05.09.2019
Stipendordninger innen kirkemusikk - Ny og utsatt frist er 1. mai 2020
Det er to stipendordninger innen kirkemusikk: 1. Individuelle stipend til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. 2. Stipend til regional aktør som arrangerer nettverksamlinger der kirkemusikere er målgruppe.

Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. I spesielle tilfeller kan det tildeles større stipender.

FUM har initert og støttet flere kompetansetiltak innenfor det kirkemusikalske feltet. For deltakelse på disse kan kirkemusikere søke om individuelle stipend på inntil kr. 5000. Dette gjelder følgende kurs/udanningstiltak:

* Kurs i rytmisk kirkemusikk ved NMH/NLA, våren 2020. Er på grunn av Korona-krisen utsatt til våren 2021! 
* Kurs i praktisk barnekorledelse ved NLA, høsten 2020/2021.
* Gudstjenesten i ord og toner, 10 stp., for prester og kirkemusikere, høsten 2020/2021. Dersom kirkemusiker og prest deltar fra samme menighet, dekker FUM kr. 8000 for kirkemusiker. Dette fordi FUM vurderer overføring av kunnskap til lokalmenigheten vil være større når både rpest og kirkmusiker deltar på samme opplæringstiltak. Kurset er utlyst på hjemmesiden til NMH.

Det er mulig å søke om individuelle stipend også til andre relevante kurs/etter/videreutdanning, som for.eks. deltakelse på Nordisk musikksymposium i Finland høsten 2020.


I 2020 er det to søknadsfrister: 1. mai (utsatt frist fra 1.april til 1.mai på grunn av Korona-krisen) og 1. oktober for våren 2021. 

 1. Individuelle stipender
 • Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke
 • Deltaker skal være musiker i Den norske kirke, og med i OU-ordningen
 • Søknaden skal være resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og for vedtatte planer i virksomheten.
 • Arbeidsgiver skal anbefale søknaden og det skal være gitt nødvendig permisjon.
 • Søknader skal sendes før tiltaket gjennomføres.

Søk individuelt stipend her!

Søknader om individuelle stipend behandles samlet umiddelbart etter søknadsfrist som er 1. mai 2020. Ny frist er 1. oktober 2020.

 1. Kollektive stipender/arrangementsstøtte/regionale nettverkssamlinger for kirkemusikere
 • Kirkemusikere er hovedmålgruppe for tiltaket.
 • Tiltaket skal stimulere til faglige og sosiale nettverk mellom kirkemusikere.
 • Skape møteplasser for erfaringsdeling og motvirke faglig ensomhet.
 • Tiltaket skal ha relevans for kirkemusikeres arbeid og virksomhet.
 • Støtte fra FUM skal være viktig for at tiltaket gjennomføres.
 • Små aktører med få muligheter for økonomisk støtte prioriteres.
 • Samlinger der kirkemusikk er tema, men der målgruppen er tverrfaglig (kirkemusikere/kateketer/prester/diakoner/menighetspedagoger), vil bli prioritert, under forutsetning av at en viss andel kirkemusikere deltar.
 • Tiltak skal være forankret hos kirkelig arbeidsgiver.
 • Søknader skal sendes før tiltaket gjennomføres.

Søk kollektivt stipend/arrangementsstøtte her!

Se mer informasjon om særskilte stipender til regionale nettverkssamlinger for kirkemusikere her.  

 

Søknadsprosedyre:

Søk via link ovenfor. Du vil bli bedt om å oppgi følgende:

Individuelle søknader

 • Navn på tiltaket (enkel beskrivelse/overskrift)
 • Navn på deltaker og arbeidsgiver med kontaktinformasjon (epost og telefon)
 • Søkers stilling/tittel, stillingsprosent og antall år i kirkemusikerstilling
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket
 • Enkelt budsjettoppsett
 • Informasjon om deltaker tidligere har fått støtte fra FUM/KA, og evt. når
 • Informasjon om tiltakets relevans for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
 • Dersom tiltaket er et gruppetiltak, skal det gis opplysninger om dette, hvem omfattes av tiltaket, hvem er arrangør osv
 • Arbeidsgivers anbefaling og permisjonsbekreftelse (eventuelt som vedlegg)

 

Kollektive søknader

 • Navn på tiltaket
 • Kontaktperson, epost og telefonnummer
 • Målgruppe(r) for tiltaket, forventet antall deltakere
 • Nærmere beskrivelse av tiltaket, program m.m.
 • Vurdering av tiltakets relevans for kirkemusikere i Den norske kirke
 • Informasjon om hvordan tiltaket er forankret hos kirkelig arbeidsgiver, anbefaling e.l.
 • Budsjett og søknadsbeløp
 • Informasjon om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra FUM/KA

Søknader til kollektive stipend behandles fortløpende.

Søknader til tiltak som faller inn under OU-styrets stipendordninger (inspirasjonsstipend og stabsprosjekter) vil ikke få støtte fra FUM og blir oversendt OU-styret for behandling der.

 

Vurdering av søknader:

 • Søknadens faglige innhold og relevans tillegges vekt.
 • Tidligere tildelinger tillegges vekt.
 • Tiltak av tverrfaglig karakter tillegges vekt. (som inkluderer flere ansatte-grupper)
 • Arbeidsgivers anbefaling tillegges vekt.
 • Søknader på tiltak som omfattes av OU-styrets stipendordninger overføres OU-styret.

 

Spørsmål om ordningene kan rettes til FUMs sekretær, på epost eldbjorg.ekre@ka.no eller telefon 416 10 918.

 
Powered by Cornerstone