Photo by Headway on Unsplash     
25.03.2022
OU2
Utlysning av midler til tillitsvalgtopplæringen for 2022
Midler til årets tillitsvalgtopplæring i rDnk skal fordeles. På grunn av lavere aktivitet under pandemien er årets pott ekstra stor.

70 prosent av midlene i OU-ordningen for rettssubjektet Den norske kirke skal fordeles til tillitsvalgtopplæring i regi av arbeidstakerorganisasjonene.

Det lyses nå ut midler for kurs som er eller skal bli avholdt i 2022. På grunn redusert aktivitet under pandemien er potten i år ekstra stor, anslagsvis 2,5 millioner kroner.

Tillitsvalgtmidlene vil bli forholdsmessig fordelt ut fra antall medlemmer tilsatt i rDnk i den enkelte fagforening, jf. mandatet. Det vil bli avkrevd en rapport for gjennomført tiltak. Arbeidstakerorganisasjonene kan gjerne gå sammen om å arrangere opplæring.

Søknaden skal inneholde opplysninger om kurset/kursene som avholdes i 2021, slik som: antall dager/timer, formål og tema, antall deltakere, søknadsbeløp og budsjett.

Søknad sendes OU-styret for rettssubjektet Den norske kirke («OU2») per e-post til sekretær Lisa Jensen Jåma senest 3. mai. Merk e-posten «Midler til tillitsvalgtopplæring».

Søknadene vil bli behandlet i O2-styrets møte medio 19. mai.

Se hele vedtaket fra OU2-styret her.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ingrid B. Tenfjord.

 
Powered by Cornerstone