Foto: Torstein Kiserud/KA     
08.09.2021
Ulike stipendordninger for ansatte i kirkelig undervisning i 2022
Her kan du søke om stipend til kompetansetiltak innenfor trosopplæring og øvrig kirkelig undervisning. Det er tre ulike ordninger.

Stipendordningene:

1.Individuelle stipend til kurs/studier/konferanser mv. 

Det gis individuelle stipend til kompetansetiltak som bidrar til å styrke den ansattes arbeid med kirkelig undervisning. Aktuelle tiltak er kurs, konferanser, studiereiser og studier. Det gis tilskudd til dekking av studie/kursavgift, reise og overnatting (maks. 800 kr per døgn).
Det gis ikke tilskudd til tiltak der de totale kostnadene er under kr. 5000. Normal stipendstørrelse er mellom 5000-15000.
De avsatte midlene er fra såkalte OU-midler og kateketmidler.

Krav til søknaden:

 • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon
 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
 • Søknader på under kr 5000 vil ikke bli prioritert
 • Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker
 • For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen

Søknadsportal: Kommer i januar 2022!

Søknadsfrister: 
Frister er normalt 1. mai og 1. oktober hvert år.

 

2.Tilskudd til studiepermisjon for ansatt innen kirkelig undervisning

Det er etablert en egen tilskuddsordning for inntil 6 uker studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det kan i tillegg søkes om et tilskudd på kr 10000 til dekking av utgifter til arbeidet. Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning og/eller faglig utviklingsarbeid. Det gis ikke stipend til masterskriving. Det vil styrke søknaden om arbeidet resulterer i et konkret produkt, for eksempel en artikkel i et fagtidsskrift, en ressurs/praksis i ressursbanken, et foredrag el.l. 

De avsatte midlene er i utgangspunktet øremerket ansatte innen katekettjenesten, og kateketer vil derfor bli prioritert. Andre undervisningsansatte kan likevel søke. Det deles ut 1-2 stipend per år. For å kunne søke må søker ha vært minimum 5 år i en stilling innen kirkelig undervisning. Søknader vurderes på grunnlag av søkers kompetanse og arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling, samt prosjektbeskrivelse. Vi oppfordrer til realisme på hva som kan gjennomføres på 6 uker. 

De avsatte midlene er fra de såkalte kateketmidlene.

Krav til søknaden:

 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
 • Prosjektbeskrivelse
 • En refleksjon over hvordan prosjektet kan komme kirkelig undervisning til gode
 • Et enkelt budsjett (oversikt over utgifter og permisjonskostnader)
 • Arbeidsgivers anbefaling av tiltaket og bekreftelse på permisjon (eget vedlegg)
 • Navn og kontonummer for arbeidsgiver/kirkelig fellesråd
 • Søknaden skal ikke overstige 4 sider

Søknader sendes på mail til: eldbjorg.ekre@ka.no med kopi til Harald Skarsaune i KUFO Kirkelig undervisningsforbund: harald@kufo.org). Merk i kommentarfeltet: "Søknad om studiepermisjon".

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

 

3.Kompetansetiltak for grupper/regionale prosjekt

Ulike regionale aktører (KUFO stiftslag, større fellesrådsområder, bispedømmeråd mv) som arrangerer kompetansetiltak der målgruppen er undervisningsansatte i kirken, kan søke støtte gjennom denne ordningen. Samlinger som har en tverrfaglig karakter og/eller som flere samarbeidende arrangører står bak, vil bli prioritert. Arrangør kan søke om inntil 10000 kr. til dekking av utgifter til innhold og praktisk tilrettelegging. I tillegg kan det søkes om inntil 20000 for dekking av reiseutgifter (reiseutjevning), der geografi er et hinder for å møtes fysisk.

De avsatte midlene er fra de såkalte kateketmidlene.

Krav til tiltak/søknad:

 • Kirkelige undervisningsansatte skal være hovedmålgruppe for tiltaket
 • Tiltaket skal være forankret på arbeidstaker og arbeidsgiversiden
 • Tiltakets faglige innhold vil tillegges vekt i søknadsbehandlingen
 • Ordningen innebærer primært støtte til kateketer og menighetspedagoger i kateketstillinger, da det er såkalte kateketmidler som finansierer ordningen. Det vil derfor bli bedt om opplysninger om hvor mange menighetspedagoger/kateketer i disse stillingene som deltar på tiltaket. Ta gjerne kontakt ved utforming av søknaden, dersom du er usikker på hvordan dette skal forstås. 

Søknaden må inneholde følgende:

 1. Navn og kontaktinformasjon på søker. Evnt informasjon om samarbeidspartner.
 2. Opplysninger om tiltaket, med vekt på faglig innhold 
 3. Opplysninger om forventede deltakere (for eksempel yrkesgrupper, forventet antall av hvilke grupper, geografisk område e.l)
 4. Begrunnelse for hvorfor tiltaket er viktig for målgruppen
 5. Opplysninger om hvordan tiltaket styrker fagområdet "kirkelig undervisning" i Den norske kirke
 6. Opplysninger om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra kompetansemidlene for undervisningsansatte
 7. Budsjett med forklaringer  

Søknadsportal: Søknad regionale stipend

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre (41610918/eldbjorg.ekre@ka.no) for veiledning rundt stipendordningene.

 
Powered by Cornerstone