13.03.2014
Årsrapport 2013

Rapport for OU-styrets arbeid i 2013

1. OU-styrets mandat og sammensetning

Avtale om OU-arbeidet er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen

Her heter det i styrets mandat:

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

  • nasjonale opplæringstiltak
  • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
  • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
  • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
  • informasjon om lov- og tariff-forhold
  • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

Styret utarbeider for tariffperioden

  • planer for sitt arbeid
  • budsjett for de inntrukne midlene
  • rapport og regnskap for styrets arbeid

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

OU-styret har i 2013 hatt følgende sammensetning:

Frank Grimstad (KA, leder)
Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)
Øystein Dahle (KA)
Steinar Moen (KA) t.o.m. 15.05.2013
Ingrid Tenfjord (KA) f.o.m. 12.09.2013
Unni Rasmussen (Fagforbundet) vara: Trygve Natvig (Fagforbundet)
Liv Håkonsen (Delta)
Trond Dahlen (MFO) t.o.m 1.5.13 (vara etter 1.5.13). vara: Trude Nordeng Rougnø (MFO) t.o.m 1.5.13, Anders Hovind f.o.m 1.5.13
Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (Kateketforeningen)

OU-styret har i 2013 hatt 5 møter og behandlet 50 saker.

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KAs arbeidsgiveravdeling.

2. Økonomi

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2013 utgjorde kronetrekket kr. 2 508 722. Ubenyttet fra forrige år var kr. 1 021 407. Dermed har OU-styret til sammen hatt til disposisjon kr. 3 530 129. Resultatet i 2013 var et overskudd på kr. -1 160 676, som overføres til arbeidet i 2014.

Regnskap for OU-midler for 2013:

Budsjett og regnskap OU-midler    Budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013
        pr.31.12.2013
600 Generelt/Diverse      
  Overført fra forrige periode -1 000 000 -1 021 407 -1 021 407
  OU-trekk -2 400 000 -2 400 000 -2 508 722
  Overhead 15% 360 000 360 000 377 059
  utsending ou-krav 5 000 5 000 6 296
601 Møter servering, div. 10 000 10 000 15 598
  reiser ou-styret (50' bevilget - 12) 100 000 150 000  
  sum generelt/diverse -2 925 000 -2 896 407 -3 131 176
         
  Tverrfaglige tiltak      
611 Rest utbetaling tverrfaglige tiltak forrige år 20 000 10 000  
612 Frie reisestipend 200 000 170 000 150 000
613 Stabsturer 300 000 354 000 339 000
610 Ledsagerprogrammet 80 000 80 000  
614 Fagstipender 4 '25 000 100 000 0  
  sum tverrfaglig tiltak 700 000 614 000 489 000
         
620 Informasjon      
625 "OU-info" 15 000 15 000                 3 002
  Informasjonsbrosjyre, vekt på stipendordninger 15 000 15 000 6 188
  sum informasjon 30 000 30 000 9 190
         
630 Kirkemusikk      
  Fagrådet 180 000 180 000 153 896
  Til disposisjon / diverse tiltak 200 000 200 000 207 863
  Stipend 100 000    
632 Ny salmebok, ny kursrunde? 150 000 50 000  
  sum kirkemusikk  630 000 430 000 361 759
         
640 Kirketjenere      
  Kirketjenerskolen 150 000 150 000 150 000
  Fagdag 130 000 130 000 130 000
  sum kirketjenere 280 000 280 000 280 000
         
645 Gravplass      
  Gravplass-skolen           500 000     500 000             279 293
  sum gravplass 500 000 500 000 279 293
         
650 Administrasjon og ledelse      
  Materiell - en førstehjelp for saksbehandlere 70 000 70 000 7 807
652 Gjennomføring kurs   25 000 25 000
653 Pilotprosjekt lederveiledning Agder     25 000
  Lederutvikling - støtte deltakere som betaler privat*   75 000  
  sum administrasjon og ledelse 70 000     170 000 57 807
         
         
660 Diakoni/Undervisning/Barnehager      
661 Barnehagetiltak (PBL) 20 000 20 000  
  Stipend barnehager fravær- nærvær 50 000 50 000 75 000
  Arbeidsmiljø barnehager 50 000 50 000  
663 PKU for diakoner 10 000 20 000 20 000
665 Helsekonferanse/diakoni/div. 100 000 100 000 62 554
  sum diakoni/undervisnning/barnehager 230 000 240 000 157 554
         
  Tariff-relaterte tiltak      
         
685 Pensjonskurs 150 000 150 000               42 431
686 Kommunikasjonskurs   50 000               35 545
687 Lokal beredskap   25 000               25 000
694 Konsultasjon stat-kirke/Endringstematikk 25 000 43 195 44 359
697 Konflikthåndtering, utvikling kurs/materiell/pilotprosjekt 100 000 100 000 64 562
698 Verktøy for lokal kartlegging av arbeidsmiljø 50 000 50 000 38 625
699 Arbeidsmiljøundersøkelse oppfølging 150 000 150 000 85 375
  sum tariffrelaterte tiltak 475 000 568 195 335 897
         
  Resultat -10 000 -64 212 -1 160 676

3. OU-styrets arbeid

3.1 Stipendordninger

OU-styret har i 2013 hatt tre utlysninger av stipender. To med søknadsfrist 1. april: Frie reisestipender og midler til stabsturer. Ett med søknadsfrist 1. november: Nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 200 000 til utdeling til reisestipend, 300 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeide. Etter behandling av de innkomne søknadene ble det omfordeling av midlene slik at det gikk 170 000 til reisestipend, 354 000 til stabsturer og 75 000 til barnehagestipend.

Til utlysningen av reisestipender kom det inn 15 søknader på til sammen kr 161 500. 14 søkere ble tildelt til sammen kr. 170 000. Til utlysningen av midler til stabsturer kom det inn 35 søknader på til sammen kr. 606 401. 20 søkere ble tildelt til sammen kr. 354 000. Til sammenlikning kom det i 2012 inn 10 søknader på til sammen kr 65 000 til utlysningen av reisestipender og 32 søknader på til sammen kr 665 229 til utlysningen av midler til stabsturer.

Til utlysningen av barnehagestipender kom det tre søknader. Bakken barnehage (Fitjar sokneråd), Amicus barnehage (Drammen kirkelige fellesråd) og Akasia barnehager (Bergen kirkelige fellesråd) fikk tildelt midler for 2013. Prosjektene skal rapporteres på innen 1. januar 2015.

3.2 Ledsagerprogrammet

I 2013 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel.

3.3 Informasjonsarbeid

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer. OU-styret trykket også opp en brosjyre om stipender, som er delt ut på ulike arrangementer i 2013.

3.4 Fagutvalg for kirkemusikk (FUM)
Medlemmer: Ingjerd Grøm (leder), Magne Emberland (KA), Anders Hovind (MFO) til 08.05.2013, Trond Dahlen(MFO) fra 08.05.2013, Ingrid Smalås (MFO) og Steinar Moen (KA).

Sekretær: Bjarne Kjeldsen til 06.02.2013, Linn Maria Kierulf fra 10.01.2013 til 01.08.2013 og Marianne R. Eriksen fra 01.08.2013

Utvalget har hatt 7 møter, hvorav 5 telefonmøter og 2 fysiske møter i tillegg til en del epostutveksling i forbindelse med hastesaker. FUM har behandlet 63 saker.

Møte med kulturkonsulentene i bispedømmene

6. februar var det møte mellom kulturkonsulentene i bispedømmene og FUM representert ved Steinar Moen, Anders Hovind og Bjarne Kjeldsen. FUM understreket behovet for at kulturkonsulentene har en god dialog med kirkemusikerne. FUM ønsker å holde kontakten vedlike og vil holde seg informert om arrangementer og eventuelt medvirke på disse. FUM mener det kunne være nyttig om konsulentene lagde en årsrapport over sin virksomhet og publiserer denne på bispedømmets nettsider

Inspirasjonsstipend – Oslo Kirkemusikkfestival

I samarbeid med Oslo Kirkemusikkfestival, som sponset to festivalpass, ble det utlyst et inspirasjonsstipend for kirkemusikere som hadde minst 20 års fartstid i kirken.

Det kom inn 10 søknader, og to stipend (festivalpass, dekning av reiseutgifter og overnatting) ble delt ut.

Salmebokkurs

FUM satte ned en planleggingskomite (Ingrid Smalås, Magne Emberland og Anders Hovind) som startet arbeidet med å planlegge en serie kurs i den nye salmeboken. Da lanseringen av salmeboken ble utsatt ble det bestemt at kursene også skulle utsettes, til våren 2014. Det var i utgangspunktet planlagt fire kurs, som senere ble redusert til to, ett i Oslo og ett i Trondheim. Tema for kursene: Ledsagelse av rytmiske salmer på piano og orgel. Det har pågått et vesentlig forberedelsesarbeid i 2013 mtp organisering av kursene.

Remlov-kurs

19. april holdt Tom Remlov seminar på Kirkens hus i Oslo om hvordan kirkemusikere kan profilere seg og skaffe økonomi til et musikkprosjekt. Seminaret hadde 30 deltakere (fulltegnet) og var en inspirerende og involverende samling.

Fordeling av midler til kompetansehevende tiltak

FUM har tildelt midler til 16 kirkemusikere i 2013 til kompetansehevende tiltak.

Fordeling av midler til lokale og regionale kurs for kirkemusikere

FUM har tildelt midler til 7 lokale og regionale kurs i 2013 (Bodø internasjonale kirkemusikkfestival, Dagskurs for organister i Bjerkrheim kyrkje, Fagdag for kirkemusikere i Bjørgvin, Fagsamling for kirkemusikere i Møre, Orgel i samspill-kurs v/ Kirkemusikksenter Nord, Fagdag for kirkemusikere i Agder og Telemark, Norsk orgelfestival).

Mikkelsmesskonferansen

16 fikk tildelt støtte til dekning av deltagelse og reiseutgifter til Mikkelsmesskonferansen 2013. Tema for konferansen var: gudstjenesten –alminnelig og hellig.

Liturgi i bevegelse

FUM stilte seg positive til kurset Liturgi i bevegelse,- for prester og kirkemusikere som ønsker å trenge dypere ned i de lokale erfaringene med ny gudstjenesteordning. Kursansvarlig MF, NMH og Presteforeningen ved Fagråd for liturgikk. Kurset ble senere utsatt til høst 2015 pga lav påmelding.

3.5 Kirketjenerskolen
I driftsstyret: Trygve Natvig, leder (Fagforbundet), Ragnar Kjenes (Delta), Bjarne Kjeldsen (KA), Helge Svendsen (KA) tom 1.9.13, Cathrine Lillo-Stenberg fom 1.9.13 og Ingvild Engedal, sekretær (KA).

Antall møter i 2013 var 4.

Fagdager for kirketjenere
I mars arrangerte driftsstyret for kirketjenerskolen en todagers fagdag for 100 ansatte kirketjenere. Blant temaene var det arbeidsmiljø og omstillinger, stell og bevaring av kirkesølv, levende lys og tekstiler.

Arbeidsmiljøundersøkelsen

Driftsstyret har vært interessert i å se nærmere på informasjonen som ligger i arbeidsmiljø-undersøkelsen fra den norske kirke. Det ble gjennomført en forenklet versjon på fagdagene i mars, og vi så at noen funn skilte seg ut fra svarene i hovedundersøkelsen. Pga. kostnader ble det ikke bestilt delrapport for kirketjenere fra AFI-rapporten.

Stipend til kirketjenere for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2
Det ble lyst ut og tildelt 5 stipend a 5000 kr. Det kom inn 14 søknader fordelt på 9 til Kirketjenerskolen 2 og 5 til Kirketjenerskolen 1.

Kirketjenerskolen 1
NKI melder at det pr 4.11.2013 er 7 aktive studenter. 6 student har fullført studiet i 2013.

Kirketjenerskolen 2
Det ble i oktober avholdt en firedagers kurssamling (tilsvarende den vi hadde i 2009) på Kirketjenerskolen 2 for 16 studenter. Samlingen inneholdt både gruppearbeid, forelesninger, befaring og utførelse av to av innleveringsoppgavene på studiet.

Antall som fullførte Kirketjenerskolen 2 i 2013 er pr 4.11.13 6. Antall aktive studenter er 23.
Ingen deltakere har brutt Kirketjenerskolen 1 eller 2 i år ifølge NKI.

Kirketjenerskolen 3/ Møte med mennesker
Antall som tok Kirketjenerskolen 3 i 2013 er 16.

Antall kurspakker /ekstrapakker solgt på Kirketjenerskolen 3 i 2013 6/2

3.6 Gravplasskolen

Det ble i 2010 opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle et nytt grunnleggende opplæringstilbud for kirkegårdspersonell. Bjarne Kjeldsen er tilsatt for å koordinere dette arbeidet.

I 2013 har det primært blitt arbeidet med utvikling av gravplasskolen del 2 og gjennomføring av deler av denne. Del 2 skal bestå av to moduler. Modul 1 tar for seg utfordringene knyttet til gravplassforvaltning i et flerkulturelt samfunn. Modul 2 omhandler den delen av praktisk gravplassarbeid som ikke berører det anleggs- eller servicefaglige.

Modul 1

Arbeidet med modul 1 har blitt gjennomført på oppdrag fra kirkeavdelingen i daværende FAD. Kurset fikk tittelen ”En verdig gravferd for alle”. Det har blitt gjennomført 12 regionale kurs med i alt 559 deltager i løpet av høsten 2013. Her gjenstår ferdigstillelse av et kurshefte hvor fagstoffet formidlet gjennom kursrunden sikres for videre bruk. En referansegruppe med representanter for Delta, Fagforbundet og STL har uttalt seg om utkast til heftet. Disse vil bli trukket inn igjen for innspill før heftet går i trykken.

Modul 2

I samarbeid med Gravplassrådgiver Åse Skrøvset og Norsk forening for kirkegårdskultur (NFK) har det blitt utarbeidet en fagplan for modul 2. Gitt at det blir enighet om en driftsform og avprøvning av kursdeltagerne, vil det være mulig for de som deltok på ”En verdig gravferd for alle” å fullføre hele Gravplasskolen del 2 høstsemesteret 2014.

Oversikt kurs og antall deltakere på ”En verdig gravferd for alle”

Borg/Fredrikstad 9.10.2013: 51 deltagere
Møre/Molde 17.10.2013: 41 deltagere
Hamar/Hamar 22.10.2013: 69 deltagere
Nord-Hålogaland/Tromsø 23.10.2013: 32 deltagere
Stavanger/Stavanger 4.11.2013: 55 deltagere
Sør-Hålogaland/Bodø 7.11.2013: 27 deltagere
Tunsberg/Hokksund 20.11.2013: 82 deltagere
Bjørgvin/Bergen 25.11.2013: 60 deltagere
Bjørgvin 2/Førde 19.112013: 24 deltagere
Oslo/Oslo 28.112013: 46 deltagere
Nidaros/Trondheim 3.12.2013: 32 deltagere
Agder og Telemark/Kragerø: 40 deltagere
Totalt 559 deltagere

3.7 Administrasjon og ledelse

3.7.1 Saksbehandlingskurs

Det ble i 2013 avholdt 1 kurs etter forespørsel fra Sør-Hålogaland i saksbehandling med temaer innen offentlig og kirkelig forvaltning. Samtalene mellom deltagerne og kursholderne i plenum samt casedrøftingene har stor læringsverdi. Totalt var det 24 deltagere på dette kurset.

3.7.2 Kurs og materiell – en førstehjelp for saksbehandlere

Agder og Telemark kirkevergelag søkte om og fikk tildelt 25 000 kroner for å avholde kurs i presentasjons- og kommunikasjonsteknikk for representanter for alle ansatte. Kurset er utsatt til 2014.

3.7.3 Kurs i presentasjons og kommunikasjonsteknikk

OU-styret engasjerte ”Himmelhøyt” ved Ann Helen Frivold og Oddbjørg Aasen Bjørdal for å holde kurs i presentasjons- og kommunikasjonsteknikk. Det var 14 deltagere på kurset, og de ga en god tilbakemelding på relevans og innhold i kurset.

3.8 Konflikthåndtering

I 2013 har OU-styret arrangert 2 kurs i: ”Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke” i Oslo og Bergen. Kursene hadde 35 deltagere. Bergen kirkelige fellesråd bestilte i tillegg også et eget kurs for ca 40 deltakere innenfor tematikken. Kursheftet vil revideres og relanseres i 2014.

3.9 Barnehagevirksomhet

I 2013 var det satt av 20 000 til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det er usikkert om noen benyttet muligheten, PBL har ikke ønsket refusjon.

3.10 Diakoni

3.10.1 Pastoral-klinisk utdanning

Det ble tildelt 20 000 til to diakoner som tar PKU.

3.10.2 Helse/diakoni konferanse

OU-styret har i 2013 planlagt en konferanse med temaet: ”Kirke og helse,- et ideseminar om samhandlingsreformen”. Dessverre måtte konferansen utsettes til 2014, da en av de sentrale foredragsholderne trakk seg rett før konferansen og ikke kunne erstattes.

3.11 Lokal beredskap

Det ble satt ned en arbeidsgruppe, som skulle se på lokal beredskap i etterkant av terror-hendelsene 22. juli 2011, forhold til håndtering av interne kriser og av ulike katastrofer av ulikt omfang.

3.12 Tariffrelaterte tiltak

3.12.1 Verktøy for lokal kartlegging av arbeidsmiljø

Det er påbegynt et arbeid for å utvikle en lokal kartlegger og dette arbeidet vil ferdigstilles i første kvartal av 2014 og presenteres for alle KA-medlemmer.

3.12.2 Pensjonskurs

Det ble gjennomført tre kurs om pensjon i samarbeid med KLP våren 2014. Kursene hadde 96 deltagere.

3.12.3 Sentral arbeidsmiljøundersøkelse – rapport om mobbing og diskriminering

OU-styret bestilte en rapport fra AFI, som skulle belyse spørsmålene knyttet til mobbing og diskriminering blant ansatte i Den norske kirke. Rapporten viste at det er et noe høyere nivå av denne problematikken Den norske kirke. OU-styret utarbeidet derfor en tiltaksplan der man blant annet skal lage et kursmateriell om tematikken i 2014.

3.13 Samarbeid med SEU

Lederne for OU og SEU har hatt jevnlige samtaler gjennom 2013. Dette resulterte blant annet i en sesjon der representanter for SEU, Departementet og OU-styret var samlet på Sem gjestgård i april 2013 med tematikken kirke-stat og veien videre.

 

 

1. mars 2014 LMK/IE

 

 
Powered by Cornerstone