05.09.2019
Stipendordninger innen kirkemusikk - søk innen 15.november for studier våren 2021!
Det er to stipendordninger innen kirkemusikk: 1. Individuelle stipend til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. 2. Stipend til regional aktør som arrangerer nettverksamlinger der kirkemusikere er målgruppe.

Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. I spesielle tilfeller kan det tildeles større stipender.

FUM initierer og støtter flere kompetansetiltak innenfor det kirkemusikalske feltet. På grunn av Covid-19 har flere planlagte etterutdanningstiltak blitt utsatt til 2021. Dette gjelder følgende kurs/udanningstiltak:

* Kurs i rytmisk kirkemusikk ved NMH/NLA.
* Kurs i praktisk barnekorledelse ved NLA.
* Gudstjenesten i ord og toner, for prester og kirkemusikere, høsten 2020/2021. Dette er videreutdanning på 10 studiepoeng, og er utlyst på hjemmesiden til NMH. FUM tildeler stipend på kr. 10000 til kirkemusiker som deltar på dette studiet.

Det er mulig å søke om individuelle stipend også til andre relevante kurs/etter/videreutdanning.


På grunn av omlegging av søknadssystmer (nettbasert), er fristen utsatt til 15. november for våren 2021. Søknadsportalen åpner i uke 39/40.

Normalt er søknadsfristene, 1.april og 1. mai. Man søker normalt for kommende semester.

 1. Individuelle stipender
 • Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke
 • Deltaker skal være musiker i Den norske kirke, og med i OU-ordningen
 • Søknaden skal være resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og for vedtatte planer i virksomheten.
 • Arbeidsgiver skal anbefale søknaden og det skal være gitt nødvendig permisjon.
 • Søknader skal sendes før tiltaket gjennomføres.
 1. Kollektive stipender/arrangementsstøtte/regionale nettverkssamlinger for kirkemusikere
 • Kirkemusikere er hovedmålgruppe for tiltaket.
 • Tiltaket skal stimulere til faglige og sosiale nettverk mellom kirkemusikere.
 • Skape møteplasser for erfaringsdeling og motvirke faglig ensomhet.
 • Tiltaket skal ha relevans for kirkemusikeres arbeid og virksomhet.
 • Støtte fra FUM skal være viktig for at tiltaket gjennomføres.
 • Små aktører med få muligheter for økonomisk støtte prioriteres.
 • Samlinger der kirkemusikk er tema, men der målgruppen er tverrfaglig (kirkemusikere/kateketer/prester/diakoner/menighetspedagoger), vil bli prioritert, under forutsetning av at en viss andel kirkemusikere deltar.
 • Tiltak skal være forankret hos kirkelig arbeidsgiver.
 • Søknader skal sendes før tiltaket gjennomføres.

 

Søknadsprosedyre:

Søknadsportal åpner i uke 39/40. Du vil bli bedt om å oppgi følgende:

Individuelle søknader

 • Navn på tiltaket (enkel beskrivelse/overskrift)
 • Navn på deltaker og arbeidsgiver med kontaktinformasjon (epost og telefon)
 • Søkers stilling/tittel, stillingsprosent og antall år i kirkemusikerstilling
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket
 • Enkelt budsjettoppsett
 • Informasjon om deltaker tidligere har fått støtte fra FUM/KA, og evt. når
 • Informasjon om tiltakets relevans for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
 • Dersom tiltaket er et gruppetiltak, skal det gis opplysninger om dette, hvem omfattes av tiltaket, hvem er arrangør osv
 • Arbeidsgivers anbefaling og permisjonsbekreftelse (eventuelt som vedlegg)

 

Kollektive søknader

 • Navn på tiltaket
 • Kontaktperson, epost og telefonnummer
 • Målgruppe(r) for tiltaket, forventet antall deltakere
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket, program m.m.
 • Vurdering av tiltakets relevans for kirkemusikere i Den norske kirke
 • Informasjon om hvordan tiltaket er forankret hos kirkelig arbeidsgiver, anbefaling e.l.
 • Budsjett og søknadsbeløp
 • Informasjon om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra FUM/KA

Søknader til kollektive stipend behandles fortløpende.

Søknader til tiltak som faller inn under OU-styrets stipendordninger (inspirasjonsstipend og stabsprosjekter) vil ikke få støtte fra FUM og blir oversendt OU-styret for behandling der.

 

Vurdering av søknader:

 • Søknadens faglige innhold og relevans tillegges vekt.
 • Tidligere tildelinger tillegges vekt.
 • Tiltak av tverrfaglig karakter tillegges vekt. (som inkluderer flere ansatte-grupper)
 • Arbeidsgivers anbefaling tillegges vekt.
 • Søknader på tiltak som omfattes av OU-styrets stipendordninger overføres OU-styret.

 

Spørsmål om ordningene kan rettes til FUMs sekretær, på epost eldbjorg.ekre@ka.no eller telefon 416 10 918.

 
Powered by Cornerstone