24.02.2022
OU1/diakoni
Kvalifiseringsmidler til studier til diakon
Søknadsportalen åpner i februar 2023

Om stipendordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er ansatt i stillinger innen diakoni i Den norske kirke oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for diakon. Midlene kommer fra Kirkerådet, og blir forvaltet av det partsammensatte Fagutvalg for diakoni som er etablert av OU-styret i KA-sektoren. Ordningen ble etablert i 2021, og fortsetter også fra 2023 og utover, under forutsetning av friske midler fra Kirkerådet. 

Merk at tilskuddet går til arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), og ikke direkte til den som studerer. Dette er fordi utdanning skjer i et avtalt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er også et krav om at den det søkes om tilskudd for, er ansatt i kirkelig fellesråd/menighetsråd i Den norske kirke, og at tiltaket er forankret hos, og anbefalt av arbeidsgiver. Dersom den ansatte selv søker, må det legges ved et vedlegg som dokumenterer dette. Dersom det er arbeidsgiver som søker på vegne av en ansatt, må arbeidsgiver bekrefte at studiene er forankret hos arbeidsgiver.

Det anbefales at eventuelle konsekvenser/endringer i nåværende stilling (herunder tittel, ansvar, lønn, vigsel osv.) som følge av gjennomførte studier avklares mellom aktuelle parter i forkant.

Du kan søke om stipend til studier i fag på masternivå som vil bidra til å oppfylle utdanningskravene til diakon. Det kan være tilskudd til enkelte fag som mangler i en påbegynt master i diakoni, eller det kan være stipend til hele masterløpet til diakon (master i diakoni). Det forutsettes at mastergraden med dette fullføres).

Det kan gis tilskudd både til ordinære studier og for skriving av masteroppgave. Det kan gis tilskudd for ansatte som har gjennomført mange/de fleste studieemner i mastergrad for diakoni og som med masteroppgave e.l. fullfører sin mastergrad. Det kan også gis støtte til diakoniarbeidere som ønsker å ta masterstudiet. 

Forutsetninger for å få tilskudd

Det gis tilskudd for studieutgifter til ansatte i minimum 50% stilling (i stilling som diakonimedarbeider eller lignende) i kirkelig fellesråd/menighetsråd. Den ansatte må ha fylt 25 år og må ha tilsvarende 2 års fulltids yrkeserfaring (trenger ikke være fra kirkelig stilling). Det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden hvis den ansatte selv søker, og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv. Det anbefales at eventuelle konsekvenser/endringer i nåværende stilling (herunder tittel, ansvar, lønn etc.) som følge av gjennomførte studier avklares mellom partene i forkant.

Det gis tilskudd for ett semester om gangen. Man søker i forkant av kommende semester.

Tilskuddet  kan omfatte studieavgift, reise til obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell, heller ikke arbeidsgivers utgifter til permisjon/studiedager.  Øvre grense for stipend er kr. 15000 per halvår. Det bes om at det søkes om et av følgende beløp: 15000, 12500, 10000, 7500 eller 5000. Det gis ikke støtte til mindre enn 5000.

 

For spørsmål om ordningen, kontakt seniorrådgiver Linn Maria Kierulf, 93247002, mail: linn.maria.kierulf@ka.no

Har du behov for å vurdere din kompetanse for godkjenning til kateket, kontakt Jørund Midthun i Kirkerådet, jm782@kirken.no

Har du spørsmål rundt vigsling til diakonteneste og VTV (Veien til vigsla tjeneste), kontakt Marita Bjerke Solberg i Bispemøtet: mb385@kirken.no

 

Hvor kan jeg studere?

Kontakt studieveiledere ved lærestedene for veiledning rundt utdanningsspørsmål og ulike studieordninger.

Søknadsfrist: 1.mai 2023.

Normal praksis er å søke semesteret i forkant. 

Søk her: Åpnes for å søke 15.februar 2023.

NB! Flere har hatt problemer ved innsending av søknad. Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde. Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

Søk her: 

 
Powered by Cornerstone