17.10.2022
Referat 19.mai 2022

Til stede:

Ingrid B. Tenfjord, KA, leder

Anna Grønvik, Presteforeningen

Gun Hafsaas, Presteforeningen

Thore Wiig Andersen, Fagforbundet (via Teams)

Marit Halvorsen Hougsnæs, KA

Anne Cecilie Andresen, KA

 

Anne Cecilie Andresen fungerte som sekretær i dette møtet.

 

Saksliste

Sak 13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

 

Sak 14/22 Orienteringssaker

Vedlegg:

  • Referat fra styremøte 18.02.22
  • Referat fra OU1-styrets møte 16.02.22

 

- Referat fra styremøte i OU2 18.02.22 (vedlegg). Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.
- Referat fra OU1-styrets møte 16.02.22 (vedlegg)
- OU1-styrets møte 05.05.22 (muntlig)
- Orientering fra arbeidet med kursrekken «Rammer og regler for arbeidsforholdet» (muntlig)
- Kommunikasjonsdag OU1 november (muntlig)
- Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen høsten 2021 (muntlig)

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

 

Sak 15/22 Regnskapsrapport pr. 13.05.22
Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 13.05.22

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering.


Sak 16/22 Tildeling av tillitsvalgtmidler 2022

Vedlegg:

 

Grunnet overførte midler er anslått pott på tillitsvalgtmidler i år ca 2,5 millioner kroner, dersom også hele resten av «70-prosenten» overført fra 2021 benyttes til dette. Det har ikke vært mulig å innhente eksakte tall fra LPR-innrapporteringen foreløpig, men midlene blir antatt fakturert i juni. Utlysningen av tillitsvalgtmidler ble gjort i mars, med frist 5. mai. Det kom inn totalt tre søknader, hvorav én etter fristen (fra Fagforbundet). Totalt er det søkt om 1 569 855 kroner.

Når det gjelder søknaden fra Fagforbundet, var det i forkant av møtet forsøkt avklart hvordan ubrukte midler tildelt i 2021 (som ikke er oppgitt i søknaden) er tenkt brukt, men det har ikke kommet avklaring fra Fagforbundet på dette før møtet. Fagforbundet har i etterkant av møtet gitt tilbakemelding på oppdatert antall medlemmer innenfor rDnk, med tanke på den forholdsmessige fordelingen som iht. mandatet skal gjøres av midlene (133, inntatt i skjemaet nedenfor).

Til Utdanningsforbundets søknad var det uklarhet om søknaden kunne tilskrives tillitsvalgopplæring innenfor OU2, eller om den gjelder OU1. Det ble bekreftet etter utsendelse av sakspapirene at søknaden gjelder OU2.

Skjematisk kan søknadsbeløpene oppsummeres slik:

Arbeidstakerorganisasjon

Søknadsbeløp

Antall medlemmer

Presteforeningen

1 253 679

1 058

Fagforbundet

300 000

133

Utdanningsforbundet

16 176

8

 

Vedtak:
Tillitsvalgtmidler for 2022 tildeles med kroner 1 253 679 til Presteforeningen, 300 000 til Fagforbundet og 16 176 til Utdanningsforbundet.

Forutsetning for tildelingen til Fagforbundet er at Fagforbundet bekrefter at fjorårets tildelte, men ubenyttede midler benyttes først, samt at det avklares at opplæringen gjelder innenfor OU2-området.

Hvis ikke ovennevnte forutsetninger oppfylles, vil søknad sendes til ny elektronisk styrebehandling.

 

Sak 17/22 Medbestemmelsesprisen - tildeling

Vedlegg: Lenke: Utlysning av Medbestemmelsesprisen 2022

Medbestemmelsesprisen ble utlyst i mars. Utlysningen ble lagt på ouinfo.no, og ble annonsert via e-post fra KA til stiftsdirektører, biskoper, personalsjefer samt Kirkerådet, og via arbeidstakerorganisasjonene til tillitsvalgte. Den ble også blant annet annonsert i nyhetsbrev via KA og Presteforeningen. Det har likevel ikke kommet inn noen nominasjoner. Styret hadde en drøfting av hvordan dette følges opp, herunder om prisen skal nyutlyses, legges bort eller justeres.

 

Vedtak:
Medbestemmelsesprisen i sin nåværende form legges til side inntil videre. Saken tas eventuelt opp ved en senere anledning. Partene er enige om å nå heller følge opp spørsmål innenfor rammen av trygghet under omstilling/«sammen om å lede» ifbm. pågående prosess med kirkelig organisering, gjerne i samarbeid med OU1.

 

Sak 18/22 Tariffsamling 2022

I sak 7/22 vedtok styret følgende:

Styret vurderer det som lite realistisk å gjennomføre samling om denne tematikken før sommeren, og at de to planlagte nasjonale samlingene om tarifftematikk i 2022 derfor bør slås sammen og tas i etterkant av tariffoppgjøret. Fra arbeidsgruppen opprettholdes Anne Cecilie Andresen og Ingrid B. Tenfjord fra KA. Arbeidstakersiden avklarer 2-3 representanter i arbeidsgruppen i etterkant av styremøtet, og melder disse inn.

Styret drøftet videre oppfølging av tariffsamling for 2022.

 

Vedtak:
Tariffsamlingen utsettes til over nyttår. Gun Hafsaas og Thore Wiig tiltrer arbeidsgruppen som samlingen. Arbeidsgruppen konstituerer seg snarlig og har ansvar for planlegging av tariffsamling i 2023.

Samme gruppe har også ansvar for å se på eventuelle andre aktuelle temaer og invitasjon av eksterne ressurser til både tariffsamlingen, og eventuelt en eller flere kortere digitale samlinger om tariff og medbestemmelse høsten 2022 i forkant og/eller etterkant av forhandlingene. Gruppen kan gjennomføre slike digitale samlinger uten ytterligere avklaring med styret.

 

Sak 19/22 Nyhetsbrev og nettsider for OU2

Det er tidligere besluttet at OU2 skal produsere nyhetsbrev når det er aktuelt gjennom året, for utsending til arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte gjennom KA og fagforeningene. Aktuelle saker legges også ut på ouinfo.no, som deles med OU1. Nyhetsbrevene har vært produsert sjelden, og distribusjonen har vært begrenset. Det er også lite besøk på nettsiden. Styret drøftet hvordan OU-tiltakene eventuelt kan annonseres på en mer hensiktsmessig måte.

Vedtak:
Nyhetsbrev fra OU2 utgår fra og med nå, partene fortsetter dialog på hver sin side om hensiktsmessig markedsføring/informasjonsdeling av relevante OU-saker. Ouinfo.no skal være oppdatert til enhver tid, og styret oppfordrer til å promotere siden og til at saker fra KA, kirken.no og arbeidstakerorganisasjonenes egne sider lenker videre til ouinfo.

 

Sak 20/22 Eventuelt

Møte med Kirkerådet 8. juni

Vedtak
Det er ønskelig med et formøte mellom partene. KA v/Ingrid B. Tenfjord har ansvar for innkalling av et digitalt formøte.

 

Trygghet under omstilling

Vedtak:
Det er enighet om det nå i perioden med pågående prosess knyttet til fremtidig kirkelig organisering, må være fokus på trygghet under omstilling. OU2-styret er opptatt av å følge dette tett og oppfordrer OU1-styret til det samme. Det inviteres til et felles møte med OU1 31. august klokken 13 (i forkant av neste planlagte styremøte i OU2), eventuelt på annet tidspunkt dersom dette ikke passer for OU1. KA har ansvar for invitasjon.

 

Påminnelse om møter resten av 2022:

Dato

Tidspunkt

Onsdag 31.08.2022

15:00-17:00 med påfølgende middag

Torsdag 08.12.2022

10:00-12:00

 

 
Powered by Cornerstone