17.08.2023
OU1/diakoni
Kvalifiseringsstipend til diakon for 2024
Har du valgt diakoni som ny karrierevei? Søk om stipend innen 1. oktober, så kan du få dekket noen av utgiftene til mastergraden.

Formålet med denne tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er ansatt i diakonistillinger i Den norske kirke oppfyller kvalifikasjonskravene som Kirkemøtet har satt for diakon. Midlene kommer fra Kirkerådet og blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for diakoni som er etablert av OU-styret i KA-sektoren. Ordningen ble igangsatt våren 2022.

Merk at tilskuddet går til arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), og ikke direkte til den som studerer. Dette er fordi utdanning skjer i et avtalt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Første gang du søker må du legge ved et vedlegg fra arbeidsgiver som bekrefter at tiltaket er ønsket, forankret, og anbefalt av arbeidsgiver. I tillegg må det bekreftes at den det søkes for er ansatt i kirkelig fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke. Dette må dokumenteres uavhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som legger inn søknaden.

Det forutsettes at eventuelle konsekvenser/endringer i nåværende stilling (herunder tittel, ansvar, lønn, osv.) som følge av gjennomførte studier avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forkant av påbegynt studie. Dette må også bekreftes i vedlegget.

Når du søker for andre/tredje gang osv, er det tilstrekkelig at du i søknaden viser til tidligere innsendt vedlegg.

Forutsetninger for å få tilskudd

Denne stipendordningen dekker kun manglende utdanning for å oppfylle kvalifikasjonskravene til diakon (master i diakoni).

Det er kun "andre-karriere"-studenter som kan søke. Studenter i sitt første studieløp kvalifiserer ikke.

Man må være ansatt i en diakonistilling (som regel diakonimedarbeider) i et kirkelig fellesråd/menighetsråd i minimum 40 % stilling, og det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver kan stille krav om for eksempel to års bindingstid etter fullført utdanning. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv. legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Tilskuddet går til å dekke studieavgift, reise til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell og heller ikke arbeidsgivers utgifter til permisjon/studiedager. Øvre grense for stipend er kr. 15.000 per halvår.

Hvor kan jeg studere?

Vi gjør oppmerksom på at det er flere muligheter for å oppnå kvalifikasjon til diakon. Kontakt studieveiledere eller programansvarlige ved lærestedene for veiledning rundt utdanningsspørsmål og ulike studieordninger.

Søk her.

Søknadsfrist: 1. oktober 2023. Normal praksis er å søke semesteret i forkant. Dersom du ikke fikk søkt for høsten 2023, kan du gjøre det i samme søknad. Legg da inn søknad på 30 000,- og oppgi at du søker for begge semestre. 

NB! Vi gjør oppmerksom på at noen har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde, altså IKKE skriv mer enn ruta tillater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg! Alle vedlegg må hentes fra samme mappe/sted på PC, og lastes opp samtidig, ikke 1 og 1, da kommer kun siste med. Av nettlesere kan vi anbefale Chrome.

Alle ansatte i Den norske kirke er medlemmer av OU-ordningen. Ved søknad om OU-stipend blir søkeren mottaker av OUs nyhetsbrev, som sendes ut 4-5 ganger i året.

Spørsmål?

  • Hvis du har arbeidslivsrelaterte spørsmål rundt utdanningsløp og stipendordninger, kan du kontakte Linn Maria Kierulf i KA`.
  • Har du behov for å vurdere din kompetanse for godkjenning til diakon, kontakt Jørund Midttun i Kirkerådet.
  • Har du spørsmål rundt vigsling til diakontjeneste og VTV (Veien til vigsla tjeneste), kontakt Marita Bjerke Solberg i Bispemøtet.

Redd for å gå glipp av noe viktig? Meld deg på nyhetsbrev og få OU-tiltakene rett i innboksen!

 
Powered by Cornerstone