18.04.2023
Referat 10. mars 2023

Til stede:
Ingrid B. Tenfjord, KA, leder
Anna Grønvik, Presteforeningen
Andreas Fosby, Fagforbundet
Marit Halvorsen Hougsnæs, KA
Anne Cecilie Andresen, KA

Ikke til stede:
Gun Hafsaas, Presteforeningen

Sekretær: Anja Høiby-Nikolaisen, KA

 

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 10/23 utvides til å også gjelde søknad fra Presteforeningen om overføring av tillitsvalgtmidler.

 

Sak 2/23 Orienteringssaker

Vedlegg:

 • Referat fra styremøte 8.12.22
 • Referat fra OU1-styrets møte 29.11.22
   
 • Referat fra styremøte i OU2 8.12.22 (vedlegg). Vedlagt for ordens skyld, referatet ble godkjent i egen epostrunde.
 • Referat fra OU1styrets møte 29.11.22 (vedlegg)
 • OU1styrets møte 28.2.22 (muntlig)
 • LIMdag 21.april (muntlig)
  • Program er ikke fastsatt, men det er sendt ut invitasjoner og kommet en del påmeldinger. Det blir en digital halvdagskonferanse fra 9.00-12.00.
 • Tariffkonferanse 2023 (muntlig)
  • Konferansen holdes 8.-9.november, fra lunsj til lunsj. Temaene er landet (klima, lønnsdannelse mm.) Dato er sendt ut fra KA til arbeidsgiversiden, Presteforeningen og Fagforbundet Teologene følger opp over sine tillitsvalgte.  
 • Bispedømmevise OUsamlinger 2023 (muntlig)
  • Møre er det eneste bispedømmet som foreløpig har meldt inn at de skal ha samling og fastsatt dato for denne. KA har forøvrig mottatt et ønske fra personalsjefen i Oslo på vegne av personalsjefene i flere bispedømmer, om muligheten for at sentrale parter kan lage et kursopplegg til bruk på OU-samlingene knyttet til blant annet sykmeldte og AAP.
 • Digitale infosendinger om tariff (muntlig)
  • Dette blir tatt opp som en egen sak til styremøtet i mai, hvor styret vurderer aktuelt innhold i kommende infosendinger.
 • Introduksjonskurs for ansatte i Den norske kirke (muntlig)
  • Eldbjørg Leinebø Ekre fra KA redegjorde for status rundt kurset og ny modul (modul 8 om yrkesidentitet). Den nye modulen er under arbeid og vil være ferdig i løpet av våren. Det jobbes også med å få laget en pedagogisk veiledning for hvordan introduksjonskurset skal brukes.

Vedtak:  

Sakene tas til orientering.

 

Sak 3/23 Regnskap 2022

Vedlegg:

 • Regnskap 2022

 

Knut Are Hole redegjorde for regnskapet, som viser et mindreforbruk på kr. 2 281 891. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at planlagt aktivitet ikke har blitt gjennomført, samt mindreforbruk fra 2021.

 

Vedtak:

Regnskapet tas til orientering.

 

Sak 4/23 Årsrapport 2022

Vedlegg:

 • Årsrapport for OU2-styrets arbeid 2022

Vedtak:
Årsrapporten for 2022 vedtas uten endringer.  

 

Sak 5/23 Budsjett 2023

Vedlegg:

 • Revidert budsjett 2023

Størrelsen på OU-kontingenten blir først avklart etter påske, men antakeligvis er summen ganske lik som i 2022. For øvrig er det foreslått en noe økt post til tariffkonferansen, og i møtet blir det foreslått å øke posten for den felles OU-konsultasjonen til kr. 30 000,-

Utover normal budsjettrevisjon ble også andre budsjettforhold drøftet:

 1. Avsetning til 2024 med tanke på en ny runde av Rammer og regler-kurset:

Det planlegges en ny runde med Rammer og regler-kurs og det er nødvendig å sette av deler av inneværende års midler til bruk i 2024. Ca. halvparten av mindreforbruket fra 2022 tenkes brukt til dette (kr. 600 000,-)

 1. Fordeling av mindreforbruk i nytt budsjettår:

Styret drøftet om mindreforbruk fra året før skal skilles/fordeles på «70-prosenten» og «30-prosenten» når nytt budsjettår starter. I mandatet i HTA står det Midler som ikke er utbetalt ved årets slutt, tilfaller det sentrale budsjettet for ordningen. I retningslinjene for utlysning av tillitsvalgtmidler vedtatt av styret står det Ikke tildelte midler overføres til styrets budsjett for påfølgende år. Midlene skal i utgangspunktet benyttes til tillitsvalgsopplæring, men styret kan beslutte at hele eller deler av ubrukte midler isteden skal benyttes til fellestiltak. Styret mener at det ikke er opplagt hvordan mandatet skal fortolkes, men er enige om at retningslinjene kan følges slik de står nå. Hva midlene brukes til vil uansett være en aktiv beslutning av styret. Det er enighet om at ubrukte tillitsvalgtmidler fra tidligere år synliggjøres ved at de skilles ut på en egen linje i budsjettet (slik det ble gjort i budsjettet for 2022).

 

Vedtak:

Revidert budsjett 2023 vedtas med følgende endringer fra opprinnelig budsjett:

 • Økt pott til tariffkonferansen
 • Økt pott til felles OUkonsultasjon
 • Avsetning til Rammer og regler i 2024
 • Egen linje i budsjettet der ubrukte midler fra «70prosenten» fra 2022 fremkommer

 

Sak 6/23 Plan for OU2-styrets arbeid 2023
Vedlegg:

 • Plan for OU2-styrets arbeid 2023

Vedtak:
Planen for OU-styrets arbeid i 2023 videreføres uten endringer.

 

Sak 7/23 Betaling/kostnadsdekning for kursutvikling, arbeidsgrupper etc.

Det utføres mye arbeid knyttet til OU2-formål av ansatte i KA og hos fagforeningene. Kostnader til dette skal dekkes av OU-midlene, men hvordan og i hvilken grad dette har blitt gjort har variert. Når det gjelder arbeid med utvikling, arbeidsgrupper etc., så har dette i liten grad blitt dekket. Styret drøftet problemstillingen ang. hvordan slikt arbeid skal dekkes/honoreres.

Styret kjenner til at OU1 har fattet vedtak om at man skal planlegge for dekking av denne typen kostnader når et program settes i gang/budsjetteres for. Det er naturlig at OU2 gjør det på samme måte og at dette avklares/budsjetteres fra styret i hvert enkelt prosjekt, på lik linje med hvordan det ble gjort i Rammer og regler-prosjektet. 

Vedtak:
Kostnader til arbeid knyttet til OU2-formål skal dekkes av OU2. Hvordan dette gjøres, må avklares og budsjetteres for i hvert enkelt prosjekt av styret. 

 

Sak 8/23 Utlysning av tillitsvalgtmidler

Vedlegg:

 • Utlysning av tillitsvalgtmidler 2023

Sekretariatet har utarbeidet forslag til utlysningstekst for tillitsvalgtmidler 2023. Styret ønsker at retningslinjene for tildeling av tillitsvalgtmidler forkortes og omskrives mer tilgjengelig i selve utlysningen, og at retningslinjene i sin helhet skal legges ved i eget dokument. Logo må tilpasses at dette er OU2.

Vedtak:
Utlysning av tillitsvalgtmidler vedtas med de endringer som fremkom i møtet, og utlysning gjøres 15. mars.

 

Sak 9/23 Søknad fra Utdanningsforbundet om overføring av midler

Vedlegg:

 • Søknad fra Utdanningsforbundet (e-post

Utdanningsforbundet fikk i 2022 tildelt tillitsvalgtmidler, kr. 16 172. Av disse er kun kr. 1 833,18 benyttet i 2022 og Utdanningsforbundet søker om å få overført det resterende beløpet (kr. 14 342,82) til 2023.

Vedtak:
Søknaden fra Utdanningsforbundet godkjennes.

 

Sak 10/23 Rapporter for bruk av tillitsvalgtmidler 2022 samt søknad fra Presteforeningen om overføring av midler

Vedlegg:

 • Rapport fra Fagforbundet
 • Rapport og regnskap fra Presteforeningen (to dokumenter)
 • Rapport/søknad fra Utdanningsforbundet (e-post)

I rapport fra Presteforeningen var det også søknad om å overføre ubrukte midler (kr. 541.705) til 2023.

Vedtak:

 • Rapportene tas til orientering.
 • Presteforeningens søknad om overføring av midler godkjennes.
 • Styret vurderer å til neste år gi/følge opp klarere retningslinjer for utforming av rapportene.

 

Sak 11/23 OU-konsultasjon 14. september 2023

OU1 har oppnevnt representanter til en arbeidsgruppe for den felles konsultasjonen for styrene i OU1 og OU2 14. september 2023, og OU2-styret skal også ha med to representanter, fra hhv. arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Styret drøftet ikke innhold og utforming av konsultasjonen nærmere.

Vedtak:
Anna Grønvik oppnevnes til en felles arbeidsgruppe med OU1 til utforming av konsultasjonen 14. september. KA ettermelder sin representant.

 

Sak 12/23 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

 

Påminnelse om møter 2023

Tirsdag 30. mai 13.00 – 15.00
Torsdag 14. september 15.00 – 17.00 + middag
Torsdag 7. desember 10.00 – 12.00

 

 
Powered by Cornerstone