20.02.2017
OU-styret
Årsrapport 2016

Rapport for OU-styrets arbeid i 2016

 

1. OU-styrets mandat og sammensetning

Avtale om OU-arbeidet er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen

Her heter det i styrets mandat:

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

 • nasjonale opplæringstiltak
 • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
 • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
 • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
 • informasjon om lov- og tariff-forhold
 • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

Styret utarbeider for tariffperioden

 • planer for sitt arbeid
 • budsjett for de inntrukne midlene
 • rapport og regnskap for styrets arbeid

 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

 

OU-styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:

Randi Moskvil Letmolie (KA, leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

Øystein Dahle (KA)

Ingrid B. Tenfjord (KA) t.o.m. 30.06.16

Ane Nore Nyhus (KA) f.o.m 01.07.16

Unni Rasmussen (Fagforbundet) t.o.m 30.06.16 vara: Arne Løseth (Fagforbundet)

Arne Løseth (Fagforbundet) f.o.m 01.07.16 vara: Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet)

Liv Håkonsen (Delta) t.o.m 09.05.16 vara: Christine Ugelstad Svendsen (Delta)

Kai Tangen (Delta) f.o.m 10.05.16 vara: Christine Ugelstad Svendsen (Delta)

            Anders Hovind (MFO) vara: Trond Dahlen (MFO)

Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (KUFO Kirkelig undervisningsforbund)

 

OU-styret har i 2016 hatt 4 møter og behandlet 45 saker.

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KAs arbeidsgiveravdeling.

2. Økonomi

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2016 utgjorde kronetrekket kr. 2 801 150.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 462 382. Dermed har OU-styret til sammen hatt til disposisjon kr. 3 263 532. Resultatet i 2016 var et overskudd på kr. 834 132, som overføres til arbeidet i 2017.                                                                                                                         

OU-styrets arbeid

3.1 Stipendordninger

OU-styret har i 2016 hatt tre utlysninger av stipender. To med søknadsfrist 1. april: reisestipend for enkeltpersoner og midler til stabsturer. Ett med søknadsfrist 1. november: Nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 100 000 til utdeling til reisestipend, 250 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet. Etter behandling av de innkomne søknadene ble det fordelt 70 000 til reisestipend, 280 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet.

Til utlysningen av reisestipender kom det inn 12 søknader på til sammen kr 85 000. 11 søkere ble tildelt til sammen kr. 70 000. Til utlysningen av midler til stabsturer kom det inn 36 søknader på til sammen kr 754 100. 23 søkere ble tildelt til sammen kr. 280 000. Til sammenlikning kom det i 2015 inn 15 søknader på til sammen kr 114 800 til utlysningen av reisestipender og 51 søknader på til sammen kr 1 019 490 til utlysningen av midler til stabsturer.

Menighetsbarnehagene i Trøgstad og Nøtteliten barnehage ble tildelt midler nærværsstipend i 2016. Prosjektene skal rapporteres på innen 1. januar 2018.

3.2 Ledsagerprogrammet

I 2016 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel.

3.3 Arbeidsveiledningsutdanning (AVU)

OU-styret støttet fire diakoner og en kirkeverge som tar AVU i 2016-2019 med 20 000 kroner hver i 2016.

3.4 Informasjonsarbeid

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer. OU-styret trykket også opp en brosjyre om stipender, som KA har delt ut på ulike arrangementer i 2016.

3.5 Barnehagevirksomhet

I 2016 var det satt av 10 000 til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det er usikkert om noen benyttet muligheten, PBL har ikke ønsket refusjon.

3.6 Menighetsutviklingsprosjektet

OU-styret bevilget 25 000 til støtte til Menighetsutviklingsprosjektet ved MF.

3.7 Tariffrelaterte tiltak

3.7.1 Medbestemmelse og kommunereformkurs

I 2016 ble det planlagt og arrangert et kurs med tematikken medbestemmelse og kommunereform for ledere og tillitsvalgte. Det var 44 deltagere fra 16 fellesråd. Kurset vil settes opp i 2017.

3.7.2 Støtte til lokalt gjennomført kurs i medbestemmelse

OU-styret vedtok å støtte fagdag om medbestemmelse på Haugalandet med 8000 kroner.

3.7.3 Tillitsvalgtopplæring

OU-styret støttet Delta, MFO, Diakonforbundet, PF og Kateketforeningen med støtte til tillitsvalgtopplæring. Totalt ble det tildelt 180 000 etter søknad fra de respektive organisasjonene.

3.8 Konsultasjon

5.-6.september arrangerte OU-styret en konsultasjon for organisasjonene. Tema var Kirkeordning og arbeidsgiveri. I tillegg til organisasjonene representert i OU-styret deltok Presteforeningen og Kirkerådet.

3.9 Fagutvalg for kirkemusikk (FUM)

FUMs medlemmer har i 2016 vært: John Erik Brakstad leder (KA), Ingrid Smalås (MFO), Trond Dahlen (MFO), Gisle Kavli (KA) og Bernt Nordset (ekstern medlem)

Helene Horsfjord har vært utvalgets sekretær.

FUM har i perioden hatt 4 møter og behandlet 30 saker.

Strategisk planarbeid

FUM ble bedt av OU-styret om å bruke 2016 på langsiktig og strategisk planarbeid, og utvikle en tentativ 4-årsplan for arbeidet. Året 2016 har derfor vært preget av planarbeidet, og det har ikke blitt igangsatt nye tiltak.

FUM har hatt kontakt med ulike fagpersoner og gjennomgått en rekke rapporter, statistikker og undersøkelser:

 • En ny kirkelyd, Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet, Ole Marius Hylland og Heidi Stavrum (red)
 • Mangfold og egenart. Utfordringer og kompetansebehov på kirkemusikksektoren, KA, 2006
 • MFOs medlemsundersøkelse 2013
 • MFOs medlemsundersøkelse 2016
 • KA lønns- og personalstatistikk 2015
 • Rapport fra det partssammensatte rekrutteringsutvalget, 2014
 • Diverse avis- og tidsskriftsartikler
 • Kirkemusiker – kall og profesjon, Solveig Christensen, 2013
 • Plan for kirkemusikk, Kirkerådet, 2009
 • KAs arbeidslivsbarometer 2016
 • Arbeidsmiljøundersøkelsen 2012

På denne bakgrunn har FUM opparbeidet et bilde av status for kirkemusikere og det kirkemusikalske feltet, og ulike kompetanseutfordringer og kompetansebehov. FUM har på denne bakgrunnen utarbeidet en 4-årsplan for perioden 2017-2020 (vedlagt). Planen vil være rullerende og evalueres og revideres hvert år.

FUM har prioritert følgende områder for arbeidet i 4-årsperioden:

 • Holde kontakt med sentrale aktører på det kirkemusikalske feltet, og være oppdatert på andre aktørers planer, tiltak og strategier.
 • Utvikle regionalt nettverk mellom kirkemusikere gjennom jevnlige nettverkssamlinger med faglig innhold
 • Tiltak for utenlandske kirkemusikere
 • FUM skal kontinuerlig bidra til at det gjennomføres kompetansetiltak på ulike faglige emner
 • Stipender

4-årsplanen er detaljert for året 2017, slik at den også vil fungere som FUMs årsplan for 2017.

Kurs i bibelske salmer

I 2016 gjennomførte FUM, i samarbeid med Norges Musikkhøgskole, et to-dagers kurs i bibelske salmer «Å lede, spille og synge bibelske salmer». Dette er annen gangs gjennomføring av et kurs som ble utviklet i et samarbeid mellom FUM og Norges Musikkhøgskole i 2015. Kurset ble første gang gjennomført i 2015.

I 2016 hadde FUMs kurs i bibelske salmer 22 deltakere.

I 2016 har også Kirkerådet utviklet og gjennomført kurs i bibelske salmer, organisert som regionale kurs. Kirkerådet besluttet å la FUMs kurs erstatte et evnt kurs i Oslo i regi av Kirkerådet, og tildelte derfor FUM kr. 50.000 til dekning av utgifter ved dette kurset. Det ble inngått en av tale om at eventuelle overskytende midler skal gå til gjennomføring av et nytt kurs i bibelske salmer, eller et annet relevant kurs, i 2017.

Stipender

FUM har besluttet at stipendordningene skal revideres, men dette arbeidet er ikke fullført i 2016. Derfor er stipendordningene fra tidligere år blitt videreført også i 2016.

Nordisk kirkemusikksymposium: FUM fikk en ekstrabevilgning på kr 50.000 som var øremerket støtte til deltakere på Nordisk Kirkemusikksymposium. Dette arrangementet har vært prioritert ved behandling av søknadene.

FUM har tildelt individuelle stipender til deltakelse på Nordisk Kirkemusikksymposium til 18 personer, til sammen kr. 83.250. Videre er 7 personer tildelt individuelle stipender til andre kompetansetiltak, til sammen kr. 25.063. Det er tildelt 4 stipender til kollektive tiltak/arrangementsstøtte, til sammen kr. 40.000.

3.10 Kirketjenerskolen og Gravplasskolen
1.1.2016 fusjonerte driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen.

Mandat:«OU-styret vedtar nytt mandat for styret for Gravplasskolen og Kirketjenerskolen:

Gravplasskolen og Kirketjenerskolen skal gi kirketjenere og gravplassansatte grunnleggende faglig kompetanse innenfor sitt ansvarsområde. Styret skal bidra til å informere om skolenes moduler, følge med på utviklingen av studiene, videreutvikle studiene, arrangere fagdager og tildele stipend.

Styret er partssammensatt, og består av 3 representanter fra KA, 3 fra Delta/Fagforbundet. KA har sekretærfunksjonen.

Styret for Gravplasskolen og Kirketjenerskolen skal sende referat fortløpende, samt budsjettforslag og årsrapport til OU-styret.

Styret for Gravplasskolen og Kirketjenerskolen består av 6 personer, 3 oppnevnt fra KA og 3 oppnevnt fra fagforeningene Delta/Fagforbundet. Navn på disse meldes inn til OU-styrets sekretær innen 31.12.2015, slik at driftsstyret er operativt fra 01.01.2016.»

Driftsstyret har grunnet fusjonen hatt flere endringer av representanter i løpet av 2016. OU-styret bestemte i møte 12.2.2016 at det skal være 2 representanter fra Delta og 1 representant fra Fagforbundet i perioden 2016-2017. I neste periode vil det være 1 fra Delta og 2 fra Fagforbundet.

Pr. 31.12.2016 består styret av leder Per Øyvind Skrede (KA), Cathrine Lillo-Stenberg (KA), Eirik Stople (KA), Heidi Lund Moen (Delta), Tormod Lystrup (Delta), Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) og sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (KA).

Skrede, Moen og Lystrup kom inn i driftsstyret vinteren/våren 2016. Skrede overtok da som styreleder (tidligere Bjarne Kjeldsen).
Kjeldsen endret arbeidsgiver fra KA til Fagforbundet sommeren 2016 og ble Fagforbundets representant i driftsstyret.
Stople kom inn i driftsstyret i oktober 2016, da han startet som medarbeider i KA.

Det ble holdt 4 møter i driftsstyret i 2016.

Fagdager for kirketjenere
1.-2.november arrangerte driftsstyret Fagdager for kirketjenere. Fagdagene ble holdt på Gardermoen og var fulltegnet med 100 deltakere. Blant temaene var klimaendringer og HMS.

Stipend til kirketjenere for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2
Det ble lyst ut 8 stipend på 5000,- (Totalt 40 000,-)
Det kom inn 15 søknader fordelt på 4 til Kirketjenerskolen 1 og 11 til Kirketjenerskolen 2.
Totalt 14 søkere ble innvilget stipend. Dette var på grunnlag av flere av søkerne var tilsatt i samme fellesråd. 4 av søkerne mottok fullt stipend (5000,-) mens de resterende fikk en fellessum pr. fellesråd.

Kirketjenerskolen 1
NKI melder at det 02.01.2017 er 11 aktive studenter. Ingen studenter har fullført studiet i 2016. Ingen studenter har brutt Kirketjenerskolen 1 i 2016, men 6 studenter har ikke fullført i løpet av studietiden.

Kirketjenerskolen 2
NKI melder at det 02.01.2017 er 11 aktive studenter. 4 studenter har fullført studiet i 2016. 1 student har brutt Kirketjenerskolen 2 i 2016. 2 studenter har ikke fullført i løpet av studietiden.

Gravplasskolen 1
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) arrangerte Gravplasskolen 1 med 1.samling 20.-23.september 2016 og 2. samling 8.-11.november 2016. 18 deltakere deltok på begge samlingene og 17 av dem har levert den obligatoriske hjemmeoppgaven. 1 av deltakerne var sykemeldt og har derfor ikke levert hjemmeoppgaven.

Gravplasskolen 2
Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift
Norsk forening for kirkegårdskultur arrangerte kurs i praktisk gravplassdrift 25.-28.april 2016. Kurset ble holdt i Tromsø og hadde 28 deltakere.

Modul B: En verdig gravferd for alle
Driftsstyret arrangerte «En verdig gravferd for alle» på Gardermoen 3. november. Kursholder var Bjarne Kjeldsen og det var 48 deltakere. Kurset var tidlig fulltegnet med 50 deltakere, men grunnet sykdom var det kun 48 personer tilstede.

Kirketjenerskolen/Gravplasskolen 3 (Møte med mennesker)
Antall som tok Kirketjenerskolen/Gravplasskolen 3 i 2016 er 5.

Antall kurspakker /ekstrapakker solgt på Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3 i 2016 6/6.

3.11 Fagutvalget for diakoni (FUD)

Medlemmer: Ivar Nygård (KA) (leder), Ingun Yri Øystese (Diakonforbundet), Guro Hellgren (Diakonforbundet), Tor Haugstad (ekstern fagperson) og Kristin Anskau (KA). Sekretær Linn Maria Kierulf.

Fagutvalget for diakoni har hatt 4 møter i 2016 og behandlet 30 saker.

Fagutvalget arrangerte fagdag for NKVL (Lederforum for kirkevergelaget) og Diakonirådgiverne i bispedømmene 31.mai 2016. Fagdagens tema var samarbeid mellom kirke og kommune, knyttet til arbeid med flyktninger. Etter fagdagen ble det utviklet et kursopplegg av diakon Silje Sjøtveit. Dette studieopplegg for regionale fagdager ble gjort tilgjengelig for alle diakonikonsulentene med oppfordring om å benytte dette. Fagutvalget fikk 4 søknader om støtte til regionale fagdager og bevilget 10 000 til hver av disse.

Fagutvalget tildelte 3 diakoner stipender a 3000 kroner til studiet «Faith and Religion in work with refugees and migrants».

Fagutvalget v/Ivar Nygård deltok i planleggingen av Helse-kirke-konferansen som arrangeres av KA og Kirkerådet i januar 2017. Fagutvalget støttet også konferansen med 50 000 kroner.

En diakon fikk innvilget 25 000 kroner for utdanningen «Svensk-norsk videreutdanning i sjelesorg».

 

2.februar 2016 LMK

 
Powered by Cornerstone