26.09.2019
Referat OU1-møte 12. september 2019

Til stede:

Arne Løseth                                       Fagforbundet

Leiv Sigmund Hope                         Diakonforbundet

Anders Hovind                                  CREO

 

Marit Halvorsen Hougsnæs         Leder, KA

Marianne Liaklev                             KA

Ingrid B. Tenfjord                            KA

Øystein Dahle                                   KA  

Silje L. Hjeldsbakken                      Sekretær

 

Fraværende:

Kai Tangen                                         Delta

 

OU-sak 24/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes.

 

OU-sak 25/19 Referat fra møte 22.05.19

Vedlegg: Referat fra OU-møte 22.05.19

 

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde. Referat ligger i sakspapirene.

 

OU-sak 26/19 Orienteringssaker

  • FUM – Fagutvalg for kirkemusikk. Referat fra møte 13.06.19 lå forelagt for styret
  • FKU – Fagutvalg for kirkelig undervisning. Referatet fra møte 21.05.19 lå forelagt for styret
  • Driftsstyret – neste møte er 16. september
  • Oppdatering om kurset i arbeidsmiljø og konflikthåndtering
  • Oppdatering om kurs i leirbestemmelsene
  • Oppdatering om kurs i arbeidstid og arbeidstidsplanlegging

 

Kommentarer fra styret:

OU-styret ber om en nærmere avklaring av bruken av FKU når det gjelder forvaltning av andre midler enn OU-midler (midler fra Kirkerådet).    

 

Kursene i arbeidstid og arbeidstidsplanlegging har vært veldig populære. OU-styret er positive til å arrangere flere av disse kursene.

 

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

 

OU-sak 27/19 Regnskapsrapport pr. 01.09.2019

Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 01.09.2019

 

Fagutvalgene styrer etter egne budsjetter. Det er imidlertid ikke kommet signaler om merforbruk i fagutvalgene.

Vedtak:

Regnskapsrapporten pr. 01.09.2019 tas til orientering.

 

OU-sak 28/19 Ny leder av Fagutvalget for kirkelig undervisning  

Eldbjørg Leinebø Ekre har fungert som leder av fagutvalget for kirkelig undervisning, i tillegg til å være sekretær for utvalget, i påvente av ny leder.

 

Administrasjonen foreslår at Anny Holien, kateket i Vestre Toten, velges til ny leder av fagutvalget for kirkelig undervisning. Hun har arbeidet som kateket i over 30 år. Hun har også senere tatt 30 studiepoeng innen ledelse. Hun har tidligere sittet i tverrfaglig kompetanseråd med blant annet Kirkerådet.

 

Vedtak:

Anny Holien velges som leder av fagutvalget for kirkelig undervisning i perioden fra september 2019 til og med desember 2020.

 

OU-sak 29/19 Eventuelt

 

Påminnelse møteplan

Dato

Tidspunkt

Onsdag 27.11

12.00 – 15.00

 
Powered by Cornerstone