17.01.2019
Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog
Kirkerådet har i perioden 2019, 2020 og våren 2021 tildelt kvalifiseringsmidler slik at flere kan oppfylle utdanningskravene for enten menighetspedagog eller kateket. Du kan nå søke om stipend også for høsten 2021!

Om tilskuddsordningen

Etter opptrappingen innen undervisningsstillinger som kom med trosopplæringsreformen er det mange ansatte i kirkelige undervisningsstillinger som mangler noe utdanning/fag for å oppnå de formelle kvalifikasjoner for undervisningsstilling i Den norske kirke, forstått som kvalifikasjon som kateket eller menighetspedagog.

Gjennom prosjektmidler fra Kirkerådet er det avsatt midler til stipender og andre tiltak i en ny tilskuddsordning for et slikt kompetanseløft. Midlene vil bli forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er tilsatt i stillinger innen kirkelig undervisning i Den norske kirke kan oppfylle utdanningskravene som er satt for enten menighetspedagog eller kateket. En slik satsning vil bl.a. bidra til å følge opp Kirkemøtevedtak 07/15 om undervisningstjenesten i Den norske kirke. Et kompetanseløft vil bidra både til høyere faglig kvalitet i det kirkelige undervisningsarbeid, styrke rekrutteringssituasjonen i undervisningsstillinger og styrke motivasjon og faglig bevissthet for de som er tilsatt innen kirkelig undervisning. Erfaringsmessig vil kompetansegivende utdanning bidra til at den tilsatte blir i stillingen over lengre tid.

 

Det vil bli gitt tilskudd til følgende tiltak:

1. Tilskudd til kirkelig fellesråd for å dekke følgende studieutgifter for tilsatte innen kirkelig undervisning
a) Studier innen kristendom og/eller pedagogikk som vil bidra til at den tilsatte kan oppfylle utdanningskravene til menighetspedagog.
b) 
Studier i fag på masternivå som vil bidra til at den tilsatte kan oppfylle utdanningskravene til kateket. Det kan også gis tilskudd til studier som kan bidra til at den tilsatte kan fullføre en allerede delvis gjennomført master som kvalifiserer til kateket i Den norske kirke (det forutsettes at mastergraden med dette fullføres).

2. Tilskudd til gjennomføring av fellestiltak. I prosjektperioden har det vært gitt tilskudd til utvikling av desentraliserte utdanningstilbud på bispedømmenivå. Møre og Nidaros bispedømmer har søkt om, og fått tildelt midler til å gjennomføre utdanningstiltak som kvalifiserer til menighetspedagog. Det er ikke lenger mulig å søke om støtte til regionale tiltak.

Kort orientering om utdanningskrav til menighetspedagog eller kateket

a) Kvalifisering som menighetspedagog

Det gis tilskudd til tilsatte i undervisningsstillinger, som mangler kristendomsfaglig og/eller pedagogisk kompetanse og som ønsker kvalifisering som menighetspedagog.

For å inneha tittelen menighetspedagog forutsettes det minimum en bachelor-grad, og minimum 30 studiepoeng i kristendom og minimum 30 studiepoeng pedagogikk i fagkretsen. Fagene i kristendom og pedagogikk kan være en del av bachelor-graden, eller komme i tillegg. Det er likevel utlysningstekst og lokal arbeidsgiver som vurderer hva som er relevant utdanning for stillingen man tiltrer i.

b) Kvalifisering som kateket, jfr Tjenesteordning for kateket.

Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av masterstudier som fører fram til kvalifikasjon som kateket. Dette vil ofte være en erfaringsbasert master i kirkelig undervisning på 90 studiepoeng eller en disiplinbasert master i kirkelig undervisning på 120 studiepoeng. Det kan gis tilskudd både til ordinære studier og for skriving av masteroppgave. Det kan gis tilskudd for tilsatte som har gjennomført mange/de fleste studieemner i mastergrad for kirkelig undervisning/kateketikk og som med masteroppgave e.l. fullfører sin mastergrad. Der den ansatte mangler noen få studiepoeng for å få opptak på mastergrad, kan det vurderes om det gis tilskudd på denne ordningen for å ta slik utdanning.

Vi gjør oppmerksom på at det er mange andre muligheter for å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket. Kontakt studieveiledere ved lærestedene for veiledning rundt utdanningsspørsmål innen kirkelig undervisning.

Forutsetninger for å få tilskudd

Det gis tilskudd for studieutgifter til tilsatte i minimum 40 % stilling i kirkelig fellesråd/menighetsråd i en kirkelig undervisningsstilling. Den tilsatte må ha fylt 25 år og må ha tilsvarende 2 års fulltids yrkeserfaring (trenger ikke være fra kirkelig stilling). Det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden hvis den tilsatte selv søker, og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Det gis tilskudd for ett semester om gangen. Man søker i forkant av kommende semester. 

Tilskuddet  kan omfatte studieavgift, reise til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell.

Det forutsettes at arbeidsgiver dekker eventuelle vikarutgifter. Midler til vikar kan vurderes unntaksvis der dette anses som nødvendig for at studier kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Dersom det søkes om støtte til dekking av vikarutgifter må det derfor begrunnes og gjøres rede for i søknaden. Stipend til dekking av vikarutgifter vil uansett ha en øvre grense på kr. 7.500 per semester. 

For spørsmål om ordningen, kontakt Eldbjørg Leinebø Ekre, 41610918 eller på e-post: eldbjorg.ekre@ka.no 

Søknadsportal: 

Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog

 

Søknadsfrist: 1.mai 2021 for studier som igangsettes høsten 2021.

 

 

 
Powered by Cornerstone