Fagutvalg for kirkemusikk

OU-styret har opprettet Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) som skal initiere, utvikle og gjennomføre kompetansetiltak og etterutdanningsbehov for kirkemusikere. Dette som et ledd i mer målrettet arbeid for å styrke faglig utvikling for kirkemusikere.

FUM er opprettet som et utvalg under OU-styret på det kirkemusikalske området. FUM skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det kirkemusikalske området blir imøtekommet.

FUM har beslutningsmyndighet innenfor årlige plan- og budsjettrammer fastsatt av OU-styret.  

FUM representerer sektorens bestillerkompetanse og samarbeider med utdanningsinstitusjonene slik at formålstjenlige tiltak settes i gang.

  • FUM oppnevnes for to år av gangen.
  • FUM fremlegger forslag til årsplan/tiltak og budsjett for kommende år innen 15. november
  • FUM legger fram årsrapport og regnskap innen 15. januar.
  • FUM skal fortløpende oversende OU-styret sine møtereferater.

 

Fagutvalg for kirkemusikk har 5 medlemmer, i tillegg har Kirkerådet en representant i utvalget. Creo og KA foreslår 2 representanter hver. I tillegg utpeker OU-styret en selvstendig fagperson.

FUM består av: Kirkeverge Gisle Kavli (KA, leder), Jannicke Greipsland (KA), Thor Henning Isachsen (Creo), Kristin Eidhamar Næss (Creo), Bernt Nordset (eksternt fagperson), Ragna Dahlen/Hildegunn Smørgrav (Kirkerådet).

Fagsekretær: Eldbjørg Leinebø Ekre, KA.

Powered by Cornerstone