Fagutvalg for kirkemusikk

OU-styret har opprettet et fagutvalg som skal påpeke og sette igang etterutdanningsbehov for kirkemusikere.

Som et ledd i mer målrettet arbeid for å styrke faglig utvikling for kirkemusikere ble fagutvalg for kirkemusikk (FUM) opprettet. FUM ble opprettet som et utvalg under OU-styret på det kirkemusikalske området. FUM skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det kirkemusikalske området blir imøtekommet.

FUM har beslutningsmyndighet innenfor årlige plan- og budsjettrammer fastsatt av OU-styret. FUM skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det kirkemusikalske området blir imøtekommet. FUM representerer sektorens bestillerkompetanse og skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene slik at formålstjenlige tiltak settes i gang.

Fagutvalg for kirkemusikk skal ha 5 medlemmer. Creo og KA kommer med forslag om 2 representanter hver. I tillegg kommer en selvstendig fagperson, utpekt av OU. Det skal ikke sitte representanter for utdanningsinstitusjonene i utvalget.

  • FUM oppnevnes for to år av gangen.
  • FUM fremlegger forslag til årsplan/tiltak og budsjett for kommende år innen 15. november
  • FUM legger fram årsrapport og regnskap innen 15. januar.
  • FUM skal fortløpende oversende OU-styret sine møtereferater.
Powered by Cornerstone