08.03.2021
Årsrapport 2020

Rapport for OU-styrets arbeid i 2020 

 

1. OU-styrets mandat og sammensetning 

Mandat 

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder: 

-    nasjonale opplæringstiltak 

-    forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten 

-    omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred med-virkning i prosessene 

-    utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring 

-    informasjon om lov- og tariff-forhold 

-    tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene. 

 

Styret utarbeider for tariffperioden 

-    planer for sitt arbeid 

-    budsjett for de inntrukne midlene 

-    rapport og regnskap for styrets arbeid 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid. 

 

OU-styret har i 2020 hatt følgende sammensetning: 

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA, leder) 

Øystein Dahle (KA) 

Marianne Liaklev (KA) 

Ingrid B. Tenfjord (KA)  

Arne Løseth (Fagforbundet) vara: Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) 

Kai Tangen (Delta) vara: Christine Ugelstad Svendsen (Delta) 

Anders Hovind (Creo) vara: Thor Henning Isachsen (Creo) 

Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (KUFO Kirkelig undervisningsforbund) 

 

OU-styret har i 2020 hatt 4 møter og har behandlet 40 saker. 

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KA. 

 

2. Økonomi  

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2020 utgjorde kronetrekket kr. 3 168 802.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 1 332 911. OU-styret har til sammen hatt til disposisjon kr. 4 501 713 i 2020. Resultatet i 2020 viser et overskudd på kr. 2 433 410. Dette overføres til arbeidet i 2021. Se vedlagte regnskap.                                                                                                                                    

 

3. OU-styrets arbeid 

  1. Fagutvalgene 

Hoveddelen av midlene i OU-ordningen går til drift av partssammensatte fagutvalg innenfor diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, og til drift av Kirketjener- og gravplasskolen (se under).  

 

Fagutvalget for diakoni (FUD) 

FUD har bestått av følgende medlemmer i 2020: Ivar Nygård (KA) (leder), Anne Elisabeth Lønningen (Diakonforbundet), Brita Bye (Diakonforbundet) og Sigrid Flaata (ekstern fagperson). Sekretær Linn Maria Kierulf. 

Fagutvalget for diakoni har hatt 3 møter i 2020 (ytterligere to møter ble avlyst pga brudd og streik) og behandlet 15 saker. 

FUD tildelte stipender for 220 500 kroner til diakoner som søker støtte til ulike kompetansehevingstiltak. Det er verdt å merke seg at av disse midlene ble kroner 75 000 tildelt tre ansatte som skal ta PKU (Pastoral Klinisk Utdanning) og kroner 87500 ble tildelt sju ansatte som skal ta master i diakoni. I tillegg ble det tildelt stipend til kurs til lokalt utviklet kurs i praktisk sjelesorg for 15 diakoner i Kristiansand og utviklingen av “Varmere kirkekaffe” et kurs for menigheter som vil bli mer inkluderende fra Fridalen i Bergen. 

 

FUD har arbeidet med hvordan man kan videreføre arbeidet med det materialet som er utarbeidet til samskaping. Det har i 2020 ikke vært mulig å holde regionale samlinger omkring dette opplegget. FUD forsøkte derfor å heller stimulerer til mindre, lokale samlinger omkring Blå Kors digitale konferanser om samskaping som ble holdt høsten 2020. Det var kun en søker til disse midlene, og de ble tildelt 4500.  

 

Det har i 2020 kommet ny plan for diakoni, og den har vært informert om  i møtene. FUD er her i dialog med KR om behov for kurs og annen oppfølging.  

 

FUD har hatt dialog med VID om etterutdanningstilbud innenfor samskaping, frivillighetsledelse og spesialpedagogikk.  

 

FUD vil i 2021 gjennomføre en ny undersøkelse blant diakoner og kirkeverger om hvilke kompetansebehov det er ute i virksomhetene når det gjelder diakonifeltet. Det er et mål at denne kan utføres i samarbeid med de andre fagutvalgene.  

 

Fagutval for kyrkjemusikk (FUM) 

Medlemmar i FUM i 2020: Gisle Kavli, leiar (KA), Jannicke Greipsland (KA), Kristin Eidhamar Næss (Creo), Thor Henning Isachsen (Creo), Hildegunn Opstad Smørgrav/Ragna Dahlen (observatør med talerett, Kirkerådet) og Bernt Nordset (ekstern fagperson).  

 

Eldbjørg Leinebø Ekre (KA) har vore sekretær i 2020. 

 

Saker:  

FUM har i 2020 hatt 3 møter og handsama 23 saker. Eit møte vart avlyst. Eit fysisk møte på Kirkens hus, 2 digitale møter. 

 
I staden for å gjennomføre tiltak, har 2020 vore prega av avlysingar og utsettingar. Arbeidet i FUM har vore sterkt prega av usikkerheit kring Covid 19, i tillegg til pause i OU-arbeidet på grunn av brot og streik i tariffarbeidet. Det har vore vanskeleg å planlegge både på kort og lang sikt.  

 

FUM har ved fleire høve drøfta behovet for betre PR og kommunikasjon av det partsamansette arbeidet.  

Innan kyrkjemusikk er det få tilbydarar innan etter- og vidareutdanning på nasjonalt nivå. I 2021 vil FUM gjennomføre ei spørreundersøking som avdekkjer kompetansebehov for kyrkjemusikarar i kyrkjelege fellesråd. Resultatet vil legge føringar for ny periodeplan for 2022-2025. 

 

Stipendtildelingar:  

FUM har delt ut regionale stipend og individuelle stipend. Desse fordelar seg slik: 

 

Individuelle stipend: (170 000) 

Nordisk musikksymposium (utsett fra 2020 til 2021, men stipenda er betalt ut: (21x5000) : kr 105 000 

Gudstjenestens musikalitet i ord og toner ved MF/NMH: (5x10000) : kr 50 000 
Faglig utvikling innan gitar/band: 1 stipend: kr. 5 000 
Bodø internasjonale orgelfestival: (2x5000) : kr. 10 000 

 

Regionale stipend/tiltak: (50 000) 
Tilskot til Norsk orgelfestival i regi av Stavanger kirkelige fellesråd: kr 10 000 
Fagdag om improvisasjon i orgelmusikken, for kyrkjemusikarar i Stiklestad prosti: kr 10 000 

Fagdag om kirkemusikkens plass i kirke og samfunn og arbeidsmetodikk i koronatid, for kyrkjemusikarar i Bjørgvin bispedømme: kr 10 000 
Prostivise samlingar (6) om kyrkjemusikken i gudstjenesta i Borg bispedømme: kr 20 000 
 
Tiltak innan etter- og vidareutdanning:  
Det var planlagt, og budsjettert for kurs i Rytmisk kyrkjemusikk (NMH/NLA), innføringskurs for nye tilsette innan kyrkjemusikk (KIN/Bodø), kurs for utanlandske kyrkjemusikarar (KIN/KUN/Tromsø), og kurs i barnekorleiing v/kantor og korpedagog Randi Claussen. På grunn av Covid 19 er alle desse kursa utsett til 2021/2022. Det er imidlertid i 2020 gjennomført nødvendige møter og planlegging, slik at kursa i stor grad er utvikla og klare for gjennomføring. 

 

Videobasert opplæring i rytmisk kyrkjemusikk v/kantor i Sula, Håvard Sveås. (40 000) 
Håvard Sveås formidlar gjennom Spenstig Sakral ein allsidig serie musikk for kyrkjebruk. Det er nyskapande orgelmetodikk formidla gjennom e-læring. Det er salmearrangement, motettar til kor, sangar til trusopplæring, barnekor og ungdomskor, salmar arrangert for band, mv. Alt er utvikla av kantor Håvard Sveås. Med erfaring innan klassisk musikk, pop, jazz, visar m.m., er han ein viktig bidragsytar inn i det kyrkjemusikalske landskapet. 

  

FUM har vidareutvikla samarbeidet med Sveås ved vidareutvikling av “Spenstig Sakral”, samt gjennomføring av 4 nettbaserte samlingar med undervisning gjennom undervisningsverktøyet Zoom. Dette har vore ei viktig satsing for FUM, da nettundervisning har vore særleg viktig i korona-året 2020. Det har vore 20 kyrkjemusikarar på kvar undervisningssamling. FUM vil vidareutvikle samarbeidet kring nettundervisning også i 2021. 

 

Driftsstyret for Kirketjenerskolen og gravplasskolen 

I 2020 har driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen bestått av leder Per Øyvind Skrede (KA), Harald Ringstad (KA), Eirik Stople (KA), Marianne Brattsveen (Fagforbundet), Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) og Johnny Hagen (Delta). Anja Høiby-Nikolaisen (KA) er sekretær.  

Det ble holdt 5 møter i driftsstyret i 2020 (4 av disse ble holdt digitalt). Arbeidet med Kirketjenerskolen og Gravplasskolen i 2020 har i sterk grad blitt preget av koronapandemien. Generelt har det blitt arbeidet med markedsføring av skolene, samt revidering av Kirketjenerskolen 1, Kirketjenerskolen 2 og «Møte med mennesker».  

 

Stipend for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2 
Det ble lyst ut 8 stipend på 5000,- (Totalt 40 000,-).  
Det kom inn 12 søknader. Alle søknadene var for stipend til gjennomføring av Kirketjenerskolen 1, utenom én som søkte samlet for både Kirketjenerskolen 1 og 2.  

Aktivitetsnivået på kurs/fagdager sank i 2020 grunnet koronapandemien og driftsstyret ønsket å stimulere til økt aktivitet på andre områder. Derfor ble rammen for stipend økt til kr. 60 000 og alle søkerne ble innvilget stipend. Alle søkerne tilfredsstilte søknadskravene. 

 
11 av søkerne har bekreftet oppmelding til Kirketjenerskolen og det har til disse blitt utbetalt stipend. En av søkerne har ikke bekreftet oppmelding og stipend har bortfalt. 

 

Kirketjenerskolen 1 
har ved utgangen av 2020 21 aktive studenter. 9 studenter har fullført studiet i 2020. 

 

Kirketjenerskolen 2 
har 5 aktive studenter og 8 studenter har fullført i 2020. 
 

 

Gravplasskolen 1 
Det var ingen deltakere i 2020. SOA måtte grunnet koronapandemien avlyse sine kurs i 2020.  

 

Gravplasskolen 2 
Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift 
Det var har ingen deltakere i 2020. NFG måtte grunnet koronapandemien avlyse sine kurs i 2020. 

Modul B: En verdig gravferd for alle 
Det var ingen deltakere i 2020. Driftsstyret hadde planlagt et kurs, men dette måtte avlyses grunnet koronapandemien. 

Avsluttende prøve 
For å fullføre Gravplasskolen 2, må en avsluttende teoriprøve bestås. Ingen har gjennomført denne prøven i 2020.  

 

Kirketjenerskolen/Gravplasskolen 3 (Møte med mennesker) 
Det har ikke vært holdt noe sentralt kurs i 2020, men det er meldt inn at 5 deltakere har gjennomført «Møte med mennesker» lokalt i 2020. Det er solgt 5 «Møte med mennesker»-kurspakker.  

 

 

Fagutval for kyrkjeleg undervisning (FKU)  

 

Medlemmar i FKU i 2020: Anny Holien (Leiar), Anders Møller-Stray (Presteforeininga), Harald Skarsaune (KUFO), Øystein Dahle (KA)/Christfried Kaul (KA) og Kai Ove Berg (KA). Kristine Aksøy (Kyrkjerådet) har delteke ved einskilde saker.  

 

Eldbjørg Leinebø Ekre, sekretær. 

 

Saker:  

FKU har i 2020 hatt 5 møter og handsama 27 saker. Eit møte på Kirkens hus, 4 digitale møter. 

 

Arbeidet i FKU har vore sterkt prega av usikkerheit kring Covid 19, i tillegg til brot og streik som også ramma progresjonen i FKU sitt arbeid. Det har vore vanskeleg å planlegge både på kort og lang sikt.  

 

FKU har ved fleire høve drøfta behovet for betre PR og kommunikasjon av det partsamansette arbeidet. Innan trusopplæring og øvrig kyrkjeleg undervisning er det mange tilbydarar innan etter- og vidareutdanning. For eit nytt utval vil det ta tid å finne sin plass i marknaden. I 2021 vil FKU gjennomføre ei spørreundersøking som avdekkjer kompetansebehov for undervisningstilsette i kyrkjelege fellesråd. Resultat vil legge føringar for ein periodeplan for 2022-2025. 

 

Stipendtildelingar:  

Stipend gjennom OU-midlar: (52 000) 
Sidan det er etablert stipendordningar gjennom kateketmidlar og kvalifiseringmidlar fra Kyrkjerådet, er det mindre behov for stipendtildeling gjennom FKU. I den grad vi tildelar stipend, er det til tilsette som ikkje kvalifiserar gjennom dei andre ordningane, fortrinnsvis dei som er tilsett gjennom trusopplæringsreformen. 
 

I 2020 støtta FKU studietur til Palestina/Israel for undervisningstilsette. Turen var i slutten av februar/byrjinga av mars. I tillegg er det delt ut eit individuelt stipend til ein kyrkjelydspedagog. 

 

Kvalifiseringsmidlar fra Kyrkjerådet: (942 450) 

KA har gjeve FKU i oppdrag å forvalte tildelte kvalifiseringsmidlar frå Kyrkjerådet. Desse midlane skal bidra til at fleire utdannar seg til kyrkjelydspedagog og kateket. Ved tildeling av stipend til dette formålet, deltek representant frå Kyrkjerådet. I 2020 var dette Kristine Aksøy, dåværande seksjonsleiar for barn, unge og trusopplæring. Det vart i 2020 delt ut 58 individuelle stipend i tillegg til støtte til 28 deltakarar på regionale utdanningsprosjekt i Møre bispedømme og Nidaros bispedømme. 45 stipend går til kvalifisering til kateket, 41 stipend til kyrkjelydspedagog. Vi gjer merksam på at handsaminga kring kvalifiseringsmidlane ikkje går utover OU-midlane, da administrasjon kring stipendordninga i sin heilskap blir dekka av Kyrkjerådet. 

 

Tiltak innan etter- og vidareutdanning:  

Leirkurs og leirwebinar: (79 139) 
Leirkurset vart flytta fra april til november, på grunn av Covid 19. På grunn av brotet i forhandlingane med påfylgjande pause i OU-arbeidet vart kurset avlyst. Det er verdt å merke seg at kurset uansett hadde blitt avlyst på grunn av rask auke i smittesituasjonen i same tidsrom. På grunn av sein avbestilling av hotell mv., vart det ei relativt stor utgift for FKU.  I staden for fysisk leirkurs, vart det arrangert eit leirwebinar med 45 påmeldte. 

 

3.2 Stipendordninger 

OU-styret har i 2020 hatt tre utlysninger av stipender. To med søknadsfrist 1. april: inspirasjonsstipend for enkeltpersoner og midler til stabsturer. Ett med søknadsfrist 25. november: Nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 80 000 til utdeling til inspirasjonsstipend, 200 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeidet. Etter behandling av de innkomne søknadene ble i utgangspunktet alle midlene fordelt, men det etterspurt bekreftelse på at tiltaket ville bli gjennomført. Det ble derfor kun utbetalt 25 000 til inspirasjonsstipend, 110 000 til stabsturer og 25 000 til nærværsarbeidet. 

 

 

3.3 Lederutvikling  

OU-styret vedtok i februar 2019 å subsidiere arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd som ønsket å delta på kurs i ledelse, roller og samspill i menighetene (arrangert av utdanningsinstitusjonene: VID, MF og TF) med 8 000,- per deltaker, men maksimalt 300 000,- samlet. Faktura fra utdanningsinstitusjonene ble sendt først i 2020. Det ble utbetalt for 10 deltakere, samlet 88 000,-.  

 

I mai 2019 vedtok OU-styret å subsidiere deltakere på KAs lederutviklingskurs med redusert deltakeravgift samlet på kroner 80 000,- i 2019 og 100 000,- i 2020. Kurset hadde i 2019 18 deltakere. OU-styret støttet derfor med 90 000,- i 2020.   

 

3.4 Ledsagerprogrammet 

I 2020 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel.  

 

3.5 Informasjonsarbeid  

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer.  

 
3.6 E-læringsplattform  

Det ble avsatt 200 000,- til undersøkelser og inngåelse av avtale med leverandør av e-læringsplattform. Arbeidet ble påbegynt, men på bakgrunn av koronasituasjonen ble arbeidet ikke ferdigstilt i 2020.  

 

3.7 Barnehagevirksomhet 

I 2020 var det satt av 10 000,- til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det er usikkert om noen benyttet muligheten, PBL har ikke avkrevd refusjon.  

 

3.8 Konsultasjoner  

Det skulle i utgangspunktet bli avholdt en konsultasjon i november 2020. KA avlyste denne på grunn av brudd i forhandlingene. Konsultasjonen ble derfor utsatt til 2021.  

 

3.9 Tillitsvalgtopplæring 

OU-styret innvilget midler til Fagforbundet, Delta, Creo, KUFO, Diakonforbundet og Presteforeningen til tillitsvalgtopplæring. Totalt ble det tildelt 290 000 etter søknad fra de respektive organisasjonene. 

 

4.0 Partssammensatte kurs  

Det ble i 2020 avholdt to partssammensatte kurs. Kursene fikk gode tilbakemeldinger.  

 

Det ble, i samarbeid med OU2-styret avholdt nettkurs i leirbestemmelsene 27. August 2020. Nettkurset hadde 60 deltakere, både fra rettssubjektet og fellesråd/menighetsråd, representert fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.  

 

Det ble avholdt nettkurs om pensjon 6. oktober 2020. Kurset skulle i utgangspunktet avholdes fysisk, men pga. Koronasituasjonen ble det besluttet avholdt digitalt. Kurset ble holdt av forelesere fra KLP og gikk over 1,5 time. Det var 98 påmeldte. Deltakerne kom fra fellesråd og menighetsbarnehager og var både fra arbeidstakersiden, tillitsvalgte og ansatte. Det var også deltakere fra fagforeningene sentralt.  

 

Det skulle i utgangspunktet utvikles e-læringsopplegg og nettkurs i arbeidstid. Utviklingsarbeidet ble gjort, men på bakgrunn av koronatiltak knyttet til streaming, ble avviklingen av prosjektet utsatt til 2021.  

 

Det skulle også arrangeres ett kurs i “Rammer og regler”. På bakgrunn av korona situasjonen, ble også dette arbeidet utsatt.  

 

I forbindelse med at OU-styret avsatte midler til e-læringsplattform, ønsket styret at det skulle utarbeides et pilotprosjekt for å ta den nye plattformen i bruk. OU-styret vedtok da at det skulle utarbeides et introduksjonskurs for nyansatte. OU2-styret ble også invitert til å være en del av dette prosjektet. Arbeidet ble påbegynt, men utsatt på grunn av koronasituasjonen.  

 

Det ble også avsatt midler til utarbeidelse av kurs til administrativt personell, men arbeidet ble ikke påbegynt.  

 

 
Powered by Cornerstone