28.08.2020
Årsrapport 2019

Rapport for OU-styrets arbeid i 2019 

 

1. OU-styrets mandat og sammensetning 

Mandat 

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder: 

-    nasjonale opplæringstiltak 

-    forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten 

-    omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred med-virkning i prosessene 

-    utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring 

-    informasjon om lov- og tariff-forhold 

-    tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene. 

 

Styret utarbeider for tariffperioden 

-    planer for sitt arbeid 

-    budsjett for de inntrukne midlene 

-    rapport og regnskap for styrets arbeid 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid. 

 

OU-styret har i 2019 hatt følgende sammensetning: 

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA, leder) 

Øystein Dahle (KA) 

Marianne Liaklev (KA) 

Ingrid B. Tenfjord (KA)  

Arne Løseth (Fagforbundet) vara: Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) 

Kai Tangen (Delta) vara: Christine Ugelstad Svendsen (Delta) 

Anders Hovind (Creo) vara: Trond Dahlen (Creo) 

Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (KUFO Kirkelig undervisningsforbund) 

 

OU-styret har i 2019 hatt 4 møter og har behandlet 40 saker. 

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KA. 

 

2. Økonomi  

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2019 utgjorde kronetrekket kr. 3 041 007.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 1 117 725. OU-styret har til sammen hatt til disposisjon kr. 4 158 732 i 2019. Resultatet i 2019 viser et overskudd på kr. 1 392 976. Dette overføres til arbeidet i 2020. Se vedlagte regnskap.                                                                                                                                    

 

3. OU-styrets arbeid 

  1. Fagutvalgene 

Hoveddelen av midlene i OU-ordningen går til drift av partssammensatte fagutvalg innenfor diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, og til drift av Kirketjener- og gravplasskolen (se under).  

 

Fagutvalget for diakoni (FUD) 

FUD har bestått av følgende medlemmer i 2019: Ivar Nygård (KA) (leder), Ingun Yri Øystese (Diakonforbundet), Brita Bye (ekstern fagperson) og Sigrid Flaata (KA). Sekretær Linn Maria Kierulf. 

 Fagutvalget for diakoni har hatt fire møter i 2018 og behandlet 18 saker. 

FUD gjennomførte i begynnelsen av 2018 en Questbackundersøkelse om etterutdanningsbehov blant diakoner. De fem mest etterspurte områdene for etterutdanning er: Samhandling kirke/samfunn, Veiledning/Åndelig veiledning, Sorgarbeid, Omsorg for alvorlig syke og døende og Sjelesorg. FUD arbeider videre med hvordan resultatene av denne og tilsvarende undersøkelse gjort blant kirkevergene kan brukes i arbeidet med å utvikle etterutdanningsfeltet for diakoner og diakonimedarbeidere. I undersøkelsen kom det også frem at det er behov for et større arbeid for å få på plass kompetansehevingsplaner lokalt. Denne oppgaven ble videresendt OU-styret, da det ikke kun gjelder diakoner og diakonimedarbeidere. 

FUD delte ut stipender for 219 000 kroner til diakoner som søker støtte til ulike kompetansehevingstiltak. 

FUD videreformidlet informasjon om innføringskurs for nytilsatte arrangert av KA og IKO der diakoner kunne delta. Dette ble vurdert som et vellykket kurs, og FUD ønsker å fortsette å støtte dette.  

 

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) 

Medlemar i FUM i 2019: Gisle Kavli, leiar (KA), Jannicke Greipsland (KA), Kristin Eidhamar Næss (Creo), Trond Dahlen/Thor Henning Isachsen (Creo), Hildegunn Oppstad Smørgrav (observatør med talerett, Kirkerådet) og Bernt Nordset (ekstern fagperson).  

 

Pål Arne Winsnes (KA) har vore sekretær i 2019. 

 

Antall saker:  

FUM har i 2019 hatt 5 møter og behandlet 48 saker.  

 

Stipendtildelingar:  

FUM har delt ut både regionale stipend til nettverkssamlingar for kyrkjemusikarar i bispedøma. og individuelle stipend. FUM tok sjølv initiativ til å etablere regionale samlingar med tema: Musikalitet i gudstenesta som pilotprosjekt. Dette vart gjennomført som pilotprosjekt i Søndre Follo/Fredrikstad og i Drammen prosti.  

 

FUM har delt ut individuelle stipend til fleire etterutdanningstiltak, blant anna til Mikkelsmesskonferanse, korleiarkonferanse, kurs i rytmisk kyrkjemusikk og kurs for utanlandske kyrkjemusikarar. 

  

Tiltak innan etter- og vidareutdanning:  

FUMs rolle er å initiere og vere pådrivar for å arbeide fram gode utdanningstiltak for målgruppa. Dette skjer i dialog med lærestadane og ved at FUM bidreg med finansiering av tiltaka. Det har vore gjennomført fire tiltak i 2019.  

 

Regionale prostikurs (pilotkurs) FUM har gjennomført to prostikurs med tema: «Musikalitet i gudstenesta» i Østfold og i Drammen hausten 2019. Kursa har vore for prestar og kyrkjemusikarar. FUMs medlem Bernt Nordset har arrangert desse kursa i samarbeid med lokale ressursar. Det er utarbeida ein kursdokumentasjon, slik at kurset kan gjennomførast i andre prosti.  

 

Kurs i rytmisk kyrkjemusikk Kurset er utvikla i samarbeid mellom Noregs Musikkhøgskule (NMH) og NLA-høgskulen. Kurset vart sett i gang i 2018, men hadde andre samling våren 2019. Kurset har vore praktisk orientert, og har gått over to modular. Det var 36 deltakarar på kurset. Etter svært gode tilbakemeldingar, har FUM tatt initiativ til at kurset blir arrangert også i 2020. I dette kurset har FUM bidrege med økonomisk støtte til utvikling av kurset, samt individuelle stipend til deltakarane.  

 

Kurs for utanlandske kyrkjemusikarar Kurset var initiert av FUM og utvikla i samarbeid mellom KIN (Kirkelig utdanningssenter i Nord), VID/KUN i Tromsø, Nord-Hålogaland bispedømekontor, FUM og Kyrkjerådet. Fyrste samlinga var hausten 2019, den andre samlinga var januar 2020. Det var åtte deltakarar frå Bindal i sør til Tana i nord. Det er gjennomført evaluering med gode tilbakemeldingar, kurset vil bli satt opp på nytt hausten 2020/våren 2021.  

 

Videobasert opplæring i rytmisk kyrkjemusikk Spenstig sakral er ein allsidig serie musikk for kyrkjebruk, med komposisjonar og arrangement av Håvard Sveås. Dette er nyskapande orgelmetodikk gjennom e-læring. Her får kyrkjemusikar tilgang til rymisk kyrkjemusikk; salmearrangement, motettar til kor, sangar til trusopplæring, barnekor og ungdomskor, salmar arrangert for band, m.m. Alt er utvikla av Håvard Sveås, kantor frå musikkkonservatoriet i Trondheim. Med erfaring innan klassisk musikk, pop, jazz, visar m.m., er han ein viktig bidragsytar inn i det kyrkjemusikalske landskapet. FUM har gjennom ekstra tildeling frå Kyrkjerådet i 2019 bidrege med midlar for å kunne opprette gratis prøveabonnement for våren 2020 for kyrkjemusikarar.  

 

FUM fekk tildelt kr.620000 i 2019, av dette er det brukt kr. 434996. Midlane har gått til regionale og individuelle stipend og gjennomføring av utdanningstiltak. 

Driftsstyret for kirketjener- og gravplasskolen 

I 2019 har driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen bestått av leder Per Øyvind Skrede (KA), Harald Ringstad (KA), Eirik Stople (KA), Tormod Lystrup (Delta), Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet), Johnny Hagen (Delta). Anja Høiby-Nikolaisen (KA) er sekretær. Hilde Kristin Klungrehaug (KA) vikarierte som sekretær første halvår.  

 

Det ble holdt 4 møter i driftsstyret i 2019. 

 

Stipend for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2 

Det ble lyst ut 8 stipend på 5000,- (Totalt 40 000,-) 

Det kom inn 6 søknader. Alle søknadene var for stipend til gjennomføring av Kirketjenerskolen 1.  

Alle søkerne tilfredsstilte søknadskravene og ble innvilget stipend.  

5 av søkerne har bekreftet oppmelding til Kirketjenerskolen 1 og det har til disse blitt utbetalt stipend. En av søkerne har ikke bekreftet oppmelding og stipend har bortfalt. 

 

Kirketjenerskolen 1 

har ved utgangen av 2019 17 aktive studenter. 7 studenter har fullført studiet i 2019. 

Kirketjenerskolen 2 

har 15 aktive studenter og 13 studenter har fullført i 2019. 

Driftsstyret arrangerte sentralt kurs i Kirketjenerskolen 2 i Oslo. Her deltok 20 deltakere. Deltakelse på dette kurset er ikke godkjent som gjennomført studium, det kreves også oppmelding og godkjente obligatoriske innsendinger til NKI.  

 

Gravplasskolen 1 

har hatt 11 kursdeltakere og 9 av disse har gjennomført begge samlinger. 7 har levert obligatorisk innleveringsoppgave og bestått kurset som helhet.  

 

Gravplasskolen 2 

Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift 

Norsk forening for gravplasskultur har arrangert to kurs i praktisk gravplassdrift. Totalt var det 46 kursdeltakere. 

 

Modul B: En verdig gravferd for alle 

Driftsstyret arrangerte et kurs i Trondheim med 25 kursdeltakere. Kursholdere var Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) og Maren Rønning (NFG). 

 

Avsluttende prøve 

For å fullføre Gravplasskolen 2, må en avsluttende teoriprøve bestås. 9 personer har bestått denne prøven og dermed fullført Gravplasskolen 2 i 2019. 

Kirketjenerskolen/Gravplasskolen 3 (Møte med mennesker) 

Det har ikke vært holdt noe sentralt kurs i 2019, men det er meldt inn at 39 deltakere har gjennomført «Møte med mennesker» lokalt i 2019. Det er solgt 7 «Møte med mennesker»-kurspakker. I 2018 har driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen bestått av leder Per Øyvind Skrede (KA), Cathrine Lillo-Stenberg (KA), Eirik Stople (KA), Tormod Lystrup (Delta), Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet), Marianne Brattsveen (Fagforbundet), sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (KA) og vikarsekretær Hilde Kristin Klungrehaug (KA). 

 

Det ble holdt 4 møter i driftsstyret i 2018. 

 

Stipend for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2 
Det ble lyst ut 8 stipend på 5000,- (Totalt 40 000,-) 
Det kom inn 11 søknader fordelt på 7 søknader til Kirketjenerskolen 1 og 2 søknader til Kirketjenerskolen 2 og 2 søknader til Kirketjenerskolen 1 og 2. 

Driftsstyret valgte å innvilge 10 søknader med fullt stipend. 
8 av søkerne har bekreftet oppmelding til Kirketjenerskolen 1 eller 2 og det har til disse blitt utbetalt stipend. To av søkerne har ikke bekreftet oppmelding og deres stipend har bortfalt. 

Fagdager for kirketjenere 
23. – 24. april arrangerte driftsstyret Fagdager for kirketjenere. Fagdagene ble holdt i Trondheim og det var 70 deltakere. Blant temaene var brann og restverdiredning og befaringer i to kirker i Trondheim. 

 

En verdig gravferd for alle 
Det ble holdt to kurs et på Gardermoen med 34 deltakere og et i Bergen med 24 deltakere. Kursholdere var Bjarne Kjeldsen og Øystein Dahle. 

 

Kirketjenerskolen 1 
har ved utgangen av 2018 ti aktive studenter. To studenter har fullført studiet i 2018. 

Kirketjenerskolen 2 
har ni aktive studenter og tre studenter har fullført i 2018. 

 

Gravplasskolen 1 
har hatt ni kursdeltakere og åtte av disse har gjennomført begge samlinger og levert obligatorisk innleveringsoppgave. 

Gravplasskolen 2 
Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift 
Norsk forening for gravplasskultur har arrangert 3 kurs i praktisk gravplassdrift. Totalt var det 79 kursdeltakere. 

Modul B: En verdig gravferd for alle 
Driftsstyret har arrangerte to kurs, et på Gardermoen og et i Bergen med til sammen 58 kursdeltakere. 

Avsluttende prøve 
For å fullføre Gravplasskolen 2, må en avsluttende teoriprøve bestås. Fem personer har bestått denne prøven og dermed fullført Gravplasskolen 2 i 2018. 

Kirketjenerskolen/Gravplasskolen 3 (Møte med mennesker) 
Det har ikke vært holdt noe sentralt kurs i 2018, det har kun vært holdt lokale kurs og 37 deltakere har fullført i 2018. 

 

Fagutvalget for kirkelig undervisning (FKU)  

 

Medlemar i FKU i 2019: Eldbjørg Leinebø Ekre (ekstern medlem, leiar t.o.m. 01.10.19), Anny Holien (ekstern medlem, leiar f.o.m. 01.10.19), Anders Møller-Stray (Presteforeininga), Harald Skarsaune (KUFO), Øystein Dahle (KA) og Kai Ove Berg (KA). Kristine Aksøy (Kyrkjerådet) har delteke ved einskilde saker.  

Utvalet har i 2019 hatt ulike sekretærar, men frå 01.10.19 har Eldbjørg Leinebø Ekre (KA) vore fast sekretær.  

 

Saker:  

FKU har i 2019 hatt 5 møter og handsama 41 saker.  

 

FKU vart oppretta november 2018, men handsama kun ei sak i 2018. FKU har i 2019 brukt tid til å etablere seg og definere rolla si i eit fagområde der det allereie er mange aktørar. I det høve er arbeidet som er i gang med å lage ein langsiktig plan for arbeidet, viktig. Planen skal innehalde både tiltak og budsjett.  

I tillegg til å etablere FKU som fagutval, fekk utvalet tildelt oppgåva med å forvalte friske kvalifiseringsmidlar frå Kyrkjerådet til grunnutdanning til kyrkjelydspedagog og kateket. Tildelingar skjer to gangar i året, og representant frå Kyrkjerådet deltek ved stipendtildelingar frå kvalifiseringsmidlane. Av desse midlane er det delt ut 28 individuelle stipend til studiar til kyrkjelydspedagog og kateket, og det er i 2019 arbeida fram og støtta økonomisk regionale utdanningstiltak/samlingar til studiar til kyrkjelydspedagog i Møre og i Nidaros bispedøme. Dette er i samarbeid mellom FKU, Møre og Nidaros bispedøme og dei aktuelle lærestadane.  

 

FKU har i 2019 støtta opp under to tiltak/kurs, samstundes som FKU i eigen regi har utvikla eit leirkurs som skal gjennomførast i 2020, og arbeidar med å etablere vidareutdanningstiltak innan allmenn pedagogikk/spesialpedagogikk for kyrkjelege undervisningstilsette.  

 

Stipendtildelingar:  

Det er delt ut eit individuelt stipend i 2019. Grunnen til den lave stipendtildelinga er at dei som søkjer om stipend, kvalifiserar stort sett til stipend frå dei nye kvalifiseringsmidlane frå KR. Det er grunn til å tru at det vil bli fleire stipendtildelingar frå OU-midlane i 2020 og framover.  

 

Tiltak innan etter- og vidareutdanning:  

Nordisk konfirmantleiarkonferanse FKU støtta deltaking for 10 kateketar/kyrkjelydspedagogar på Nordisk konfirmantleiarkonferanse i Uppsala. Det er verdifullt at undervisningstilsette frå Noreg deltek i slike nettverk. KUFO v/Harald Skarsaune har i nokon grad delteke i førebuingane til konferansa. Nordisk konfirmantleiarkonferanse skal arrangerast i Tromsø i 2021, det kan vere aktuelt at FKU vil få ei rolle i konferansa.  

 

Fagdag om kreativt gudstenestearbeid, Høvik kyrkje Dagen var arrangert av eit sjølvstendig fagutval under KUFO. FKU støtta tiltaket for å gjere det mogleg for flest mogleg å delta på kurset. Det var godt oppmøte på kurset, fleirtalet var tilsette innan kyrkjeleg undervisning.  

 

Ny påmeldingsmodul på nett:  

Det er brukt arbeidstid, og det er sett av midlar til å fullføre arbeidet med ny søknadsportal på nett. Denne vil vere i drift i løpet av 2020.  

 

Økonomi:  

Tildelinga til FKU i 2019 var kr. 270000, av dette har FKU brukt kr. 207206. Midlane har gått til, påmeldingsmodul på nett, stipendtildeling, nordisk konfirmantleiarkonferanse og fagdag om kreativt gudstenestearbeid. 

 

3.2 Stipendordninger 

OU-styret har i 2019 hatt tre utlysninger av stipender. To med søknadsfrist 1. april: inspirasjonsstipend for enkeltpersoner og midler til stabsturer. Ett med søknadsfrist 25. november: Nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 100 000 til utdeling til inspirasjonsstipend, 300 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet. Etter behandling av de innkomne søknadene ble det fordelt 50 000 til inspirasjonsstipend, 310 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet. 

 

Det kom inn 12 søknader på inspirasjonsstipend på til sammen kr 105 000. Seks søkere ble tildelt til sammen kr. 50 000. En søknad ble videresendt til Fagutvalget for kirkelig undervisning, da denne søknaden falt inn under stipendordning tilhørende fagutvalget. De siste fem søknadene gjaldt deltakelse på KAs lederutviklingskurs. Det ble vedtatt at alle deltakere på kurset ville få redusert deltakeravgift på selve kurset i stedet for at deltakerne måtte søke på inspirasjonsstipend. Se mer informasjon under punkt 3.3. Etter fordelingen stod det igjen 10 000. Disse pengene ble lagt til summen for midler til stabsturer.  

 

Til utlysningen av midler til stabsturer kom det inn 33 søknader på til sammen kr 619 200. 21 søkere ble tildelt til sammen kr. 310 000.  

 

Åssiden menighetsbarnehage og Rishaven menighetsbarnehage ble tildelt 25 000,- hver til nærværsstipend i 2019.  

 

3.3 Lederutvikling  

OU-styret vedtok i februar 2019 å subsidiere arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd som ønsket å delta på kurs i ledelse, roller og samspill i menighetene (arrangert av utdanningsinstitusjonene: VID, MF og TF) med 8 000,- per deltaker, men maksimalt 300 000,- samlet. OU-styret har ikke fått tilsendt faktura fra utdanningsinstitusjonene, og har derfor ikke oversikt over hvor mange arbeidstakere fra fellesråd/menighetsråd som deltok på kursene.  

 

I mai 2019 vedtok OU-styret å subsidiere deltakere på KAs lederutviklingskurs med redusert deltakeravgift samlet på kroner 80 000,- i 2019 og 100 000,- i 2020. Kurset hadde i 2019 18 deltakere. OU-styret har ikke mottatt faktura for redusert deltakeravgift.  

 

3.4 Ledsagerprogrammet 

I 2019 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel.  

 

3.5 Informasjonsarbeid  

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer.  

 

I 2019 ble nettsidene til OU-styret redesignet. Det ble avtalt at OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke også skulle få en del på nettsiden.  

 
3.7 Barnehagevirksomhet 

I 2019 var det satt av 10 000 til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det er usikkert om noen benyttet muligheten, PBL har ikke avkrevd refusjon.  

 

3.8 Konsultasjoner  

På bakgrunn av bruddet i forhandlingene i 2018, ble OU-konsultasjonen som skulle avholdes i 2018 utsatt til februar 2019. I tillegg ble det, i henhold til vanlig praksis, avholdt en dagskonsultasjon i september, slik at det i 2019 ble avholdt to OU-konsultasjoner.  

 

Konsultasjonen i februar varte i to dager og hadde 25 deltakere, både påmeldte parter sentralt og foredragsholdere. Tematikken som ble belyst og drøftet på konsultasjonen var blant annet: frivillighet, partenes gjensidige forventninger i omstillingsprosesser, hvem er fremtidens ledere?, ny regjeringsplattform og kirkeordningsvedtaket og veien videre.  

 

I september ble det avholdt en dagskonsultasjon med 25 deltakere. I tillegg til at sentrale parter ble invitert, ble også sekretærene og lederne av fagutvalgene i OU-styret invitert til å delta på konsultasjonen. Tematikken som ble belyst på konsultasjonen var blant annet: status og utviklingstrekk for kompetanseutvikling i arbeidslivet, finansierinssystemet for grunn- og videreutdanning, hva slags kompetanse trenger kirken i fremtiden? Og ny lov om tros- og livssynssamfunn og framtidig kirkeordning.  

 

 

3.9 Tillitsvalgtopplæring 

OU-styret innvilget midler til Fagforbundet, Delta, Creo og Presteforeningen til tillitsvalgtopplæring. Totalt ble det tildelt 240 000 etter søknad fra de respektive organisasjonene. 

 

 

4.1 Partssammensatte kurs  

Det ble i 2019 avholdt fem partssammensatte kurs. Kursene fikk gode tilbakemeldinger.  

 

Det ble avhold tre dagskurs i arbeidstid og arbeidsplanlegging. Kurset ble utviklet av KA, Delta og Creo. Kurset hadde sammenlagt 100 deltakere. Kurset tok for seg relevante bestemmelser i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidstid og utarbeidelse av arbeidsplaner.  

 

Det ble i 2019 arrangert dagskurs i arbeidstidsbestemmelsene og beredskap på leir. Kurset ble utviklet og avholdt i samarbeid med OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke. Kurset hadde 70 deltakere, inkludert foredragsholdere. Kurset tok blant annet for seg: de generelle arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, arbeidstidsbestemmelser ved arbeid på leir, det juridiske ansvaret på leir og beredskap på leir. Komiteen som utarbeidet kurset, vil i 2020 utarbeide e-læringsverktøy knyttet til arbeidstid på leir samt prosedyre ved søknad om fravik fra arbeidstidsbestemmelsene ved avholdelse av leir.  

 

Det ble i 2019 arrangert fagdag om konflikthåndtering. Fagdagen ble utviklet og avholdt i samarbeid med OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke. Fagdagen hadde 45 deltakere. Fagdagen ga nærmere informasjon om blant annet: de juridiske rammene for konflikthåndtering, hvordan konflikter oppstår og utvikler seg, konflikter mellom arbeidsgiverlinjene, osv.  

 
Powered by Cornerstone