Foto: Kirkerådet     
17.01.2019
Stort løft for undervisning
Kirkerådet tildeler kvalifiseringsmidler slik at flere kan oppfylle utdanningskravene for enten menighetspedagog eller kateket.

Ny tilskuddsordning

Etter opptrappingen innen undervisningsstillinger som kom med trosopplæringsreformen er det mange ansatte i kirkelige undervisningsstillinger som mangler noe utdanning/fag for å oppnå de formelle kvalifikasjoner for undervisningsstilling i Den norske kirke, forstått som kvalifikasjon som kateket eller menighetspedagog. Kirkerådet, KA og arbeidstakerpartene på KA-sektoren vil i 2019 og 2020 sammen bidra til et felles løft for en kompetanseheving i undervisningsstillinger i kirken.

Gjennom såkalte OU-midler fra KA-sektoren og prosjektmidler fra Kirkerådet er det avsatt midler til stipender og andre tiltak i en ny tilskuddsordning for et slikt kompetanseløft. Midlene vil bli forvaltet av Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er tilsatt i stillinger innen kirkelig undervisning i Den norske kirke kan oppfylle utdanningskravene som er satt for enten menighetspedagog eller kateket. En slik satsning vil bl.a. bidra til å følge opp Kirkemøtevedtak 07/15 om undervisningstjenesten i Den norske kirke. Et kompetanseløft vil bidra både til høyere faglig kvalitet i det kirkelige undervisningsarbeid, styrke rekrutteringssituasjonen i undervisningsstillinger og styrke motivasjon og faglig bevissthet for de som er tilsatt innen kirkelig undervisning. Erfaringsmessig vil kompetansegivende utdanning bidra til at den tilsatte blir i stillingen over lengre tid (lavere turnover)

Ved spørsmål angående tilskuddsordningen, ta kontakt med seniorrådgiver i KA, Eldbjørg Leinebø Ekre (tlf: 41610918, epost: eldbjorg.ekre@ka.no). 

Det vil bli gitt tilskudd til følgende tiltak:

1. Tilskudd til kirkelig fellesråd for å dekke følgende studieutgifter for tilsatte innen kirkelig undervisning.
a) Studier innen kristendom og/eller pedagogikk som vil bidra til at den tilsatte kan oppfylle utdanningskravene til menighetspedagog.
b) 
Studier i fag på masternivå som vil bidra til at den tilsatte kan oppfylle utdanningskravene til kateket. Det kan også gis tilskudd til studier som kan bidra til at den tilsatte kan fullføre en allerede delvis gjennomført master som kvalifiserer til kateket i Den norske kirke (det forutsettes at mastergraden med dette fullføres).

2. Tilskudd til gjennomføring av fellestiltak

Det kan gis tilskudd til utvikling av desentraliserte tilbud på bispedømmenivå eller andre regionale fellestiltak som kan bidra til at flere kan oppfylle utdanningskravene som er satt for enten menighetspedagog eller kateket. Her er det ingen bestemt søknadsfrist, ta kontakt med KA eller fagforening hvis slike tiltak er aktuelt.

 

Kort orientering om utdanningskrav mv

a) Kvalifisering som menighetspedagog

Det gis tilskudd til tilsatte i undervisningsstillinger, som mangler kristendomsfaglig og/eller pedagogisk kompetanse og som ønsker kvalifisering som menighetspedagog.

For å inneha tittelen menighetspedagog forutsettes det minimum en Bachelor-grad og minimum 30 studiepoeng i kristendom og minimum 30 studiepoeng pedagogikk i fagkretsen.

b) Kvalifisering som kateket, jfr Tjenesteordning for kateket.

Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av masterstudier som fører fram til kvalifikasjon som kateket. Dette vil enten være en erfaringsbasert master i kirkelig undervisning på 90 studiepoeng eller en disiplinbasert master i kirkelig undervisning på 120 studiepoeng. Det kan gis tilskudd både til ordinære studier og for skriving av egen masteroppgave. Det kan gis tilskudd for tilsatte som har gjennomført mange/de fleste studieemner i mastergrad for kirkelig undervisning/kateketikk og som med masteroppgave e.l. fullfører sin mastergrad. Der den ansatte mangler noen få studiepoeng for å få opptak på mastergrad, kan det vurderes om det gis tilskudd på denne ordningen for å ta slik utdanning.

Vi gjør oppmerksom på at det er mange muligheter for å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket. Oversikt over utdanningsmuligheter til menighetspedagog og kateket arbeides med, og vil være tilgjengelig på bl.a. KAs og KUFOs nettside i løpet av vinteren.

 

Forutsetninger for at kirkelig fellesråd skal få tilskudd

Det gis tilskudd for studieutgifter til tilsatte i minimum 40 % stilling i kirkelig fellesråd/menighetsråd i en kirkelig undervisningsstilling. Den tilsatte må ha fylt 25 år og må ha tilsvarende 3 års fulltids yrkeserfaring (trenger ikke være fra kirkelig stilling). Det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden hvis den tilsatte selv søker, og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv legger til rette for deltagelse på studier, eksamen mv.

Det gis tilskudd for ett semester om gangen. Neste søknadsfrist er 1. oktober, og man søker for kommende semester, altså for våren 2020. 

Tilskudd kan omfatte studieavgift, reise til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell.

I utgangspunktet forutsettes det at arbeidsgiver dekker eventuelle vikarutgifter. Midler til vikar kan vurderes der dette anses nødvendig for at studier kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Dersom det søkes om støtte til dekking av vikarutgifter må dette begrunnes og gjøres rede for i søknaden. Stipend til dekking av vikarutgifter vil uansett ha en øvre grense på kr. 7.500 per semester. Det forutsettes at den tilsatte dekker utgifter til litteratur mv.

 

Søknad om tilskudd

Hvis den tilsatte selv søker så må arbeidsgiver bekrefte og anbefale søknaden. Søknad kan også sendes fra arbeidsgiver med bekreftelse fra den tilsatte.  Midlene går til arbeidsgiver og arbeidsgiver rapporterer på bruk av midlene

Klikk her for å sende inn din søknad.

Søknaden skal inneholde følgende:

 1. Navn på arbeidsgiver med kontaktinformasjon (mobil, e-post, kontonummer mv)

 2. Navn på tilsatt, med kontaktinformasjon

 3. Stilling, stillingsstørrelse og tid tilsatt i denne stillingen (eller annen undervisstilling)

 4. Yrkeserfaring fra andre stillinger (beskriv enkelt, ikke noen full CV. For eksempel «Lærer grunnskole, 100% i ca 4 år»)

 5. Søkes det (kryss av)

  a) Tilskudd til kvalifisering som menighetspedagog.
  b) Tilskudd til kvalififering som kateket.
 6. Relevante opplysninger om tidligere utdanning

 7. Hvilken utdanning søkes det tilskudd til (utdanningsinstitusjon, navn på emner, evt liten forklaring til hva emnet går ut på, studiepoeng, hvilket semester utdanningen tas). Det kan søkes til 2 semester av gangen.

 8. Anslag over utgifter, (studieavgift, reise til samlinger/obligatorisk undervisning, nødvendig overnatting mv). Utgifter til bøker/litteratur dekkes ikke.

 9. Arbeidsgivers anbefaling og permisjonsbekreftelse, og arbeidsgivers vurdering av om utdanningen vil bidra til at kandidaten forblir i kirkelig undervisningsstilling over tid.

Søknadsfrister: Man søker om ett semester om gangen.

 • 1.oktober 2019 for studier som igangsettes våren 2020.

 • 1.mai  2020 for studier som igangsettes høsten 2020.

 
Powered by Cornerstone