24.02.2022
OU1/diakoni
Kvalifiseringsmidler til studier til diakon
Det er nå mulig å søke om kvalifiseringsmidler for høsten 2022.

Om stipendordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er ansatt i stillinger innen diakoni i Den norske kirke oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for diakon. Midlene kommer fra Kirkerådet, og blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for diakoni som er etablert av OU-styret i KA-sektoren. Ordningen ble etablert i 2021, og er nå utvidet til å gjelde også for 2022. Vi arbeider for at ordningen skal fortsette også fra 2023 og utover.

Merk at tilskuddet går til formell arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), og ikke direkte til den som studerer. Dette er fordi utdanning skjer i et avtalt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er også et krav om at den det søkes om tilskudd for, er ansatt i kirkelig fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke, og at tiltaket er forankret hos, og anbefalt av arbeidsgiver.  

Du kan søke om stipend til studier i fag på masternivå som vil bidra til å oppfylle utdanningskravene til diakon. Det kan også gis tilskudd til studier som kan bidra til at den ansatte kan fullføre en allerede delvis gjennomført master som kvalifiserer til diakon i Den norske kirke (det forutsettes at mastergraden med dette fullføres).

Det kan gis tilskudd både til ordinære studier og for skriving av masteroppgave. Det kan gis tilskudd for ansatte som har gjennomført mange/de fleste studieemner i mastergrad for diakoni og som med masteroppgave e.l. fullfører sin mastergrad. Det kan også gis støtte til diakoniarbeidere som ønsker å ta masterstudiet. 

Forutsetninger for å få tilskudd

Det gis tilskudd for studieutgifter til ansatte i minimum 50% stilling (i stilling som diakonimedarbeider eller lignende) i kirkelig fellesråd/menighetsråd. Den ansatte må ha fylt 25 år og må ha tilsvarende 2 års fulltids yrkeserfaring (trenger ikke være fra kirkelig stilling). Det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden hvis den ansatte selv søker, og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Det gis tilskudd for ett semester om gangen. Man søker i forkant av kommende semester.

Tilskuddet  kan omfatte studieavgift, reise til obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell, heller ikke arbeidsgivers utgifter til permisjon/studiedager.  Øvre grense for stipend er kr. 15000 per halvår. Det bes om at det søkes om et av følgende beløp: 15000, 12500, 10000, 7500 eller 5000. Det gis ikke støtte til mindre enn 5000.

For spørsmål om ordningen, kontakt seniorrådgiver Linn Maria Kierulf, 93247002, mail: linn.maria.kierulf@ka.no

Hvor kan jeg studere?

Kontakt studieveiledere ved lærestedene for veiledning rundt utdanningsspørsmål og ulike studieordninger.

Søknadsfrist: 1. mai 2022. Søk her!

 
Powered by Cornerstone