som skulle vært 9. februar 2022 ble avlyst. Styret inviteres til drøfting av hvordan og når denne mest hensiktsmessig kan settes opp igjen, samt nedsetting av ny arbeidsgruppe.

Vedtak:
Styret vurderer det som lite realistisk å gjennomføre samling om denne tematikken før sommeren, og at de to planlagte nasjonale samlingene om tarifftematikk i 2022 derfor bør slås sammen og tas i etterkant av tariffoppgjøret. Fra arbeidsgruppen opprettholdes Anne Cecilie Andresen og Ingrid B. Tenfjord fra KA. Arbeidstakersiden avklarer 2-3 representanter i arbeidsgruppen i etterkant av styremøtet, og melder disse inn.

 

Sak 8/22 Medbestemmelsesprisen

Vedlegg: Forslag til utlysning/retningslinjer for Medbestemmelsesprisen 2022

Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til utlysningstekst og retningslinjer/kriterier for Medbestemmelsesprisen 2022. Premien er foreslått til gavekort a kr. 20 000 til et arbeidsmiljøtiltak.

Vedtak:
Utlysning av Medbestemmelsesprisen 2022 vedtas, og gjøres langs de hovedlinjer som fremkommer i de foreslåtte retningslinjene. For å lande endelig utlysingstekst og kriterier opprettes et fellesdokument hvor konkrete forslag kan legges inn av alle. Deretter skal utlysning igangsettes. Partene promoterer prisen ved å sende dokument direkte til medlemmer og tillitsvalgte samt ved å legge ut på informasjon på nettsider og eventuelt sende ut nyhetsbrev.

 

Sak 09/22 Partenes arbeid med likestilling, integrering og mangfold (LIM) 

Vedlegg: Notat fra Marit Halvorsen Hougsnæs: «Koordinering av LIM-feltet på kirkelig sektor»

Kirkerådet opprettet i mai 2021 en koordineringsgruppe for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) etter arbeidsmiljøundersøkelsen for kvinnelig prester og arbeidslivsundersøkelse blant ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke. Koordineringsgruppen ledes av Kirkerådets direktør og preses i Den norske kirke og arbeidet er partssammensatt. Gruppens hovedoppgave er å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet i Den norske kirke.

KA og Norges kirkevergelag er nylig invitert til å tiltre koordineringsgruppen.

Notatet gjennomgår noen prinsipielle vurderinger av hvordan arbeidslivets parter skal samhandle med Den norske kirke både ved rettssubjektet Den norske kirke (KR) og de kirkelige fellesråd om LIM arbeidet. Notatet inneholder noen alternative forslag til organisering av kontakt mellom arbeidslivspartene og Dnk enn den foreslåtte koordineringsgruppe.   

Vedtak: 
Styret viser til sak 6/22 over, og vil fortsette samarbeidet om å øke bevisstgjøringen om LIM-utfordringer på kirkelig sektor innenfor rammen av gjeldende OU2-ordning.

Styret deler vurderingen av at samhandlingen mellom KM/KR som Den norske kirkes øverste organ og arbeidslivspartene på kirkelig sektor på generelt grunnlag bør videreutvikles, jf. også drøftingen av samme sak i OU1-styret.

Det er enighet om at partene initierer en felles henvendelse til KM ved Kirkerådet om dette. KA sender henvendelse til alle organisasjoner med partsforhold til KA for å finne tid for å drøfte felles innretning og form på en slik henvendelse.

 

Sak 10/22 Plan for OU2-styrets arbeid i 2022

Vedlegg: Plan for OU2-styrets arbeid i 2022 (revidert februar 2022)

Planen for 2022 ble drøftet, og ble justert blant annet ved å slå sammen de to nasjonale tariffarrangementene, og at oppfølgingen av LIM-dagen ble strøket.

 

Forslag til vedtak:
Plan for OU2-styrets etter styrets justeringer i møte vedtas. Oppdatert plan vedlegges dette referatet.

 

Sak 11/22 Budsjett 2022

Vedlegg: Budsjett for 2022 (revidert februar 2022)

Grunnet stort overskudd/mindreforbruk i 2021 og 2020, har OU-styret mye midler til disposisjon. Etter avleggelse av regnskapet for 2021 tas budsjettet som vedtatt opp til revidering, og ses i sammenheng med oppdatert plan for året.

Vedtak:
Styret vedtar revidert budsjett for 2022, med de justeringer som fremkom i møtet. Oppdatert budsjett vedlegges dette referatet.

 

Sak 12/22 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

 

Påminnelse om møter 2022:

Dato

Tidspunkt

Torsdag 19.05.2022

10:00-12:00

Onsdag 31.08.2022

15:00-17:00 med påfølgende middag

Torsdag 08.12.2022

10:00-12:00

 

 
Powered by Cornerstone