19.02.2018
Årsrapport 2017

Rapport for OU-styrets arbeid i 2017

 

1. OU-styrets mandat og sammensetning

Avtale om OU-arbeidet er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen

 

Her heter det i styrets mandat:

 

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

  • nasjonale opplæringstiltak
  • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
  • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
  • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
  • informasjon om lov- og tariff-forhold
  • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

 

Styret utarbeider for tariffperioden

  • planer for sitt arbeid
  • budsjett for de inntrukne midlene
  • rapport og regnskap for styrets arbeid

 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

 

OU-styret har i 2017 hatt følgende sammensetning:

Randi Moskvil Letmolie (KA, leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

Øystein Dahle (KA)

Ane Nore Nyhus (KA) t.o.m 01.07.17

Ingrid B. Tenfjord (KA) f.o.m. 01.07.17

Arne Løseth (Fagforbundet) vara: Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet)

Kai Tangen (Delta) vara: Christine Ugelstad Svendsen (Delta)

            Anders Hovind (MFO) vara: Trond Dahlen (MFO)

Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (KUFO Kirkelig undervisningsforbund)

 

OU-styret har i 2017 hatt 4 møter og behandlet 40 saker.

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KAs arbeidsgiveravdeling.

 

 

2. Økonomi

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2017 utgjorde kronetrekket kr. 2 946 882.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 834 132. OU-styret har til sammen hatt til disposisjon kr. 3 781 014 i 2017. Resultatet i 2017 viser et overskudd på kr. 885 413. Dette overføres til arbeidet i 2018.  Se vedlagte regnskap.                                                                                                                                  

 

 

 

3. OU-styrets arbeid

3.1 Fagutvalg for kirkemusikk (FUM)

FUMs medlemmer har i 2017 vært: John Erik Brakstad, leder (KA), Ingrid Smalås (MFO), Trond Dahlen (MFO), Gisle Kavli (KA) og Bernt Nordset (ekstern medlem).

Helene Horsfjord har vært utvalgets sekretær.

 

FUM har i perioden hatt 5 møter og behandlet 51 saker.

 

Aktivitet

FUM har lyktes i å utvikle et solid arbeid og etablert et godt samarbeid med mange ulike aktører på det kirkemusikalske feltet: FUM har hatt møter med utdanningsinstitusjonene, Bispemøtet, Ungdommens kirkemøte, kirkemusikkstudent og nyutdannet kirkemusiker, Kirkerådets nemnd for gudstjenesteliv, Kompetanserådet til Presteforeningen, Ung kirkesang og Norges Kirkesangforbund. Disse møtene har fungert godt og gir verdifull gjensidig informasjonsutveksling og læring.

 

Arbeidet med å etablere nettverkssamlinger for kirkemusikere i alle bispedømmer har fått en god oppstart og 3 bispedømmer har fått støtte til samlinger.

 

Utdanning i rytmisk musikk er utviklet i et samarbeid mellom Norges Musikkhøgskole og NLA Staffeldsgate, og igangsettes i 2018. Det blir 2 studiesamlinger, undervisning i grupper på ulike nivåer etter forkunnskaper, og plass til minimum 30 deltakere.

 

Det er startet et arbeid med å få etablert en studiemodul i barnekormetodikk ved en utdanningsinstitusjon, i et samarbeid med Ung Kirkesang.

 

FUM har flere stipendordninger. I 2017 har det, i tillegg til generelle stipender til kompetansetiltak for enkeltpersoner og grupper/arrangører også hatt en særskilt stipendordning for deltakere på Norsk Kirkemusikksymposium 2018 og en for Norsk orgelfestival. FUM opplever at stipendordningene utvikler seg i en god retning, med en økning i relevante søknader

 

 

3.2 Kirketjenerskolen og Gravplasskolen
I 2017 har driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen bestått av leder Per Øyvind Skrede (KA), Cathrine Lillo-Stenberg (KA), Eirik Stople (KA), Heidi Lund Moen (Delta), Tormod Lystrup (Delta), Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) og sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (KA).

Det ble holdt 2 møter i driftsstyret i 2017.

 

Stipend for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2
Det ble lyst ut 8 stipend på 5000,- (Totalt 40 000,-)
Det kom inn 10 søknader fordelt på 6 søknader til Kirketjenerskolen 1 og 4 søknader til Kirketjenerskolen 2.

Driftsstyret valgte å innvilge alle 10 søknadene med fullt stipend.
8 av søkerne har bekreftet oppmelding til Kirketjenerskolen 1 eller 2 og det har til disse blitt utbetalt stipend. To av søkerne har ikke bekreftet oppmelding og deres stipend har bortfalt.

Sentralt kurs i Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3 («Møte med mennesker»)
30.oktober – 1. november arrangerte driftsstyret sentralt kurs i Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3 («Møte med mennesker»). Kurset ble holdt i Trondheim og var fulltegnet med 30 deltakere. Kursholder var Bjarne Kjeldsen.

Kirketjenerskolen 1
NKI melder at det 03.01.2018 er 6 aktive studenter. 12 studenter har fullført studiet i 2017. Ingen studenter har brutt Kirketjenerskolen 1 i 2017, men 5 studenter har ikke fullført i løpet av studietiden.

Kirketjenerskolen 2
NKI melder at det 03.01.2018 er 8 aktive studenter. 3 studenter har fullført studiet i 2017. Ingen studenter har brutt Kirketjenerskolen 2 i 2017, men 3 studenter har ikke fullført i løpet av studietiden.

Gravplasskolen 1
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) arrangerte Gravplasskolen 1 med 1.samling 12.-15.september 2017 og 2. samling 5.-8.desember 2017. 9 deltakere har gjennomført begge samlingene og har levert obligatorisk innleveringsoppgave. To deltakere deltok kun på den første samlingen.

Gravplasskolen 2
Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift
Norsk forening for gravplasskultur arrangerte to kurs i praktisk gravplassdrift, et i Stavanger 24.-27.april 2017 og et i Hønefoss 23.-26.oktober 2017. Totalt var det 58 kursdeltakere (27 i Stavanger/31 i Hønefoss).

Modul B: En verdig gravferd for alle
Denne modulen har ikke blitt arrangert i 2017.

Avsluttende prøve
For å fullføre Gravplasskolen 2, må en avsluttende teoriprøve bestås. Denne prøven ble i 2017 utarbeidet og ferdigstilt. Alle som har gjennomført Gravplasskolens to moduler har fått tilsendt prøven.

29 personer har bestått den avsluttende prøven og dermed fullført Gravplasskolen 2 i 2017.

Kirketjenerskolen/Gravplasskolen 3 (Møte med mennesker)
Antall har meldt inn/registrert at de har gjennomført Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3 i 2017 er 30.

Antall kurspakker /ekstrapakker solgt for Kirketjenerskolen 3/Gravplasskolen 3 i 2017 3/2.

 

3.3 Fagutvalget for diakoni (FUD)

Medlemmer: Ivar Nygård (KA) (leder), Ingun Yri Øystese (Diakonforbundet), Guro Hellgren (Diakonforbundet), Tor Haugstad (ekstern fagperson) og Kristin Anskau (KA). Sekretær Linn Maria Kierulf.

 

Fagutvalget for diakoni har hatt 4 møter i 2017 og behandlet 23 saker.

 

I 2016 ble det utviklet et kursopplegg for arbeidet med flyktninger i regi av kirke og kommune. Bispedømmene Borg, Nidaros og Sør-Hålogaland fikk 10 000 hver til regionale fagdager i 2017.

 

Fagutvalget tildelte 8 diakoner stipender til kompetansehevende tiltak i 2017.

 

Fagutvalget v/Ivar Nygård deltok i planleggingen av Helse-kirke-konferansen som ble arrangert av KA og Kirkerådet i januar 2017. Konferansen hadde 80 deltagere fra kirke og kommunesektoren.

 

To diakoner fikk innvilget 25 000 kroner hver til utdanningen «Svensk-norsk videreutdanning i sjelesorg».

 

3.4 Stipendordninger

OU-styret har i 2017 hatt tre utlysninger av stipender. To med søknadsfrist 1. april: reisestipend for enkeltpersoner og midler til stabsturer. Ett med søknadsfrist 1. november: Nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 100 000 til utdeling til reisestipend, 300 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet. Etter behandling av de innkomne søknadene ble det fordelt 99 900 til reisestipend, 400 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet.

 

Til utlysningen av reisestipender kom det inn 38 søknader på til sammen kr 135 750. 37 søkere ble tildelt til sammen kr. 99 900. Til utlysningen av midler til stabsturer kom det inn 47søknader på til sammen kr 860 650. 30 søkere ble tildelt til sammen kr. 400 000. Til sammenlikning kom det i 2016 inn 12 søknader på til sammen kr 85 000 til utlysningen av reisestipender og 36 søknader på til sammen kr 754 100 til utlysningen av midler til stabsturer.

 

Askhøgda barnehage i Gjerdrum og Hana menighetsbarnehage i Sandnes ble tildelt midler nærværsstipend i 2017. Prosjektene skal rapporteres på innen 1. januar 2019.

 

3.5 Ledsagerprogrammet

 I 2017 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel. Tidligere ledsager Eli Djupvik søkte og fikk innvilget støtte til et solidariseringsprosjekt i Palestina. Det foreligger egen rapport fra dette.

 

3.6  Arbeidsveiledningsutdanning (AVU)

OU-styret støttet fem diakoner og en kirkeverge som tar AVU i 2016-2019 med 20 000 kroner hver i 2017.

 

3.7 Informasjonsarbeid

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer.


3.8 Barnehagevirksomhet

I 2017 var det satt av 10 000 til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det er usikkert om noen benyttet muligheten, PBL har ikke avkrevd refusjon.

 

3.9 Tariffrelaterte tiltak

Medbestemmelse og kommunereformkurs

I 2017 ble det planlagt og gjennomført fire kurs med tematikken medbestemmelse og kommunereform. Tre av kursene var 2-dagers samlinger og ett 1-dags.  Det var 151 deltagere totalt på disse kursene. I løpet av høsten 2016 og hele 2017 har 86 fellesråd av 122 mulige vært representert på disse kursene.

 

3.10 Konsultasjon

12.-13.september arrangerte OU-styret en konsultasjon for de sentrale parter. Tema var Kirkeordning og arbeidsgiveri. I tillegg til organisasjonene representert i OU-styret var OU2 invitert og deltok sammen med en representant fra Kirkerådet samt leder og nestleder i Kirkevergelaget.

 

3.11 Tillitsvalgtopplæring

OU-styret innvilget midler til Fagforbundet, Delta, MFO, Diakonforbundet, PF og Kateketforeningen til tillitsvalgtopplæring. Totalt ble det tildelt 200 000 etter søknad fra de respektive organisasjonene.

 

 

2.februar 2017 LMK

 
Powered by Cornerstone