– Studiet treffer godt på et område som jeg har lite formell kompetanse på, men som jeg ønsker å få mer kunnskap om, sier kantor Hallgeir Øgaard Westli.
– Studiet treffer godt på et område som jeg har lite formell kompetanse på, men som jeg ønsker å få mer kunnskap om, sier kantor Hallgeir Øgaard Westli.     
Foto: Fotograf Marta Øgaard     
23.01.2024
OU1/kirkemusikk, kirkelig undervisning, diakoni
Ledelsesemne ved VID: Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke (15 stp.)
Er du fagleder for kirkemusikk, kirkelig undervisning eller diakoni? Har du lyst til å lære mer om generell ledelse, fagledelse, samskaping, planarbeid og innovasjon? Da er dette studiet midt i blinken for deg! Prester og organisasjonsansatte kan også delta.

Jobber du innenfor fagområdene undervisning, kirkemusikk eller diakoni? Har du ansvar for å lede et prosjekt fra idé til handling? Det kan være prosjektledelse av et konfirmantår eller en leir/festival, en stor konsert/oppsetning der arbeidet skjer over en periode, eller et sosialt samskapingsprosjekt som involverer mange ulike aktører.

Påmelding her

Selv om kurset er særlig rettet for fagledelse innenfor Den norske kirke, så har studiet stor overføringsverdi for deg som jobber i en ideell organisasjon knyttet nært opp til Den norske kirke. Kurset er relevant for alle profesjoner inkludert prester og organisasjonsansatte.

Studiet "Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke" gir innsikt i prosjektledelse som en type fagledelse, forankringsprosesser i kirkedemokratiet, rammer og planverk. Primære målgruppe er alle med et fagleder-ansvar i kirke og organisasjon, som f.eks. kateket, diakon og kantor.

– I mitt arbeid som kantor kommer jeg ofte bort i ulike typer prosjektstyring, for eksempel enkeltkonserter, festivaler eller orgelsaker. Studiet treffer godt på et område som en kantor gjerne har lite formell kompetanse på, men som er viktig å få mer kunnskap om, sier kantor i Leikanger og Fjærland kyrkjer, Hallgeir Øgaard Westli, som deltok på kurset i 2023.

Ansatte omfattet av OU1-ordningen (fellesrådsansatte og organisasjonsansatte som deltar i OU1-ordningen) har redusert pris. Prester og andre ansatte kan også delta på kurset, men må søke egen arbeidsgiver om støtte.

Studiet er organisert som et "heis-emne". Det betyr at man velger om man avlegger studiepoeng på bachelor eller master-nivå.

Innhold (fra emnebeskrivelsen):

  • Emnet tematiserer fagledelse og innovasjonsarbeid i arbeidet til ansatte innenfor diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk i Den norske kirke. Kirkeprofesjonenes identitet, verdier og faglige handlingsrom i konteksten av et arbeidsforhold i en demokratisk styrt kirkeorganisasjon får særlig oppmerksomhet.
  • Emnet vektlegger kirkefagansattes roller i innovative og menighetsutviklende prosesser, og skal dyktiggjøre til en samskapende praksis i menighet og lokalsamfunn. Ulike typer samarbeidsformer og tverrfaglighet mellom ansatte og i relasjon til folkevalgte og frivillige tematiseres.
  • Emnet gir grunnleggende kjennskap til prosjektledelse og planarbeid.
  • Emnet gir innsikt i arbeidsgiveransvaret og relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker samt innsikt i rammebetingelser for utøvelse av fagledelse i dagens og fremtidens kirkeorganisasjon. Videre tematiseres kirkelige tjenesters organisering og finansiering, og hvordan lokale prosesser utformes i rammen av helhetskirkelige planer, lover og forskrifter.

Hovedtemaer:

  • Fagledelse i en demokratisk styrt kirkeorganisasjon
  • Sosial innovasjon og samskaping
  • Ledelse, organisering og samarbeid
  • Frivillighet og frivillighetsledelse
  • Prosjektledelse og planarbeid

Generell informasjon:
Dette er et 15 studiepoengs emne ved VID som gir deg grunnleggende kompetanse i ledelse, og i særlig grad fagledelse innenfor ditt fagområde. Emnet er et "heis-emne", det betyr at du kan avlegge studiepoeng på bachelor eller masternivå. Studiemnet kan innpasses i master i verdibasert ledelse ved VID.

Opptakskrav:
Skal du ta studiet på bachelornivå, kreves det noe kirkefaglig kompetanse og praksis, i tillegg til generell studiekompetanse. Tar du emnet på mastergrad er opptakskravet en relevant bachelorgrad i diakoni, kirkelig undervisning, teologi, kirkemusikk eller tilsvarende.

Tidspunkt:
Nytt kurs har oppstart 11.-12. november 2024 på VID Vitenskapelige høyskole i Oslo. Undervisningen vil være nettbasert ca. en gang i måneden, og avsluttes med en 3 dagers samling på Quality Hotel River Station i Drammen 19.- 21. mai 2025.

Samlinger:
Det vil være to fysiske samlinger og 6 nettsamlinger (zoom). Til sammen gis det 45 timer undervisning. 
Samling 1: VID Vitenskapelige høyskole, Oslo. Den enkelte må ordne overnatting selv.
11.nov. kl. 1030 - 1615. Felles pizza kl. 1700 inkludert i prisen.
12.nov. kl. 0900-1545 (slutt)


Samling 2: Nettsamling, 9. desember kl 0900-1145
Samling 3: 
Nettsamling, 13. januar kl 0900-1145
Samling 4: 
Nettsamling, 09. februar kl 0900-1145
Samling 5: Nettsamling, 10. mars kl 0900-1145
Samling 6: Nettsamling, 07.april kl 0900-1145
Samling 7: Nettsamling, 12.mai kl 1000-1245


Samling 8: Quality Hotel River Station, Drammen. Opphold inkludert i kursprisen.
19.mai kl. 1030-1700
20.mai kl. 0900-1600
21.mai kl. 0900-1400 (slutt)

Vurderingsform: Litteraturrapport og hjemmeeksamen. Det skal arbeides med et eget innovasjonsprosjekt gjennom hele studiet.

Pris og stipend:
Fullpris er kr. 16.000. Dersom du er omfattet av OU1-ordningen (fellesråd og organisasjoner med overdratt partsansvar) gis det stipend på kr. 8.000, og prisen avkortes dermed til kr. 8000. Du kan ikke søke om ytterligere OU-stipend. Husk å søke arbeidsgiver om å dekke resten.
Dersom du ikke er omfattet av OU1-ordningen er prisen kr. 16.000, så husk å sjekke med din arbeidsgiver hvilke EVU-ordninger som gjelder for deg. Prester er ikke omfattet av OU1-ordningen, men er hjertelig velkommen til å delta i studiet.

Studieavgift til VID på kr. 1049 kommer i tillegg. 

Målgruppe:
Den primære målgruppen for studiet er ansatte innen kirkelig undervisning, diakoni eller kirkemusikk. Du kan likevel delta på studiet om du er ansatt i en annen kirkelig stilling og jobber med de nevnte fagområdene som prest/rådgiver/konsulent i Den norske kirke, og/eller i en kristen organisasjon. Studiet vil også passe til deg som er ansatt i en organisasjon. Vi gjør oppmerksom på at studiet tar utgangspunkt i fagledelse innenfor de nevnte fagområdene.

Påmelding: Påmelding her
Påmelding skjer til KA, og søkere som får tilbud om opptak, må etterpå vurderes og registrere seg som student på VID vitenskapelige høgskole på VIDs søknadsweb. Du får beskjed om du har fått plass på studiet så snart som mulig etter påmeldingsfristen. Maks 25 plasser. Søkere som kvalifiserer til stipend vil automatisk få dette. Andre må søke om stipend gjennom sin lokale arbeidsgiver. 

Arrangør: Arrangør er KA i samarbeid med VID.

Les fullstendig emnebeskrivelse

Ved spørsmål, kontakt spesialrådgiver i KA, Eldbjørg Leinebø Ekre: eldbjorg.ekre@ka.no / 41610918

Mer informasjon for spesielt interesserte: 

Om tjenesteordningene: Tjenesteordningene slår fast at kateketen leder menighetens undervisningstjeneste, diakonen leder diakonitjenesten og kantoren leder den kirkemusikalske virksomheten i menigheten. I tillegg sier tjenesteordningen at kateket/diakon/kantor har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere, samtidig som man er forpliktet på planer og prioriteringer som menighetsrådet fastsetter i samråd med kirkelig fellesråd, og i tråd med de planer og programmer som er fastsatt av Kirkemøtet.
Link til tjenesteordningene: Tjenesteordning for kateket Tjenesteordning for kantor Tjenesteordning for diakon

Bokanbefalinger om ledelse, kirkedemokrati og fagprofesjonenes rolle (nedlastbar og åpen tilgang på nett): 
Profesjon og ledelse i Den norske kirke (Stephen Sirris)
Kirkelig organisering og ledelse (Sirris og Askeland)

Bakgrunnsinformasjon for studiet: Det har i samarbeid med VID og MF tidligere vært gjennomført ledelsesutdanning for menighetspedagoger og kateketer (30 stp.) i to perioder (2012-2013 og 2017-2018).  Studieemnet "Fagledelse og innovasjon i Dnk" er en revidert utgave av den tidligere ledelsesutdanningen, men den primære målgruppen er gjennom OU1-ordningen nå utvidet til å gjelde for de tre profesjonene menighetspedagog/kateket, diakon og kirkemusiker/kantor, da disse i følge tjenesteordningene har et sidestilt fagansvar for sine områder. I tillegg åpnes det opp for deltakelse fra andre som av ulike grunner ønsker å ta studiet. Det er VID som har ansvar for disse 15 stp. som nå tilbys.

Redd for å gå glipp av noe viktig? Meld deg på nyhetsbrev og få OU-tiltakene rett i innboksen!

 
Powered by Cornerstone