17.01.2019
Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog - søk innen 15.november for våren 2021!
Kirkerådet tildeler kvalifiseringsmidler slik at flere kan oppfylle utdanningskravene for enten menighetspedagog eller kateket.

Tilskuddsordning - også i 2021!

Etter opptrappingen innen undervisningsstillinger som kom med trosopplæringsreformen er det mange ansatte i kirkelige undervisningsstillinger som mangler noe utdanning/fag for å oppnå de formelle kvalifikasjoner for undervisningsstilling i Den norske kirke, forstått som kvalifikasjon som kateket eller menighetspedagog. Kirkerådet, KA og arbeidstakerpartene på KA-sektoren vil i 2019, 2020 og 2021 sammen bidra til et felles løft for en kompetanseheving i undervisningsstillinger i kirken.

Gjennom prosjektmidler fra Kirkerådet er det avsatt midler til stipender og andre tiltak i en ny tilskuddsordning for et slikt kompetanseløft. Midlene vil bli forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er tilsatt i stillinger innen kirkelig undervisning i Den norske kirke kan oppfylle utdanningskravene som er satt for enten menighetspedagog eller kateket. En slik satsning vil bl.a. bidra til å følge opp Kirkemøtevedtak 07/15 om undervisningstjenesten i Den norske kirke. Et kompetanseløft vil bidra både til høyere faglig kvalitet i det kirkelige undervisningsarbeid, styrke rekrutteringssituasjonen i undervisningsstillinger og styrke motivasjon og faglig bevissthet for de som er tilsatt innen kirkelig undervisning. Erfaringsmessig vil kompetansegivende utdanning bidra til at den tilsatte blir i stillingen over lengre tid (lavere turnover)

 

Det vil bli gitt tilskudd til følgende tiltak:

1. Tilskudd til kirkelig fellesråd for å dekke følgende studieutgifter for tilsatte innen kirkelig undervisning
a) Studier innen kristendom og/eller pedagogikk som vil bidra til at den tilsatte kan oppfylle utdanningskravene til menighetspedagog.
b) 
Studier i fag på masternivå som vil bidra til at den tilsatte kan oppfylle utdanningskravene til kateket. Det kan også gis tilskudd til studier som kan bidra til at den tilsatte kan fullføre en allerede delvis gjennomført master som kvalifiserer til kateket i Den norske kirke (det forutsettes at mastergraden med dette fullføres).

2. Tilskudd til gjennomføring av fellestiltak. Det kan gis tilskudd til utvikling av desentraliserte tilbud på bispedømmenivå eller andre regionale fellestiltak som kan bidra til at flere kan oppfylle utdanningskravene som er satt for enten menighetspedagog eller kateket. Slike tiltak kan være i regi av bispedømmekontor v/undervisningsrådgiver eller i regi av et større fellesrådsområde v/arbeidsgivere. Her er det ingen bestemt søknadsfrist, ta kontakt med Eldbjørg Leinebø Ekre dersom dette er aktuelt.

 

Kort orientering om utdanningskrav mv

a) Kvalifisering som menighetspedagog

Det gis tilskudd til tilsatte i undervisningsstillinger, som mangler kristendomsfaglig og/eller pedagogisk kompetanse og som ønsker kvalifisering som menighetspedagog.

For å inneha tittelen menighetspedagog forutsettes det minimum en bachelor-grad, og minimum 30 studiepoeng i kristendom og minimum 30 studiepoeng pedagogikk i fagkretsen. Fagene i kristendom og pedagogikk kan være en del av bachelor-graden, eller komme i tillegg.

b) Kvalifisering som kateket, jfr Tjenesteordning for kateket.

Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av masterstudier som fører fram til kvalifikasjon som kateket. Dette vil ofte være en erfaringsbasert master i kirkelig undervisning på 90 studiepoeng eller en disiplinbasert master i kirkelig undervisning på 120 studiepoeng. Det kan gis tilskudd både til ordinære studier og for skriving av egen masteroppgave. Det kan gis tilskudd for tilsatte som har gjennomført mange/de fleste studieemner i mastergrad for kirkelig undervisning/kateketikk og som med masteroppgave e.l. fullfører sin mastergrad. Der den ansatte mangler noen få studiepoeng for å få opptak på mastergrad, kan det vurderes om det gis tilskudd på denne ordningen for å ta slik utdanning.

Vi gjør oppmerksom på at det er mange muligheter for å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket. Kontakt studieveiledere ved lærestedene for veiledning rundt utdanningsspørsmål innen kirkelig undervisning.

 

Forutsetninger for at kirkelig fellesråd skal få tilskudd

Det gis tilskudd for studieutgifter til tilsatte i minimum 40 % stilling i kirkelig fellesråd/menighetsråd i en kirkelig undervisningsstilling. Den tilsatte må ha fylt 25 år og må ha tilsvarende 3 års fulltids yrkeserfaring (trenger ikke være fra kirkelig stilling). Det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden hvis den tilsatte selv søker, og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv legger til rette for deltagelse på studier, eksamen mv.

Det gis tilskudd for ett semester om gangen. Søknadsfrister er normalt 1.april og 1. oktober hvert år, og man søker i forkant av kommende semester. På grunn av koronapandemien våren 2020, har vi utvidet frist til 15.august 2020 for kommende semester, altså for høsten 2020.

Tilskudd kan omfatte studieavgift, reise til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell. 

Det forutsettes at arbeidsgiver dekker eventuelle vikarutgifter. Midler til vikar kan vurderes unntaksvis der dette anses som nødvendig for at studier kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Dersom det søkes om støtte til dekking av vikarutgifter må det derfor begrunnes og gjøres rede for i søknaden. Stipend til dekking av vikarutgifter vil uansett ha en øvre grense på kr. 7.500 per semester. 

For spørsmål om ordningen, kontakt Eldbjørg Leinebø Ekre, 41610918 eller på e-post: eldbjorg.ekre@ka.no 

Søknad om tilskudd

Hvis den tilsatte selv søker så må arbeidsgiver bekrefte og anbefale søknaden. Søknad kan også sendes fra arbeidsgiver med bekreftelse fra den tilsatte. Midlene går til arbeidsgiver og arbeidsgiver må bekrefte at midlene går til utdanningstiltak.

Søknaden skal inneholde følgende:

 1. Navn på arbeidsgiver med kontaktinformasjon (mobil, e-post, kontonummer mv)

 2. Navn på tilsatt, med kontaktinformasjon

 3. Stilling, stillingsstørrelse og tid tilsatt i denne stillingen (eller annen undervisstilling)

 4. Yrkeserfaring fra andre stillinger (beskriv enkelt, ikke noen full CV. For eksempel «Lærer grunnskole, 100% i ca 4 år»)

 5. Søkes det (kryss av)

  a) Tilskudd til kvalifisering som menighetspedagog.
  b) Tilskudd til kvalififering som kateket.
 6. Relevante opplysninger om tidligere utdanning

 7. Hvilken utdanning søkes det tilskudd til (utdanningsinstitusjon, navn på emner, evt liten forklaring til hva emnet går ut på, studiepoeng, hvilket semester utdanningen tas). Det søkes om ett semester om gangen.

 8. Anslag over utgifter, (studieavgift, reise til samlinger/obligatorisk undervisning, nødvendig overnatting mv). Utgifter til bøker/litteratur dekkes ikke.

 9. Arbeidsgivers anbefaling og permisjonsbekreftelse, og arbeidsgivers vurdering av om utdanningen vil bidra til at kandidaten forblir i kirkelig undervisningsstilling over tid.

Søknadsfrister: Man søker om ett semester om gangen.

 • 1.april 2020 for studier som igangsettes høsten 2020. På grunn av Korona-situasjonen utvider vi fristen til 15.august 2020!

 • 15.november 2020 for studier som igangsettes våren 2021. Påmeldingsmodul åpnes i uke 39/40. Følg med på denne siden!

 
Powered by Cornerstone