11.04.2017
Gravplasskolen 2
Gravplasskolen 2 tar for seg en del tema som er spesielle for arbeidet på gravplassen. Gravplasskolen 2 er delt opp i to moduler.

Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift

Kurset arrangeres i regi av Norsk forening for gravplasskultur (NFG). NFG har i mange år tilbudt kurs i praktisk gravplassdrift. I forbindelse med utviklingen av Gravplasskolen har kursopplegget blitt revidert og tilpasset for å kunne inngå som en del av Gravplasskolen 2. Kurset varer i fire dager. 

Tema:
Sektorens oppbygging * Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Innføring i lover og regler * Universell utforming * Grunnleggende om omregulering (endring av gravplass) * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravfeste * Gravregister * Åpning og lukking av grav * Håndtering av gravminner * Gravstell-avtaler * kulturminneforvaltning og vern

For mer informasjon, kursdatoer og oppmelding, se NFGs nettsider her.

 

Modul B: «En verdig gravferd for alle»

«En verdig gravferd for alle» er et dagskurs som arrangeres av Gravplasskolens driftsstyre. Dagskurset tar for seg gravplassens oppgaver i et flerkulturelt samfunn og de gravplassansattes rolle i møte med nye gravskikker og tradisjoner.

Tema:
*Bakgrunnen for endringene i gravplassloven med styrkede muligheter for minoriteter til å ivareta sine skikker *Loven betydning for praktisk gravplassarbeid *Kjennskap til tros- og livssynssamfunnenes gravferdspraksis. 

For mer informasjon og kursdatoer, se KAs kurssider her.

 

Avsluttende prøve

For å få godkjent Gravplasskolen 2 må deltakerne delta på både «Kurs i praktisk gravplassdrift» og dagskurset «En verdig gravferd for alle». I tillegg må deltagerne få bestått på en kunnskapsprøve med avkrysningsoppgaver. Prøven gjennomføres på nett og tar utgangspunkt i pensumstoff gjennomgått i de to kursmodulene.  Prøven sendes ut når pr. e-post til de deltakere som har gjennomført de to modulene av Gravplasskolen 2. 

 

 
Powered by Cornerstone