10.03.2022
Referat 16. februar 2022

Sted: Soria Moria hotell, Voksenkollveien 60, Oslo

Til stede:

Marit Halvorsen Hougsnæs                         KA, Leder  

Ingrid B. Tenfjord                                          KA  

Anne Cecilie Andresen                                  KA  

Marit B. Lågøyr                                                     KA  

 

Leiv Sigmund Hope                                        Diakonforbundet  

Anders Hovind                                                Creo  

Irmelin Stødle                                                  Delta  

Kai Nygård                                                       Fagforbundet

 

Ingvild Engedal                                                      sekretær

 

OU-sak 01/22   Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak:                                

Innkalling og saksliste er godkjent. 

 

 

OU-sak 02/22                    Godkjenning av referat 22.11.21 

Vedlegg:                              Referat 22.11.21

 

Vedtak:                                                

Referatet godkjennes. 

 

 

OU-sak 03/22                   Regnskap 2021 

Vedlegg:                              Regnskapsrapport 2021

Knut Are Hole orienterte om regnskapet for 2021. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 1 853 522. Prosjektene som ikke ble avsluttet videreføres i 2022 og legges til i revidert budsjett for 2022.

Vedtak: 

Regnskapet for 2021 tas til etterretning. 

 

OU-sak 04/22                    Årsmelding 2021

Vedlegg:                             Årsmelding 2021

OU-styrets årsmelding for 2021, inkludert årsmelding fra fagutvalgene og driftsstyret ble drøftet. Det er ønskelig med en ingress under punkt 3 om bruddet som preget starten på 2021, samt at overskriften «Partssammensatte kurs», endres til «kurs arrangert av OU-styret knyttet til lov og tariff».

OU-styret drøftet leirkurset, og teksten ble endret. Saken ble også vurdert ut fra budsjett 2022. OU1-styret vurderer det ikke som aktuelt å holde eget leirkurs i 2022, men ber FKU om å ta med opplæring i arbeidstid/arbeidstidsplanlegging i det kurset de skal utvikle og også inkludere arbeidsgivere som del av målgruppa for denne del av kurset.

Det er ønskelig at det legges inn i teksten hvem som fikk de to stipendene til barnehager.

 

Vedtak:              

Årsmeldingen for 2021 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

 

OU-sak 05/22                   Revidert budsjett 2022 (2. gangsbeh.) 

Vedlegg:                             Revidert budsjett

                                           Plan for OU-styrets arbeid

Knut Are Hole orienterte om budsjettet for 2022.

Mindreforbruket fra 2021 er kr 1 853 522, og det er noe høyere enn antatt da budsjettet ble vedtatt i november. Samtidig er det enkelte prosjekt som ikke ble fullført i 2021, hvor midlene overføres for å gjennomføre prosjektene. Dette gjelder e-læringsplattformen, revisjon kirketjenerskolen, prosjekt Kirkebyggledelse og samskapningsprosjektet. I tillegg økes tillitsvalgtmidlene for 2022 med kr 25 000. Dette gir et budsjett med et merforbruk på kr 141 478. Budsjettet revideres i tredje kvartal.

 

Vedtak: 

Revidert budsjett for 2022 ble vedtatt.

 

OU-sak 06/22                    Endringer i sammensetningen av OU1-styret og fagutvalg 

 

OU1-styret 

Marit B. Lågøyr, KA og Irmelin Stødle, Delta går inn i OU 1-styret til erstatning for Øystein Dahle og Simen Bjerke.

               

Fagutvalg for kirkemusikk

Ledervervet er ikke avklart. Dette sendes på epost for avklaring når forslag til leder foreligger.

 

Kirketjener- og gravplasskolen

Karl Johan Gjævenes, Delta går inn i driftsstyret etter Johnny Hagen.

 

Vedtak: 

Informasjon om endringer i OU-styret tas til orientering.

I Driftsstyret for kirketjener- og gravplasskolen blir Karl Johan Gjævenes representant.

 

OU-sak 07/22                   Innstillingskomité stabsstipend 

 

Det er i henhold til OU-styrets plan utlyst stipend til staber med frist 1. mai 2022. Dette behandles i OU-styrets møte 5. mai.

 

Vedtak: 

Anders Hovind og Ingvild Engedal oppnevnes til innstillingskomite for stabsstipendene.

 

OU-sak 08/22                   Partenes arbeid med likestilling, integrering og mangfold (LIM) 

Vedlegg:                             Notat: «Koordinering av LIM-feltet på kirkelig sektor»

 

Styreleder Marit Halvorsen Hougsnæs orienterte om saken. Kirkerådet har opprettet en koordineringsgruppe for likestilling, inkludering og mangfold (LIM).

Det er ønskelig å sikre bedre samhandling om LIM-spørsmål både lokalt og nasjonalt. Det er også enighet om at dialogen mellom arbeidslivets parter og KM/KR må videreutvikles.

Arbeidstakerorganisasjonene trenger å drøfte saken innbyrdes før det konkluderes.

Vedtak: 

Saken følges opp i et eget møte mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene.

 

 

OU-sak 09/22   KAs klimakonferanse 22. mars. Evt deltakelse fra OU1-styret

KA arrangerer klimakonferanse i Kulturkirken Jakob 22. mars 2022 med bakgrunn bl.a i den nye Hovedavtalen, og OU1-styrets oppfordres til deltakelse. Påmelding til Ingvild Engedal.

 

Vedtak: 

OU1-styret deltar på Klimakonferansen 22. mars. Kostnadene for deltakelse dekkes av OU-styret.

 

 

OU-sak 10/22   Orienteringssaker  

Vedlagt saken lå følgende til orientering:

 1. Referat fra FUM 13.1.22
 2. Referat a. OU2 29.11.21 og b. 13.12.21
 3. Introduksjonskurs
 4. Status kurs og prosjekter:
  1. Introduksjonskurs administrasjon og personal – status
   1. Pedagogisk veileder introduksjonskurset
   2. Arbeidstidskurs.
   3. Rammer og regler

 

Vedtak: 

Sakene tas til orientering

 

OU-sak 11/22   Eventuelt

 

Ingen saker meldt        

 

Det ble ifb med møtet holdt en orientering om hovedfunnene i «Rapporter om kompetansebehov» ved Eldbjørg L. Ekre.

 

Ref. I. Engedal, 18. februar 2022

 

 
Powered by Cornerstone