05.01.2020
Stipender til staber og enkeltansatte
Ny anledning til å søke om stipender til staber og enkeltansatte vil trolig komme i januar 2021. Søknadsfristen vil i så fall være 1. april 2021.

OU-styret utlyser midler til prosjekter for hele staber og for enkeltansatte.

Stabsprosjekter/delprosjekter

Kriterier for tildeling:

Hvem: Dette stipendet tildeles prosjekter der hele staben deltar. Prosjekter der de fleste i staben deltar, f. eks. daglig leder, prest, kateket og diakon, men ikke kirketjener, renholder og sekretær, er ikke stabsprosjekter i denne sammenhengen, og henvises til ”inspirasjonsstipend-  enkeltansatte”.

Som stab regnes alle som arbeider ved samme arbeidsplass, slik at et prosjekt for alle ansatte i en barnehage eller i en gravferdsvirksomhet, der denne er tydelig utskilt fra resten av organisasjonens/fellesrådets virksomhet, vil regnes som ”stab”. Grupper av ansatte som arbeider med samme fagområde (f.eks. ansatte innen trosopplæring i en menighet) er imidlertid ikke en stab i denne sammenheng. Hvorvidt ansatte i svært små deltidsstillinger skal delta, vil være et skjønnsspørsmål.

Der staben består av ansatte i begge arbeidsgiverlinjer bør det tilstrebes at alle ansatte er med. Tildelingen dekker imidlertid bare utgifter for menighetsråds/fellesrådsansatte. Hvordan andre deltakeres utgifter skal dekkes, må oppgis under punkt 10. Søknader som mangler slike opplysninger vil ikke prioriteres.

Hva: prosjektet skal ha et godt faglig innhold som er meningsfullt for alle deltakere. Program, evt. foreløpig program for det omsøkte prosjektet skal vedlegges. Det faglige innholdet kan gjerne være knyttet til arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid. Prosjekter med hovedfokus på sosialt samvær vil ikke tildeles midler. Tidligere praksis har vært at OU-styret tildeler midler i størrelsesorden kroner 5 000-25 000.

Dersom stabsprosjektet endres etter innvilget stønad fra OU-styret, må det innsendes en ny revidert søknad. Da vil søknaden bli vurdert på nytt. 

Søkere som ikke har fått tildelte midler etter 2018, vil bli prioritert fremfor søkere som har mottatt stønad til stabsprosjekt i løpet av de siste tre årene. 

NB! Det forutsettes en egenandel fra arbeidsgiver.

 

Inspirasjonsstipend – enkeltansatte

 

Kriterier for tildeling

Hvem: Dette stipendet gis til enkeltansatte i virksomheter i KA-området. Flere ansatte kan søke sammen. Arbeidsgiver kan søke på vegne av ansatte. Det er ikke mulig å søke midler for ansatte utenfor KA-området. Søknaden må anbefales av arbeidsgiver.

Prosjektet bør være forankret i kompetanseplaner for de ansatte

Hva: Stipendets målsetting er å bidra til kompetanseutvikling og gi inspirasjon i arbeidshverdagen.

Hvis søknaden gjelder en gruppe skal alle deltakere listes opp.

Søkere som ikke har fått tildelte midler etter 2018, vil bli prioritert fremfor søkere som har mottatt inspirasjonsstipend i løpet av de siste tre årene. 

 

NB! Det forutsettes en egenandel fra søker.


Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær: Silje Letmolie Hjeldsbakken (474 47 024) eller e-post: silje@ka.no

 
Powered by Cornerstone