17.01.2019
Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog
Kirkerådet har i perioden 2019-2021 tildelt kvalifiseringsmidler slik at flere kan oppfylle kompetansekravene for enten menighetspedagog eller kateket. Du kan søke om stipend også for våren 2022.

Om stipendordningen

Etter opptrappingen innen undervisningsstillinger som kom med trosopplæringsreformen er det mange ansatte i kirkelige undervisningsstillinger som mangler noe utdanning/fag for å oppnå de formelle kvalifikasjoner for undervisningsstilling i Den norske kirke, forstått som kvalifikasjon som kateket eller menighetspedagog. Gjennom prosjektmidler fra Kirkerådet har det i perioden 2019-2021 vært avsatt midler til individuelle stipender og regionale tiltak. Midlene blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren. Det er nå mulig å søke om midler for våren 2022.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er ansatt i stillinger innen kirkelig undervisning i Den norske kirke oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for enten menighetspedagog eller kateket. Tilskuddet går til arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), som et ledd i en målrettet satsing på å få flere til å kvalifisere seg til menighetspedagog/kateket.

Du kan søke om følgende tiltak:
1Studier innen kristendom og/eller pedagogikk som vil bidra til å oppfylle utdanningskravene til menighetspedagog.

2) Studier i fag på masternivå som vil bidra til å oppfylle utdanningskravene til kateket. Det kan også gis tilskudd til studier som kan bidra til at den ansatte kan fullføre en allerede delvis gjennomført master som kvalifiserer til kateket i Den norske kirke (det forutsettes at mastergraden med dette fullføres).

Kort orientering om utdanningskrav til menighetspedagog eller kateket

a) Kvalifisering som menighetspedagog

Det gis tilskudd til ansatte i undervisningsstillinger, som mangler kristendomsfaglig og/eller pedagogisk kompetanse og som ønsker kvalifisering som menighetspedagog.

For å inneha tittelen menighetspedagog forutsettes det minimum en bachelor-grad, og minimum 30 studiepoeng i kristendom og minimum 30 studiepoeng pedagogikk i fagkretsen. Fagene i kristendom og pedagogikk kan være en del av bachelor-graden, eller komme i tillegg. Det er likevel utlysningstekst og lokal arbeidsgiver som vurderer hva som er relevant utdanning for stillingen man tiltrer i.

b) Kvalifisering som kateket, jfr Tjenesteordning for kateket.

Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av masterstudier som fører fram til kvalifikasjon som kateket. Dette vil ofte være en erfaringsbasert master i kirkelig undervisning på 90 studiepoeng eller en disiplinbasert master i kirkelig undervisning på 120 studiepoeng. Det kan gis tilskudd både til ordinære studier og for skriving av masteroppgave. Det kan gis tilskudd for ansatte som har gjennomført mange/de fleste studieemner i mastergrad for kirkelig undervisning/kateketikk og som med masteroppgave e.l. fullfører sin mastergrad. Der den ansatte mangler noen få studiepoeng for å få opptak på mastergrad, kan det vurderes om det gis tilskudd på denne ordningen for å ta slik utdanning.

Vi gjør oppmerksom på at det er mange andre muligheter for å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket. Kontakt studieveiledere ved lærestedene for veiledning rundt utdanningsspørsmål innen kirkelig undervisning.

Forutsetninger for å få tilskudd

Det gis tilskudd for studieutgifter til ansatte i minimum 40 % stilling i kirkelig fellesråd/menighetsråd i en kirkelig undervisningsstilling. Den ansatte må ha fylt 25 år og må ha tilsvarende 2 års fulltids yrkeserfaring (trenger ikke være fra kirkelig stilling). Det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden hvis den ansatte selv søker, og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Det gis tilskudd for ett semester om gangen. Man søker i forkant av kommende semester. 

Tilskuddet  kan omfatte studieavgift, reise til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell. Øvre grense for stipend er kr. 15000 per halvår.

For spørsmål om ordningen, kontakt seniorrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre, 41610918 eller på e-post: eldbjorg.ekre@ka.no 

Søknadsportal: Søk her

Søknadsfrister: 

1.oktober for studier som igangsettes våren 2022. 

 

 

 
Powered by Cornerstone