07.09.2021
Kvalifiseringsmidler til studier til diakon
Kirkerådet tildeler f.o.m. høsten 2021 midler til studier innen diakoni. Det er derfor nå mulig å søke om kvalifiseringsmidler for både høsten 2021 og våren 2022.

Om stipendordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at flere som i dag er ansatt i stillinger innen diakoni i Den norske kirke oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for diakon. Tilskuddet går til arbeidsgiver (normalt kirkelig fellesråd), som et ledd i en målrettet satsing på å få flere til å kvalifisere seg til diakon. 

Du kan søke om stipend til studier i fag på masternivå som vil bidra til å oppfylle utdanningskravene til diakon. Det kan også gis tilskudd til studier som kan bidra til at den ansatte kan fullføre en allerede delvis gjennomført master som kvalifiserer til diakon i Den norske kirke (det forutsettes at mastergraden med dette fullføres). Dette vil ofte være en disiplinbasert master i diakoni på 120 studiepoeng. Det kan gis tilskudd både til ordinære studier og for skriving av masteroppgave. Det kan gis tilskudd for ansatte som har gjennomført mange/de fleste studieemner i mastergrad for diakoni og som med masteroppgave e.l. fullfører sin mastergrad.

Forutsetninger for å få tilskudd

Det gis tilskudd for studieutgifter til ansatte i minimum 40 % stilling i kirkelig fellesråd/menighetsråd . Den ansatte må ha fylt 25 år og må ha tilsvarende 2 års fulltids yrkeserfaring (trenger ikke være fra kirkelig stilling). Det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver skal anbefale søknaden hvis den ansatte selv søker, og tilskuddet gis til arbeidsgiver. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Det gis tilskudd for ett semester om gangen. Man søker normalt i forkant av kommende semester. For å få stipendordningen raskt i gang, er det likevel som et unntak mulig å søke også for inneværende. NB! Husk å legge inn søknad for både høst og vår.

Tilskuddet  kan omfatte studieavgift, reise til obligatoriske samlinger og eksamen, og nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt og maks 6 døgn i halvåret). Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell. Øvre grense for stipend er kr. 12500 per halvår.

For spørsmål om ordningen, kontakt seniorrådgiver Linn Maria Kierulf, 93247002, mail: linn.maria.kierulf@ka.no

 

Søknadsfrister:

1.oktober for studier høsten 2021. Søk her

1.oktober for studier som igangsettes våren 2022. Søk her

 
Powered by Cornerstone