28.02.2022
Årsrapport for 2021 (OU1)
Rapporten inneholder informasjon om OU-styrets arbeid i 2021.

1. OU-styrets mandat og sammensetning

Mandat:

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

  • nasjonale opplæringstiltak
  • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
  • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
  • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
  • informasjon om lov- og tariff-forhold
  • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

 

Styret utarbeider for tariffperioden:

  • planer for sitt arbeid
  • budsjett for de inntrukne midlene
  • rapport og regnskap for styrets arbeid

 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

 

OU-styrets sammensetning:

OU-styret har i 2021 hatt følgende sammensetning:

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA, leder) 
Øystein Dahle (KA) 
Anne Cecilie Andresen (KA) 
Ingrid B. Tenfjord (KA)

Kai Nygård (Fagforbundet) 
Simen Bjercke (Delta) / Irmelin Stødle (Delta) 
Anders Hovind (Creo) vara: Thor Henning Isachsen (Creo) 
Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (KUFO Kirkelig undervisnings-forbund)

OU-styret har i 2021 hatt 4 møter og har behandlet 48 saker.

 

 

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KA ved Silje L. Hjeldsbakken/Ingvild Engedal

2. Økonomi

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2021 utgjorde kronetrekket kr. 3 250 164.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 1 899 535. OU-styret har til sammen hatt til disposisjon kr. 5 149 699 i 2021. Resultatet i 2021 viser et mindreforbruk på kr. 1 853 522. Dette overføres til arbeidet i 2022. 

3. OU-styrets arbeid

Det ble i oktober 2020 brudd i forhandlingene på KA-sektoren. 10 av 22 fagforeninger gikk senere i streik. Partssamarbeidet gjennom OU-ordningene ble gjenopptatt etter at streiken ble avblåst medio januar 2021.

3.0 Kurs arrangert av OU-styret knyttet til lov og tariff

Det ble i 2021 avholdt få partssammensatte kurs grunnet koronasituasjonen.

Introduksjonskurset for ansatte i Den norske kirke ble ferdig utviklet i 2021, og er omtalt ovenfor.

I tillegg er det arbeidet med nettkurs/nettkursmoduler i arbeidstid og arbeidsplanlegging, nettbaserte moduler. Dette lanseres på nyåret i 2022.

Det ble satt av midler til kurs i «Rammer og regler». Dette arbeidet starte i 2021, men vil hovedsakelig jobbes med og gjennomføres i 2022.

Det ble også avsatt midler til utarbeidelse av kurs til administrativt personell, men arbeidet ble ikke påbegynt.

Det var avsatt midler til digital oppfølging av leirkurset holdt i 2020. Dette ble det ikke aktuelt å gjennomføre i 2021.

3.1 Fagutvalgene og driftsstyret

Hoveddelen av midlene i OU-ordningen går til drift av partssammensatte fagutvalg innenfor diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, og til drift av Kirketjener- og gravplasskolen.  

Kompetansebehov for ansatte innenfor diakoni, kirkemusikk og kirkelig undervisning er kartlagt i 2021. Rapporten er lagt frem for OU-styret.

Det er utarbeidet egne årsrapporter for fagutvalgene og driftsstyret.

3.2 Stipendordninger

OU-styret har i 2021 hatt en utlysning av stipend med søknadsfrist 1. november. Stipendet var til nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr.  50000 til nærværsarbeidet, og midlene ble fordelt på to prosjekter, Amicus barnehage og Haugar barnehage.

3.3 Lederutvikling

OU-styret vedtok i februar 2021 å subsidiere arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd som ønsket å delta på KAs lederutviklingsprogram med 5000,- per deltaker. Det ble utbetalt for 15 deltakere, samlet 75 000,-.

3.4 Ledsagerprogrammet

I 2021 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel som søkte om midler fra OU.

3.5 Informasjonsarbeid

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer.

Nytt i 2021 er utsending av nyhetsbrev. Det har i 2021 blitt sendt ut 3 nyhetsbrev med informasjon fra OU1-styret, fagutvalgene og driftsstyret.


3.6 E-læringsplattform og introduksjonskurs for ansatte i Den norske kirke

Storsatsningen for OU-styrene har vært å få etablert et introduksjonskurs for ansatte i Den norske kirke. Introduksjonskurset ble lansert i desember 2021, og består av 7 moduler. Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i viktige temaer for alle som skal begynne å jobbe i kirken eller som har jobbet der en stund og kan trenge en oppfrisker. Det skal også bygge stolthet over å jobbe i kirken, samt skape økt forståelse mellom faggruppene for de forskjelliges bidrag i kirkens arbeid.

Kurset er myntet på alle faggrupper: Kirkegårdsarbeidere, prester, kontoransatte, diakoner, undervisningsansatte, kirkemusikere, kirkeverger/daglig ledere og kirketjenere m fl. Det kan også være nyttig for nyansatte på bispedømmekontorer og i Kirkerådet.

Det kan være 250 brukere samtidig, og man beregner inntil 1 måned per bruker for å gjennomføre kurset.

3.7 Barnehagevirksomhet

For barnehagevirksomhetene har det i 2021 blitt lyst ut og tildelt to stipend til nærværsarbeid, til Amicus og Haugar barnehager.

3.8 Konsultasjoner

Det ble avholdt en konsultasjon på Leangkollen i august 2021. Det var 17 deltakere med temaene Arbeidslivet under koronatiden – Erfaringer og veien videre, Forslag til ny organisering av Den norske kirke – Müller-utvalgets utredning, Veien fremover for OU – samarbeidet på KA-sektoren og medbestemmelse. Målsettingen med konsultasjonen er å bidra til god samhandling mellom partene sentralt ved å skape en møteplass for diskusjon og refleksjon over temaer av felles interesse.

3.9 Tillitsvalgtopplæring

OU-styret innvilget midler til Fagforbundet, Delta, Creo, KUFO, Presteforeningen og Diakonforbundet til tillitsvalgtopplæring. Totalt ble det tildelt kr 350 000 etter søknad fra de respektive organisasjonene.

 

 
Powered by Cornerstone