Foto: Kirkerådet     
17.01.2019
OU1/Kirkelig undervisning
Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket
Søknadsfristen er 1. mai.

Om stipendordningen
 

Formålet med denne tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er ansatt i undervisningsstillinger i Den norske kirke oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for enten menighetspedagog eller kateket. Midlene kommer fra Kirkerådet, og blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren. Ordningen ble etablert i 2019, og er nå utvidet til å gjelde også for 2022. Vi arbeider for at ordningen skal fortsette også fra 2023 og utover.

Merk at tilskuddet går til arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), og ikke direkte til den som studerer. Dette er fordi utdanning skjer i et avtalt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er også et krav om at den det søkes om tilskudd for, er ansatt i kirkelig fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke, og at tiltaket er forankret hos, og anbefalt av arbeidsgiver.  

 

Kort orientering om utdanningskrav til menighetspedagog eller kateket

a) Kvalifisering som menighetspedagog
Det gis tilskudd til ansatte i undervisningsstillinger, som mangler kristendomsfaglig og/eller pedagogisk kompetanse og som ønsker kvalifisering som menighetspedagog. For å inneha tittelen menighetspedagog forutsettes det minimum en bachelor-grad, og minimum 30 studiepoeng i kristendom og minimum 30 studiepoeng pedagogikk, enten som en del av bachelor-graden, eller utenom bachelorgraden. Det er utlysningstekst og lokal arbeidsgiver som vurderer hva som er relevant utdanning for stillingen man tiltrer i.

Vi gjør oppmerksom på at 60 stp (30 stp kristendom/teologi + 30 stp. pedagogikk) alene ikke er tilstrekkelig for å gi tittel menighetspedagog. Tittel menighetspedagog krever til sammen minimum 180 stp, der kristendom/teologi og pedagogikk er en integrert del av dette.

Denne stipendordningen dekker kun studier i kristendom/teologi og pedagogikk. Det som kreves utenom dette, anses i denne sammenhengen som grunnutdanning.

b) Kvalifisering som kateket, jfr Tjenesteordning for kateket.
Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av masterstudier som fører fram til kvalifikasjon som kateket. Dette vil som oftest være en erfaringsbasert master i kirkelig undervisning på 90 studiepoeng. Det kan gis tilskudd både til ordinære studier og for skriving av masteroppgave. Noen mangler kun noen studiepoeng (for eksempel praktisk-kateketiske studiepoeng) for å kvalifisere til kateket, og disse kan også søke.

Forutsetninger for å få tilskudd
Man må være ansatt i en kirkelig undervisningsstilling i et kirkelig fellesråd/menighetsråd i minimum 50% stilling, og det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv., legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Det gis tilskudd for ett semester om gangen. Man søker i forkant av kommende semester. 

Tilskuddet kan dekke studieavgift, reise til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell, heller ikke arbeidsgivers utgifter til permisjon/studiedager. Øvre grense for stipend til masterstudier (kateket) er kr. 15000 per halvår, og kr. 10000 per halvår for studier på bachelornivå (menighetspedagog).

Hvor kan jeg studere?
Vi gjør oppmerksom på at det er mange muligheter for å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket. Det finnes ingen komplett oversikt over dette. Kontakt studieveiledere ved lærestedene for veiledning rundt utdanningsspørsmål og ulike studieordninger.

Hvis du har spørsmål rundt utdanning og sstipendordningen, kan du også kontakte seniorrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre, telefonnr. 41610918, eller på e-post: eldbjorg.ekre@ka.no 

Søknadsportal: Søk her

Søknadsfrist:
1.mai 2022 for studier som igangsettes høsten 2022. Søknadsportalen er åpen mellom 1.mars-1.mai 2022.

 

 

 
Powered by Cornerstone