16.03.2024
Kompetanseundersøkelse 2024
Våren 2024 gjennomføres en undersøkelse skal bidra til å få identifisert hvilke kompetansebehov som erfares som viktigst å få styrket blant ansatte i kirkelige fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke.

Å inneha riktig og tilstrekkelig kompetanse er av stor betydning både for den enkelte kirkelige ansatte og for de kirkelige fellesråd som lokale arbeidsgivere i Den norske kirke.

Det tilligger arbeidsgiver å sørge for at virksomheten til enhver tid har denne kompetansen. Hoved-tariffavtalen understreker derfor hvor viktig det er at arbeidsgiverne iverksetter planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere i lys av de utfordringer fellesrådene står overfor som arbeidsgivere for tilsatte på lokalt nivå i Den norske kirke (HTA 3.3.1).

Våren 2024 gjennomføres en undersøkelse skal bidra til å få identifisert hvilke kompetansebehov som erfares som viktigst å få styrket blant ansatte i kirkelige fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke. Undersøkelsen sendes både til de kirkelig tilsatte og til daglig leder av virksomheten lokalt (kirkevergen) for å få tak i både arbeidstakernes og arbeidsgivers vurderinger. Spørsmålene som stilles til kirkevergene vil ut fra dette dels rettes til kirkevergen forstått som arbeidstaker (egne kompetansebehov), dels til kirkevergen som daglig leder for virksomheten som helhet (virksomhetens behov).

Det er det partssammensatte OU1-styret i KA-sektoren som står bak undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen vil bli oppsummert i en nasjonal rapport. OU1-styret håper ved dette å bidra til en treffsikker innretning på OU1-arbeidet på nasjonalt nivå, men også til økt bevisstgjøring i det enkelte fellesråd og på den enkelte arbeidsplass.  

Resultatet av undersøkelsen vil også kunne gi inspirasjon til andre relevante aktører som tilbyr opplæring til kirkeansatte, som bispedømmeråd, Kirkerådet og Bispemøtet samt utdanningsinstitusjoner og andre relevante fagmiljø.

Klikk her for å komme til selve undersøkelsen (kun for deg som er ansatt i menighetsråd eller fellesråd i Den norske kirke, ikke i rettssubjektet/Kirkerådet)

 
Powered by Cornerstone