06.06.2021
OU1/Fagutvalg for kirkemusikk
Stipendordninger innen kirkemusikk
Det er 2 stipendordninger. Individuelt stipend til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere, og gruppestipend der kirkemusikere er målgruppe.

Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000-10000 for individuelt stipend og inntil kr. 10.000 for gruppestipend/regionalt arrangement. I spesielle tilfeller kan det tildeles større stipend.
 

Individuelle stipend

 • Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke
 • Deltaker skal være musiker i Den norske kirke, og med i OU-ordningen
 • Søknaden skal være resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og for vedtatte planer i virksomheten.
 • Arbeidsgiver skal anbefale søknaden og det skal være gitt nødvendig permisjon.
 • Søknad skal sendes før tiltaket gjennomføres.

Søknadsprosedyre:

 • Navn på tiltaket (enkel beskrivelse/overskrift)
 • Navn på deltaker og arbeidsgiver med kontaktinformasjon (epost og telefon)
 • Søkers stilling/tittel, stillingsprosent og antall år i kirkemusikerstilling
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket
 • Enkelt budsjettoppsett
 • Informasjon om deltaker tidligere har fått støtte fra FUM/KA, og evt. når
 • Informasjon om tiltakets relevans for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
 • Arbeidsgivers anbefaling og permisjonsbekreftelse (eventuelt som vedlegg)

Utlysning for 2022: Kommer på nyåret!

 

Gruppestipend
Kollektive stipend/arrangementsstøtte/regionale nettverkssamling for kirkemusikere mv.

 • Kirkemusikere er hovedmålgruppe for tiltaket.
 • Tiltaket skal stimulere til faglige og sosiale nettverk mellom kirkemusikere.
 • Skape møteplasser for erfaringsdeling og motvirke faglig ensomhet.
 • Tiltaket skal ha relevans for kirkemusikeres arbeid og virksomhet.
 • Støtte fra FUM skal være viktig for at tiltaket gjennomføres.
 • Små aktører med få muligheter for økonomisk støtte prioriteres.
 • Samlinger der kirkemusikk er tema, men der målgruppen er tverrfaglig (kirkemusikere/kateketer/prester/diakoner/menighetspedagoger), vil bli prioritert, under forutsetning av at en viss andel kirkemusikere deltar.
 • Tiltak skal være forankret hos kirkelig arbeidsgiver.
 • Søknad skal sendes før tiltaket gjennomføres.

Søknadsprosedyre:

 • Navn på tiltaket
 • Kontaktperson, epost og telefonnummer
 • Målgruppe(r) for tiltaket, forventet antall deltakere
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket, program m.m.
 • Vurdering av tiltakets relevans for kirkemusikere i Den norske kirke
 • Informasjon om hvordan tiltaket er forankret hos kirkelig arbeidsgiver, anbefaling e.l.
 • Budsjett og søknadsbeløp
 • Informasjon om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra FUM/KA

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. (send gjerne en mail til eldbjorg.ekre@ka.no om at du har lagt inn en søknad).

Søknadsportal for regionale stipend: Søk her

Søknader til tiltak som faller inn under OU-styrets stipendordninger (inspirasjonsstipend og stabsprosjekter) vil ikke få støtte fra FUM og blir oversendt OU-styret for behandling der.

Vurdering av søknader:

 • Søknadens faglige innhold og relevans tillegges vekt.
 • Tidligere tildelinger tillegges vekt.
 • Tiltak av tverrfaglig karakter tillegges vekt. (tematikk og tiltak som inkluderer flere ansatte-grupper)
 • Arbeidsgivers anbefaling tillegges vekt.
 • Søknader på tiltak som omfattes av OU-styrets stipendordninger overføres OU-styret.

 

Spørsmål om ordningene kan rettes til sekretær i fagutvalg for kirkemusikk (FUM), på epost eldbjorg.ekre@ka.no eller telefon 416 10 918.

 
Powered by Cornerstone