18.12.2018
Referat OU-møte 29. november 2018

Til stede:

Anders Hovind                                   Creo

Leiv Sigmund Hope                           Diakonforbundet

Kai Tangen                                         Delta

Arne Løseth                                       Fagforbundet

 

Marit Halvorsen Hougsnæs               KA, leder

Marianne Liaklev                                KA

Øystein Dahle                                     KA

Ingrid B. Tenfjord                                KA

Silje L. Hjeldsbakken                          sekretær

 

OU-sak 32/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes.

 

OU-sak 33/18 Referat fra møte 19.10.2018

Vedlegg: Referat fra OU-møte 19.10.2018

 

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.

 

OU-sak 34/18 Orienteringssaker

  • FUD- Fagutvalget for diakoni. Referat fra møte 08.11.2018.
  • FUM – Fagutvalg for kirkemusikk. Har møte den 28.11.2018. Det ble gitt en kort oppdatering fra møtet.

Kommentar fra styret: FUM ønsker gjerne at OU-styret tar initiativ til at det blir gjennomført et kurs for utenlandske medarbeidere fra alle stillingskategoriene innenfor KA-området. OU-styret vil se nærmere på forespørselen fra FUM, men ønsker mer informasjon om løsningen for et eventuelt kurs. OU-styret vil også presisere at det tilligger mandatet til FUM å ta ansvar for å utvikle/sørge for eventuelle kurs for utenlandske kirkemusikere.

  • Driftsstyret for Kirketjener- og gravplass-skolen. Referatet fra møtet 12.10.2018.
  • OU-kurs i arbeidstid- og arbeidsplanlegging, kurs den 19. og 20. mars 2019 i henholdsvis Oslo og Bergen.

Kommentar fra styret: Arbeidsgruppen hadde et spørsmål angående påmelding. OU-styret ønsker at det tilstrebes en jevn sammensetning av tillitsvalgte og arbeidsgiver på kurset.

  • OU-konsultasjon – 12. til 13. februar 2019

Kommentar fra styret:

Ledere og sekretærer til fagutvalgene inviteres til OU-konsultasjonen i september 2019.

  • Kurs i menighetsledelse

Kommentar fra styret:

Saken bør belyses ytterligere og tas opp på nytt i OU-styret. OU-styret kan da vurdere hvorvidt de ønsker å finansiere et slikt tiltak.

 

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

 

OU-sak 35/18 Nye nettsider

 

Sekretæren og kommunikasjonssjefen i KA hadde siden forrige møte undersøkt hvilke mulige løsninger det er for nettsidene til OU-styret. Kommunikasjonssjefen la frem forslag til oppsett av ny nettside i møtet.

 

Kommentar fra styret:

Hamburgermenyen bør være mer tydelig.

 

Vedtak:

OU-styret ønsker å bruke forslag til nytt nettsideoppsett fremlagt på møtet, som er produsert av Cornerstone. Kommunikasjonssjef og sekretær opprettholder kontakten med Cornerstone og sørger for at nettsidene endres til nye format så snart det er klart.

 

OU-sak 36/18 Regnskapsrapport pr. 01.11.2018

Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 01.11.2018

 

Fra administrasjonens presentasjon:

Fagutvalgene styrer etter egne budsjetter. Det er imidlertid ikke kommet signaler om merforbruk i fagutvalgene.

 

Driften av OU samlet ser ut til å ha et mindreforbruk på 725 000,- i 2018.

 

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapporten pr. 01.11.2018 tas til etterretning.

 

OU-sak 37/18 Budsjett 2019

Vedlegg:

  1. Forslag til budsjett 2019
  2. Budsjett FUD

 

Fra administrasjonens presentasjon:

Budsjettet for 2019 er i hovedsak likt utformet som budsjettet for 2018. Det er avsatt samme sum til de enkelte fagutvalgene, men ettersom OU-styret har oppnevnt et nytt fagutvalg er kostnadene knyttet til fagutvalgene økt. OU påregner litt oppstartstid for fagutvalg for kirkelig undervisning og har derfor avsatt 150 000 kroner til midler for FKU i 2019.

 

Budsjett for driftsstyret vil ikke bli sendt til OU-styret før 14. desember 2018.

 

Det er lagt opp til at OU-styret arrangerer 3 kurs i 2019, inklusive det allerede planlagte kurset i arbeidstid og arbeidsplanlegging.

 

Kommentar fra styret:

Styret ser at overheadkostnadene knyttet til kirketjenerskolen/gravplasskolen er høye, og ber sekretæren undersøke bakgrunnen for kostnadene.  

Tillitsvalgtsopplæringen skal settes opp til 240 000,-.

 

Vedtak:

OU-styret vedtar budsjett for 2019 med de endringer som fremkom i møtet.

 

 

OU-sak 38/18 Oppnevning av fagutvalgene

Fagutvalget for diakoni, kirkemusikk og driftsstyret for kirketjenerskolen sitter til og med 2018. Fagutvalgene velges for en periode på 2 år fra 2019 til 2021.

 

Vedtak:

OU-styret oppnevner følgende medlemmer av fagutvalgene:

 

FUD

Ivar Nygård                        KA, leder

Jarle Jacobsen                   KA

Brita Bye                             Ekstern, ny! Arbeider som diakonirådgiver i Sør-Hålogaland  

Ingun Yri Øystese            Diakonforbundet

Sigrid Flaata                       Diakonforbundet, ny! Sigrid arbeider som seniorrådgiver i Kirkerådet.

 

FUM – mangler fortsatt leder

Jannicke Greipsland       KA, ny! Jannicke arbeider som personalsjef i Kristiansand kirkelige fellesråd  

Kristin Eidhamar Ness    CREO

Trond Dahlen                    CREO

Gisle Kavli                           KA

Bernt Nordset                   Ekstern

 

Sekretæren følger opp hvem som kan bli leder av fagutvalget. Lederen av fagutvalget velges ved epost-møte før neste møte i OU-styret.

 

Driftsstyret

Per Øyvind Skrede          KA, leder

Eirik Stople                         KA

Harald Ringstad                KA

Bjarne Kjeldsen                Fagforbundet

Tormod Lystrup                Delta

Johnny Hagen                   Delta

 

OU-styret syns det er beklagelig at fagutvalget kun består av menn. OU-styret ønsker at det tilstrebes en jevn kjønnsbalanse i fagutvalgene.

 

OU-sak 39/18 Tillitsvalgtmidler 2018

OU-styret lyste ut tillitsvalgtmidler for 2018 med søknadsfrist den 25. november.

 

Det er avsatt 200 000,- til tillitsvalgtmidler i 2018. Det kom inn søknader fra Presteforeningen, Fagforbundet, Delta, MFO og en samlet søknad fra KUFO og Diakonforbundet. Den samlede søknadssummen var på 420 984,-. Tillitsvalgtmidlene ble fordelt forholdsmessig etter antall medlemmer i KA-sektoren.

 

Vedtak:

OU-styret tildeler tillitsvalgtmidler etter en forholdsmessig fordeling med opprunding til nærmeste hundre kroner.

 

Fordelingen blir da slik:

Presteforeningen:                                            2 600,-

Fagforbundet:                                                 76 400,-

Delta:                                                                   56 200,-

MFO:                                                                   31 600,-

KUFO og Diakonforbundet:                        33 200,-

Samlet sum:                                                  200 000,-

 

OU-sak 40/18 Nærværstipend

OU-styret lyste ut nærværstipend med søknadsfrist den 25. november.

 

Det er avsatt 50 000,- til nærværstipend i 2018. OU-styret fikk inn søknader fra fire barnehager; Grefsen kirkes barnehage, Fitjar sokneråds barnehage, Schafteløkken barnehage og Amicus barnehage.

 

Vedtak:

OU-styret tildeler 25 000,- til Grefsen kirkes barnehage, 12 500,- til Fitjar sokneråds barnehage og 12 500,- til Amicus barnehage.  

 

OU-sak 41/18 Møteplan 2019

 

Vedtak:

OU-styret fastsetter følgende møteplan for 2019:

 

Dato

Tidspunkt

Tirsdag 12.02-13.02

OU-konsultasjon – To timer styremøte før lunsj (fra klokken 10.00). OU-konsultasjonen starter da med lunsj.  

Onsdag 22.05

14.00 med påfølgende middag

Torsdag 12.09

Konsultasjon 12.09 - dagskonsultasjon

Fredag 18.10

12.00 – 14.00

Onsdag 27.11

13.00 – 15.00

 

OU-sak 42/18 Eventuelt – Søknad om dekning av underskudd i norsk kirkemusikksymposium 2018

Vedlegg:

  1. Søknad om dekning av underskudd i Norsk kirkemusikksymposium 2018
  2. Regnskap Norsk kirkemusikksymposium

 

Norsk kirkemusikksymposium ble arrangert i henhold til budsjett og oppsatt program, men det budsjetterte antallet deltakere ble ikke nådd. Dette innebar at symposiet endte opp med et underskudd på 16 345,-. MFO søker om dekning av underskuddet.

 

Vedtak:

OU-styret dekker underskuddet til Norsk Kirkemusikksymposium på 16 345,-.

---------------------------------

 
Powered by Cornerstone