09.01.2023
Referat 8.desember 2022

Til stede:
Ingrid B. Tenfjord, KA, leder
Anna Grønvik, Presteforeningen
Gun Hafsaas, Presteforeningen
Gjøa Kristine Aanderaa, Fagforbundet (Fratrådte under sak 29/22 etter eget ønske)
Marit Halvorsen Hougsnæs, KA
Anne Cecilie Andresen, KA

Sekretær: Anja Høiby-Nikolaisen, KA

 

Sak 27/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 28/22 Orienteringssaker

Vedlegg:

 • Referat fra styremøte 31.08.22
 • Referat fra OU1-styrets møte 15.09.22
   

Det ble foretatt en kort orientering om følgende saker:

 • Referat fra styremøte i OU2 31.8.22 (vedlegg). Vedlagt for ordens skyld, referatet ble godkjent i egen e-postrunde. Siden godkjenningsrunden er det lagt til dato for frist for Fagforbundet i vedtaket for sak 24/22.
 • Referat fra OU1-styrets møte 15.09.22 (vedlegg).
 • OU1-styrets møte 29.11.22 (muntlig)
 • Siste kurs i «Rammer og regler for arbeidsforholdet» (muntlig)
  • Det siste kurset i kursrekken 2019-2022 ble gjennomført i Tromsø i september med gode tilbakemeldinger.
 • Tariffkonferanse 2023 (muntlig)
  • Arbeidsgruppen har hatt møte i forkant av styremøtet. Tariffkonferansen holdes over to dager (lunsj til lunsj). Nytt møte i arbeidsgruppen holdes 9.januar.

 

Vedtak:  

Sakene tas til orientering.

 

Sak 29/22 Utbetaling av tillitsvalgtmidler til Fagforbundet
Vedlegg:

 • Ulike e-poster utvekslet mellom OU2-styrets leder og Fagforbundet i anledning saken (inkl. Fagforbundets rammeprogram for opplæring av tillitsvalgte), samt e-poster internt i OU2-styret

Gjøa Kristine Aanderaa, Fagforbundets representant i styret, fratrådte møtet etter eget ønske under behandlingen av denne saken. 

Siden forrige styremøte 31.august har det vært utvekslet flere e-poster mellom styreleder og Fagforbundet. Fagforbundet har blant annet foreslått at ubrukte midler fra 2021 går til fradrag i utbetalingen for 2022.

Dokumentasjonen fra Fagforbundet fremstår fremdeles mangelfull, og det har ikke vært mulig å få avklart eller sannsynliggjort om tillitsvalgtmidlene for 2021 og 2022 er brukt/tiltenkt brukt til det konkrete formålet med opplæring av Fagforbundets tillitsvalgte innenfor rDnk. Nå må slutten av året er viktig både å få denne saken avsluttet på en forsvarlig måte, samt sikre på best mulig måte tillitsvalgtmidler brukes iht. mandat i fremtiden.

Vedtak:

 • De tildelte midlene til Fagforbundet til tillitsvalgtopplæring for 2022 på 300 000 kroner utbetales, med fradrag for ubrukte midler fra 2021 (93 438). Tildelte tillitsvalgtmidler til Fagforbundet for 2022 blir da 206 562. Dette er en justering av vedtak 16/22.
 • Styret gjennomgår retningslinjene for tildeling av tillitsvalgtmidler for å sikre enda bedre at tildelte tillitsvalgtmidler går til mandatets formål, jf. sak 30/22.

 

Sak 30/22 Retningslinjer for tildeling av tillitsvalgtmidler

Styret drøftet hvordan retningslinjene for tildeling av tillitsvalgtmidler vedtatt i sak 5/22 kan klargjøres bedre. Det ble vedtatt noen justeringer i de gjeldende retningslinjene for å fange opp dette.

 

Vedtak:

Følgende retningslinjer gjelder for tildeling av tillitsvalgtmidler:

 • Styret vedtar utlysningstekst og lyser ut tillitsvalgtmidlene senest 15. mars, med søknadsfrist i starten av mai (tilpasset dato for neste styremøte), og med forbehold om en antatt størrelse på potten til tillitsvalgtmidler.
 • I søknaden skal det oppgis antall medlemmer for arbeidstakerorganisasjonen ansatt i rDnk, samt antall tillitsvalgte. Søknaden må også inneholde opplysninger om antallet kurs/opplæringer som er planlagt, om disse skal avholdes fysisk eller digitalt, samt målgruppe og målsetting for kursene. Dette er ikke til hinder for endringer/at midlene kan brukes til andre kurs enn de som er oppgitt i søknaden, så lenge det er knyttet til opplæring av tillitsvalgte i rDnk.
 • Styret vedtar tildeling på et møte i mai/juni eller nærmest mulig dette. Til møtet innhentes om mulig nærmere anslag om størrelsen på tillitsvalgtmidlene, ut ifra innrapporterte tall til LPR pr 1.12 året før. Vedtaket om tildeling bør eventuelt gjøres delvis prosentmessig/andelsmessig, for å ta høyde for dette.
 • Midlene utbetales iht. vedtak snarest mulig etter at de er innkrevet fra virksomhetene, sannsynligvis rundt august.
 • Ikke tildelte midler overføres til styrets budsjett for påfølgende år. Midlene skal i utgangspunktet benyttes til tillitsvalgsopplæring, men styret kan beslutte at hele eller deler av ubrukte midler isteden skal benyttes til fellestiltak.
 • Arbeidstakerorganisasjonene skal innen 1. mars påfølgende år utarbeide en kort årsrapport til styret, som skal vedlegges OU2-styrets årsrapport.
 • Det skal fremkomme av arbeidstakerorganisasjonens rapport om de enkelte prosjekter/kurs/opplæring ble gjennomført som planlagt, samt om midlene ble brukt på andre opplæringstiltak for tillitsvalgte enn de som var oppgitt i søknaden. Det skal også oppgis om alle de tildelte midlene er brukt, eller om det gjenstår et restbeløp. Restbeløp kan fra arbeidstakerorganisasjonene søkes overført til påfølgende år.
 • Med mindre eventuelle ubrukte midler er spesifikt omtalt i søknaden for påfølgende år, vil de utbrukte midlene gå til fradrag i utbetalingen for det påfølgende året. Ubrukte midler skal også inngå i rapporten for året de blir brukt.

 

Sak 31/22 Regnskapsrapport 2022

Vedlegg: Regnskapsrapport 28.11.2022

Knut Are Hole møtte og redegjorde for regnskapet. Det er en del større beløp for 2022 som ennå ikke er ført i regnskapsrapporten (bl.a. tillitsvalgtmidler og honorarer for kurs), men så lenge alt er fakturert innen 31.12.2022 kommer det med og blir riktig i regnskapet for 2022.

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering.

 

 

Sak 32/22 Dekning av kostnader ifbm. kurs og samlinger for bispedømmene 

Styret ønsker å satse på økonomiske tilskudd og faglig bistand til regionale samlinger i regi av bispedømmene i 2023, og diskuterte nærmere hvordan dette kan innrettes. Det settes som en forutsetning at samlingene inkluderer tariff- og lovstoff av et visst omfang, og at det er partssammensatt deltakelse fra sentralt nivå til den faglige gjennomgangen på samlingene. Styret har ønsket å gjøre tilskuddstildelingen minst mulig byråkratisk, og gjør vedtak om rammer og fremgangsmåte i lys av dette. Som en del av vedtaket inngår også dekning av kostnader for KA og arbeidstakerorganisasjonene som bidrar på samlingene.

 

Vedtak:

 • Det avsettes midler til regionale OU-samlinger arrangert av det enkelte bispedømme eller Kirkerådet i 2023. Det avsettes kroner 80 000 til hhv. Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer, og kroner 40 000 til hver av de øvrige bispedømmene samt Kirkerådet. Det settes følgende kriterier for slik tildeling:
  • Det må sendes en kortfattet søknad med utkast til program senest 31.10.2023
  • Samlingen må være rettet til tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter innenfor bispedømmet, men det er full anledning til å invitere ytterligere arbeidstakere utover tillitsvalgte
  • Samlingen må inneholde tariff- og lovemner av et visst omfang
  • Den faglige gjennomgang av tariffemnene skal forestås helt eller delvis av representanter fra KA og minst én fagforening sentralt. Det gjøres unntak fra dette punkt dersom slike representanter er invitert men ikke har mulighet til å stille
  • Bispedømmekontoret må i en kort etterfølgende rapport innen en måned etter samlingen bekrefte at denne er gjennomført, og at kostnadene (ikke inkludert arbeidstid/tapt arbeidsfortjeneste for ansatte i rDnk) har oversteget kroner 40/80 000. Om ikke, vil tilskuddet som utbetales reduseres tilsvarende. Tilskuddet utbetales deretter. Ved behov kan tilskuddet forskutteres etter avtale.
  • Kostnader til reise og evt. opphold for sentrale representanter fra KA og fagforeningene dekkes av OU2-styret etter egen ordning
 • Ordningen fra sak 25/22 om dekning av nødvendige kostnader til reise, kost og losji for forelesere fra KA og arbeidstakerorganisasjonene videreføres i 2023, og det avsettes kroner 50 000 til dette.
 • For å dekke kostnader til faglig utvikling/forberedelse og arbeidstid for representantene fra KA og fagforeningene som reiser ut, avsettes en egen post til dette. Det avsettes inntil to dagsrater for foreleser etter KAs satser, pt. kroner 20 000, per samling. Det forutsettes for å få del i denne at den enkelte har hatt faglig bidrag av et visst omfang. Dette avklares ved uklarhet mellom de som deltar på hver samling, og meldes til KAs økonomiavdeling senest to måneder etter avsluttet samling. Det utbetales uansett ikke mer enn maksimalt to dagsrater (pt. kroner 20 000) totalt per samling, og ikke mer enn én dagsrate (pt. kroner 10 000) til hver person per samling.

KA og fagforeningene informerer hver for seg kort om ordningen før jul til hhv. arbeidsgivere og tillitsvalgte. På nyåret jobbes det videre sammen om en fellesinformasjon fra OU-styret til de lokale parter om ordningen, som skal gå ut i januar.

 

Sak 33/22 Virksomhetsplan 2023

Vedlegg: Plan for OU2-styrets arbeid 2023

 

Vedtak:

Plan for OU-styrets arbeid 2023 vedtas, med følgende endringer:

 • «Tariffsamling 2023» endrer tittel til «Tariffkonferanse 2023»
 • I arbeidsgruppen for «Rammer og regler for arbeidsforholdet» skal det inkluderes noen fra kursets målgruppe (disse kan eventuelt være med i en ressursgruppe ved siden av arbeidsgruppen)
 • Oppfølging av «Introduksjonskurs for ansatte i Den norske kirke» legges til i planen. 

 

Sak 34/22 Budsjett 2023
Vedlegg: Budsjett 2023

Vedtak:

Budsjett 2023 vedtas.

 

Sak 35/22 Forberedelse til fellesmøte mellom styrene i OU1 og OU2 18. januar
Det er ingen innspill til dette per dags dato og det gjøres intet vedtak.

 

Sak 36/22 Deltakelse på OU1-styrets konsultasjon 28. februar og 1. mars 2023

Konsultasjonen samler parter i OU1, OU2, Kirkerådet og NKVL og tar for seg framtidens lokale lederstrukturer i Den norske kirke. OU1-styret har invitert OU2-styret til å delta på konsultasjonen, mot at OU2 dekker direkte kostnader for disse deltakerne.

 

Vedtak:

OU2-styret deltar på OU1-konsultasjonen 28. februar og 1. mars.

 

Sak 37/22 Møteplan 2023

Vedtak:

Møteplan for 2023:

Fredag 3. mars kl. 10.00 – 12.00

Tirsdag 30. mai 13.00 – 15.00

Torsdag 14.september 15.00 – 17.00 + middag

Torsdag 7.des 10.00 – 12.00

 

Sak 38/22 Eventuelt

Fagdag om likestillings-, inkluderings- og mangfoldsarbeid (LIM) 2023

Vedlegg: Plan for LIM-fagdag fra Kirkerådet

Vedtak:
OU2 avsetter kroner 50 000 til en eventuell LIM-dag i samarbeid med Kirkerådet og eventuelt OU1, forutsatt at komiteen for fagdagen ledes av Kirkerådet og består av arbeidsgiver, arbeidstaker og vernetjenesten, samt har et partssammensatt perspektiv og målgruppe. Styreleder avklarer saken videre med Kirkerådet.

 
Powered by Cornerstone