Hva er OU?

OU står for opplæring og utvikling. Målet er å gi økt fagkompetanse til medarbeidere eller å bidra til felles kunnskap om og forståelse for avtaleverket blant arbeidsgivere og arbeidstakere.

KA-sektoren har to OU-ordninger med hvert sitt partssammensatte styre. OU1 omfatter fellesråd, menighetsråd og organisasjoner, mens OU2 gjelder for rettssubjektet Den norske kirke (Kirkerådet og bispedømmene).

OU-styrene er partssammensatte og samarbeider om opplærings- og utviklingsformål med midler trukket inn fra de lokale parter, jf. Hovedtariffavtalen kapittel 3, punkt 3.3 og Hovedtariffavtalen vedlegg 6.

Midlene skal benyttes til utvikling og gjennomføring av tiltak som kan imøtekomme både arbeidstakernes og virksomhetenes kompetansebehov. 

Trekk

Det foretas årlig et trekk fra alle arbeidsforhold som omfattes av KAs tariffavtaler.

For fellesråd/menighetsråd og organisasjoner: 

Det samlede trekket for fellesråd/menighetsråd og organisasjoner utgjør 0,15 % pr. år av den registrerte grunnlønnsmassen, på tidspunktet for innsamling av data til KAs sentrale lønns- og personalregister (normalt pr. 01.12). Arbeidstakernes andel er kr 210 pr. årsverk pr. år, og blir trukket av lønn i  hver måned hvert år. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd varighet skal trekkes.

For rettssubjektet Den norske kirke: 

Det samlede trekket for rettssubjektet Den norske kirke utgjør 0,22 % av den registrerte lønnsmassen per 1. januar og faktureres 1. juni. Arbeidstakers andel er kr 400 per årsverk per år som trekkes 1/12 månedlig. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 måneder varighet skal trekkes.

Midlene som kreves inn fra det sentrale rettssubjektet skal fordeles og anvendes slik: 

 • 30 prosent skal benyttes til partssammensatt opplæring om lov og nye tariffforhold. 
 • 70 prosent benyttes til tillitsvalgtopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene. Midlene utbetales forholdsvis til de aktuelle organisasjonene på bakgrunn av fremlagt budsjett og plan. 

OU-styrene

Midlene forvaltes av et styre på vegne av KA og alle arbeidstakerorganisasjonene som er parter i KAs tariffområde. 

Styret for OU1 (fellesråd/menighetsråd og organisasjoner) er sammensatt slik:

- 4 representanter fra KA. En av disse er styrets leder.

- 4 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene: 

 • en representant fra Fagforbundet med varamedlem
 • en representant fra Delta med varamedlem
 • en representant fra Creo med varamedlem
 • en representant fra Utdanningsforbundet/Kirkelig Undervisningsforbund/Diakonforbundet med varamedlem

Styret for OU 2 (rettssubjektet Den norske kirke) er sammensatt slik: 

- 3 representanter fra KA. En av disse er styrets leder. 

- 3 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene: 

 • en representant fra Fagforbundet 
 • to representanter fra Presteforeningen 

Mandat

For OU1 (fellesråd/menighetsråd og organisasjoner):

Styret for fellesråd/menighetsråd skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

 • nasjonale opplæringstiltak 
 • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
 • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
 • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
 • informasjon om lov- og tarifforhold
 • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

Styret utarbeider for tariffperioden

 • planer for sitt arbeid 
 • budsjett for de inntrukne midlene 
 • rapport og regnskap for styrets arbeid

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid. 

For OU2 (rettssubjektet Den norske kirke): 

Midlene skal benyttes til partssammensatt opplæring om lov og nye tarifforhold. 

Administrasjon og personvern

KA administrerer innkreving og regnskapsføring av midlene, og utfører sekretærfunksjon for styret. KAs personvernerklæring finner du her.

For sekretariatsfunksjonen beregnes 15 prosent av den samlede årlige innbetalingen for fellesråd/menighetsråd/organisasjoner og 5 prosent av den samlede årlige innbetalingen for rettssubjektet Den norske kirke, som anslås å dekke KAs reelle kostnader ved dette arbeidet.

Dersom KA eller andre påtar seg oppdrag som en del av de konkrete tiltakene som styret setter i verk, avtales særskilt honorar for dette.

Powered by Cornerstone