17.01.2023
OU1/kirkelig undervisning
Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket for høsten 2023 og våren 2024
Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

NB! Vi har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde, altså IKKE skriv mer enn ruta tillater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

Søk her: Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket

Formålet med denne tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er ansatt i undervisningsstillinger i Den norske kirke oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for enten menighetspedagog eller kateket. Midlene kommer fra Kirkerådet, og blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren. Ordningen ble etablert i 2019. Glemte du å søke for høsten 2023, eller er du ny student i høst? Du kan nå søke for både høsten 2023 og våren 2024 i samme søknad. Dere som allerede har søkt og fått tildelt stipend for høsten 2023, søker bare for våren 2024.

Merk at tilskuddet går til arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), og ikke direkte til den som studerer. Dette er fordi utdanning skjer i et avtalt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Første gang du søker må du legge ved et vedlegg fra arbeidsgiver som bekrefter at tiltaket er ønsket, forankret, og anbefalt av arbeidsgiver. I tillegg må det bekreftes at den det søkes for er ansatt i kirkelig fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke. Dette må dokumenteres uavhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som legger inn søknaden. Det forutsettes at eventuelle konsekvenser/endringer i nåværende stilling (herunder tittel, ansvar, lønn, osv.) som følge av gjennomførte studier avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forkant av påbegynt studie. Dette må også bekreftes i vedlegget.

Når du søker for andre/tredje gang osv, er det tilstrekkelig at du i søknaden viser til tidligere innsendt vedlegg.

Kort orientering om utdanningskrav til menighetspedagog eller kateket

a) Kvalifisering som menighetspedagog
Det gis tilskudd til ansatte i undervisningsstillinger, som mangler kristendomsfaglig og/eller pedagogisk kompetanse og som ønsker kvalifisering som menighetspedagog. For å inneha tittelen menighetspedagog forutsettes det minimum en bachelor-grad, og minimum 30 studiepoeng i kristendom og minimum 30 studiepoeng pedagogikk, enten som en del av bachelor-graden, eller utenom bachelorgraden. Det er utlysningstekst og lokal arbeidsgiver som vurderer hva som er relevant utdanning for stillingen man tiltrer i.

Vi gjør oppmerksom på at 60 stp (30 stp kristendom/teologi + 30 stp. pedagogikk) alene ikke er tilstrekkelig for å gi tittel menighetspedagog. Tittel menighetspedagog krever til sammen minimum 180 stp, der kristendom/teologi og pedagogikk er en integrert del av dette, eller kommer i tillegg.

Denne stipendordningen dekker kun studier i kristendom/teologi og pedagogikk. Det som kreves utenom dette, anses i denne sammenhengen som grunnutdanning. Studenter i sitt første studieløp kvalifiserer ikke.

b) Kvalifisering som kateket, jfr. Tjenesteordning for kateket.
Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av masterstudier som fører fram til kvalifikasjon som kateket. Dette vil som oftest være en erfaringsbasert master i kirkelig undervisning på 90 studiepoeng. Det kan gis tilskudd både til ordinære studier og for skriving av masteroppgave. Noen mangler kun noen studiepoeng (for eksempel praktisk-kateketiske studiepoeng) for å kvalifisere til kateket, og disse kan også søke.

Forutsetninger for å få tilskudd
Man må være ansatt i en kirkelig undervisningsstilling i et kirkelig fellesråd/menighetsråd i minimum 40% stilling, og det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver kan stille krav om 2 års bindingstid etter fullført utdanning. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv., legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Det gis tilskudd for ett semester om gangen. Man søker i forkant av kommende semester. 

Tilskuddet kan dekke studieavgift, reise til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell, heller ikke arbeidsgivers utgifter til permisjon/studiedager. Øvre grense for stipend til masterstudier (kateket) er kr. 15.000 per halvår, og kr. 10.000 per halvår for studier på bachelornivå (menighetspedagog). Det skal oppgis et så korrekt budsjett som mulig for de faktiske utgifter. Søknader uten et budsjett, behandles ikke.

Oppfyller jeg kvalifikajsonskravene og hvor kan jeg eventuelt studere?
Vi gjør oppmerksom på at det er mange muligheter for å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket. Det finnes ingen komplett oversikt over dette. Alle læresteder har studieveiledere som gir veiledning rundt de ulike studieordningene. 

  • Hvis du har arbeidslivsrelaterte spørsmål rundt utdanningsløp og stipendordninger, kan du kontakte Eldbjørg Leinebø Ekre i KA.
  • Har du behov for å vurdere din kompetanse for godkjenning til kateket, kontakt Jørund Midthun i Kirkerådet.
  • Har du spørsmål rundt vigsling til kateketteneste og VTV (Veien til vigsla tjeneste), kontakt Marita Bjerke Solberg i Bispemøtet.

Søknadsfrist: 1.oktober 2023 for studier høsten 2023 og våren 2024.

 

Redd for å gå glipp av noe viktig? Meld deg på nyhetsbrev og få OU-tiltakene rett i innboksen!

 
Powered by Cornerstone