17.10.2022
Referat 31.august 2022

Til stede: 

Ingrid B. Tenfjord, KA, leder  

Anna Grønvik, Presteforeningen  

Gun Hafsaas, Presteforeningen  

Thore Wiig Andersen, Fagforbundet (Fratrådte saksbehandling i sak 24/22)

Marit Halvorsen Hougsnæs, KA

Anne Cecilie Andresen, KA  

 

Sekretær: Anja Høiby-Nikolaisen, KA

 

Sak 21/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.  

Sak 24/22 behandles som siste sak i møtet.

 

Sak 22/22 Orienteringssaker 

Det ble foretatt en kort orientering om følgende saker: 

 • Referat fra styremøte i OU2 19.05.22. Vedlagt for ordens skyld - referatet ble godkjent i egen e-postrunde. 
 • Referat fra OU1-styrets møte 05.05.22 (vedlegg) 
 • Orientering fra arbeidet med kursrekken «Rammer og regler for arbeidsforholdet» (muntlig) 
  • Siste kurs i rekken avholdes i Tromsø i slutten av september (på fjerde forsøk grunnet covid)
 • Status OU2-midler 2022
  • Det er fakturert for OU-midler, men det kan bli en justering på disse som følge av innhenting av nye LPR-tall ifbm. TBS-utvalgets arbeid
 • Status tariffsamling 2022 (muntlig) 
  • Arbeidsgruppen har ikke hatt aktivitet siden forrige styremøte
 • Kontaktutvalg 8.juni (muntlig)
  • Det ble gjennomført møte med Kirkerådet 8. juni etter initiativet fra OU2. Det vises til eget referat herfra. Neste møte blir rett etter Kirkemøtet.

 

Vedtak:
Sakene tas til orientering. 

 

Sak 23/22 Oppfølging fra møte med OU1 

Rett i forkant av styremøtet ble det gjennomført et fellesmøte med styret i OU1 om trygghet under omstilling ifbm. fremtidig kirkelige organisering, og videre samhandling mellom styrene. Denne saken var satt opp i fall det skulle være oppfølgingsbehov.

Vedtak: 
Oppfølging etter møtet vil foretas i neste avtalte fellesmøte mellom de to OU-styrene 10. oktober.

 

Sak 24/22 Tildeling av tillitsvalgtmidler 2022 - oppfølging 

Vedlegg: 

 • E-postutveksling med Fagforbundet 
 • Rapport fra Fagforbundet ang. bruk av tillitsvalgtmidler 2021 

Thore Wiig Andersen, Fagforbundets representant i styret, ba om å få fratre behandlingen av denne saken. Etter en kort drøfting ble dette akseptert av de øvrige styrerepresentantene.

I sak 16/22 gjorde styret følgende vedtak ang. tildeling av tillitsvalgtmidler for 2022: 

Tillitsvalgtmidler for 2022 tildeles med kroner 1 253 679 til Presteforeningen, 300 000 til Fagforbundet og 16 176 til Utdanningsforbundet.  
Forutsetning for tildelingen til Fagforbundet er at Fagforbundet bekrefter at fjorårets tildelte, men ubenyttede midler benyttes først, samt at det avklares at opplæringen gjelder innenfor OU2-området. 
Hvis ikke ovennevnte forutsetninger oppfylles, vil søknad sendes til ny elektronisk styrebehandling. 

 

Etter at sakspapirene ble sendt ut har styreleder hatt videre kommunikasjon med Fagforbundet og beskrevet hvilken informasjon som må rapporteres inn, jmf. vedtaket i sak 16/22. Det har ennå ikke kommet tilfredsstillende svar på om tildelte midler benyttes til OU2-formål, ei heller om status på ubenyttede midler fra 2021. Dette vurderes ikke tilfredsstillende sett fra styrets side, særlig med tanke på at dette er midler for fellesskapet, som vi må sikre at forvaltes iht. mandatet i HTA.

Styret står fast ved at tilstrekkelige opplysninger må være på plass før Fagforbundet eventuelt får utbetalt de tildelte midlene for 2022.

 

Vedtak: 
Vedtak 16/22 opprettholdes og det settes overfor Fagforbundet frist til 15.10.2022 for rapportering av tilstrekkelige opplysninger. Styreleder følger saken opp videre overfor Fagforbundet og videre saksbehandling gjennomføres på e-post, eventuelt i neste styremøte.

 

Sak 25/22 Dekning av kostnader ifbm. kurs og samlinger for bispedømmene 

Styret er positive til forslaget om dekning av kostnader ifm. partssammensatte kurs og samlinger for bispedømmene.

I tillegg til dette, drøftet styret om det er mulig å etablere en ordning hvor bispedømmene selv kan søke/tildeles midler fra OU-midlene til slik regional fellesopplæring. En slik ordning vil sette større krav til administrasjon og rapportering. Det må også sikres at det ikke blir i konkurranse eller overlapp med OU2s egne kurs/tiltak. Det er enighet om at sekretariatet utreder og evt. kommer tilbake med forslag/modeller til hvordan dette kan gjøres på desembermøtet ifbm. budsjettbehandlingen for 2023.

 

Vedtak: 
Det avsettes 30 000 kroner i budsjettet til kostnadsdekning for bidragsytere ved kurs og samlinger hos bispedømmene, med følgende kriterier for utbetaling:  

 • Kostnadsdekning gis til ansatte eller nasjonale tillitsvalgte hos KA og fagforeningene 
 • Formålet skal være kurs og opplæring innenfor lov- og avtaleverk 
 • Samlingen skal være for både arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte lokalt 
 • Både KA og en eller flere fagforeninger sentralt skal være invitert fra bispedømmekontoret til å bidra sammen/i samarbeid på den aktuelle samlingen 
 • Nødvendige utgifter til reise, kost og losji dekkes 
 • Reiseregning/krav om utbetaling må være sendt til KAs fakturamottak senest to måneder etter avsluttet reise 
 • Det er ikke en grense for hvor mange samlinger/personer kostnader dekkes for, men det bør normalt begrenses til én fra KA/fra den enkelte fagforening per samling, og de som krever dekning må ha ansvar for et faglig bidrag av et visst omfang 

Til styremøtet i desember skal sekretariatet utrede og fremsette forslag/modeller til en ordning hvor bispedømmene selv kan søke/tildeles midler fra OU-midlene til regional fellesopplæring/OU-arrangementer.

 

Sak 26/22 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt.

 
Powered by Cornerstone