Hva er OU?

OU står for opplæring og utvikling. OU-styret er et partssammensatt styre som samarbeider om opplærings- og utviklingsformål med midler trukket inn fra de lokale parter, jf. Hovedtariffavtalen kapittel 3, punkt 3.3. Midlene skal benyttes til utvikling og gjennomføring av tiltak som kan imøtekomme både arbeidstakernes og virksomhetenes kompetansebehov.

OU-info er et nettsted med informasjon om det partssammensatte arbeidet med opplæring og utvikling i KA-området (gjelder ikke rettsubjektet Den norske kirke). Det er det sentrale OU-styret som står bak siden. I utvalget sitter det representanter fra KA og fire av partene i sektoren; Diakonforbundet, Fagforbundet, Delta (tidl. KFO) og Creo (tidl. Musikernes fellesorganisasjon).

Trekk

Det foretas årlig et trekk fra alle arbeidsforhold som omfattes av KAs tariffavtaler. Det 
samlede trekket utgjør 0,15 % pr. år av den registrerte grunnlønnsmassen, på 
tidspunktet for innsamling av data til KAs sentrale lønns- og personalregister (normalt 
pr. 01.12). Arbeidstakernes andel er kr 210 pr. årsverk pr. år, og blir trukket av lønn i  hver måned
hvert år. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer 
av mer enn 6 mnd varighet skal trekkes.
 
OU-styret
Midlene forvaltes av et styre på vegne av KA og alle arbeidstakerorganisasjonene 
som er parter i KAs tariffområde. 
Styret er sammensatt slik:
 • 4 representanter fra KA. En av disse er styrets leder
 • 4 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene: 
en representant fra Fagforbundet med varamedlem
en representant fra Delta med varamedlem
en representant fra Creo med varamedlem
en representant fra Utdanningsforbundet/Kirkelig Undervisningsforbund/Diakonforbundet med 
varamedlem
 
Mandat
Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet 
innenfor følgende hovedområder:
 • nasjonale opplæringstiltak 
 • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale 
partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
 • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
 • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
 • informasjon om lov- og tariff-forhold
 • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.
Styret utarbeider for tariffperioden
 • planer for sitt arbeid 
 • budsjett for de inntrukne midlene 
 • rapport og regnskap for styrets arbeid
Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid. 
 
Administrasjon
KA administrerer innkreving og regnskapsføring av midlene, og utfører 
sekretærfunksjon for styret. For dette arbeidet beregnes 15 % av den samlede årlige 
innbetalingen, som anslås å dekke de reelle kostnadene. Dersom KA eller andre 
påtar seg oppdrag som en del av de konkrete tiltakene som styret setter i verk, 
avtales særskilt honorar for dette.
Powered by Cornerstone