08.09.2021
OU1/Kirkelig undervisning
"Frie stipend": 3 ulike ordninger
Individuelt stipend - fordypningsstipend - gruppestipend. Alle med søknadsfrist 1. oktober

Her kan du lese om de ulike stipendordningene. Søknadsportalene er nå åpne. Klikk på lenkene når du skal søke.

NB! Vi gjør oppmerksom på at noen har hatt problemer ved innsending av søknad. Les derfor dette nøye: Når du søker, tilpass innholdet til ruta i skjermen. Ikke skriv lenger enn at du kan lese din egen tekst i ett bilde, altså IKKE skriv mer enn ruta tillater! Skriv kort! Lange tekster vil føre til problemer ved innsending, og du vil motta en feilmelding. For å unngå dette: Ikke klipp og lim - legg heller ved et vedlegg!

 

1.Individuelle stipend til kurs/studier/konferanser mv. 

Det gis individuelle stipend til kompetansetiltak som bidrar til å styrke den ansattes arbeid med kirkelig undervisning. Aktuelle tiltak er kurs, konferanser, studiereiser og studier. Det gis tilskudd til dekking av studie/kursavgift, reise og overnatting (maks. 800 kr per døgn).
Det gis ikke tilskudd til tiltak der de totale kostnadene er under kr. 5000. Normal stipendstørrelse er mellom 5000-15000.
De avsatte midlene er fra såkalte OU-midler og kateketmidler.

Krav til søknaden:

 • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon. Dersom arbieidstaker søker, legges det ved et vedlegg fra arbeidsgiver om dette. Er det arbeidsgiver som søker, er det tilstrekkelig å bekrefte dette inne i selve søknaden. Arbeidstaker kan ikke selv bekrefte tiltaket på vegne av arbeidsgiver.
 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
 • Søknader på under kr 5000 vil ikke bli prioritert
 • Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker
 • For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen
 • Du kan søke for tiltak som gjelder både vår og høst 2022
 • Det skal settes opp et tydelig budsjett. Søknader uten et etterrettelig budsjett, vurderes ikke

Søk her: Individuelt OU-stipend innen kirkelig undervisning

 

2. Fordypningsstipend i selvvalgt tema.
 

Tilskudd til studiepermisjon for ansatt innen kirkelig undervisning

Det er etablert en egen tilskuddsordning for inntil 6 uker studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det kan i tillegg søkes om et tilskudd på kr 10000 til dekking av utgifter til arbeidet. Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning og/eller faglig utviklingsarbeid. Det gis ikke stipend til masterskriving. Det vil styrke søknaden om arbeidet resulterer i et konkret produkt, for eksempel en artikkel i et fagtidsskrift, en ressurs/praksis i ressursbanken, et foredrag el.l. 

De avsatte midlene er i utgangspunktet øremerket ansatte innen katekettjenesten, og kateketer vil derfor bli prioritert. Andre undervisningsansatte kan likevel søke. Det deles ut 1-2 stipend per år. For å kunne søke må søker ha vært minimum 5 år i en stilling innen kirkelig undervisning. Søknader vurderes på grunnlag av søkers kompetanse og arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling, samt prosjektbeskrivelse. Vi oppfordrer til realisme på hva som kan gjennomføres på 6 uker. 

De avsatte midlene er fra de såkalte kateketmidlene.

Krav til søknaden:

 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten
 • Prosjektbeskrivelse
 • En refleksjon over hvordan prosjektet kan komme kirkelig undervisning til gode
 • Et enkelt budsjett (oversikt over utgifter og permisjonskostnader)
 • Arbeidsgivers anbefaling av tiltaket og bekreftelse på permisjon (eget vedlegg)
 • Navn og kontonummer for arbeidsgiver/kirkelig fellesråd
 • Søknaden skal ikke overstige 4 sider

Søknader sendes på mail til: eldbjorg.ekre@ka.no med kopi til Harald Skarsaune i KUFO Kirkelig undervisningsforbund: harald@kufo.org). Merk i kommentarfeltet: "Søknad om studiepermisjon".

 

3.Gruppestipend for ansatte innen kirkelig undervisning

Ulike regionale aktører (KUFO stiftslag, større fellesrådsområder, bispedømmeråd mv) som arrangerer kompetansetiltak der målgruppen er undervisningsansatte i kirken, kan søke støtte gjennom denne ordningen. Samlinger som har en tverrfaglig karakter og/eller som flere samarbeidende arrangører står bak, vil bli prioritert. Arrangør kan søke om inntil 10000 kr. til dekking av utgifter til innhold, servering og praktisk tilrettelegging. I tillegg kan det søkes om inntil 10000 for dekking av reiseutgifter (reiseutjevning), der geografi er et hinder for å møtes fysisk.

Ved søknad må det legges ved begrunnelse, anslåtte reiseutgifter og oversikt over hvem dette gjelder. Reiseutjevning gjelder uansett ikke for deltakere som har reiseutgifter under kr. 800.

De avsatte midlene er fra de såkalte kateketmidlene, og det er KA og KUFO som forvalter midlene i fellesskap. Det er bestemt at det gis gruppestipend til samlinger for undervisningsansatte, uavhengig av hvilken undervisningsstillling man er i. 

Krav til tiltak/søknad:

 • Kirkelige undervisningsansatte skal være hovedmålgruppe for tiltaket
 • Tiltaket skal være forankret på arbeidstaker og arbeidsgiversiden
 • Tiltakets faglige innhold vil tillegges vekt i søknadsbehandlingen
 • Siden denne ordningen finaniseres av kateketmidler, ber vi dere i søknaden om å oppgi hvor mange kateketer og/eller menighetspedagog i kateketstillinger som anslås å delta på tiltaket, og tilsvarende hvor mange som skal delta som har andre stillinger. Ta gjerne kontakt ved utforming av søknaden, dersom du er usikker på hvordan dette skal forstås. 

Søknaden må inneholde følgende:

 1. Navn og kontaktinformasjon på søker. Evnt informasjon om samarbeidspartner.
 2. Opplysninger om tiltaket, med vekt på faglig innhold 
 3. Opplysninger om forventede deltakere (for eksempel yrkesgrupper, forventet antall av hvilke grupper, geografisk område e.l)
 4. Begrunnelse for hvorfor tiltaket er viktig for målgruppen
 5. Opplysninger om hvordan tiltaket styrker fagområdet "kirkelig undervisning" i Den norske kirke
 6. Opplysninger om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra kompetansemidlene for undervisningsansatte
 7. Budsjett over tiltaket.
 8. Dresom det søkes om reiseutjevning, legg ved oversikt over dette.

Søk her: Gruppestipend kirkelig undervisning

Ta gjerne kontakt med spesialrådgiver Eldbjørg Leinebø Ekre (41610918/eldbjorg.ekre@ka.no) for veiledning rundt stipendordningene.

 
Powered by Cornerstone