12.12.2022
Referat 29. november 2022

Til stede:

Marit H. Hougsnæs, KA, leder

Ingrid B. Tenfjord, KA 

Anne Cecilie Andresen, KA 

Marit B. Lågøyr,  KA 

 

Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet 

Anders Hovind, Creo 

Irmelin Stødle,  Delta 

Kai Nygård, Fagforbundet

 

Ingvild Engedal, sekretær

 

OU-sak 28/22                Godkjenning av innkalling og saksliste

Til eventuelt ble det meldt sak om opplysning av nytt medlem fra Creo.

 

Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.  

  

OU-sak 29/22                Godkjenning av referat 15.09.22

Vedlegg: Referat fra 15.09.22

 

Referatet fra 15.09.22 følger vedlagt.

Det legges inn i referat fra 15.09.22 at OU-styret vedtok i forbindelse med fellesmøte 10. oktober 2022 å være programkomite for OU-konsultasjonen 28.02-1.3.23.

 

Vedtak:

Referatet godkjennes med den endring som ble meldt i møtet.

 

OU-sak 30/22                Regnskapsrapport 3. kvartal

Vedlegg: Regnskap pr 01.11.22

Knut Are Hole orienterte om status. Pr dato er det ca kr 2,45 millioner i mindreforbruk, men dette vil bli noe mindre.  

 

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering 

 

OU-sak 31/22                Budsjett og plan for OU-styrets arbeid 2023

Vedlagt saken:

Samlet budsjettforslag for OU 1 midlene 2023

Budsjettforslag fra underutvalg (fagutvalgene og driftsstyret)

Søknad om midler for lederutviklingsprogram 2023

Forslag plan for OU-styrets arbeid 2023

Evaluering av kurs for kontoransatte (november)

Endelig økonomisk ramme for 2023 foreligger ikke før mindreforbruket for 2022 er avklart i januar 2022. OU-styret drøftet følgende konkrete spørsmål ifb med plan og budsjett:

Krematorieskolen vurderes som et viktig nytt tiltak. Det settes av 20 000 kr. til oppstart av arbeidet i 2023. Driftsstyret for kirketjener og gravplassskolen bes om å ta ansvar for utviklingen videre i samarbeid med dem som har utviklet ideen.

Barnehager Heftet «Nærvær og fravær i barnehagesektoren» oppdateres i 2023, og stipendet videreføres for 2023.

Stipend til staber utlyses i 2023 med fokus på tiltak knyttet til:

1. Arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering på den enkelte arbeidsplass, gjerne med utgangspunkt i dokumenterte utfordringer i det kirkelige arbeidsmiljø. I den nasjonale medarbeiderundersøkelsen for Dnk  (her) kom det frem at 8,4% av de ansatte har opplevd mobbing eller trakassering, 1 av 6 har ikke meldt fra. 71% av disse opplever at det er kolleger som står bak. Det er også gjennomført to undersøkelser blant ansatte med LHBT-identitet (her)  og hvordan kvinnelige prester opplever sitt arbeidsmiljø (her), der det kommer frem at flere opplever å bli trakassert.  

2. Klima og bærekraft, «Bærekraftsutvikling for arbeidsplasser», i tråd med ny bestemmelse i Hovedavtalen på KA-sektoren.

Introduksjonskurs for ansatte innen kontor og administrasjon, inkludert kommunikasjon

Evalueringen er god og introkurset ønskes videreført i 2023 (1 kurs). Ettersom målgruppen for kommunikasjonsopplæringen (en av dagene) kan være noe bredere/anderledes enn de to øvrige kursdager, bes arbeidsgruppen om å gjennomgå opplegget på nytt med sikte på å treffe relevante målgrupper best mulig.  målgruppespørsmålet. Det avsettes en samlet budsjettpost på 150 000 kr.   

Samarbeid med OU2 tas opp igjen  på fellesmøtet mellom OU 1 og OU 2 18. januar 2023, og ev dato for felles konsultasjon settes i møtet.

Lederutvikling/opplæring

Det settes av kr 80 000 til Lederutviklingsprogram og en rammebevilgning på kr 250 000, til prosjektet Sammen om å lede. Mer informasjon om Sammen om lede legges frem på møtet i februar.

Arbeidsveilederutdanning (AVU) har få deltakere. Støtten videreføres.

LIM-dag 2023 Det settes av midler til konferansen, men et ev samarbeid er ikke avklart. Saken kommer tilbake til OU-styret.

E-læring

Budsjett for 2023 på 130 000 kr inkluderer også utgifter til produksjon av nytt materiale.  

Søknader om overføring av midler fra 2022 til 2023 til driftsstyret, FUM og FKU er godkjent.

 
Vedtak:                        

OU 1 styret vedtar det fremlagte budsjett og virksomhetsplan som foreløpig ramme for arbeidet i 2023,  med de endringer som fremkom i møtet. 

OU1-styrets møte i februar fastsetter endelig budsjettet for 2023.  

 

OU-sak 32/22                 Tildeling nærværsstipend barnehager   

Vedlagt saken lå søknader fra:

 • Noahs Ark, Strømmen menighet
 • Amicus barnehage, Drammen
 • Fitjar soknerådsbarnehage Bakken

 

Og rapporter fra tildelingen 2021:

 • Amicus barnehage, Drammen
 • Haugar barnehage, Tønsbergkirkenes barnehager

 

 Vedtak:                            

OU-styret tildeler Noahs ark barnehage og Fitjar soknerådsbarnehage Bakken kr 25000 hver til nærværs- og arbeidsmiljøarbeidet.  

 

OU-sak 33/22                OU-konsultasjonen 28. februar-1. mars 2023

Vedlegg:                         Forslag til program 

 

OU-konsultasjon arrangeres av OU1-styret 28. februar – 1. mars 2023.  

Følgende inviteres til å delta:

1 fra hver av organisasjonene KA har et partsforhold til (totalt 23 organisasjoner). De største organisasjonene (Fagforbundet, Delta, Creo, Diakonforbundet og KUFO) kan delta med 2 representanter.  KA er representert med representantene i OU 1 styret samt representasjon fra Norges Kirkevergelag (2). OU 2 styret inviteres.

 

Kirkerådet ved Torbjørn Hjorthaug inviteres til å orientere om arbeidet med oppfølgingen av KM sak 10/22. Han inviteres også til å følge konsultasjonen.  

 

Vedtak:                           

Sekretariatet arbeider videre med å skaffe innledere i tråd med fremlagt programskisse og de forslag som ble fremmet i møtet. Arbeidstakerorganisasjonene melder inn personer som kan medvirke på aktuelle programposter.

 

OU-styret involveres underveis på epost ved behov for nærmere avklaringer. Det gjennomføres evt et kort programkomitemøte på teams før endelig program og invitasjon sendes ut.   

 

OU-sak 34/22                Felles møte med Sentralt etterutdanningsutvalg i rDnk 2023

OU 1 styret inviterer SEU til et felles møte i september 2023.

 

Vedtak:            

OU 1 styret inviterer SEU til en drøfting av framtidige behov for tverrfaglige EVU-tiltak, fortrinnsvis på OU 1 møtet i september 2023.

 

 

OU-sak 35/22                Oppnevning av fagutvalgene / driftsstyret

OU-styret gjennomgikk forslag til sammensetning av fagutvalgene og driftsstyret for perioden 2023-2025, og godkjente disse. De navn som meldes i etterkant av møtet, vil bli godkjent på epost.

 

Vedtak:

For perioden 2023-2025 vedtas følgende sammensetning av fagutvalgene og driftsstyret.

 

Driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen:

 • Ingrid Staurheim, KA (leder)
 • Bjart-Magnus Ndogo Rosvold, KA
 • Edgard Budeng Larsen, KA
 • Sonja Skogvoll, Delta
 • Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet
 • Marianne Bratsveen, Fagforbundet

 

Fagutvalg for diakoni

 • Andreas Andersen, KA (leder)
 • Brita Bye, Det norske diakonforbund
 • Ann-Kristin Eidsvåg, Det norske diakonforbund
 • …, KA (ikke avklart)
 • Janne Dale Hauger, ekstern fagperson
 • Sigrid Flaata, Kirkerådet
   

Fagutvalg for kirkemusikk

 • Jannicke Greipsland, KA (leder)
 • Vidar Hoel, Creo
 • Thor Henning Isachsen, Creo
 • Liv Kari Bru, KA
 • Bernt Nordset, ekstern fagperson
 • Mathias Gillebo, Kirkerådet

 

Fagutvalg for kirkelig undervisning

 • Anny Holien, Ekstern fagperson (leder)
 • …, KA  (ikke avklart)
 • Christfried Kaul, KA
 • Harald Skarsaune, KUFO
 • Bente Engen Andersen, KUFO (merknad: lagt inn etter møtet)
 • Kjersti Kolbjørnsrud, Kirkerådet

 

 

OU-sak 35/22                 Orienteringssaker

 1. Følgende referater lå vedlagt
 • FUD 11.10.22
 • FUM 13.10.22
 • FKU 04.11.22
 • Kirketjener- og gravplasskolen 19.09.2022 og 14.11.22.
 • OU2 31.08.22

 

 1. Status kurs og prosjekter

Status introduksjonskurs for nyansatte i Den norske kirke

Pr. 16.11.22 er det 316 aktive studenter, og 29 har fullført kurset

 

Nyhetsbrev 2022

Neste nyhetsbrev sendes ut i starten av desember.

 

 1. EVU-konferansen i regi av BM 8.november i Bøler kirke.  Presentasjonen fra OU 1 styrets leder lå vedlagt.

 

Sakene tas til orientering

 

OU-sak 36/22                Eventuelt

Opplysning om nytt medlem fra Creo

Cathrine Nyheim overtar for Anders Hovind (Creo) som medlem av OU – 1 styret  fra 1. januar  2023.

Anders Hovind ble takket av som mangeårig OU 1 medlem under den påfølgende middag på Brasseri Ravoli.

 
Powered by Cornerstone