Fagutvalg for kirkelig undervisning

OU-styret har opprettet et fagutvalg som skal påpeke og sette igang etterutdanningsbehov for arbeidstakere som arbeider med kirkelig undervisning. 

Som et ledd i mer målrettet arbeid for å styrke kompetansen til arbeidstakere som arbeider med kirkelig undervisning ble fagutvalg for kirkelig undervisnng opprettet i 2018. Fagutvalget ble opprettet som et utvalg under OU-styret på undervisningsområdet. Fagutvalget skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på området for kirkelig undervisning blir imøtekommet.

Fagutvalget har beslutningsmyndighet innenfor årlige plan- og budsjettrammer fastsatt av OU-styret. Fagutvalget skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på området for kirkelig undervisning blir imøtekommet. Fagutvalget representerer sektorens bestillerkompetanse og skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene slik at formålstjenlige tiltak settes i gang.

Fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) skal ha 5 medlemmer. Utdanningsforbundet og KUFO og KA kommer med forslag om 2 representanter hver. I tillegg kommer en selvstendig fagperson, utpekt av OU. Det skal ikke sitte representanter for utdanningsinstitusjonene i utvalget.

  • FKU oppnevnes for to år av gangen.
  • FKU fremlegger forslag til årsplan/tiltak og budsjett for kommende år innen 15. november
  • FKU legger fram årsrapport og regnskap innen 15. januar.
  • FKU skal fortløpende oversende OU-styret sine møtereferater.
Powered by Cornerstone